Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Razem możemy więcej! Pomóżmy na starcie!. Integracja jest fundamentem uczenia się takiego świata, jakim on rzeczywiście jest. U podstaw tworzenia otaczającej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Razem możemy więcej! Pomóżmy na starcie!. Integracja jest fundamentem uczenia się takiego świata, jakim on rzeczywiście jest. U podstaw tworzenia otaczającej."— Zapis prezentacji:

1 Razem możemy więcej! Pomóżmy na starcie!

2 Integracja jest fundamentem uczenia się takiego świata, jakim on rzeczywiście jest. U podstaw tworzenia otaczającej nas rzeczywistości leżą więzi pomiędzy wszystkimi osobami, które biorą udział w jej budowaniu. Więzi i relacje w co- dziennych sprawach ujawniają niezli- czone i twórcze uzdolnienia każdej osoby, w tym niepełnosprawnej.

3 Oddziały integracyjne liczą od 15-20 uczniów, w tym od 3-5 uczniów niepełnosprawnych Dodatkowo w takiej klasie do dyspozycji uczniów jest nauczyciel specjalista z przygotowaniem pedagogicznym Szkoła realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego Uczniowie i nauczyciele mają zapewnione odpowiednie warunki do pracy

4

5

6 osoby z niepełnosprawnością sensoryczną – niewidome i słabo widzące, głuche i słabo słyszące osoby z niepełnosprawnością fizyczną – uszkodzenia narządu ruchu oraz przewlekłe schorzenia narządów osoby z niepełnosprawnością intelektualną osoby z zaburzeniami osobowości i zachowania osoby z niepełnosprawnością złożoną (sprzężoną)

7 Wspólny temat dnia i lekcji łączy działania wszystkich uczniów w klasie i nauczycieli. Tworzymy jednolite integralne ciągi sytuacyjne dla działań i przeżyć ucznia. Planujemy tak pracę ucznia, aby cele były realizowane w sposób aktywny. Opieramy na scalaniu treści i celów nauczania oraz wychowania.

8 Oligofrenopedagodzy Surdopedagodzy Tyflopedagodzy Pedagodzy specjalni

9 Socjoterapia Punkt konsultacyjny poradni psychologiczno -pedagogicznej przeznaczony dla rodziców i ich dzieci oraz nauczycieli Logopeda Rewalidacja Terapia pedagogiczna

10 Uczniowie z klas integracyjnych biorą niezwykle czynny udział w życiu szkoły i gminy przede wszystkim poprzez angażowanie się w : coroczne dzieło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wielka orkiestra Ś wiatecznej pomocy wszystkie ważniejsze szkolne akademie, przedstawienia dla rodziców oraz szkoły, m. in. Pinokio

11 Opracowujemy programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Takie programy nauczania mamy przygotowane na wszystkich poziomach edukacyjnych (nauczanie zintegrowane, klasy IV - VI, klasy I – III gimnazjum). Dokumenty te tworzone są one na bazie programu ułożonego dla całej klasy, ale zawiera treści, które dany uczeń jest w stanie sobie przyswoić.

12 Corocznie pod koniec roku szkolnego w naszej szkole odbywa się Dzień Integracji. Jest to zazwyczaj całodzienna impreza organizowana poza murami szkoły. Klasy I - III szkoły podstawowej spędzają ten dzień często w Szkole Leśnej na Barbarce. Barbarka jest uroczym zakątkiem Torunia o bogatej historii i ciekawych walorach przyrodniczych. Uczniowie pod opieką nauczycieli mogą wyszaleć się na nowoczesnym placu zabaw, a także upiec kiełbaski przy wspólnym ognisku. Podczas zabawy mają okazję poznać kolegów z innych klas i w bardzo miłej atmosferze spędzić razem czas.

13 Nic tak nie pomaga integracji, tworzeniu więzi wewnątrz grupy, ale także między uczniami i nauczy- cielami, budowaniu atmosfery zaufania i wiary we własne siły oraz rozbudzaniu w dzieciach i młodzieży pasji poznawczej, jak wspólne wyjazdy i wycieczki. Temu służyła m. in. Zielona szkoła na Kaszubach Wycieczka na Podlasie i do Warszawy Wyjazd do Małopolski

14 Nauczyciele specjaliści opracowali dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na I, II, i III etap edukacyjny innowację pedagogiczną pt. Dziedzictwo kulturowe regionu. Jest ona uzupełnieniem obowiązujących programów nauczania o te treści i metody, które dla dziecka z orzeczeniem są uporządkowaniem i scaleniem poznanych zjawisk, procesów, zależności występujących we własnej miejscowości, regionie. Realizowana innowacja rozwija poczucie więzi z otoczeniem i buduje świadomość własnych korzeni. Celowym założeniem innowacji jest wprowadzenie jej już w klasie pierwszej szkoły podstawowej i systematyczne poszerzanie zakresu treści dotyczących własnego regionu. Uczeń po zrealizowaniu całego cyklu zajęć (realizacja I, II, i,III etapu edukacyjnego) posiada niezbędną wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu i jest pełnoprawnym członkiem środowiska lokalnego.

15 Cele edukacyjne Zapoznanie z najbliższym regionem Uwrażliwienie na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy Budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego regionu Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, społecz- ności szkolnej, środowiska lokalnego i regionalnego Rozwijanie wrażliwości estetycznej i artystycznej Umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych Uświadomienie znaczenia zachowania i poszanowania dzie- dzictwa kulturowego jako wartości materialnej i duchowej

16 Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych i lokalnych, w tym: zwyczajów, obyczajów, rzemiosła Kształtowanie szacunku wobec dorobku minionych pokoleń Zapoznanie z ważnymi wydarzeniami regionu Rozwój wyobraźni i fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach i dyscyplinach kultury Kształtowanie postawy lokalnego patrioty i Polaka, a także Europejczyka Zapoznanie z symbolami narodowymi i regionalnymi Rozwijanie orientacji na mapie Wyrabianie określonych umiejętności: organizacyjnych, plastycznych, stylistycznych, współpracy w zespole, organi- zacji pracy, odpowiedzialności

17 Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczy- cielem jako warunek efektywnej pracy Rozwijanie satysfakcjonujących więzi społecznych Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu Wdrażanie do samodzielności Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy ocenianie i podkreślanie nawet najdrobniejszych sukcesów ucznia Ogólne cele terapeutyczne

18 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Dzięki zapewnieniu przez szkołę optymalnych warunków do pracy i wszechstronnego rozwoju uczniowie klas integra- cyjnych odnoszą sukcesy nie tylko na polu artystycznym czy towarzyskim. Osiągają także bardzo wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych, które podsumowują wiedzę i umie- jętności zdobyte przez uczniów podczas wszystkich trzech etapów edukacyjnych. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2008 (rok szkolny 2008/2007) część humanistyczna Wyniki z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2008 (rok szkolny 2008/2007) część matematyczno-przyrodnicza

19

20 Za uwagę dziękuje Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu, a zwłaszcza autorki niniejszej prezentacji: Alicja Regent Justyna Zawadza Karolina Kilanowska Kształcenie integracyjne - formą organizacyjną wspólnej edukacji uczniów Wykorzystano fragmenty prezentacji multimedialnej Haliny Regent i Doroty Ratkowskiej pt. Kształcenie integracyjne - formą organizacyjną wspólnej edukacji uczniów Maria Lamparska


Pobierz ppt "Razem możemy więcej! Pomóżmy na starcie!. Integracja jest fundamentem uczenia się takiego świata, jakim on rzeczywiście jest. U podstaw tworzenia otaczającej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google