Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 2 Żródło : WIKIPEDIA 3 Zabierzów Bocheński to niewielka wieś położona na południu Polski nad brzegiem Wisły na wschód od Krakowa. Liczba mieszka ń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 2 Żródło : WIKIPEDIA 3 Zabierzów Bocheński to niewielka wieś położona na południu Polski nad brzegiem Wisły na wschód od Krakowa. Liczba mieszka ń"— Zapis prezentacji:

1

2 1

3 2 Żródło : WIKIPEDIA

4 3 Zabierzów Bocheński to niewielka wieś położona na południu Polski nad brzegiem Wisły na wschód od Krakowa. Liczba mieszka ń ców wynosi Przez Nasz ą miejscowo ść przep ł ywa Wis ł a i Drwinka.

5 4 Pierwsza wzmianka o Zabierzowie Bocheńskim pochodzi z 1337roku. Pierwszy raz nazwę miejscowości Zabierzów Bocheński użyto dopiero w 1398 roku – podano informację, że wieś Zabierzów Bocheński wchodzi w skład dóbr biskupich w kluczu Wawrzeńczyckim. W XV w. północną część wsi posiadali przedstawiciele rycerskiego rodu Boturzyńskich. W 1468 roku bracia Boturzyńscy podzielili się majątkiem. Stanisław otrzymał, między innymi las "Koło" oraz Jezioro Nieciecza wraz z wyspami. Poza lasem, jeziorem i wyspami w tej części Zabierzowa Bocheńskiego istniał również folwark o nazwie "Łaźnia". Podzielony on został na dwa przysiółki – pierwszy należy do Zabierzowa Bocheńskiego, a drugi do Złotnik. Wcześniej obie części leżały na terenie Zabierzowa Bocheńskiego i dopiero w XVIII w. zostały rozdzielone przez nowe koryto Wisły. Innym przysiółkiem, pochodzącym według legendy z tego okresu, jest "Hysne". Legenda mówi, że osadzono tu jeńców tatarskich. Istniała tam potem leśniczówka o nazwie "Hysne". W 1521 roku król Zygmunt I Stary zakupił od Floriana Boturzyńskiego jego posiadłości położone po prawej strony Wisły, w tym również "Łaźnię". Do I Rozbioru Polski w 1772 roku biskupi i królowie posiadali swoje części dóbr w Zabierzowie Bocheńskim. Dopiero w 1773 roku Austriacy przejęli na rzecz skarbu państwa część królewską, a 9 lat później część biskupią na fundusz religijny. Niedługo jednak po tym oba majątki włączono do wspólnej administracji dóbr dominialnych w Niepołomicach. W 1939 roku dokonano parcelacji dawnego majątku funduszowego Żródło : WIKIPEDIA

6 5 Obecna Parafia pw. NMP w Zabierzowie Bocheńskim została wydzielona z istniejącej od 1223 roku Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach. W roku 1742 staraniem świątobliwego proboszcza w Wawrzeńczycach, księdza Stanisława Cetnarskiego w najdalej na południe wysuniętym przysiółku ("Ulesie") parafii wybudowano sosnowy kościół. Konsekrował go ks. kardynał Aleksander Lipski. Miał on ułatwić ludności mieszkającej na południe od Wisły spełnianie praktyk religijnych, także przez zamieszkanie księdza przy nowo wybudowanym kościele. Żródło : Wikipedia

7 6 Na skutek I rozbioru Polski w 1772 roku teren Parafii Wawrzeńczyce na południe od Wisły znalazł się pod zaborem austriackim. W roku 1780 erygowano Parafię w Zabierzowie Bocheńskim. W latach i parafia należała do diecezji tarnowskiej. Pierwszym proboszczem nowej parafii był ks. Jan Słomski. Pod koniec XIX w. zdecydowano o budowie nowej, murowanej, obecnie istniejącej świątyni. W tym czasie proboszczem został ks. Klemens Radwański. 23 czerwca 1888 roku miała miejsce konsekracja nowej świątyni. Dokonał jej biskup krakowski Albin Dunajewski, późniejszy kardynał. W połowie lat 80. do parafii w Zabierzowie Bocheńskim został skierowany na swoją pierwszą posługę kapłańską ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski powszechnie dziś znany kapelan "Solidarności. Od roku 1986 proboszczem jest ks. Kazimierz Włoch. Żródło : Wikipedia

8 7 CO WARTO ZOBACZY Ć W ZABIERZOWIE BOCHE Ń SKIM Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim Akwen wodny Żródło; Google

9 8 Kościół ParafialnyRezerwat Koło Żródło: Google

10 9 IZBA REGIONALNA Prywatna Izba Regionalna w Zabierzowie Bocheńskim gromadzi wiele ciekawych eksponatów, przewyższa niejedno państwowe tego typu muzeum. Izbę Regionalną prowadzi Henryk Kieres, który w roku 2008 otrzymał honorowe wyróżnienie w III Małopolskim Plebiscycie "Poza stereotypem. Doceniono go za działalność społeczną i aktywność na wielu polach.

