Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail:kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl fot. Archiwum PUP Rybnik

2 Ważnym elementem lokalnego rynku pracy jest miasto: jego otoczenie, umiejscowienie, charakter, wielkość, rozwój gospodarczy itp. Zasięg terytorialny PUP Rybnik to miasto Rybnik oraz powiat rybnicki, w skład którego wchodzą: gmina i miasto Czerwionka – Leszczyny, gmina i miasto Czerwionka – Leszczyny, gmina Gaszowice, gmina Gaszowice, gmina Lyski, gmina Lyski, gmina Jejkowice, gmina Jejkowice, gmina Świerklany gmina Świerklany LOKALNY RYNEK PRACY fot. Archiwum PUP Rybnik

3 LOKALNY RYNEK PRACY Mapa miasta i powiatu rybnickiego

4 LOKALNY RYNEK PRACY Powiat rybnicki to obszar przemysłowo rolniczy. W ostatnim czasie następuje tu rozwój oraz wzrost inwestycji. Jego atutem jest usytuowanie w pobliżu sieci najważniejszych dróg krajowych, w tym autostrad A1 i A4. Obszar położony jest w rejonie eksploatacji górniczej, posiada również walory przyrodnicze i turystyczne. Istnieją tu szlaki rowerowe, drewniane kościółki, zabytki techniki, żerowiska bobrów, pomniki przyrody. Lasy zajmują 32,3% powierzchni ogólnej. Warto podkreślić, że część gmin powiatu rybnickiego leży w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Źródło: http://www.starostwo.rybnik.pl/15.07.2013

5 LOKALNY RYNEK PRACY Rybnik położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Znajduje się tu Zespół Szkół Wyższych, który tworzą zamiejscowe ośrodki: Centrum Kształcenia Inżynierów - pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Wśród większych pracodawców w regionie należy wymienić: Grupę EDF Polska S.A., dwie kopalnie należące do Kompanii Węglowej S.A. (KWK Jankowice, KWK Chwałowice) Kopex Machinery S.A., Rettig Heating sp. z o.o. oraz Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. Działają tu również dwie galerie handlowo-rozrywkowe Rybnik Plaza oraz Focus Mall. Atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną miasta podnoszą istniejące zabytki, obszary zieleni stanowiące ok. 31% ogólnej powierzchni, liczne ścieżki rowerowe, 20 pomników przyrody oraz Zalew Rybnicki zajmujący ok. 3% powierzchni miasta. Źródło: http://www.pl.wikipedia.org/18.07.2013

6 LOKALNY RYNEK PRACY Lp. Wybrane dane statystyczne za 2011 r. Rybnik Powiat rybnicki Razem 1. Powierzchnia148 km 2 224 km 2 372 km 2 2. Liczba ludności140 94476 367217 311 3. W tym kobiety 72 11238 749 110 861 4. Osoby pracujące zawodowo 39 925 8 435 48 360 5. Osoby zarejestrowane w PUP Rybnik (st. na czerwiec 2013) 4 542 2 232 6 774 6. W tym kobiety (st. na czerwiec 2013) 2 940 1 407 4 347 7. Stopa bezrobocia w % (st. na czerwiec 2013) 8%12,6%X Wybrane dane dotyczące miasta i powiatu rybnickiego Źródło: http://www.pup-rybnik.pl/25.07.2013 http://www.stat.gov.pl/ 18.07.2013

7 LOKALNY RYNEK PRACY Lp. Podmioty gospodarcze (stan na 2011r.) RybnikPowiat rybnicki 1. Mikro przedsiębiorstwa 0– 9 prac.94,2%12 35094,2%4 814 2. Małe przedsiębiorstwa 10 – 49 prac.5%6975%250 3. Średnie przedsiębiorstwa 50 – 249 prac.0,7%1080,7%32 4. Duże przedsiębiorstwa 250 – 999 prac.0,1%150,1%4 5. Duże przedsiębiorstwa 1000 i więcejO,02%30%0 6. Ogółem100%13 176100%5 100 Podmioty gospodarcze Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza - 300 losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu.

