Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia Przygotowała Bożena Świątek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia Przygotowała Bożena Świątek."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia Przygotowała Bożena Świątek

2 Rozporządzenie Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 roku poszerzyło kompetencje i zadania szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie uczniom pomocy świadczonej „jak najbliżej”, w ich środowisku szkolnym. Dzięki temu pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów będzie: Bardziej dostępna Zindywidualizowana – zasada indywidualnych oddziaływań ma być realizowana zarówno na zajęciach specjalistycznych, jak i na zajęciach obowiązkowych. Dostosowana do rzeczywistych, rozpoznanych w szkole potrzeb i możliwości ucznia. Efektywna – efektywność udzielanej pomocy będzie okresowo oceniana.

3 Terminy – szkoły podstawowe
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013; W terminie do dnia 31 marca 2012 roku dyrektorzy utworzą dla uczniów zespoły; Zespoły wykonają zadania / ustalą zakres, określą formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Do dnia 30 kwietnia 2012 roku dyrektorzy ustalą dla uczniów formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy na rok szkolny 2012/2013; Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013, dyrektorzy informują rodziców lub pełnoletnich uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy oraz wymiarze godzin; Do dnia 30 września 2012 roku zespoły opracowują dla uczniów plany działań wspierających realizowanych w roku szkolnym 2012/13.

4 Kogo obejmie pomoc? Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczne obejmowani będą uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie Wybitnie zdolni Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) Z zaburzeniami komunikacji językowej Przewlekle chorzy Będący w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych Zaniedbani środowiskowo Z trudnościami adaptacyjnymi – w związku z różnicami kulturowymi albo w związku z kontynuowaniem nauki w innym systemie edukacyjnym.

5 Formy pomocy Dla uczniów: Dla rodziców i nauczycieli:
Klasy terapeutyczne Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz o innym charakterze terapeutycznym Porady i konsultacje Konsultacje Porady Warsztaty Szkolenia

6 Ilu uczniów może być na poszczególnych zajęciach?
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. Zajęcia specjalistyczne: - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów. - zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów. - zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

7 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
Nauczyciele i specjaliści prowadzić będą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, co w szczególności obejmować będzie: W przedszkolu - ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole W klasach I – III – rozpoznanie ryzyka dysleksji W klasach IV-VI i gimnazjum – rozpoznawanie zainteresowań uczniów wybitnie zdolnych

8 ZESPÓŁ Nowym rozwiązaniem wprowadzonego rozporządzenia są tworzone w szkole ZESPOŁY, zobowiązane do planowania i koordynowania udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W przypadku, kiedy nauczyciel lub specjalista w szkole stwierdzi, że uczeń wymaga pomocy, albo do szkoły wpłynie: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, Dyrektor „niezwłocznie” tworzy ZESPÓŁ, w skład którego wchodzą wychowawcy, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem oraz rodzice ( mogą uczestniczyć w części dotyczącej ich dziecka). W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: na wniosek dyrektora – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, na wniosek rodziców – lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista; Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, pracę kilku zespołów koordynować może jedna osoba. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb osoba koordynująca pracę Zespołu.

9 Koordynator wielu zespołów – zadania szczegółowe dla koordynatora ustala dyrektor

10 Wielu koordynatorów pojedynczych zespołów

11 Zadania ZESPOŁU Zadaniem ZESPOŁU jest rozpoznawanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy oraz określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy z uwzględnieniem zaleceń orzeczenia lub opinii poradni. Zespół „zaleca”, natomiast dyrektor „ustala” - zatwierdza. Na podstawie zaleceń ZESPOŁU, dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz dodatkowo określa wymiar godzin poszczególnych zajęć. Wymiar godzin ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin zajęć, dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia. Informację o formach, sposobach i okresach udzielania pomocy wpisuje dyrektor do Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) oraz umieszcza datę i podpis. Dla ucznia z orzeczeniem potrzebie kształcenia specjalnego, ZESPÓŁ opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET). Dla pozostałych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie ustaleń dyrektora ZESPÓŁ opracowuje Indywidualne Plany Działań Wspierających (PDW)

12 ZESPÓŁ 1. Przygotowuje dokumenty:
IPET – dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego KIPU, PDW– dla ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania 2. Realizuje działania zawarte w w/w dokumentach. 3. Wspiera rodziców. 4.Organizuje współpracę. 5. Prowadzi mediacje. 6. Dokonuje ewaluacji. 7. Prowadzi doradztwo zawodowe (gimnazja). 8. Spotyka się systematycznie. 9. Pracą poszczególnych zespołów kieruje wychowawca. 10. Całością zajmuje się koordynator powołany przez dyrektora.

13 Wstępne rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów
ZESPÓŁ dokonuje: na podstawie analizy dokumentacji szkolnej: -orzeczenie/opinia -arkusze ocen -wyniki testów, egzaminów, badań specjalistycznych -karty zdrowia -karty z poprzedniej placówki -wywiady środowiskowe, rozmowy z rodzicami. na podstawie wnikliwej obserwacji ucznia: -funkcjonowanie dziecka w grupie/klasie -mocne i słabe strony -zainteresowania -możliwości/ograniczenia psychofizyczne -trudności rozwojowe i edukacyjne -wymagania w zakresie dostosowania otoczenia do potrzeb ucznia. Może to być dyskusja w zespole lub sformułowanie diagnozy na piśmie.

