Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK"— Zapis prezentacji:

1 PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK Zielona Góra, 14 września 2012 r.

2 PRZYCHODY OGÓŁEM NFZ W LATACH 2005-2015
[tys. zł] Przychody Funduszu stanowią: składki na ubezpieczenie zdrowotne (bieżące i z lat ubiegłych), przychody wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych wykonanych dla obywateli UE/EFTA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przychody z tytułu realizacji zadań zleconych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego, przychody finansowe, pozostałe przychody. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013, w zakresie dotyczącym przychodów NFZ, został sporządzony na podstawie prognozy przychodów NFZ na lata W prognozie tej zostały wykorzystane wskaźniki makroekonomiczne aktualne w okresie jej sporządzania. Następnie w związku z informacjami Ministerstwa Finansów, iż w toku trwających prac nad ustawą budżetową na rok 2013 założenia makroekonomiczne uległy zmianie, w tym w zakresie wskaźników wykorzystywanych m.in. dla sporządzenia ww. prognozy przychodów NFZ na lata , na wniosek Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów planowane przychody NFZ na rok 2013 zostały skorygowane do zaktualizowanych założeń makroekonomicznych (pismo Ministra Zdrowia i Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r., znak: MZ-UZ-F /HŻ/12 wraz z pismem Ministra Finansów skierowanym do Ministra Zdrowia, z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: FS /STD/12/10856, zawierającym zaktualizowane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne). W dniu 14 sierpnia 2012 r. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów zatwierdził (zaktualizowany) plan finansowy NFZ na 2013 r. Prognozowane na 2013 rok przychody ogółem wynoszą tys. zł i są o tys. zł wyższe od pierwotnie planowanych na 2012 r. Ponadto założono dalszy wzrost przychodów NFZ łącznie o tys. zł w kolejnych latach odpowiednio: w roku 2014 o 5,8% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2013, w roku 2015 o 6,0% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2014.

3 PRZYCHODY BRUTTO ZE SKŁADEK BIEŻĄCYCH W LATACH 2005 – 2015
[tys. zł] Przy sporządzaniu prognozy przychodów na lata oraz planu finansowego na 2013 r. wykorzystano pozyskane dane o prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - do wyznaczenia wskaźników wzrostu liczby osób płacących składkę dla grupy osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób pobierających zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne oraz wysokości zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego - pismo z dnia 11 maja 2012 r., znak: DAE-II (1)-MZ/12, z Ministerstwa Finansów - do wyznaczenia pozostałych wskaźników wzrostu - wskaźniki przekazane przy piśmie z dnia 22 maja 2012 r., znak: PF1/063-3/40/PKQ/12/88 zaktualizowane przy piśmie z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: FS /STD/12/10856. Prognozowane na 2013 rok przychody brutto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą tys. zł i są o tys. zł wyższe od pierwotnie planowanych na 2012 r. (o 3,37%). Ponadto założono dalszy wzrost przychodów NFZ w kolejnych latach odpowiednio: w roku 2014 o 5,91% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2013, w roku 2015 o 6,05% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2014.

