Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elżbieta-Anna Mionskowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elżbieta-Anna Mionskowska"— Zapis prezentacji:

1 Elżbieta-Anna Mionskowska
KONCEPCJA PRACY Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum Nr 27 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku w latach „Otwarcie okna na świat” Elżbieta-Anna Mionskowska

2 "Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć,
jak wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los."

3 Główne obszary działań w latach 2003-2008
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ DYREKTORA ZKPIG NR 20 W LATACH Główne obszary działań w latach Podnoszenie efektów pracy dydaktycznej Usprawnienie pracy szkoły SZKOŁA Nasilenie działań opiekuńczych i wychowawczych Otwarcie się placówki na środowisko Usprawnienie działania klas integracyjnych Działalność menadżerska i marketing

4 podnoszenie efektów pracy dydaktycznej
REALIZACJA OBSZARU – podnoszenie efektów pracy dydaktycznej Dbałam o systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Obecnie mamy: 47 nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, 9 kontraktowych 8 stażystów Motywowałam do działań na rzecz tworzenia innowacji i programów autorskich. Obecnie nauczyciele realizują 27 programów autorskich (m.in.. programy kół teatralnych) Tekturowe miasteczko` Mały Książę` Wigilijny czas` 2006 Współzawodnictwo zostało zastąpione ideą współdziałania na rzecz całego Zespołu. Na rzecz poprawy jakości pracy szkoły organizowałam: - wspólną pracę na rzecz szkoły ( malowanie szkoły, tworzenie wspólnych projektów praca w zespołach) - wspólne imprezy (Dzień Nauczyciela, Wigilie…)

5 - wspólne projekty ( XXV-lecie szkoły, Nadanie imienia w G27…)
- wspólne wyjazdy (Warszawa, Wilno, Berlin, Praga, Wdzydze…) - lekcje koleżeńskie i otwarte Założyłam działania w ramach przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym. (komputery w bibliotece, lekcje w pracowni z innych przedmiotów, informatyka przynajmniej przez dwa lata)

6 nasilenie działań opiekuńczych i wychowawczych
REALIZACJA OBSZARU – nasilenie działań opiekuńczych i wychowawczych Włączenie uczniów do współdecydowania o szkole odbyło się poprzez: Włączenie uczniów do prac w SU- praca w sekcjach Zdobywanie funduszy na bieżącą działalność SU Zdobywanie funduszy na „obiady”, pomoc dla dzieci biednych…. Włączenie uczniów Gimnazjum do działań charytatywnych o charakterze wolontariatu Realizowanie na wszystkich poziomach programu „Mój Gdańsk-Moja Ojczyzna-Nasza Europa) Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły. (Zrealizowano poprzez - zamontowanie kilku kamer wewnętrznych, zwiększenie liczby dyżurów nauczycieli, stworzenie wersji dwóch dzwonków, wykorzystywanie na długich przerwach uczniów gimnazjum do pomocy w szatni, zacieśnienie współpracy z Policją i Strażą Miejską – liczne spotkania,prelekcje z uczniami, rozszerzono zakres działań pedagoga, psychologa i świetlicy terapeutycznej, program do zajęć w świetlicy szkolnej „Stop przemocy”, zaangażowanie uczniów do prac na rzecz szkoły w ramach akcji „Dewastacjom STOP” - klasy gimnazjalne podzieliły obszar szkoły i dbają o estetyczny wygląd poszczególnych holi i korytarzy. Każdej klasie w szkole przydzielono pewien wycinek terenów zielonych wokół szkoły za który w okresie wiosenno-jesiennym uczniowie danej klasy odpowiadają).

7 REALIZACJA OBSZARU – usprawnienie działania klas integracyjnych
Powołano wspólnego dla całego zespołu lidera klas integracyjnych Siedmioro nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki a dwie osoby ukończyły studia licencjackie z zakresu pedagogiki. W ostatnich dwóch latach uczniowie z klas integracyjnych otrzymali wiele pomocy z EFS: * komputery dla niedowidzących, * zestawy pomocy do pracowni biologicznej, * zestaw pomocy do pracowni fizycznej, * pomoce do klas nauczania zintegrowanego. * pomoce dla klas integracyjnych Idea integracji bardzo dobrze przebiega na poziomie szkoły podstawowej. Na pewne problemy napotyka w szkole gimnazjalnej, gdyż oczekiwania rodziców związane z wysokim poziomem edukacji są bardzo duże i wiążą się z czekającymi dzieci egzaminami do szkół ponadgimnazjalnych. "Razem znaczy lepiej"