11 10 Wszyscy mieszkańcy mają możliwość korzystania z księgozbiory Biblioteki Publicznej w Zabierzowie Bocheńskim

12 11 Zabierzów Bocheński leży bezpośrednio przy Puszczy Niepołomickiej. Mieszkańcy mają możliwość bliskiego kontaktu z naturą i zwierzętami Żródło: Google

13 12 Puszcza Niepołomicka to jedna z większych atrakcji turystycznych. Dziś obszar puszczy obejmuje około 115 kilometrów kwadratowych i rozciąga się od Niepołomic do Bochni i Drwini. Pierwotnie puszcza ta zajmowała cały obszar Kotliny Nadwiślańskiej i ciągnęła się aż po Sandomierz. Ten zwarty kompleks leśny jest atrakcyjny nie tylko dla miłośników przyrody (rezerwat żubrów, rzadkie okazy flory i fauny, leśne uroczyska) i myśliwych, ale także dla wszystkich entuzjastów wycieczek rowerowych czy długich spacerów. Sprzyjają temu liczne drogi asfaltowe i dukty leśne przecinające puszczę wzdłuż i wszerz. Oprócz atrakcji przyrodniczych, spotkamy tu wiele miejsc o ciekawej historii, sięgającej nieraz wiele stuleci wstecz. Pierwsza informacja o puszczy pochodzi z dokumentu z 1242 r., kiedy to to nazywano ją "Las Kłaj". W 1393 r. występują już pod nazwą "Las Niepołomicki", a w 1441 r. użyto po raz pierwszy nazwy "Puszcza Niepołomicka". Nazwa Niepołomicka pochodzi od staropolskiego słowa niepołomny, co znaczyło coś twardego, niezniszczalnego. Długie wieki puszcza była znakomitym terenem łownym, z którego korzystali królowie polscy. Drogą zwaną "Królewską" udawali się na polowania w głąb puszczy m.in. królowie: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary, Zygmunt August, Stefan Batory, August II Sas. Żródło: Wikipedia

14 13 Zwierzęta Puszczy Niepołomickiej Najpiękniejszym i najpotężniejszym zwierzęciem żyjącym w Puszczy Niepołomickiej jest żubr. Żubr jest zwierzęciem chronionym. Wyginęły one w Małopolsce już w XVII wieku. Wiele lat trwała walka o odtworzenie tego gatunku na terenie Polski. Na terenie Puszczy Niepołomickiej znajduje się także Ośrodek Hodowli Żubrów. Na obszarze 69 ha żyją tu 24 żubry. Sprowadzono je do Niepołomic z Białowieży. Ośrodek ma charakter ośrodka zachowawczego i nie jest udostępniony dla zwiedzających. Zarząd nad Ośrodkiem sprawuje Nadleśnictwo Niepołomice. Żródło: Wikipedia

15 14 Inne zwierzęta żyjące w Puszczy Niepołomickiej DZIKJELEŃ LIS SARNA Żródło : Google

16 15 LEW ŻYRAFA To był oczywiście żart !!! Żródło: Google

17 16 Las jest dla nas wszystkich, jest naszym wspólnym dobrem. Ale pamiętajmy, nie traktujmy go jak śmietnika, musimy o niego dbać, aby następne pokolenia mogły go podziwiać. Żródło: Google