4 PLANOWANE PRZYCHODY NFZ NA 2013 ROK (BEZ SKŁADEK NALEŻNYCH)
[tys. zł] Pozostałe elementy planowanych na 2013 r. przychodów stanowią: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego w wysokości tys. zł, Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia w projekcie planu finansowego przychodów pochodzących ze wszystkich źródeł oraz mając na względzie przepis art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o wysokości środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, Prezes Funduszu wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o przedstawienie przedmiotowej informacji. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 14 czerwca 2012 r., znak: FS6-063/8/CWO/2012/6605) przyjęto, że wysokość przedmiotowych środków w roku 2013 będzie równa wartości środków określonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2012, tj tys. zł. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości tys. zł, Zgodnie z art. 97 ust 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b tegoż artykułu, tj. na: finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26. Wartość przedmiotowych środków w planie finansowym na rok 2013 przyjęto w wysokości wynikającej z pisma Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2012 r., znak: MZ-UZ-UZ-S /DG/12, tj. w wysokości tys. zł, w tym: tys. zł z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a oraz w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy; 6 868 tys. zł z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3b ustawy. przychody wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych wykonanych dla obywateli UE/EFTA na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości tys. zł. Pozycja ta uwzględnia przychody wynikające z rozliczeń z krajami członkowskimi UE / EFTA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) za świadczenia zdrowotne zrealizowane na terenie Polski na rzecz uprawnionych. Ustalona wysokość przychodów wynika z prognozowanych kwot roszczeń Funduszu wobec innych państw członkowskich za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez świadczeniodawców z terenu Polski na rzecz ubezpieczonych w tych krajach. W 2007 roku Fundusz zrealizował przychody z tego tytułu w wysokości 19,51 mln zł, w roku 2008 w wysokości 31,16 mln zł, w roku 2009 w wysokości 58,25 mln zł, w 2010 roku w wysokości 82,38 mln zł, natomiast w 2010 roku w wysokości 117,88 mln zł. W planie finansowym NFZ na 2012 r. przychody z tego tytułu wyznaczono na poziomie 132,4 mln zł. Z uwagi na uzyskaną w latach poprzednich zmienną dynamikę przychodów wynikających z przepisów o koordynacji w niniejszym planie przyjęto wartość przychodów z tego tytułu na poziomie szacowanym przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ. przychodów ze składek z latach ubiegłych w wysokości tys. zł. Mając na uwadze poziom realizacji przychodów ze składek z latach ubiegłych, w tym w szczególności w roku 2009, 2010 i 2011 wynoszący odpowiednio 124,3 mln zł, 84,4 mln zł i 140,4 mln zł, oraz ich spadek w porównaniu do lat 2007 (203,5 mln zł) i 2008 (224,5 mln zł), ze względów ostrożnościowych przyjęto, że prognozowana wielkość przychodów z tego tytułu nie powinna przekraczać wartości 100 000 tys. zł. W związku z powyższym na rok 2013 przychody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 100 000 tys. zł. pozostałe przychody w wysokości tys. zł, Przychody z pozostałej działalności Funduszu obejmują w szczególności: darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwotę umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania, przychody z innych opłat ustawowych (z tytułu obronności, opłata dodatkowa za ubezpieczenie dobrowolne, opłata za zmianę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, inne), przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, zmianę stanu produktów, przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, odpisane zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, rozwiązane rezerwy, przychody korygujące przychody lat ubiegłych i inne. Ze względu na dużą zmienność realizacji ww. przychodów oraz trudności w prognozowaniu większości tytułów wchodzących w skład tej grupy przychodów wartość pozostałych przychodów w roku 2012 przyjęto na poziomie: wynikającym z przewidywanego umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikającego z rozliczeń międzyokresowych przypadającego na rok planowania, realizacji programu z udziałem środków unijnych, pod nazwą „Akademia NFZ”; przychodów wynikających z przepisów ustawy o refundacji, z tytułu realizacji przez wnioskodawców instrumentów dzielenia ryzyka zawartych w decyzjach Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, prognozowanego przez jednostki organizacyjne NFZ wykonania, w zakresie pozostałych elementów wchodzących w skład pozostałych przychodów. przychody finansowe w wysokości tys. zł. Pozycja ta obejmuje prognozowane przychody z tytułu osiąganych odsetek uzyskanych z tytułu krótkoterminowych lokat wolnych środków finansowych, które będą w dyspozycji Funduszu, pochodzących z: zarządzania środkami, rezerwy ogólnej, rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych, rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji. Założono uzyskanie przychodów pochodzących z odsetek uzyskanych z depozytów u Ministra Finansów wynikających z efektywnego zarządzania płynnością (zgodnie z procedurą wdrożoną zarządzeniem 22/2005 Prezesa NFZ z 21 lutego 2005 roku) w centrali Funduszu (depozyty over night). Spodziewane przychody z tytułu odsetek od deponowanych wolnych środków pieniężnych oszacowano przy założeniu uzyskania oprocentowania w wysokości: około 3,25% dla depozytów over night oraz 4,10% dla pozostałych depozytów, w stosunku rocznym.

5 KOSZTY OGÓŁEM NFZ W LATACH 2005-2015
[tys. zł] W planie finansowym na rok 2013 koszty ogółem przyjęto w wysokości ujętej w Prognozie kosztów na lata skorygowanej do wysokości planowanych przychodów wyznaczonych w oparciu o zaktualizowane wskaźniki makroekonomiczne. Planowane na 2013 rok koszty ogółem wynoszą tys. zł i są o tys. zł wyższe od pierwotnie planowanych na 2012 r. oraz o tys. zł tj. 2,50% wyższe od obecnie obowiązującego planu finansowego na 2012 r. uwzględniającego zmianę z w dniu r. Ponadto w Prognozie kosztów na lata założono dalszy wzrost kosztów NFZ w kolejnych latach odpowiednio: w roku 2014 o 5,85% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2013, w roku 2015 o 5,97% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2014.

