Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości"— Zapis prezentacji:

1 Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości
kampania społeczna Państwowej Inspekcji Pracy

2 Nowa kampania społeczna PIP
Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają nową edycję kampanii pod nazwą „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE – UPADKI, POŚLIZGNIĘCIA” realizowaną pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”. Tym razem akcent postawiony zostanie na koszty wypadków przy pracy – niewspółmiernie wyższe od nakładów ponoszonych na bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

3 Nowa kampania społeczna PIP
Praca na budowie niesie ze sobą liczne i poważne zagrożenia. W roku 2009 w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 420 osób. Co czwarta ofiara śmiertelna wypadku przy pracy była zatrudniona w branży budowlanej. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą: nieodpowiednia organizacja pracy, brak właściwego nadzoru, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, nieuwaga oraz pośpiech. Przyczyn wysokiej wypadkowości w budownictwie należy także upatrywać w znacznym udziale w rynku firm małych, słabych ekonomicznie, nie zapewniających pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

4 Nowa kampania społeczna PIP
W okresie od 22 września do 5 października w stacjach telewizyjnych i rozgłośniach radiowych emitowane będą spoty informacyjne. Kampania prowadzona będzie także z wykorzystaniem internetu oraz prasy codziennej i branżowej. Kampanię wspierają czynnie firmy budowlane: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Budimex S.A., Hochtief S.A., Mostostal Warszawa S.A., Polimex-Mostostal S.A., Skanska S.A., Warbud S.A., a także Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Huck Polska Sp. z o.o.

5 Nowa kampania społeczna PIP
Publikacje dla pracodawców: 14 tytułów w 486 tys. egzemplarzy

6 Nowa kampania społeczna PIP
Plakaty kampanii – projekt 1

7 Nowa kampania społeczna PIP
Plakaty kampanii – projekt 2

8 Nowa kampania społeczna PIP
Tablice do ekspozycji na budowach

9 Nowa kampania społeczna PIP
Tablice do ekspozycji na budowach – wersja z hasłem

10 Nowa kampania społeczna PIP
Billboard – wersja 1

11 Nowa kampania społeczna PIP
Billboard – wersja 2

12 Nowa kampania społeczna PIP
Reklama prasowa

13 Nowa kampania społeczna PIP
Zawieszki do ekspozycji na półkach sklepowych

14 Kontrole OIP Wrocław na dolnośląskich budowach
Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili w okresie pierwszego półrocza 2010 r. 674 kontrole na kilkuset placach budów województwa dolnośląskiego, na których prace wykonywało ogółem osób, zatrudnionych przez 522 pracodawców.

15 Najczęstsze nieprawidłowości
w zakresie organizacji stanowisk pracy: niewłaściwie posadowione i zmontowane rusztowania – 29% skontrolowanych pracodawców niewłaściwe zabezpieczenie pracy na wysokości – 51% brak zabezpieczenia terenu budowy, niewłaściwie oznakowana strefa niebezpieczna – 29% prowadzenie robót budowlanych bez instrukcji bezpiecznego wykonywania robót bądź niezgodnie z tą instrukcją – 11% brak lub niewłaściwe zabezpieczenie wykopów – 7% 30% wszystkich wydanych decyzji dotyczyło nieprawidłowości związanych z prowadzeniem prac na wysokości

16 Najczęstsze nieprawidłowości
w zakresie przygotowania pracowników do pracy: instruktażowi stanowiskowemu nie poddano 48 pracowników bez aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w tym do pracy na wysokości pracowały 71 osób dopuszczenie do pracy bez dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych - 51 pracowników 122 pracowników nie wyposażono w środki ochrony głowy, a 241 wydanych im kasków nie używało 155 pracowników nie wyposażono w indywidualne zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, a 46 otrzymanych zabezpieczeń nie używało

17 Zastosowane środki prawne
3.178 decyzje nakazowe (które łącznie objęły pracowników), w tym 316 decyzje wstrzymania robót ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników lub innych osób wykonujących prace budowlane oraz 255 decyzje skierowujące 606 pracowników do innych prac. Wydano także 3 decyzje wstrzymania działalności 155 wystąpień zawierających 372 wnioski 232 mandatów na łączną kwotę ponad zł 2 wnioski do sądu obejmujące 16 wykroczeń 2 zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

18 Zbadane wypadki śmiertelne i ciężkie
Do końca sierpnia 2010 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zbadali 11 wypadków przy pracy zaistniałych podczas realizacji inwestycji budowlanych. 4 z nich to wypadki śmiertelne, 7 – wypadki powodujące ciężkie uszkodzenia ciała. 8 z tych 11 wypadków to upadki z wysokości!

19 Najczęstsze przyczyny wypadków
organizacyjne – związane m.in. z brakiem nadzoru, tolerowaniem odstępstw od przepisów i zasad bhp, niewłaściwymi instrukcjami, brakiem szkoleń, koordynacją prac, dopuszczaniem pracowników z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich do wykonywania pracy ludzkie – takie jak: nieprawidłowe lub niewłaściwe zachowanie pracownika, nieznajomość zagrożenia lub jego lekceważenie, niedostateczna koncentracja uwagi, nieużywanie środków ochrony indywidualnej techniczne – związane m.in. Z: wadami konstrukcyjnymi lub materiałowymi, wadliwymi rozwiązaniami technicznymi, brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem maszyn

20 Koszty wypadków przy pracy
Firmy ubezpieczeniowe służby BHP Akcjonariusze Służba zdrowia Zarząd przedsiębiorstwa Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Fundusze publiczne Klienci Inne przedsiębiorstwa Pracownicy Rodzina pracownika Obszary występowania kosztów wypadków przy pracy Źródło: J. Mossink, Inventory of socioeconomics cost of work accidents, s.13

21 Koszty wypadków przy pracy
Jak widać koszty wypadków przy pracy ponoszone są przez wiele podmiotów. Najcięższe do wartościowania są koszty ponoszone przez poszkodowanego i jego rodzinę – kosztów bólu, ludzkiego cierpienia i samotności nie da się wycenić. Przedsiębiorstwo, prócz kosztów składek ubezpieczenia wypadkowego, ponosi m.in. takie koszty jak: koszt utraconego czasu, uszkodzonych maszyn i urządzeń, koszty ogólne ponoszone pomimo nieobecności poszkodowanego, koszty zastępstw, koszty socjalne, koszty pomocy medycznej, utracone dochody

22 Koszty wypadków przy pracy
Prócz kosztów ponoszonych przez pracodawców oraz pracownika i jego rodzinę znaczna część kosztów wypadków ponoszona jest przez całe społeczeństwo. Koszty te są bardzo trudne do oszacowania co powoduje, iż rzadko trafiają do jego świadomości. Koszty przeniesione na społeczeństwo to koszty pokrywane przez ZUS i NFZ

23 Społeczne koszty wypadków przy pracy
3,3% wypłat z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to świadczenia dla osób, które uległy wypadkom przy pracy lub cierpią na choroby zawodowe. W roku 2009 była to kwota zł

24 Społeczne koszty wypadków przy pracy
Przeciętny koszt społeczny przy pracy Źródło: badania PIB CIOP lata

25 Społeczny koszt wypadku przy pracy
Struktura społecznych kosztów przy pracy Źródło: badania PIB CIOP lata

26 Koszt wypadku a koszt prewencji
Przeciętny koszt wypadku śmiertelnego to blisko zł – koszt siatki bezpieczeństwa zabezpieczającej pracowników przed upadkiem z wysokości to 12 zł/m2


Pobierz ppt "Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google