18 17 Foto: SP Zabierzów Bocheński

19 18 Żródło: Wikipedia

20 19 W 1971 ROKU DOKONANO ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ ( UMIESZCZONEJ NA FRONTALNEJ ŚCIANIE BUDYNKU ) KU CZCI JÓZEFA MASNEGO ORAZ ODBYŁ SIĘ APEL POLEGŁYCH. NA KOLEJNE ZMIANY PRZYSZEDŁ CZAS W LATACH 1973/74 KIEDY TO UTWORZONO W ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM ZBIORCZĄ SZKOŁĘ GMINNĄ DZIAŁAJĄCĄ DO 1989 ROKU. DO SZKOŁY DOWOŻONO UCZNIÓW KLAS STARSZYCH Z OKOLICZNYCH WIOSEK: Z CHOBOTU I WOLI ZABIERZOWSKIEJ. W LATACH DYREKTOREM SZKOŁY BYŁA JÓZEFA BARTKOWSKA. W NASTĘPNYCH LATACH DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY KIEROWAŁY MGR DANUTA ŻMUDZKA I HELENA SKOCZ. DZIĘKI PODJĘTYM STARANIOM UDAŁO SIĘ UTRZYMAĆ BUDYNEK W DOBRYM STANIE KORZYSTAJĄC Z POMOCY WŁADZ GMINY ORAZ WYDATNEJ PRACY RODZICÓW. ROK SZKOLNY 1999/2000 BYŁ OSTATNIM KIEDY DO SZKOŁY UCZĘSZCZAŁY KLASY ÓSME. ZGODNIE Z WDRAŻANĄ REFORMĄ WPROWADZONO SZKOŁĘ SZEŚCIOKLASOWĄ, DALEJ FUNKCJONUJĄCĄ. OD 1.IX.2000 ROKU FUNKCJA DYREKTORA SZKOŁY ZOSTAŁA POWIERZONA MGR MARKOWI BURDA. WAŻNYM WYDARZENIEM W ŻYCIU SZKOŁY BYŁO ODDANIE DO UŻYTKU NOWOCZESNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W GRUDNIU 2000 ROKU NADAL DOBRZE SŁUŻĄCEJ UCZNIOM. PODOBNIE JAK I SUKCESYWNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ PRACOWNIA KOMPUTEROWA WYKORZYSTYWANA NIE TYLKO NA LEKCJACH INFORMATYKI. W SZKOLE DZIAŁAJĄ RÓŻNE ORGANIZACJE, PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE. PRZEPROWADZONE BIEŻĄCE REMONTY DAŁY EFEKT W POSTACI ZORGANIZOWANIA NOWEJ SZATNI DLA UCZNIÓW, ODNOWIENIU SAL LEKCYJNYCH, WYGOSPODAROWANIU POMIESZCZENIA, W KTÓRYM URZĄDZONO ŚWIETLICĘ. TRWAJĄ KOŃCOWE PRACE NAD UKOŃCZENIEM PRZYSZKOLNEGO OBIEKTU SPORTOWO – REKREACYJNEGO. W LATACH DYREKTOREM SZKOŁY BYŁA JÓZEFA BARTKOWSKA. W NASTĘPNYCH LATACH DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY KIEROWAŁY MGR DANUTA ŻMUDZKA I HELENA SKOCZ. DZIĘKI PODJĘTYM STARANIOM UDAŁO SIĘ UTRZYMAĆ BUDYNEK W DOBRYM STANIE KORZYSTAJĄC Z POMOCY WŁADZ GMINY ORAZ WYDATNEJ PRACY RODZICÓW. ROK SZKOLNY 1999/2000 BYŁ OSTATNIM KIEDY DO SZKOŁY UCZĘSZCZAŁY KLASY ÓSME. ZGODNIE Z WDRAŻANĄ REFORMĄ WPROWADZONO SZKOŁĘ SZEŚCIOKLASOWĄ, DALEJ FUNKCJONUJĄCĄ. OD 1.IX.2000 ROKU FUNKCJA DYREKTORA SZKOŁY ZOSTAŁA POWIERZONA MGR MARKOWI BURDA. WAŻNYM WYDARZENIEM W ŻYCIU SZKOŁY BYŁO ODDANIE DO UŻYTKU NOWOCZESNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W GRUDNIU 2000 ROKU NADAL DOBRZE SŁUŻĄCEJ UCZNIOM. PODOBNIE JAK I SUKCESYWNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ PRACOWNIA KOMPUTEROWA WYKORZYSTYWANA NIE TYLKO NA LEKCJACH INFORMATYKI. W SZKOLE DZIAŁAJĄ RÓŻNE ORGANIZACJE, PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE. PRZEPROWADZONE BIEŻĄCE REMONTY DAŁY EFEKT W POSTACI ZORGANIZOWANIA NOWEJ SZATNI DLA UCZNIÓW, ODNOWIENIU SAL LEKCYJNYCH, WYGOSPODAROWANIU POMIESZCZENIA, W KTÓRYM URZĄDZONO ŚWIETLICĘ. TRWAJĄ KOŃCOWE PRACE NAD UKOŃCZENIEM PRZYSZKOLNEGO OBIEKTU SPORTOWO – REKREACYJNEGO. Żródło: Wikipedia

21 20 Żródło: Wikipedia W marcu 2010 roku zmieniona została nazwa szkoły na Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego. W skład zespołu wchodzi szkoła oraz przedszkole. Dyrektorem Zespołu jest: mgr inż. Lucyna Bednarczyk Natomiast Zastępcą Dyrektora jest: mgr Monika Bielarczyk