6 KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2005-2015
[tys. zł] Koszty świadczeń opieki zdrowotnej stanowią 94,37% kosztów Funduszu określonych w planie finansowym na 2013 rok. W roku 2013, w porównaniu do roku 2012 (wg planu finansowego zatwierdzonego w dniu 16 sierpnia 2011 r.), odnotowano wzrost środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej o 3,35% tj. o tys. zł. W roku 2013, w porównaniu do roku 2012 (wg planu finansowego zmienionego w dniu 10 października 2011 r.), odnotowano wzrost środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej o 2,35% tj. o tys. zł. W prognozie kosztów na lata zaplanowano wzrost nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej odpowiednio: w roku 2014 o 5,66% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2013, w roku 2015 o 6,29% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2014. W Centrali Funduszu zaplanowano środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie tys. zł: wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA w wysokości tys. zł; określonych w art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości tys. zł.

7 DYNAMIKA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2010-2013
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej stanowią 94,37% kosztów Funduszu określonych w planie finansowym na 2013 rok. W roku 2013, w porównaniu do roku 2012 (wg planu finansowego zatwierdzonego w dniu 16 sierpnia 2011 r.), odnotowano wzrost środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej o 3,35% tj. o tys. zł. W roku 2013, w porównaniu do roku 2012 (wg planu finansowego zmienionego w dniu 10 października 2011 r.), odnotowano wzrost środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej o 2,35% tj. o tys. zł. W prognozie kosztów na lata zaplanowano wzrost nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej odpowiednio: w roku 2014 o 5,66% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2013, w roku 2015 o 6,29% tj. o tys. zł w stosunku do roku 2014. W Centrali Funduszu zaplanowano środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie tys. zł: wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA w wysokości tys. zł; określonych w art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości tys. zł.

8 KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA LATA 2012 – 2013
[tys. zł] Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan Różnica Dynamika 2012 2013 2013/2012 1 2 3 4 5 6 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 83 127 101,10% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 104,09% LECZNICTWO SZPITALNE 103,45% OP. PSYCHIATRYCZNA I LECZ. UZALEŻNIEŃ 89 092 104,58% REHABILITACJA LECZNICZA 106,49% ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 38 706 103,87% 7 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 25 708 108,16% 8 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 3 263 100,18% 9 LECZNICTWO UZDROWISKOWE 23 228 103,88% 10 POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY 43 754 46 938 3 184 107,28% 11 K. PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH FINANS. ZE ŚR. FUNDUSZU 12 963 107,94% 12 ŚW. OP. ZDR. KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 108,93% 13 ZAOPATRZENIE W WYROBY MED. I ICH NAPRAWA … 131,12% 14 REFUNDACJA 625 100,01% 15 REZ. NA K. REALIZ. ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI 25 020 105,47% 16 REZ. NA POKRYCIE K. ŚW. OP. ZDR. ORAZ REF. LEKÓW 6 636 6 868 232 103,50% 17 REZ. NA K. ŚW. OP. ZDR. W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH 107,93% 18 KOSZTY ŚW. OP. ZDR. Z LAT UBIEGŁYCH 83,07% RAZEM KOSZTY ŚWIADCZEŃ 103,35% Rozdysponowania ujętych w planie finansowym na 2013 r. środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ uwzględniając w szczególności: 1) zachowanie dotychczasowej struktury rodzajowej planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych; 2) realizacja zawartych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej; 3) przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzU nr 122, poz. 696), w zakresie całkowitego budżetu na refundację; 4) zabezpieczenie środków w pozycji B2.17 „rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych” na poziomie prognozowanego przez oddziały wojewódzkie NFZ wykonania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych (w zakresie osób przyjeżdżających z innych OW); 5) zmiany w zakresie finansowania niektórych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej ponad wartość wynikającą ze wzrostu kosztów finansowania świadczeń ogółem oraz rozpoznanych potrzeb w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to w szczególności rodzajów kosztów świadczeń opieki zdrowotnej: − ambulatoryjna opieka specjalistyczna − wzrost o 4,09% w stosunku do 2012 r. uwzględniono dynamikę wynikającą z rejestrowanego zapotrzebowania na świadczenia oraz skutki przesunięcia finansowania drobnych zabiegów z leczenia szpitalnego do AOS w związku z wdrożeniem systemu JGP; − opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień − wzrost o 4,58% w stosunku do 2012 r. wartość środków finansowych na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień na 2013 r. wiąże się z realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, leczeniem elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych; − rehabilitacja lecznicza − wzrost o 6,49% w stosunku do 2012 r. uwzględniono możliwość wprowadzenia projektowanego systemu rozliczeń JGP w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej i ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych; − leczenie uzdrowiskowe − wzrost o 3,88 % w stosunku do 2012 r. uwzględniono w szczególności skutki finansowe zwiększenia w umowach na rok 2012 przedziału cenowego ceny jednostki rozliczeniowej w zakresach kierowanych do dzieci; poprawę dostępności do leczenia uzdrowiskowego, tj. skrócenie czasu oczekiwania na potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, które zgodnie z przepisami nie powinno przekraczać 18-tu miesięcy od daty złożenia skierowania; − programy profilaktyczne − wzrost o 7,84% w stosunku do 2012 r. uwzględniono systematyczny wzrost wykonania świadczeń w tym rodzaju; − świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie − wzrost o 8,93% w stosunku do 2012 r. uwzględniono w szczególności prognozowany przyrost kosztów wynikający ze wzrostu liczby osób dializowanych, finansowanie świadczeń w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej; − zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne − wzrost o 31,12% w stosunku do 2012 r. uwzględniono konieczność zwiększenia dostępu do świadczeń oraz szacowane skutki finansowe wejścia w życie projektowanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji rozporządzenia Ministra Zdrowia.

