Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY fot. Archiwum PUP Rybnik Powiatowy Urząd Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY fot. Archiwum PUP Rybnik Powiatowy Urząd Pracy"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY fot. Archiwum PUP Rybnik Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jankowicka 3 tel. 32/ , , fax

2 rozwój gospodarczy itp.
LOKALNY RYNEK PRACY Ważnym elementem lokalnego rynku pracy jest miasto: jego otoczenie, umiejscowienie, charakter, wielkość, rozwój gospodarczy itp. Zasięg terytorialny PUP Rybnik to miasto Rybnik oraz powiat rybnicki, w skład którego wchodzą: gmina i miasto Czerwionka – Leszczyny, gmina Gaszowice, gmina Lyski, gmina Jejkowice, gmina Świerklany fot. Archiwum PUP Rybnik

3 LOKALNY RYNEK PRACY Mapa miasta i powiatu rybnickiego

4 LOKALNY RYNEK PRACY Powiat rybnicki to obszar przemysłowo rolniczy. W ostatnim czasie następuje tu rozwój oraz wzrost inwestycji. Jego atutem jest usytuowanie w pobliżu sieci najważniejszych dróg krajowych, w tym autostrad A1 i A4. Obszar położony jest w rejonie eksploatacji górniczej, posiada również walory przyrodnicze i turystyczne. Istnieją tu szlaki rowerowe, drewniane kościółki, zabytki techniki, żerowiska bobrów, pomniki przyrody. Lasy zajmują 32,3% powierzchni ogólnej. Warto podkreślić, że część gmin powiatu rybnickiego leży w obrębie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Źródło:

5 LOKALNY RYNEK PRACY Rybnik położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Znajduje się tu Zespół Szkół Wyższych, który tworzą zamiejscowe ośrodki: Centrum Kształcenia Inżynierów - pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Wśród większych pracodawców w regionie należy wymienić: Grupę EDF Polska S.A., dwie kopalnie należące do Kompanii Węglowej S.A. (KWK „Jankowice”, KWK „Chwałowice”) Kopex Machinery S.A., Rettig Heating sp. z o.o. oraz Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. Działają tu również dwie galerie handlowo-rozrywkowe Rybnik Plaza oraz Focus Mall. Atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną miasta podnoszą istniejące zabytki, obszary zieleni stanowiące ok. 31% ogólnej powierzchni, liczne ścieżki rowerowe, 20 pomników przyrody oraz Zalew Rybnicki zajmujący ok. 3% powierzchni miasta. Źródło:

6 Wybrane dane dotyczące miasta i powiatu rybnickiego
LOKALNY RYNEK PRACY Wybrane dane dotyczące miasta i powiatu rybnickiego Lp. Wybrane dane statystyczne za 2011 r. Rybnik Powiat rybnicki Razem 1. Powierzchnia 148 km2 224 km2 372 km2 2. Liczba ludności 76 367 3. W tym kobiety 72 112 38 749 4. Osoby pracujące zawodowo 39 925 8 435 48 360 5. Osoby zarejestrowane w PUP Rybnik (st. na czerwiec 2013) 4 542 2 232 6 774 6. (st. na czerwiec 2013) 2 940 1 407 4 347 7. Stopa bezrobocia w % 8% 12,6% X Źródło:

7 LOKALNY RYNEK PRACY Podmioty gospodarcze Lp.
Podmioty gospodarcze (stan na 2011r.) Rybnik Powiat rybnicki 1. Mikro przedsiębiorstwa 0– 9 prac. 94,2% 12 350 4 814 2. Małe przedsiębiorstwa 10 – 49 prac. 5% 697 250 3. Średnie przedsiębiorstwa 50 – 249 prac. 0,7% 108 32 4. Duże przedsiębiorstwa 250 – 999 prac. 0,1% 15 4 5. Duże przedsiębiorstwa 1000 i więcej O,02% 3 0% 6. Ogółem 100% 13 176 5 100 Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu.

8 Wybrane podmioty gospodarcze w powiecie i mieście Rybnik
LOKALNY RYNEK PRACY Wybrane podmioty gospodarcze w powiecie i mieście Rybnik Lp. Obszar działalności Rybnik Powiat rybnicki 1. Handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych 31% 30% 2. Budownictwo 13% 3. Przetwórstwo przemysłowe 8,2% 10,7% 4. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna 8,6% 5,6% 5. Transport i gospodarka magazynowa 6,1% 8,1% W pozostałych obszarach działalności funkcjonuje po mniej niż 8% ogółu przedsiębiorstw.  Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu.

9 niski poziom wykształcenia poszukujących pracy – 49,0%
LOKALNY RYNEK PRACY Główne bariery utrudniające zatrudnianie pracowników na lokalnym rynku pracy w opinii pracodawców: niski poziom wykształcenia poszukujących pracy – 49,0% brak odpowiednich umiejętności zawodowych/ kwalifikacji – 48,7% niechęć osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia – 46,7% brak doświadczenia zawodowego – 41,7% brak predyspozycji osobowych – 24,0% fot. Archiwum PUP Rybnik Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu.

10 sprzedawca/handlowiec – 65 obsługa klienta/pracownik biurowy – 14
LOKALNY RYNEK PRACY Od r. do r. - 40,7% badanych przedsiębiorców zatrudniło pracownika. Zawody w których badani najczęściej zatrudniali osoby poszukujące pracy: sprzedawca/handlowiec – 65 obsługa klienta/pracownik biurowy – 14 magazynier – 9 kierowca - 6 agent nieruchomości – 4 pomoc dołowa – 3 sprzątaczka/ pokojówka – 3 doradca klienta – 2 kierownik – 2 fot. Archiwum PUP Rybnik Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu.

