Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RECYKLINGOWY ŁAŃCUCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Krajowe poziomy i efekty ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Ogólnopolskie seminarium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RECYKLINGOWY ŁAŃCUCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Krajowe poziomy i efekty ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Ogólnopolskie seminarium."— Zapis prezentacji:

1 RECYKLINGOWY ŁAŃCUCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Krajowe poziomy i efekty ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe Warszawa 30 stycznia 2012 r. Bogdan Korczewski Recykling Centrum Sp. z o.o. w Jarosławiu

2

3 RECYKLINGOWY ŁAŃCUCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Krajowe poziomy i efekty

4 Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy ? wykazujemy w raportach ok. 10 mln ton odpadów aktualnie funkcjonuje około 600 składowisk odpadów komunalnych i …. zbiórka selektywna to ok. 5 – 6 % odpadów komunalnych i…. inne metody: kompostowanie, spalanie – przed nami wprowadzamy na rynek około 4,5 mln ton opakowań i …. osiągamy corocznie założone poziomy odzysku i recyklingu RECYKLINGOWY ŁAŃCUCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Krajowe poziomy i efekty

5

6

7

8 Podstawy prawne gospodarki odpadami opakowaniowymi Dyrektywa 94/62/EC z 15 grudnia 1994 r. Parlamentu Europejskiego i Rady i jej nowelizacje: 2004/12/WE z 11 lutego 2004 r. i 2005/20 z marca 2005 Dyrektywa 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. Parlamentu Europejskiego i Rady Cel : Wzrost wielokrotności używania opakowań oraz stopnia ich odzysku i recyklingu, a co za tym idzie zmniejszenie ilości opakowań składowanych na wysypiskach poprzez: wprowadzenie zasady: ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI ustalenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla wszystkich krajów członkowskich wprowadzenie standardów dla materiałów opakowaniowych

9 Dyrektywa 2004/12: uszczegółowiła wiele zapisów i wprowadziła nowe poziomy odzysku i recyklingu Dyrektywa 2005/20 : Polska uzyskała okres przejściowy do końca 2014 Dyrektywa 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r.: do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych do minimum 50 % wagowo Podstawy prawne gospodarki odpadami opakowaniowymi c.d.

10 Polskie prawo o odpadach i opakowaniach Ustawa z 27 marca 2001 Prawo Ochrony Środowiska. Ustawa z 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ustawa z 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Ustawa z 27 marca 2001 o odpadach. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych. Rozporządzenia w sprawie poziomów zawartości metali ciężkich w opakowaniach.

11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (z 25.X.2005 r.) Rozporządzenie określa: Standardy selektywnego zbierania odpadów z opakowań (pojemniki,worki, ustalone kolory itp.) Procesy recyklingu i odzysku odpadów z opakowań Biały – szkło bezbarwne Zielony – szkło kolorowe Niebieski – papier Żółty – metale, tworzywa i wielomateriałowe

12 Uczestnicy systemu odzysku i recyklingu RECYKLINGOWY ŁAŃCUCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Krajowe poziomy i efekty

13 Uczestnicy systemu w Polsce Uczestnicy systemu w Polsce USTAWODAWCA PRODUCENCI I IMPORTERZY PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH RECYKLERZY KONSUMENCI FIRMY ZBIERAJĄCE ODPADY PLACÓWKI HANDLOWE ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA ORGANIZACJE ODZYSKU

14 RECYKLING ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ Obowiązek zapewnienia recyklingu zużytych opakowań dotyczy ich użytkowników czyli filerów Sposoby wypełnienia obowiązku: Samodzielnie odzyskać i poddać recyklingowi, Przystąpić do Organizacji Odzysku. Opłata produktowa za niepełne wykonanie obowiązku. Ustalono poziomy recyklingu na rok 2007 i 2014.

15 Funkcje ekologiczne opakowania: opakowanie chroni produkt względem środowiska, opakowanie może zanieczyścić środowisko lub może być powtórnie zagospodarowane.