8 REALIZACJA OBSZARU – usprawnienie pracy szkoły
Odbywało się poprzez: Częściową komputeryzację placówki – wykorzystywanie nowoczesnych form i środków przekazu do usprawnienia pracy szkoły Zwiększenie kontaktów dyrektor-nauczyciel Kompleksową informację o zasobach i potrzebach kadrowych. Na każdej RP przed tworzeniem projektu oraz na RP czerwcowej dyrektor informuje o potrzebach kadrowych i trudnościach związanych z zatrudnieniem Sprawny system informowania o zmianach prawnych. Na RP, po ukazaniu się nowych aktów prawnych lub zmian w starych, dyrektor zapoznaje pracowników ze zmianami. Podobnie dyrektor informuje rodziców na walnych zebraniach o zaistniałych zmianach, które dotyczą uczniów, rodziców lub szkoły. Sprawną formę przepływu informacji Zwiększenie kontaktów ze Związkami Zawodowymi na terenie Szkoły

9 REALIZACJA OBSZARU – otwarcie się placówki na środowisko
Był to jeden z ważniejszych priorytetów, stanowiących podstawę koncepcji. Miałam świadomość, że bez dobrze rozumianej współpracy ze środowiskiem nie powstanie „dobra szkoła”. Realizacja tego zadania odbyła się poprzez: Rozszerzenie kontaktów ze szkołami na Morenie i Suchaninie. Wprowadzenie nowych form współpracy z rodzicami. Zorganizowano: - rodzinne turnieje sportowe, - duże projekty zwieńczone licznymi konkursami : „Moja Ojczyzna-Polska” , „Dni Europejczyka”, - wprowadzono listy-ulotki do rodziców informujące o dokonaniach szkoły w danym semestrze, - zwiększono udział rodziców w pracach na rzecz szkoły (remonty, udział i pomoc w organizacji imprez) Dzieci z przedszkoli Moreny mogą uczestniczyć we wszystkich imprezach na terenie naszej szkoły, biorą udział w imprezie „Z Mikołajem na sportowo, wchodzą na zajęcia otwarte...)

10 REALIZACJA OBSZARU - działalność menadżerska i marketing
Postanowiłam – bazując na doświadczeniach wielu dobrych dyrektorów – zwiększyć możliwości finansowe szkoły i zmienić jej dotychczasowe oblicze poprzez: Zdobycie sponsorów (Techno-Service, Energa, radna, Firma Szadółki…) Pozyskanie sojuszników wśród rodziców (Rodzice wspomagają nas poprzez pracę w RR, zbieranie funduszy na Rady Klasowe i na Radę Rodziców oraz wspomagając nas w licznych pracach remontowych.) Organizowanie kiermaszy, loterii... w celu zdobycia funduszy dla szkoły Zdobycie środków z Miasta na remonty w szkole (łazienki, kuchnia, dach…) Wymianę mebli w większości sal obu szkół Odnowienie klas i holi w obu szkołach Stworzenie dwóch niezależnych centrów multimedialnych w obu bibliotekach, Podjęłam liczne działania marketingowe (współpraca z mediami, tworzenie biuletynów…)

11 DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ZKPiG Nr 20 I ŚRODOWISKA, W KTÓRYM FUNKCJONUJE
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 składa się z dwóch typów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum Nr 27. Obecnie w Zespole uczy się łącznie uczniów. Szkoła Podstawowa - w 22 klasach - ma 450 uczniów, natomiast do 12 klas Gimnazjum uczęszcza uczniów. Cechą wyróżniającą tę placówkę, spośród innych, działających na Morenie i w jej pobliżu, są prężnie działające klasy integracyjne (obecnie jest 11 tego typu klas) Kadrę nauczycielską całej szkoły stanowi 87 nauczycieli. Z tej liczby 83 nauczycieli ma wykształcenie wyższe, 3 osoby ukończyły studia licencjackie, 1 osoba jest po SN W SP mieści się 14 dużych sal lekcyjnych, trzy sale do nauki języków, sala komputerowa, biblioteka z czytelnią multimedialną, pięć pomieszczeń do zajęć terapii indywidualnej, salka korekcyjna oraz mała sala gimnastyczna. Oprócz tego do dyspozycji uczniów mamy dwa duże pomieszczenia świetlicy szkolnej, jedno pomieszczenie świetlicy terapeutycznej i jedną salę, w które na dwie zmiany uczą się klasy”0”. Gimnazjum dysponuje 11 salami lekcyjnymi, czterema salkami do nauki języków obcych, dwoma pomieszczeniami do pracy indywidualnej z uczniami, biblioteką i czytelnią multimedialną oraz pracownią komputerową. Uczniowie korzystają również z pełnowymiarowej Sali Sportowej. budynek szkolny wymaga remonty (boiska, sala gimnastyczna, łazienki, wymiana okien)