8 LOKALNY RYNEK PRACY Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza - 300 losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu. Lp. Obszar działalnościRybnikPowiat rybnicki 1. Handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych 31%30% 2. Budownictwo13% 3. Przetwórstwo przemysłowe8,2%10,7% 4. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna8,6%5,6% 5. Transport i gospodarka magazynowa6,1%8,1% Wybrane podmioty gospodarcze w powiecie i mieście Rybnik W pozostałych obszarach działalności funkcjonuje po mniej niż 8% ogółu przedsiębiorstw.

9 LOKALNY RYNEK PRACY Główne bariery utrudniające zatrudnianie pracowników na lokalnym rynku pracy w opinii pracodawców: niski poziom wykształcenia poszukujących pracy – 49,0% niski poziom wykształcenia poszukujących pracy – 49,0% brak odpowiednich umiejętności zawodowych/ kwalifikacji – 48,7% brak odpowiednich umiejętności zawodowych/ kwalifikacji – 48,7% niechęć osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia – 46,7% niechęć osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia – 46,7% brak doświadczenia zawodowego – 41,7% brak doświadczenia zawodowego – 41,7% brak predyspozycji osobowych – 24,0% brak predyspozycji osobowych – 24,0% Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza - 300 losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu. fot. Archiwum PUP Rybnik

10 LOKALNY RYNEK PRACY Od 04.2011r. do 04.2012r. - 40,7% badanych przedsiębiorców zatrudniło pracownika. Zawody w których badani najczęściej zatrudniali osoby poszukujące pracy: sprzedawca/handlowiec – 65 sprzedawca/handlowiec – 65 obsługa klienta/pracownik biurowy – 14 obsługa klienta/pracownik biurowy – 14 magazynier – 9 magazynier – 9 kierowca - 6 kierowca - 6 agent nieruchomości – 4 agent nieruchomości – 4 pomoc dołowa – 3 pomoc dołowa – 3 sprzątaczka/ pokojówka – 3 sprzątaczka/ pokojówka – 3 doradca klienta – 2 doradca klienta – 2 kierownik – 2 kierownik – 2 Źródło: Dane z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego przez firmę Biostat w kwietniu 2012 r. Próba badawcza - 300 losowo wybranych podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika i powiatu. fot. Archiwum PUP Rybnik

11 LOKALNY RYNEK PRACY Źródło: J. Żyro, Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego. Powiatowy Urząd Pracy Rybnik, 2011 Wnioski: 1.Dominujący sektor gospodarki: handel i usługi 2.Główne przyczyny zwiększenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy: ograniczenie liczby kopalń ograniczenie liczby kopalń zlikwidowanie lub przebranżowienie zakładów produkcyjnych zlikwidowanie lub przebranżowienie zakładów produkcyjnych zlikwidowanie wielu sfeminizowanych pod względem zatrudnienia zakładów zlikwidowanie wielu sfeminizowanych pod względem zatrudnienia zakładów spowolnienie gospodarcze spowolnienie gospodarcze

