Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie
r. – Otwarcie szkoły przy ul . Słowackiego15 1967r. – Rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ul. Spokojnej 4 1972r. – Szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika i sztandar 1988r. – rozpoczęcie rozbudowy szkoły 1999r. – oddanie do użytku nowej części 2009r. – oddanie do użytku boiska „Orlik 2012

3 DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA.
Realizacja zadań mających wpływ na jakość nauczania: organizowanie zajęć pozalekcyjnych mających na celu wyrównywanie szans wszystkich uczniów; poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, koła artystyczne) opracowanie i zastosowanie wewnątrzszkolnego systemu badań umiejętności uczniów (diagnoza wstępna w kl. I, diagnoza po kl. III, diagnoza umiejętności mat. – przyr. w kl. IV, V, VI, badanie umiejętności polonistycznych w kl. IV, V, VI; przystąpienie do próbnych egzaminów zewnętrznych) dokonywanie wieloaspektowej analizy przeprowadzonych badań, stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania,

4 DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA
prowadzenie nauczania metodą projektu edukacyjnego, odpowiednia motywacja ucznia, szersze postrzeganie ucznia jako aktywnego uczestnika procesu nauczania i uczenia się, dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrolę oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy, indywidualizację procesu nauczania, stwarzanie warunków do tworzenia i wprowadzania innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich, rozwój materialnej bazy dydaktycznej szkoły, udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez KO, XIII LO w Szczecinie, Oxford, inne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

5 DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA
W związku ze zróżnicowanym poziomem intelektualnym dzieci podejmujących naukę należy różnicować kształcenie na różnych poziomach w jednej klasie dla: uczniów zdolnych poprzez: indywidualną pracę z uczniem, pracę w kołach zainteresowań (przedmiotowe, sportowe, teatralne, szachowe), udział w konkursach, zawodach, przeglądach, pozytywne wzmacnianie, motywowanie do wzmożonego wysiłku, promowanie talentów; uczniów średnio zdolnych poprzez: stosowanie pozytywnych bodźców mobilizujących do zdobywania wiedzy, okresowe uczestnictwo w zespołach wyrównawczych, stosowanie ocen na miarę możliwości; uczniów z zaburzeniami rozwojowymi poprzez: organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, organizowanie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, stosowanie odpowiednich metod pracy zmierzających do korygowania deficytów, zapewnienie opieki pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, zapewnienie opieki logopedycznej

6 DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA
Metoda projektów (swoiste antidotum przeciwko wadom metod tradycyjnych) : Pełni wielorakie funkcje: motywacyjną, poznawczą, kształcącą, wychowawczą, samokształceniową Integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną Posiada charakter interdyscyplinarny Rozwija u uczniów: - umiejętność współpracy w grupie - samorządność - myślenie twórcze - umiejętność wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania, - umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji - umiejętność planowania działań oraz prezentacji wytworów

7 DYDAKTYKA – PODNOSZENIE JAKOŚCI NAUCZANIA
Metodę projektu stosują nauczyciele na poszczególnych lekcjach jednak bardziej widoczne, łączące wszystkich nauczycieli i uczniów są projekty szkolne. W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka szkolnych projektów edukacyjnych: Tradycje wigilijne. Tradycje świąt wielkanocnych w moim regionie. Moja miejscowość – dawniej i dzisiaj. Śladami Mikołaja Kopernika. Taniec, jako forma relaksu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji tematu: Kultura państw Unii Europejskiej

8 DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

9 „Uśmiech w oczach dziecka.” MEN
PROJEKTY UNIJNE „Uśmiech w oczach dziecka.” MEN Cel projektu: Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Obejmuje szereg zadań na lata 2009 – 2012: Uruchomienie oddziału dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym Organizację zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie Organizację zajęć terapeutycznych. W trakcie ich realizacji zaplanowane jest zastosowanie elementów nowoczesnych metod i technik terapeutycznych 2.      np.: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda Marii Montessori, Metoda Kepharta (metoda skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwoju percepcyjno-motorycznego, opóźnieniami w rozwoju psychofizycznym), Metoda Wzory i Obrazki wg M. Frostig (rozwija percepcję wzrokową), Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona (metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka), metody arteterapii: biblioterapia, muzykoterapia, teatroterapia, choreoterapia, mandale, ergoterapia, gimnastyka korekcyjna Pozaszkolne formy terapii takie jak: turnusy rehabilitacyjne, wycieczki terapeutyczno – wychowawcze, wyjazdy na basen -kinezyterapia, ergoterapia, hydroterapia Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu stosowania innowacyjnych metod pracy z uczniem niepełnosprawnym.

10 sprzęt rekreacyjny do ogródków szkolnych;
PROJEKTY UNIJNE „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” - to najnowszy program pomocy szkołom podstawowym przygotowany przez MEN. Dotyczy wyposażenia szkoły w: sprzęt rekreacyjny do ogródków szkolnych; pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych.

11 WYCHOWANIE I OPIEKA Działania zapewniające realizację zadań wychowawczych: opieka psychologiczna, spotkania rodziców ze specjalistami: z Poradni PP, z Policji, psychologiem, terapeutą, pedagogizacja rodziców, organizacja spotkań z rodzicami i dziećmi równocześnie, włączanie rodziców w życie klasy i szkoły, udział uczniów w przedstawieniach profilaktycznych, przystąpienie do akcji „Szkoła bez przemocy”, „Dzień bez przemocy” szerokie konsultacje (we wszystkich klasach) projektu programu wychowawczego; zaproponowanie dzieciom jak najszerszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych porady udzielane przez wychowawców i pedagoga szkolnego, zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami prowadzone przez terapeutę

12 WYCHOWANIE I OPIEKA Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole poprzez akcje: „Zielone jabłuszko”, „Dzień jogurtu”, „Surówka - skarbnica witamin”, „Nikotyna szkodzi zdrowiu”, „Trzymaj formę”, „Walka z astmą”.. Dbałość o zdrowy styl życia oznacza także: zapewnienie odpowiednich warunków pracy (wyposażenie szkoły, rekreacja, posiłki, bezpieczeństwo) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania prawidłowych wyborów w zakresie dbałości o zdrowie.