11 Dominujący sektor gospodarki: handel i usługi
LOKALNY RYNEK PRACY Wnioski: Dominujący sektor gospodarki: handel i usługi Główne przyczyny zwiększenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy: ograniczenie liczby kopalń zlikwidowanie lub przebranżowienie zakładów produkcyjnych zlikwidowanie wielu „sfeminizowanych” pod względem zatrudnienia zakładów spowolnienie gospodarcze Źródło: J. Żyro, Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego. Powiatowy Urząd Pracy Rybnik, 2011

12 LOKALNY RYNEK PRACY Źródło:

13 LOKALNY RYNEK PRACY Źródło:

14 RYNEK PRACY Źródło:

15 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Według ekspertyzy wykonanej na zlecenie Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę obejmującej lata 2001 – 2010 wskazano na 9 obszarów intensywnego powstawania nowych zawodów: obszar informatyki, telekomunikacji, internetu i technologii informacyjnych obszar biotechnologii i jej zastosowań, obszar ochrony środowiska, obszar eksploatacji morza i dna morskiego, obszar obsługi procesów integracji regionalnej, obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego, obszar ochrony zdrowia, kształtowania postaw prozdrowotnych, domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi, obszar informacji kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego, obszar edukacji. Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

16 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Według raportu autorstwa naukowców z Uczelni Łazarskiego i ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w 2020 na rynku pracy będą potrzebni: inżynierowie różnych dziedzin nauk ścisłych, specjaliści ochrony zdrowia specjaliści ochrony środowiska analitycy finansowi doradcy biznesowi specjaliści ds. ubezpieczeń absolwenci szkół zawodowych znający nowe technologie oraz doskonalący swoje umiejętności Źródło: E. Wesołowska, Jaki kierunek studiów wybrać, by w 2020 roku nie być bezrobotnym. Dziennik Gazeta Prawna z dn

17 Według Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego:
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Według Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego: największy spadek zatrudnienia: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, górnictwo, przemysł przetwórczy stabilny poziom zatrudnienia: budownictwo wzrost zatrudnienia: sektor usług, transport, dystrybucja, ubezpieczenia, doradztwo, opieka zdrowotna i społeczna, usługi osobiste, hotelarstwo, gastronomia, edukacja. Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

18 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA ZMIAN NA RYNKU PRACY
Postęp techniczny: maszyny zastępują ludzką siłę roboczą, wymogiem gospodarki jest konkurencyjność – maksimum zysków przy minimum nakładów finansowych, produkcja, rolnictwo i usługi stają się coraz bardziej zautomatyzowane, występują coraz nowsze technologie informatyczne (likwidacja przestrzeni życiowej podzielonej na dom i miejsce pracy), miejsca pracy wymagają od pracowników coraz bardziej wyspecjalizowanych umiejętności, predyspozycji i kwalifikacji, Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

19 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA ZMIAN NA RYNKU PRACY
Globalizacja: przepływ pracowników w poszczególnych krajach, umiędzynaradawianie rynku pracy, świadczenie pracy na odległość, Demografia: starzejące się społeczeństwo, konieczność wydłużenia okresu zatrudnienia, konieczność zapewnienia odpowiedniej pracy oraz jej właściwej organizacji osobom starszym. fot. Archiwum PUP Rybnik Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

20 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA ZMIAN NA RYNKU PRACY
Pojawiają się niestandardowe sposoby wykonywania pracy charakteryzujące się elastycznością oraz deregulacją czasu pracy: wypożyczanie pracowników (leasing pracowniczy) zatrudnianie w częściowym wymiarze czasu (part-time employment) elastyczne podejście do godzin pracy (flextime) telepraca (teleworking) W efekcie: Rynek pracy tworzą Pracownicy buforowi (tzw. peryferia) praca nieregularna, niżej płatna. Wiąże się z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lęk przed utratą źródła utrzymania, nienormowany czas pracy. Pracownicy stali (tzw. rdzeń) Stosunkowo pewna i dobrze płatna praca Źródło: A. Paszkowska – Rogacz Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ). Podręcznik testowy. APUS, Częstochowa 2013

21 POŻĄDANE ATRYBUTY PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI
„Osób, dla których praca jest hobby, będą poszukiwali szefowie firm już w 2020 r. Ważniejsza niż dyplom wyższej uczelni będzie umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów oraz szybkiego analizowania informacji różnych źródeł. No i biegła znajomość co najmniej dwóch języków: najlepiej angielskiego i rosyjskiego.” (E. Wesołowska, Jaki kierunek studiów wybrać, by w 2020 roku nie być bezrobotnym. Dziennik Gazeta Prawna z dn r.) Profil pracownika XXI wieku – pracownik wiedzy: duża swoboda decyzyjna, ciągłość pozyskiwania nowych specjalistycznych umiejętności, doświadczeń i kontaktów, kształcenie ustawiczne i ciągłe pozyskiwanie wiedzy fachowej, dostęp do specjalistycznych baz danych i informacji, oparcie pracy zespołowej na nieformalnych relacjach oraz swobodnej nieskrępowanej dyskusji. Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

22 POŻĄDANE ATRYBUTY PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI
Znajomość języków obcych Umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy Umiejętności interpersonalne Kreatywność Zdolność do szybkiego uczenia się Umiejętność docierania do odpowiednich informacji Otwartość na zmiany Umiejętność działania w stresie Komunikatywność Mobilność

23 Opracowanie mgr Sylwia Nowak Doradca Zawodowy I stopnia
Rybnik, r. Opracowanie mgr Sylwia Nowak Doradca Zawodowy I stopnia Powiatowy Urząd Pracy Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/ , , fax


Pobierz ppt "RYNEK PRACY fot. Archiwum PUP Rybnik Powiatowy Urząd Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google