16 Odpady opakowaniowe Odpady opakowaniowe to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, Odpady z opakowań wielokrotnego użytku powinny: nadawać się do odzysku w warunkach pozwalających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny osób przy nich zatrudnionych, spełniać wymagania dla opakowań przydatnych do odzysku.

17 Metody odzysku Ze względu na zalecaną metodę odzysku opakowania mogą być opakowaniami przydatnymi do odzysku: przez recykling materiałowy, w postaci energii, przez kompostowanie, przez biodegradację.

18 LATA 2002 - 2007 ODPADY OPAKOWANIOWE Poziomy odzysku i recyklingu w Polsce

19 Oczekiwania wobec systemu na początku: Jeden z głównych priorytetów - Zagwarantować miękki start: Uświadomienie wszystkim stronom o istnieniu nowego prawa i o nowych obowiązkach (przedsiębiorcy, organizacje odzysku, zbierający odpady, recyklerzy, ale także Ministerstwa / Ustawodawca i administracja lokalna i centralna). Przyzwyczajenie się przemysłu do nowej pozycji kosztowej (bardzo różna świadomość przedsiębiorców. Przyjęcie harmonogramu dochodzeniowego w celu zabezpieczenia zrealizowania wyznaczonych poziomów w okresie (2002 – 2007). Bezpieczne rozpoczęcie budowy systemy poprzez niskie poziomy recyklingu (2002 i 2003) w celu osiągnięcia wyższych poziomów od 2004 r.

20 Wymagane poziomy recyklingu i odzysku do 2007 roku Dodatkowo obowiązywały cele na 2007 rok: - Odzysk ogółem 50% (43% w 2006) - Recykling ogółem 25% Dodatkowo obowiązywały cele na 2007 rok: - Odzysk ogółem 50% (43% w 2006) - Recykling ogółem 25%

21 Realizacja obowiązku recyklingu W latach 2002 – 2007 w każdym z rodzajów opakowań zrealizowany został wymagany poziom recyklingu, w niektórych przypadkach z istotnymi nadwyżkami

22 Wnioski z lat 2002-2007 W 2007 roku zakończył się I etap budowy polskiego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi – realizacja zapisów Dyrektywy 94/62 WE. Dane wskazują, iż w tym okresie Polska zrealizowała zapisy Dyrektywy. Liberalny charakter systemu – satysfakcjonuje część przedsiębiorców, ale….. ogranicza strumień finansowy kierowany na stymulację zbiórki odpadów. Wolna konkurencja na rynku organizacji odzysku doprowadziła do bardzo niskich w porównaniu do innych krajów europejskich kosztów realizacji obowiązku recyklingu i odzysku. Duża grupa przedsiębiorców postrzegała realizację obowiązku recyklingu i odzysku tylko jako pozycję kosztową, którą za wszelką cenę należy ograniczać.

23 LATA 2008 - 2014 ODPADY OPAKOWANIOWE Poziomy odzysku i recyklingu w Polsce

24 Lata 2008-2014 - wyzwania Liczono się z tym, że w okresie od 2008–2014 w polskim systemie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych wystąpi na pewno : Wzrosną poziomy recyklingu poszczególnych rodzajów opakowań oraz odzysku i recyklingu ogółem. Powstaną nowe obiekty infrastruktury technicznej poprawiające moce przerobowe w zakresie recyklingu i odzysku. Zmieni się ustawodawstwo, wprowadzone zostaną zapisy porządkujące rynek i częściowo go uszczelniające. Wzrost ilości opakowań wprowadzanych na rynek. Poprawi się świadomość społeczna dotycząca znaczenia selektywnej zbiórki odpadów. Nie było wiadomo jednak czy wzrośnie poziom rzeczywistej zbiórki odpadów, w tym realizowanej w sposób selektywny – KLUCZOWY CZYNNIK decydujący o sukcesie systemu w 2014 roku