12 LOKALNY RYNEK PRACY Źródło: http://www.pup-rybnik.pl/18.07.2013

13 LOKALNY RYNEK PRACY Źródło: http://www.pup-rybnik.pl/18.07.2013

14 RYNEK PRACY Źródło: http://www.pup-rybnik.pl/25.07.2013

15 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Według ekspertyzy wykonanej na zlecenie Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę obejmującej lata 2001 – 2010 wskazano na 9 obszarów intensywnego powstawania nowych zawodów: obszar informatyki, telekomunikacji, internetu i technologii informacyjnych obszar informatyki, telekomunikacji, internetu i technologii informacyjnych obszar biotechnologii i jej zastosowań, obszar biotechnologii i jej zastosowań, obszar ochrony środowiska, obszar ochrony środowiska, obszar eksploatacji morza i dna morskiego, obszar eksploatacji morza i dna morskiego, obszar obsługi procesów integracji regionalnej, obszar obsługi procesów integracji regionalnej, obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego, obszar nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości i handlu elektronicznego, obszar ochrony zdrowia, kształtowania postaw prozdrowotnych, domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi, obszar ochrony zdrowia, kształtowania postaw prozdrowotnych, domowej opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi, obszar informacji kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego, obszar informacji kultury popularnej i przemysłu rozrywkowego, obszar edukacji. obszar edukacji. Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

16 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Według raportu autorstwa naukowców z Uczelni Łazarskiego i ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w 2020 na rynku pracy będą potrzebni: inżynierowie różnych dziedzin nauk ścisłych, inżynierowie różnych dziedzin nauk ścisłych, specjaliści ochrony zdrowia specjaliści ochrony zdrowia specjaliści ochrony środowiska specjaliści ochrony środowiska analitycy finansowi analitycy finansowi doradcy biznesowi doradcy biznesowi specjaliści ds. ubezpieczeń specjaliści ds. ubezpieczeń absolwenci szkół zawodowych znający nowe technologie oraz doskonalący swoje umiejętności absolwenci szkół zawodowych znający nowe technologie oraz doskonalący swoje umiejętności Źródło: E. Wesołowska, Jaki kierunek studiów wybrać, by w 2020 roku nie być bezrobotnym. Dziennik Gazeta Prawna z dn. 31.05.13

17 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Według Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego: największy spadek zatrudnienia: największy spadek zatrudnienia: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, górnictwo, przemysł przetwórczy stabilny poziom zatrudnienia: stabilny poziom zatrudnienia:budownictwo wzrost zatrudnienia: wzrost zatrudnienia: sektor usług, transport, dystrybucja, ubezpieczenia, doradztwo, opieka zdrowotna i społeczna, usługi osobiste, hotelarstwo, gastronomia, edukacja. doradztwo, opieka zdrowotna i społeczna, usługi osobiste, hotelarstwo, gastronomia, edukacja. Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

18 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA ZMIAN NA RYNKU PRACY Postęp techniczny: Postęp techniczny: maszyny zastępują ludzką siłę roboczą, maszyny zastępują ludzką siłę roboczą, wymogiem gospodarki jest konkurencyjność – maksimum zysków przy minimum nakładów finansowych, wymogiem gospodarki jest konkurencyjność – maksimum zysków przy minimum nakładów finansowych, produkcja, rolnictwo i usługi stają się coraz bardziej zautomatyzowane, produkcja, rolnictwo i usługi stają się coraz bardziej zautomatyzowane, występują coraz nowsze technologie informatyczne (likwidacja przestrzeni życiowej podzielonej na dom i miejsce pracy), występują coraz nowsze technologie informatyczne (likwidacja przestrzeni życiowej podzielonej na dom i miejsce pracy), miejsca pracy wymagają od pracowników coraz bardziej wyspecjalizowanych umiejętności, predyspozycji i kwalifikacji, miejsca pracy wymagają od pracowników coraz bardziej wyspecjalizowanych umiejętności, predyspozycji i kwalifikacji, Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

19 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA ZMIAN NA RYNKU PRACY Globalizacja: Globalizacja: przepływ pracowników w poszczególnych krajach, przepływ pracowników w poszczególnych krajach, umiędzynaradawianie rynku pracy, umiędzynaradawianie rynku pracy, świadczenie pracy na odległość, świadczenie pracy na odległość, Demografia: Demografia: starzejące się społeczeństwo, starzejące się społeczeństwo, konieczność wydłużenia okresu zatrudnienia, konieczność wydłużenia okresu zatrudnienia, konieczność zapewnienia odpowiedniej pracy oraz jej właściwej organizacji osobom starszym. konieczność zapewnienia odpowiedniej pracy oraz jej właściwej organizacji osobom starszym. Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012 fot. Archiwum PUP Rybnik