13 WYCHOWANIE I OPIEKA Samorząd Uczniowski
ma wpływ na życie szkoły, współdecyduje o sprawach jej dotyczących opracowuje plan imprez szkolnych: pasowanie na ucznia, DEN, Copernicus, apele rocznicowe, wieczornice, dyskoteki przydziela zadania do realizacji dla poszczególnych klas reprezentuje szkołę w czasie gminnych uroczystości patriotycznych inicjuje akcje promujące zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia - Zielone jabłuszko”, „Dzień jogurtu”, „Surówka - skarbnica witamin”, „Nikotyna szkodzi zdrowiu”, „Trzymaj formę”, „Walka z astmą” .

14 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

15 WYCHOWANIE I OPIEKA Zadania świetlicy
Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych szkoły. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym). Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

16 WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI UCZNIÓW
Działalność Rady Rodziców Wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczej poprzez: stworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic –nauczyciel (wychowawca); wspólne z rodzicami tworzenie szkolnego programu wychowawczego – załącznika do statutu szkoły; wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych (np. zajęcia warsztatowe), organizowanie wspólnych dla wszystkich chętnych rodziców spotkań tematycznych; pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo: pomoc materialna dla dzieci, np. bezpłatne obiady w szkole, zaopatrzenie w odzież sezonową i przybory szkolne Dyżury nauczycieli w określony dzień miesiąca

17 Kadra Pedagogiczna Zatrudnionych 30 nauczycieli na pełnym etacie i 3 w niepełnym wymiarze godzin 80% nauczycieli posiada kwalifikacje do uczenia dwóch lub trzech przedmiotów. Wszyscy uczą zgodnie ze swoimi kwalifikacjami Uzyskane stopnie awansu: 19 - nauczycieli nauczycieli dyplomowanych, 8 - nauczycieli mianowanych, 2 - nauczycieli kontraktowych, 1 - nauczyciel stażysta

18 Kadra Pedagogiczna Perspektywa zatrudnienia: Psychologa, Logopedy,
Terapeuty (SP) Nauczyciela informatyki i techniki (SP) Nauczyciela matematyki

19 Kadra Pedagogiczna W zakresie kierowania kadrą pedagogiczną przewiduję: Analizowanie efektywności stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy. Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, Wspieranie nauczycieli dążących do powiększania swych kwalifikacji, Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, Motywowanie do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego, Umiejętne motywowanie kadry pedagogicznej, Doskonalenie systemu przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych, Skuteczniejsze egzekwowanie dyscypliny pracy nauczycieli, Rozwijanie form integrowania nauczycieli i innych pracowników szkoły, Włączanie przedstawicieli rady pedagogicznej do pracy w organach szkoły, w komisjach, zespołach przedmiotowych, zespole wychowawczym, Pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, Finansowe wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli, Organizowanie konferencji szkoleniowych rady pedagogicznej, Zachęcanie nauczycieli do przygotowywania imprez szkolnych i środowiskowych.

20 ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ
Planowane remonty: docieplenie i elewacja ścian zewnętrznych oraz zmiana poszycia dachowego. wymiana podłóg na korytarzach, remont szatni, wykonanie drugiej części pryszniców przy sali gimnastycznej, remont sanitariatów w części piwnicznej, wymiana instalacji grzewczej, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, ogrodzenie terenu szkoły, uruchomienie skutecznego monitoringu szkoły, wykonanie chodnika do podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych na wewnętrznych schodach w szkole.

21 ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ
W ramach wyposażania szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne planuję: zakup: komputerów do nauki elementów informatyki w klasach I - III, tablicy multimedialnej, doposażenie sal komputerowych w taką ilość stanowisk, żeby w czasie lekcji każdy uczeń miał dostęp do komputera, dydaktycznych programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych wyposażenie: sal uczniowskich w indywidualne szafki uczniowskie na pomoce dydaktyczne (obecnie jest jedna taka sala), placu zabaw, sali na zajęcia warsztatowe, szatni w indywidualne szafki dla uczniów sal lekcyjnych w bezprzewodową łączność internetową; wykonanie: bieżni do skoku w dal.

22 BAZA W szkole działają: dwie nowe pracownie multimedialne,
ICIM w bibliotece, w której znajdują się 4 zestawy komputerowe, skaner, drukarka, kopiarka, dwie sale językowe z pełnym wyposażeniem. Ponadto w ostatnich latach zakupiono lub pozyskano – 19 zestawów komputerowych, 2 laptopy 10 telewizorów, 6 odtwarzaczy video, 8 odtwarzaczy DVD, 8 radiomagnetofonów, skaner, 4 drukarki, kamerę, 2 aparaty cyfrowe, programy komputerowe, mapy, tablice dydaktyczne, krzesła i stoliki uczniowskie, sprzęt muzyczny, stroje ludowe dla zespołu tanecznego, wiele pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej

23 BAZA


Pobierz ppt "Koncepcja funkcjonowania i zarządzania Szkołą Podstawową Nr 2 w Łobzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google