Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011

2 Czytania Pisania Rozumowania Korzystania z informacji Wykorzystywania wiedzy w praktyce

3 Średnie wyników uczniów szkół w porównaniu do wyników ogólnopolskich 25,27

4 Czytanie 8,28

5 Pisanie 5,46

6 Rozumowanie 5,28

7 Korzystanie z informacji 2,31

8 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 3,93

9 Wyniki ze sprawdzianu w latach 2006 – 2011 na skali wyników ogólnopolskich Jadwisin Serock Wola Zegrze

10 Egzamin gimnazjalny

11 Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

12 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna 25,31

13 Wyniki cz. humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Średnie wyników Czytanie i odbiór tekstów kultury

14 Wyniki cz. humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Średnie wyników Tworzenie tekstu

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego cz. humanistycznej w latach 2006 – 2011 na skali wyników ogólnopolskich Serock Wola Zegrze

16 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Umiejętne stosowanie terminów, pojęć, procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych I. II. III. VI.

17 Wyniki cz. matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 23,63 Średnie wyników

18 Wyniki cz. matematyczno- przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Średnie wyników

19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego cz. matematyczno – przyrodniczej w latach 2006 – 2011 na skali wyników ogólnopolskich Serock Wola Zegrze

20 Egzamin gimnazjalny - język angielski Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Reagowanie językowe

21 Egzamin gimnazjalny - język angielski Średnie wyników

22 Egzamin gimnazjalny - język angielski Średnie wyników

23 KLUCZOWYMI ZADANIMI EDUKACYJNYMI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W GMINIE MIASTO I GMINA SEROCK BYŁO: * przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich oraz dostosowanie opieki do obniżonego wieku szkolnego * analiza struktury demograficznej i obwodów szkolnych w zmieniającej się sytuacji osiedleńczej gminy * podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych

24 PRZYGOTOWANIE SZKÓŁ DO PRZYJĘCIA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ORAZ DOSTOSOWANIE OPIEKI DO OBNIŻONEGO WIEKU SZKOLNEGO: * przygotowano bazę szkół do wymogów nowej podstawy programowej * podniesiono kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej * zorganizowano spotkania z rodzicami we wszystkich środowiskach szkolnych nt. Sylwetka dziecka 6-letniego i jego rozwój psychofizyczny pod kątem gotowości szkolnej * odbyto wyjazd studyjny do szkoły tzw. dobrej praktyki w Warszawie W roku szkolnym 2011/2012 – 39% ogółu dzieci 6letnich podjęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

25 UPOWSZECHNIANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock objęto 395 dzieci tj. 69% ogółu zameldowanych na pobyt stały i czasowy, a 450 tj. 79% dzieci przedszkolnych zameldowanych na pobyt stały i czasowy finansowano edukację przedszkolną. Wzrost miejsc przedszkolnych o 25 w Przedszkolu w Zegrzu.

26 ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ OBWODÓW SZKOLNYCH W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI OSIEDLEŃCZEJ GMINY Wniosek: W szkołach podstawowych w klasach I – III, jest mniej uczniów, niż w klasach IV – VI, ale ogólna liczba uczniów zwiększyła się o 23 uczniów, a liczba oddziałów pozostała bez zmian. KlasyLiczba uczniówLiczba oddziałówŚr./oddział I138623,00 II159626,50 III142720,28 IV158626,33 V167723,86 VI166723,71 Ogółem9303923,85

27 KlasyLiczba uczniów Liczba oddziałów Śr./oddział I131526,20 II174724,86 III164723,43 Ogółem4691924,68 Wniosek: W stosunku do ub. roku szkolnego 2009/2010 zmniejszyła się liczba uczniów gimnazjum o 51 osób i liczba oddziałów gimnazjalnych o 2. Ogółem liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011 była niższa o 28 uczniów w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010.

28 PORÓWNANIE OBECNEJ LICZBY UCZNIÓW Z POPULACJĄ SPRZED 5 LAT Wyszczególnienie SP w Serocku GIM w Serocku SP w Jadwisinie Zespół Szkół w Zegrzu SP GIM Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej SP GIM 2005/200 6 2010/201 1 2005/200 6 2010/201 1 2005/200 6 2010/201 1 2005/200 6 2010/201 1 2005/200 6 2010/201 1 2005/200 6 2010/201 1 2005/200 6 2010/201 1 Liczba dzieci 415 381 240 232 116 159 164132145100237258131137 Liczba oddziałów 17 15 8 8 6 6 766 512 66 Średnia liczba uczniów/ oddział 24,41 25,40 30 29 19,33 26,50 23,42 22 24,16 20 19,75 21,50 21,83 22,83

29 Wniosek: Uczniowie uczący się w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 stanowią 96% analogicznej populacji sprzed 5 lat (49osób), ale zmieniła się także liczba oddziałów szkolnych o 4 i zwiększyła się liczba uczniów w oddziale z 23,35 w roku szkolnym 2005/2006 do 24,12 w roku szkolnym 2010/2011, co świadczy o dużej ogólnej racjonalności organizacyjnej szkół. Największe zróżnicowanie liczby uczniów pomiędzy szkołami w ciągu ostatnich 5 lat: * Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, wzrost o 37% liczby uczniów, * Szkoła Podstawowa w Zegrzu, spadek o 20% liczby uczniów, * Gimnazjum w Zegrzu, spadek o 31%. Głowna przyczyna: demograficzna – liczba dzieci zamieszkujących w obwodzie szkół. Należy przeanalizować efektywność obwodów szkolnych w odniesieniu do rozwoju mieszkaniowego, aby prowadzić racjonalną pedagogicznie i ekonomicznie politykę oświatową.

30 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Forma pomocy SP Jadwisin SP Serock Gim. Serock ZSP w Woli Kiełpińskiej ZS w Zegrzu Przedszkole w Zegrzu Przedszkole w Serocku Ogółem Wyprawka szkolna 10175266--64 Bezpłatne obiady/ ogół żywionych 25/10052/16123/4857/10415/770/626/116178/668 Stypendia szkolne 6226402--76 Zasiłki szkolne --1----1 Wnioski: najwięcej uczniów korzysta z wsparcia w postaci bezpłatnych obiadów 26% ogółu korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych. Pomoc w formie Wyprawki szkolnej oraz stypendium szkolnego uzależniona od progu dochodowego 351,00zł dociera do beneficjentów z tej grupy dochodowej.

31 PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Proces edukacyjno-wychowawczy realizowało 163 nauczycieli. Zdecydowana większość posiada wyższe wykształcenie. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani - 42%, w porównaniu do roku ub. zwiększyła się liczba zatrudnionych nauczycieli stażystów. W szkołach i przedszkolach nie występują problemy kadrowe. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli została przeznaczona kwota 54.716,00zł. W szkoleniach uczestniczyło 206 nauczycieli, w doskonaleniu najczęściej uczestniczyli nauczyciele dyplomowani. Tematyka szkoleń była zróżnicowana, najczęściej dotyczyła: * zarządzania placówką oświatową, * ewaluacji wewnętrznej, * organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej, * wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminu do poprawy jakości kształcenia (warsztaty gminne) Z dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe- korzystał jeden nauczyciel w zakresie geografii.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google