Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści z członkostwa w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści z członkostwa w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych"— Zapis prezentacji:

1 Korzyści z członkostwa w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

2 Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
O PZFP Polski Związek Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Związek został zarejestrowany w 2010 r. w miejsce Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych które w 2002 roku zostało powołane przez reprezentantów pięćdziesięciu Funduszy Pożyczkowych z całej Polski, działających jako organizacje pozarządowe o charakterze non-profit. Naszym celem jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Siedzibą Związku są Kielce. W Warszawie funkcjonuje Biuro koordynujące działalność naszej Organizacji. Jego zlokalizowanie w stolicy pozwala szybko i sprawnie reagować na wydarzenia ważne z punktu widzenia podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

3 Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
Zasady działania Podstawową zasadą naszego działania jest to, że Związek pełni służebną rolę wobec swoich Członków. Naszym celem generalnym jest takie kształtowanie otoczenia prawno – instytucjonalnego funduszy, aby warunki ich działania były możliwie najbardziej korzystne. Wszyscy Członkowie Organizacji są traktowani tak samo. Problem małego funduszu ma dla nas tak samo doniosłe znaczenie jak tego o wysokim kapitale. Informacje o decyzjach i działania Zarządu są na bieżąco przekazywane Członkom. Każdy wniosek o podjęcie określonej aktywności jest realizowany, o ile nie jest sprzeczny z interesem środowiska funduszy jako całości. Zapisy statutu gwarantują demokratyczny charakter Związku, potwierdza to praktyka. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

4 Stały dostęp do najważniejszych informacji
Biuro Związku wydaje cotygodniowy newsletter zawierający najważniejsze informacje z punktu widzenia warunków funkcjonowania podmiotów prowadzących fundusze. Oprócz newslettera platformami komunikacyjnymi są: strona internetowa Związku (www.pzfp.pl), informacje przekazywane drogą mailową, Strefa Wewnętrzna – narzędzie elektroniczne umożliwiające wzajemną komunikację pomiędzy Członkami Związku. Biuro prowadzi bieżący monitoring inicjatyw legislacyjnych ważnych dla Członków Związku i warunków prowadzenia biznesu. Członkostwo w Związku pozwala na szybki dostęp do informacji o projektach dotyczących finansowania działalności pożyczkowej. Informujemy o zmianach instytucjonalnych i kadrowych w otoczeniu podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe. Obserwujemy rozwój sytuacji makroekonomicznej i przekazujemy informacje z tego obszaru. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

5 Możliwość korzystania z centrum pomocy
Biuro Związku pełni m.in. rolę centrum pomocy dla podmiotów członkowskich. Naczelną zasadą jest tu to, że nie istnieją pytania, na które nie ma odpowiedzi. Biuro pomaga m.in. w następujących kwestiach: dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów (np. Komunikaty KE), Sprawdzanie aktualnych etapów legislacyjnych projektów aktów prawnych, Możliwość udziału w konferencjach organizowanych przez podmioty publiczne i prywatne, Doradztwo w zakresie strategii negocjacyjnej z organami administracji publicznej. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

6 Dialog z organami administracji publicznej
PZFP prowadzi stały dialog z organami administracji publicznej w tematach ważnych z punktu widzenia podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe. Wykorzystywane są tu instrumenty rzecznictwa interesów bezpośredniego i pośredniego. Te pierwsze to m.in.: wystąpienia pisemne, udział w spotkaniach roboczych, czy też posiedzeniach komisji parlamentarnych. W ramach Związku działa Biuro Prasowe, dzięki któremu za pośrednictwem mediów docieramy do decydentów z naszymi postulatami oraz szerzymy wiedzę o ofercie i zasadach działania funduszy pożyczkowych. Członkostwo w Związku pozwala na aktywny udział w tych działaniach, tj.: bezpośredni udział w spotkaniach z decydentami, współdecydowanie o postulatach i problemach kierowanych przez Związek do decydentów, Inspirowanie do działań na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie ważnym dla konkretnego podmiotu (wykorzystanie autorytetu Związku). Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