14 Rozpoznanie dokonane przez Zespół
Dla uczniów z opinią, orzeczeniem o indywidualnym nauczaniu, rocznym przygotowaniu przedszkolnym i dla uczniów zgłoszonych przez nauczycieli. Obszary rozpoznania: 1. Warunki uczenia się: czynniki wewnętrzne: motywacja do uczenia się, kontrola emocjonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zainteresowania, spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, mowa, komunikacja, sprawność motoryczna czynniki zewnętrzne (środowiskowe): środowisko rodzinne, rówieśnicze. 2. Przebieg uczenia się: zaangażowanie procesów emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych z uwzględnieniem warunków środowiskowych. 3. Wyniki procesu uczenia się: -techniki szkolne (czytanie, pisanie, liczenie) -wiadomości i umiejętności -pożądane zachowania społeczne, cechy osobowe (aspiracje, postawy, wartości).

15 Identyfikacja możliwości i trudności
Określenie przyczyn trudności wymaga bardzo często współpracy ze specjalistą z poradni lub lekarzem. Cechy korzystne dla rozwoju w zakresie: warunków, przebiegu i wyników uczenia się: (np. spostrzegawczość, dobra pamięć wzrokowa, zdolności komunikacyjne) Cechy niekorzystne dla rozwoju w zakresie: warunków, przebiegu i wyników uczenia się: (np. niewielki zasób wiedzy ogólnej, niedojrzałość społeczna, zaburzona integracja sensoryczna, wzmożona męczliwość, nadwrażliwość i labilność emocjonalna, podwyższony poziom lęku, trudności interpersonalne) Grupa potrzeb w zakresie dostosowania otoczenia, rodzaju pomocy, wsparcia: (podjazd dla wózka, miejsce do aplikowania insuliny, stolik z podwyższeniem, pomoc diabetologa, zatrudnienie pomocy nauczyciela).

16 Wstępne rozpoznanie potrzeb
Rozpoznanie dokonane przez Zespół jest podstawą do: - założenia Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia – KIPU - stworzenia Planu Działań Wspierających – PDW Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jest podstawą opracowania i modyfikowania Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego - IPET

17 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia

18 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Kartę zakładamy dla uczniów: posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub rozpoznanie dokonane przez zespół; Karta zawiera: Imię/imiona i nazwisko dziecka; Nazwę przedszkola, szkoły oraz oznaczenie grupy, oddziału, klasy; Informację dotyczącą: posiadanego orzeczenia lub opinii, stwierdzonej przez Zespół potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; Zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; Zalecane przez Zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin; Ocenę efektywności pomocy; Terminy spotkań Zespołu; Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach Zespołu;

19 KIPU Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających. Po ukończeniu lub w przypadku zmiany szkoły rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni otrzymują oryginał karty, w szkole zostaje kopia; Za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał przekazuje kopię karty do szkoły /przedszkola, placówki/ do której uczeń został przyjęty;

20 Elementy KIPU – przykładowe zapisy
ZAKRES, w którym uczeń wymaga pomocy: w zakresie funkcjonowania poznawczo- percepcyjnego, funkcjonowania zdrowotnego, społecznego, wspierania samooceny, radzenia sobie z emocjami, myślenia przyczynowo- skutkowego, abstrakcyjnego, usprawniania motoryki, analizatorów, dostosowania wymagań, wydłużenia czasu pracy, funkcjonowania w środowisku, w zakresie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego, rozwoju intelektualnego, itp. SPOSOBY: praca grupowa, indywidualna, w parach, z udziałem rodziców, rówieśników, itp. OKRESY udzielania pomocy: np. I semestr, cały rok, zajęcia co drugi tydzień, 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w każdym tygodniu (120min.)

21 Plan Działań Wspierających - PDW
Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla: -ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; - posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; - posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; - posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, - dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną W przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego opracowuje się IPET

22 Plan Działań Wspierających – PDW

23 Elementy Planu Działań Wspierających - PDW
1) cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 3) metody pracy z uczniem, 4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 5) działania wspierające rodziców ucznia, 6) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno -pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

24 Dla których uczniów IPET ?
Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, w ramach pracy Zespołu, dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: - niepełnosprawnego, - niedostosowanego społecznie, - zagrożonego niedostosowaniem społecznym, opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) - dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeby modyfikują IPET

25 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
Dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ocena przygotowana przez zespół (nauczycieli i specjalistów) powinna zawierać: - mocne strony, osiągnięcia rozwojowe, możliwości psychofizyczne, - zainteresowania - funkcjonowanie w społeczności szkolnej - poziom wiedzy i umiejętności - trudności edukacyjne - trudności rozwojowe – ograniczenia psychofizyczne, problemy wychowawcze, opiekuńcze Przygotowana na podstawie zajęć obowiązkowych, dodatkowych. Przygotowywana nie rzadziej niż raz w roku, a następnie podlegająca okresowej ocenie efektywności i ewentualnym modyfikacjom.