12 KONCEPCJA PRACY ZKPiG Nr 20 W GDAŃSKU W LATACH 2008-2013
Nastawienie na kształcenie na bardzo wysokim poziomie Zakorzenienie w tradycji szkoły klas integracyjnych Nacisk na działania opiekuńcze i wychowawcze Demokratyzacja szkoły, rozwijanie idei współzarządzania Poprawa jakości bazy szkoły Zbudowanie trwałych relacji między szkołą a domem rodzinnym i środowiskiem Dwie szkoły, dwa światy Jeden wspólny cel Otwarcie okna na świat

13 Nastawienie na wykształcenie na bardzo wysokim poziomie
Aby obie szkoły znalazły się wśród placówek stojących na wysokim poziomie kształcenia jest potrzebne jest wystąpienie trzech elementów: ciekawe formy zajęć oferta zajęć wspierających grupę uczniów mających trudności w nauce aktywni, zaangażowani nauczyciele

14 aktywni, zaangażowani nauczyciele
Sukcesy dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela oraz podnoszenie efektów pracy dydaktycznej szkoły będą się odbywać poprzez: Motywowanie nauczycieli do permanentnego doskonalenia się Motywowanie do działań na rzecz tworzenia innowacji i programów autorskich. Otoczenie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Systematyczny i pomocny monitoring pracy nauczyciela w różnych sferach jego działalności. Tworzenie warunków do pracy zespołowej (praca w zespołach przedmiotowych, wspólnie  przygotowywane projekty, wspólne wyjazdy zwiększające więź z placówką...) Zachęcanie do organizowania lekcji koleżeńskich i otwartych. Nieodpłatne realizowanie 1-2 godzin zajęć dodatkowych . Zachęcenie nauczycieli do kontaktów z uczniami na stronach internetowych (wyjaśnianie   trudnych zadań, proponowanie zadań dodatkowych do wykonania, prezentowanie klasówek...) Motywowanie nauczycieli do dzielenia się swoją wiedzą na stronach internetowych obu szkół  (prezentacja kilku scenariuszy przedmiotowych rocznie i publikowanie scenariuszy  przygotowanych imprez)

15 Uczniowie będą rozwijać swe zainteresowania poprzez:
ciekawe formy zajęć Talenty i zdolności uczniów będziemy rozwijać poprzez realizację Dni Nauki. Zwieńczeniem całorocznych dokonań uczniów byłyby prezentacje podczas Dni Otwartych obu szkół oraz na zakończenie roku i wręczenie Statuetki Mariusza Zaruskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Uczniowie będą rozwijać swe zainteresowania poprzez: Liczne koła przedmiotowe koła przygotowujące zdolnych uczniów do konkursów i zawodów sportowych Poszerzoną ofertę języków obcych (na lekcjach w niektórych klasach, w kole języka angielskiego, w klubie germanistów, podczas wymiany z uczniami innych krajów) Zwiększenie udziału uczniów z kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych w różnorodnych konkursach organizowanych poza szkołą Udział uczniów w konkursach szkolnych Wprowadzenie ligi zadaniowej w SP 1 (matematyczna) Inny podział grup na języku angielskim Rozbudzenie zainteresowania sztuką – organizacja na terenie szkoły wernisaży i wystaw malarstwa zaprzyjaźnionych artystów

16 grupę uczniów mających
oferta zajęć wspierających grupę uczniów mających trudności w nauce W związku z lawinowo rosnącą grupą osób mających problemy z uczeniem postanowiliśmy rozszerzyć ofertę dla uczniów „z  problemami” Obowiązkowe odrabianie lekcji w świetlicy Każda klasa 1-3 w SP1 będzie mieć zajęcia wyrównawcze W klasach 4-6 i I-III gimnazjum będą zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki Stworzenie pomieszczeń do pracy indywidualnej z uczniem mającym problemy.

17 Zakorzenienie w tradycji szkoły klas integracyjnych
Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, będziemy kontynuować i rozwijać pracę klas integracyjnych. Będziemy: uczestniczyć we wszystkich spotkaniach związanych z pracą w klasach integracyjnych w celu wzbogacenia naszej wiedzy o formach pracy w tego typu zespołach, kontynuować doroczne festyny integracyjne, doposażymy sale przeznaczone na zajęcia indywidualne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaangażujemy rodziców dzieci niepełnosprawnych do włączania się w prowadzenie części spotkań z rodzicami poszczególnych grup wiekowych, aby logo naszych klas integracyjnych łączyło nie tylko dzieci, ale i dorosłych. "Razem znaczy lepiej"

18 Nacisk na działania o charakterze opiekuńczym
i wychowawczym Będziemy kontynuować następujące działania: akcję „dewastacjom STOP” włącznie uczniów starszych klas SP i Gimnazjum do współtworzenia zadań dydaktycznych  i wychowawczych. angażowanie uczniów klas starszych do pomocy w szatni szkolnej, cykliczne spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji (prelekcje, spotkania z  uczniami, pogadanki dla rodziców...), świąteczną zbiórkę do paczek dla potrzebujących, zbiórki odzieży, całoroczne projekty łączące dydaktykę z wychowaniem., Będziemy kontynuować współpracę z harcerzami Szczepu Byłych Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska.