7 Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
Zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie roli i zasad działania funduszy pożyczkowych PZFP co roku wydaje Raport podsumowujący działalność funduszy pożyczkowych w roku poprzednim. Opracowanie pokazuje zachowania, trendy i wyniki finansowe funduszy jako całości. Dokument jest przekazywany decydentom, a informacje w nim zawarte upowszechniane w mediach. Biuro Prasowe PZFP prowadzi intensywne działania na rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie roli i zasad działania funduszy pożyczkowych. Informacje o funduszach pojawiają się w: Opiniotwórczych tytułach prasowych (np. „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”), Portalach internetowych (np. onet.pl), Stacjach radiowych (np. Radio PIN, Program I PR), Stacjach telewizyjnych (np. TVN CNBC Biznes) Dzięki temu fundusze pożyczkowe przestają być mylone z firmami pożyczkowymi, a o naszej ofercie dowiadują się kolejne osoby. Każdy kolejny Członek PZFP wzmacnia naszą siłę przekazu w tym zakresie. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

8 Integracja z innymi podmiotami mikrofinansującymi
Członkostwo w PZFP to możliwość udziału w konferencjach dotyczących sektora mikrofinansów. Organizujemy zjazdy funduszy pożyczkowych. Ściśle współpracujemy z organizacjami zrzeszającymi fundusze poręczeniowe. Posiadamy bliskie kontakty z podmiotami zajmującymi się ekonomią społeczną. PZFP jest członkiem European Microfinance Network – organizacji zrzeszającej na poziomie europejskim podmioty mikrofinansujące. Wstąpienie w szeregi naszej Organizacji pozwala nawiązywać kontakty z innymi uczestnikami rynku mikrofinansowego. Wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

9 Przykładowe działania
PZFP jest organizacją podejmującą skuteczne działania na rzecz interesów podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe. Nasze sukcesy są efektem wytężonej pracy. Przykładowe działania w okresie – : Interwencja w Ministerstwie Gospodarki ws. umniejszania roli funduszy pożyczkowych w działaniach resortu. W jej wyniku resort rozpocznie niebawem akcje promocyjną funduszy. Dyskusja z MPiPS ws. projektowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jej efektem jest to, że fundusze będą mogły pośredniczyć w udzielaniu osobom bezrobotnym pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzimy stałe rzecznictwo interesów na rzecz zapewnienia funduszom maksymalnie dużych środków w nowej perspektywie finansowej UE. Dyskutujemy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i resortem gospodarki na temat wprowadzenia do obrotu prawnego definicji startup’u. Interweniowaliśmy ws. utworzenia przez PARP Funduszu Finansowego Wsparcia Innowacji. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

10 Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
Podsumowanie Członkostwo w PZFP to szereg konkretnych korzyści, m.in. możliwość korzystania z jego autorytetu w dyskusjach z organami administracji publicznej. Wstąpienie w nasze szeregi oznacza dostęp do bazy wiedzy skupionej w jednym miejscu. Centrum pomocy Członkom to darmowe wsparcie w codziennej pracy. Nasza marka jest coraz bardziej rozpoznawalna – skuteczność działania rośnie. Przy Związku funkcjonuje Grupa Ekspertów – naukowców z renomowanych uczelni, którzy przygotowują potrzebne w naszej działalności ekspertyzy. PZFP integruje środowisko funduszy – stoi przed nami szereg wyzwań, którym łatwiej podołamy tworząc wspólny front w kluczowych kwestiach. Koszt członkostwa to tylko 0,01% wysokości kapitału funduszu definiowanego jako suma środków finansowych znajdujących się na rachunku przeznaczonym na udzielaniu pożyczek oraz kapitału pożyczek pozostałych do spłaty (z uwzględnieniem środków z inicjatywy JEREMIE i RPO), nie więcej niż 5000 zł rocznie. W ten sposób wyliczona składka członkowska ma charakter roczny. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

11 Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
Dziękujemy za zapoznanie się z zasadami naszego działania i zapraszamy do członkostwa w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych Polski Związek Funduszy Pożyczkowych


Pobierz ppt "Korzyści z członkostwa w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google