26 Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny
nie ma obligatoryjnego wzoru, zależy od rodzaju niepełnosprawności, nasilenia niedostosowania, etapu edukacyjnego, musi zawierać te elementy, które są wymienione w rozporządzeniu nie jest programem nauczania - łączy funkcję dydaktyczno – wychowawczą z funkcją terapeutyczną, czyli zawiera cele edukacyjne i terapeutyczne -uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzeby określone w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka

27 Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny
Program określa: 1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 2. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. 3. Formy i metody pracy z uczniem. 4. Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin. 5. Działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami. 6. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne i inne zajęcia. 7. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.

28 IPED

29 Elementy IPET Może zawierać:
- metryczkę z danymi dziecka: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwa placówki, etap edukacyjny, klasa, numer orzeczenia z dnia, rok szkolny - rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - opracowane wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania: mocne, słabe strony, trudności i ich przyczyny - opis grupy szkolnej, do której uczęszcza dziecko, - tygodniowy rozkład zajęć - podpisy zespołu, zgodę rodziców, data poinformowania rodziców, - zatwierdzenie przez dyrektora

30 Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych
Uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego. W części edukacyjnej IPET może być : - adaptacją programu nauczania minimalna adaptacja: ograniczona do uwag związanych z dysfunkcją ucznia np. dla dziecka z niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową- „na wózku” znaczna adaptacja, kiedy stopień dysfunkcji ucznia uniemożliwia realizowanie treści programowych np. dla dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością, z upośledzeniem w stopniu znacznym - programem napisanym samodzielnie przez nauczyciela dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, zawierającym cele, treści, metody i formy pracy na poszczególnych lub wszystkich przedmiotach

31 Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych
- zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań - dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie - wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury - wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet - odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego - formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące- przykłady - częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień - zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie szczególnie u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych usprawniać funkcje poznawcze, procesy intelektualne i percepcyjne , (zajęcia dodatkowe są niezbędne, bowiem dziecko z inteligencją niższą niż przeciętna nie jest w stanie opanować tych umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce własnej w domu ) - należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach - dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają za klasą - potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.

32 Zasady pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Staraj się usamodzielniać dziecko; Dostosuj sposób komunikowania się do możliwości psychofizycznych ucznia; Informuj ucznia o sposobie własnego rozumowania; Bądź konsekwentny w prezentowaniu wartości; Zachęcaj do działań twórczych /inicjuj je/; Pobudzaj wyobraźnię; Utrzymuj porządek w swoim otoczeniu; Wsłuchuj się w racje ucznia; Podążaj za rozumowaniem ucznia; Podawaj i ćwicz z uczniem wszystkie metody pracy potrzebne do wykonania zadania; Nie pospieszaj ucznia; Bądź gotowy do zmiany sposobu działania; Dawaj przykłady dobrych rozwiązań; Wykorzystuj na bieżąco zdarzenia do formułowania przykładów pożądanych zachowań; Nawiązuj kontakty z uczniem w płaszczyźnie rzeczywistych, trudnych sytuacji, z którymi ma do czynienia;

33 Ważne regulacje prawne
Zmiana dotychczasowej formuły wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu dostosowywania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych: opinia wydawana będzie do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej, określony został sposób postępowania w przypadku ubiegania się o opinię w terminie późniejszym, wydana opinia jest ważna przez wszystkie lata nauki szkolnej – nie będzie konieczne wydawanie kolejnej opinii na następny etap edukacyjny.

34 Ważne regulacje prawne
zobowiązanie nauczyciela do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych, jaki i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych; pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie śródrocznego promowania ucznia kl. I i II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodzica; pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie pozostawienia w tej samej klasie ucznia kl. I-III szkoły podstawowej, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rodzica; zwolnienie ucznia z afazją z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie są objęci tym obowiązkiem).

35 Monitorowanie efektywności udzielanego wsparcia
W przypadku IPET – ponowna wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, formy pomocy mogą być przedłużone, zmodyfikowane, zmienione. W przypadku PDW – okresowa ocena efektywności, dokonywana po upływie czasu zalecanego w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia, formy pomocy mogą być przedłużone, zmodyfikowane, zmienione lub całkowicie zawieszone.

36 Schemat działań organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej (podsumowanie)
Do szkoły wpływa opinia/orzeczenie poradni, lub nauczyciel zgłasza, że uczeń wymaga pomocy. Dyrektor tworzy ZESPÓŁ. Zespół rozpoznaje problem i zaleca formy, sposoby i okres udzielania pomocy w KIPU. Dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz określa wymiar godzin poszczególnych zajęć w KIPU. Na podstawie ustaleń dyrektora, Zespół opracowuje PDW dla ucznia, bądź grupy uczniów oraz IPET. Dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia o organizowanej pomocy i jej zakresie.

37 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia Przygotowała Bożena Świątek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google