9 STRUKTURA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2012-2013
Zakłada się utrzymanie struktury kosztów świadczeń zdrowotnych z 2012 r. Obniżenie udziału refundacji cen leków, wzrost udziału ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego.

10 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W LATACH 2005-2013
[tys. zł]

11 LECZENIE SZPITALNE W LATACH 2005-2013
[tys. zł]

12 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W LATACH 2005-2013
[tys. zł]

13 REHABILITACJA LECZNICZA W LATACH 2005-2013
[tys. zł]

14 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu dokonano z uwzględnieniem: liczby ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu; wydzielonych, według wieku i płci, grup ubezpieczonych oraz wydzielonych grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; ryzyk zdrowotnych odpowiadających danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. Ponadto uwzględniono dyspozycję art. 118 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie, z którą planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowana w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3 (planie pierwotnym na 2012 r.). Algorytm podziału środków: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dane na podstawie których wyliczone zostały wielkości wskaźników ryzyka zdrowotnego dla poszczególnych grup ubezpieczonych i grup świadczeń pochodziły z roku Liczba ubezpieczonych będąca podstawą podziału środków została określona na podstawie CWU według stanu na dzień 31 marca, dla roku planowania oraz dla roku poprzedniego. W wyniku działania wyżej wymienionych wskaźników odnotowano, iż: w przypadku ośmiu oddziałów wojewódzkich Funduszu: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Podlaskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego nastąpił spadek ich udziału w kwocie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej – najwyższy w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ i wyniósł - 0,05695 p.p., w przypadku pozostałych oddziałów wojewódzkich Funduszu nastąpił wzrost ich udziału w kwocie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej – stosunkowo najwyższy w Pomorskim, Małopolskim i Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ i wyniósł odpowiednio: 0,03949 p.p., 0,02422 p.p. i 0,02110 p.p.

15 Oddziały wojewódzkie NFZ
NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W PRZELICZENIU NA 1 UBEZPIECZONEGO W LATACH Wyszczególnienie 2005 rok wykonanie 2006 rok wykonanie 2007 rok wykonanie 2008 rok wykonanie 2009 rok wykonanie 2010 rok wykonanie 2011 rok wykonanie 2012 rok plan pierwotny 2012 rok plan obecny 2013 rok plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dolnośląski 863 956 1 045 1 318 1 509 1 543 1 572 1 642 1 691 Kujawsko-Pomorski 854 954 1 056 1 322 1 460 1 475 1 520 1 608 1 660 Lubelski 808 920 1 031 1 290 1 416 1 459 1 517 1 612 1 666 Lubuski 796 858 946 1 251 1 391 1 447 1 491 1 605 1 665 Łódzki 825 939 1 017 1 327 1 497 1 570 1 592 1 671 1 714 Małopolski 874 989 1 090 1 305 1 419 1 470 1 486 1 600 1 649 Mazowiecki 1 029 1 108 1 197 1 632 1 684 1 740 1 659 1 764 1 704 Opolski 794 911 1 006 1 332 1 457 1 503 1 537 1 626 1 678 Podkarpacki 869 941 1 188 1 336 1 561 1 614 Podlaski 826 951 1 037 1 304 1 425 1 462 1 512 Pomorski 818 889 974 1 294 1 483 1 531 1 529 1 585 1 604 1 640 Śląski 924 1 028 1 109 1 382 1 589 1 645 1 692 Świętokrzyski 816 894 984 1 270 1 396 1 463 1 544 1 653 1 705 Warmińsko-Mazurski 829 895 987 1 233 1 363 1 389 1 439 1 534 1 591 Wielkopolski 842 947 1 057 1 492 1 587 1 630 Zachodniopomorski 847 930 1 013 1 279 1 450 1 510 1 540 1 619 Oddziały wojewódzkie NFZ 871 965 1 319 1 472 1 516 1 556 1 635 1 669 Max Min Różnica 235 250 256 228 305 349 301 137 231 123


Pobierz ppt "PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2013 ROK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google