20 GŁÓWNE UWARUNKOWANIA ZMIAN NA RYNKU PRACY Pojawiają się niestandardowe sposoby wykonywania pracy charakteryzujące się elastycznością oraz deregulacją czasu pracy: wypożyczanie pracowników (leasing pracowniczy) wypożyczanie pracowników (leasing pracowniczy) zatrudnianie w częściowym wymiarze czasu (part-time employment) zatrudnianie w częściowym wymiarze czasu (part-time employment) elastyczne podejście do godzin pracy (flextime) elastyczne podejście do godzin pracy (flextime) telepraca (teleworking) telepraca (teleworking) W efekcie: Rynek pracy tworzą (tzw. rdzeń) Pracownicy stali (tzw. rdzeń) Stosunkowo pewna i dobrze płatna praca (tzw. peryferia) praca nieregularna, niżej płatna. Pracownicy buforowi (tzw. peryferia) praca nieregularna, niżej płatna. Wiąże się z brakiem poczucia bezpieczeństwa, lęk przed utratą źródła utrzymania, nienormowany czas pracy. Źródło: A. Paszkowska – Rogacz Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ). Podręcznik testowy. APUS, Częstochowa 2013

21 POŻĄDANE ATRYBUTY PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI Osób, dla których praca jest hobby, będą poszukiwali szefowie firm już w 2020 r. Ważniejsza niż dyplom wyższej uczelni będzie umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów oraz szybkiego analizowania informacji różnych źródeł. No i biegła znajomość co najmniej dwóch języków: najlepiej angielskiego i rosyjskiego. ( Osób, dla których praca jest hobby, będą poszukiwali szefowie firm już w 2020 r. Ważniejsza niż dyplom wyższej uczelni będzie umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów oraz szybkiego analizowania informacji różnych źródeł. No i biegła znajomość co najmniej dwóch języków: najlepiej angielskiego i rosyjskiego. (E. Wesołowska, Jaki kierunek studiów wybrać, by w 2020 roku nie być bezrobotnym. Dziennik Gazeta Prawna z dn. 31.05.2013r.) Profil pracownika XXI wieku – pracownik wiedzy: duża swoboda decyzyjna, duża swoboda decyzyjna, ciągłość pozyskiwania nowych specjalistycznych umiejętności, doświadczeń i kontaktów, ciągłość pozyskiwania nowych specjalistycznych umiejętności, doświadczeń i kontaktów, kształcenie ustawiczne i ciągłe pozyskiwanie wiedzy fachowej, kształcenie ustawiczne i ciągłe pozyskiwanie wiedzy fachowej, dostęp do specjalistycznych baz danych i informacji, dostęp do specjalistycznych baz danych i informacji, oparcie pracy zespołowej na nieformalnych relacjach oraz swobodnej nieskrępowanej dyskusji. oparcie pracy zespołowej na nieformalnych relacjach oraz swobodnej nieskrępowanej dyskusji. Źródło: A. Tomanek, Zawody przyszłości – raport I. Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2012

22 POŻĄDANE ATRYBUTY PRACOWNIKA PRZYSZŁOŚCI 1.Znajomość języków obcych 2.Umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy 3.Umiejętności interpersonalne 4.Kreatywność 5.Zdolność do szybkiego uczenia się 6.Umiejętność docierania do odpowiednich informacji 7.Otwartość na zmiany 8.Umiejętność działania w stresie 9.Komunikatywność 10. Mobilność

23 Opracowanie mgr Sylwia Nowak Doradca Zawodowy I stopnia Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail:kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Rybnik, 26.07.2013 r.


Pobierz ppt "RYNEK PRACY Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962"

Podobne prezentacje


Reklamy Google