22 21 Uczniowie klasy V a z wychowawcą p. Agnieszką Kmiecik 1. Gargula Marcin 2. Kępa Paulina 3. Klima Bartosz 4. Kołodziej Tomasz 5. Kupiec Adrian 6. Mazur Kamil 7. Nowak Julia 8. Per Patrycja 9. Porębska Bernadetta 10. Przyjemska Roksana 11. Roman Kalina 12. Szewczyk Gabriela 13. Waśniowska Ewelina Żródło: własne

23 22 Poza nauką szkoła oferuje nam wiele atrakcji. BAL CZARNYCH CHARAKTERÓW KONKURS HALOWEEN Żródło: Strona Internetowa Szkoły

24 23 Ale oprócz rozrywki uczestniczymy również w uroczystościach okolicznościowych DZIEŃ PATRONA SZKOŁY DZIEŃ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI Żródło: Strona Internetowa Szkoły

25 24 Mieszkańcy Zabierzowa Bocheńskiego dawniej i dziś. W dawnych czasach mieszkańcy Zabierzowa Bocheńskiego zajmowali się głównie uprawą roli. Rolnictwo było jedynym źródłem utrzymania dla okolicznej ludności. Na terenie tej miejscowości oraz w okolicy nie rozwinął się przemysł przez co ludzie nie mieli możliwości znalezienia innego źródła utrzymania. Dopiero z biegiem czasu, w miarę rozwoju cywilizacyjnego mieszkańcy uzyskali możliwość znalezienia zatrudniania poza miejscem swojego zamieszkania. Wpłynęła na to rozbudowa sieci drogowej oraz rozwój komunikacji. Ludzie mogli dojeżdżać do pracy na terenie Krakowa, Bochni lub Nowej Huty. Żródło: Wikipedia

26 25 Obecnie znaczna część mieszkańców pracuje na terenie Niepołomic lub Krakowa. Dzięki dobrej komunikacji autobusowej z sąsiednimi miastami, mieszkańcy nie mają problemów z dojazdem do pracy. Wpływ na to ma również poprawa warunków życiowych mieszkańców, dzięki czemu większość mieszkańców posiada swoje samochody. Nadal w samym Zabierzowie Bocheńskim nie rozwinął się przemysł, jednak znaczący rozwój różnych gałęzi gospodarki widoczny jest w Niepołomicach oraz na terenie Krakowa. Już tylko niewielka liczba mieszkańców Zabierzowa Bocheńskiego kontynuuje tradycje związane z uprawą ziemi. Należy stwierdzić, że pomimo znaczącej poprawy warunków pracy rolników (sprzęt zmechanizowany, ciągniki) nadal jest to ciężka praca, wymagająca wielu poświęceń. Żródło: Wikipedia

27 26 Jeszcze trochę o Zabierzowie Bocheńskim

28 27 Sołtysem Zabierzowa Bocheńskiego jest Stanisław Grochot Żródło: Strona Internetowa Miasta i Gminy

29 28 Lokalnej społeczności dzielnie służą druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Uczestniczą w akcjach gaśniczychoraz pomagali w trakcie powodzi Żródło: Google

30 29 Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie Bocheńskim jest dobrze wyposażona w sprzęt ratowniczy Działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Żródło: Google

31 30 Funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim pełni Edward Wnęk

32 31 Czas wolny możemy spędzać w Domu Kultury Warsztaty taneczne Cyrk - Cuda na kiju - żonglerka, clownada, wirujące ognie Warsztaty zdrowia i urody Sekcja Mażoretki i Cheerleaderki Grupa Śpiewacza Zabierzanie Jestem malarzem szczęśliwym - dzieci Jestem malarzem szczęśliwym - młodzież Dom Kultury oferuje udział w następujących kołach zainteresowań: Równocześnie w każdym miesiącu organizowane są dodatkowe zajęcia, gdzie można się wiele nauczyć i przedstawić swoje umiejętności. W grudniu w Domu Kultury zorganizowano : 7 grudnia Przegląd piosenki turystycznej i oazowej 9 grudnia spektakl teatralny dla dzieci Skrzaty w wykonaniu aktorów teatru Moralitet 18 grudnia Moja bombka choinkowa - warsztaty samodzielnego zdobienia bombek Żródło: google

33 32 Aktywni mieszkańcy Zabierzowa Bocheńskiego mają możliwość czynnego uprawiania sportu, nie tylko w trakcie zajęć w szkole, ale również podczas zajęć organizowanych przez Klub Sportowy Dąb Zabierzów Bocheński. W klubie trenują zarówno seniorzy, juniorzy jak i trampkarze Żródło: Wikipedia

34 33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentację wykonali: Kamil Mazur Adrian Kupiec


Pobierz ppt "1 2 Żródło : WIKIPEDIA 3 Zabierzów Bocheński to niewielka wieś położona na południu Polski nad brzegiem Wisły na wschód od Krakowa. Liczba mieszka ń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google