19 Pojawią się również nowe działania
włączenie społeczności szkolnej do ogólnopolskiego programu CEO, rozpropagowanie wśród uczniów G-27 propozycji wyjazdów Edukacyjnych po Polsce i po Europie, położę większy nacisk na systematyczne odwoływanie się podczas comiesięcznych apeli do ważnych  wydarzeń historycznych utrwalających naszą wiedzę o przeszłości, przy wsparciu finansowym Wydziału Edukacji rozbudujemy sieć szkolnego monitoringu, rozszerzymy ofertę zajęć integrujących młodzież gimnazjalną, położymy większy nacisk na zajęcia, imprezy i spotkania, które będą przybliżać naszym uczniom  sylwetkę patrona obu szkół, wprowadzimy zmiany w działaniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy - klasy „0”-1 oraz klasy 2-3. Nawiążemy współpracę ze szkołami z Niemiec

20 Demokratyzacja szkoły, rozwijanie idei współrządzenia
Szkoła jest jednym z pierwszych miejsc, w których młody człowiek poznaje formy działania społeczeństwa opartego na poszanowaniu prawa i zasadach demokracji. Współdecydowanie w sprawach szkoły dotyczy: NAUCZYCIELI RODZICÓW UCZNIÓW systematyczna wymiana nauczycieli w komisjach aktywny wpływ Związków Zawodowych na życie szkoły współdecydowanie o kształcie XXX-lecia szkoły współdecydowanie o wszystkich imprezach szkolnych ustalanie z rodzicami istotnych zmian mających wpływ na dzieci Wzmocnienie roli SU współdecydowanie o tych, aspektach życia szkoły, które dotyczą uczniów

21 Zbudowanie trwałych relacji między szkołą
a domem rodzinnym   i środowiskiem Szkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego (...), powinno podejmować i kontynuować zachowania i nawyki, z którymi dziecko oswoiło się już w domu. J. Dewey Budowanie trwałych relacji między szkołą a domem rodzinnym i środowiskiem poprzez: organizowane duże projekty zwieńczone licznymi konkursami zwiększone kontakty ze szkołami noszącymi imię Mariusza Zaruskiego, rozbudowanie oferty kontaktów z rodzicami – zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły: udział rodziców w imprezach szkoły, udział rodziców w przygotowaniu projektów uczniowskich, pomoc w opracowywaniu harmonogramu napraw i renowacji oraz pomoc w pozyskiwaniu sponsorów.... udział rodziców w przygotowanie wielkiego Jubileuszu Szkoły podstawowej – XXX lecia  placówki włączenie rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi ( Harce pieczonego Ziemniaka, biegi  na orientację, sobotnie mecze sportowe...) Zwiększenie kontaktów z Domem Kultury, Biblioteką Miejską, teatrami, MOPS-em, Strażą Miejską i Policją

22 Poprawa jakości bazy szkoły
W latach priorytetowym zadaniem będzie przygotowanie placówki do Jubileuszu XXX-lecia   szkoły. Wszystkie działania związane z poszukiwaniem sponsorów i harmonogram prac remontowych będą podporządkowane tej uroczystości Chciemy: odmalować wszystkie korytarze w SP 1, wyremontować dziedziniec przed wejściem głównym do szkoły, zmieniać systematycznie lampy na holach w obu szkołach, przy wsparciu rodziców odnowić 7 sal lekcyjnych (w ramach akcji „Wspólna praca zmienia naszą szkołę”), zakupić składane krzesełka, wykonać podium i odremontować małą salę gimnastyczną, która będzie służyła jako mała sala widowiskowa, zmienić wystrój placu zabaw przy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, wzbogacić w sprzęt nasze gabinety terapii pedagogicznej.

23 „ Nie ma takiego wielkiego czynu, który nie powstałby z marzenia”
Naszym wielkim marzeniem jest kierować szkołą, do której uczniowie przychodzą chętnie, nauczyciele z przyjemnością i satysfakcją a rodzice z poczuciem miłego zaskoczenia. Pragnę stworzyć placówkę bardzo dobrze uczącą, wspomagającą dom rodzinny w zakresie wychowania i oferującą wysokiej klasy opiekę. Mam nadzieję, że nasi absolwenci będą otwarci na świat i potrzeby drugiego człowieka. Dziękuję za uwagę Elżbieta-Anna Mionskowska


Pobierz ppt "Elżbieta-Anna Mionskowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google