25 Lata 2008 – 2014 – wyzwania – produkcja opakowań

26 DYREKTYWA 2004/12 (oraz 2005/20) Poziomy odzysku i recyklingu opakowań (do osiągnięcia do 2014 r.): odzysk - minimum 60%; recykling - minimum 55% - maksimum 80% Promowanie wielokrotnego użycia Ustalone poziomy recyklingu odpadów z poszczególnych materiałów opakowaniowych szkło - 60%; papier / karton - 60%; metale - 50%; tworzywa sztuczne - 23% (tylko recykling materiałowy) drewno - 15%

27 Wymagane poziomy recyklingu i odzysku do 2014 roku

28 Od 2011 roku system będzie musiał realizować więcej recyklingu niż wynika to z poziomów dla poszczególnych materiałów Okres 2008 – 2014 – wyzwania

29 W latach 2008 – 2010 w każdym z rodzajów opakowań zrealizowany został wymagany poziom recyklingu (2009 – ok. 2 880 tys. ton, w 2010 ok. 2 382 tys. ton) Realizacja obowiązku recyklingu Realizacja obowiązku recyklingu

30 GOSPODARKA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE 10 SZANS W ZBIÓRCE I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w gminach. Wzrost jakości zbieranego surowca. Poprawienie ekonomiki procesu zbiórki i segregacji odpadów. Potencjał przetwórczy branży papierniczej, szklanej, przetwórstwa tworzyw. Nowoczesność instalacji przetwórczych.

31 Przykład - zgodnego z prawem i rzeczywistego recyklingu szkła z zużytych opakowań szklanych Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu rozumie się taki odzysk który polega na: powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach, w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

32 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25.X.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi Par. 7 pkt 3. Recykling odpadów opakowaniowych ze szkła obejmuje wykorzystanie odpadów opakowaniowych ze szkła do produkcji: opakowań szklanych; materiału izolacyjnego ze szkła piankowego; włókien szklanych, w tym waty szklanej; innych wyrobów ze szkła lub z udziałem szkła. Przykład - zgodnego z prawem i rzeczywistego recyklingu szkła z zużytych opakowań szklanych

33 Praktycznie nieograniczony rynek zbytu na stłuczkę szklaną: ok. 1 300 000 ton opakowań rocznie – produkcja hut ok. 300 000 ton zużycie stłuczki w 2010 r. ok. 500 000 ton potencjał hut szkła opak. 80 % produkcji ze stłuczki w jednej z hut. Warunek - jakość stłuczki - bez zanieczyszczeń. Temu potrafią wyjść naprzeciw recyklerzy – firmy uzdatniające. Niewykorzystany potencjał firm uzdatniających : 300 000 ton.

34

35 GOSPODARKA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE 10 SZANS W ZBIÓRCE I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH c.d. Dorobek dobrych Organizacji Odzysku –struktura, procedury, edukacja. Zmniejszenie się liczby Organizacji Odzysku. Dobre i aktywne działania Ministerstwa w kierunku zabezpieczenia faktycznej realizacji obowiązku. Zmiany prawa oraz systemu kontroli realizacji obowiązku. Rola Gminy w nowym prawie.

36 Ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Są obowiązane osiągnąć do 31 XII 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. PRZEWIDYWANE OBOWIĄZKI GMIN Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z dn. 1 lipca 2011 roku

37 Dlaczego opakowania trzeba zbierać w gminach Do gospodarstw domowych trafia: ok. 71 % masy wszystkich opakowań szklanych, ok. 64 % masy wszystkich opakowań z aluminium, ok. 67 % masy wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych, ok. 14 % masy wszystkich opakowań z papieru i tektury.

38 Jak zbudować system Małe i średnie gminy powinny się zrzeszyć Dobrą formą zrzeszenia będą w związki komunalne Związki komunalne mogą tworzyć akty prawa miejscowego w imieniu gmin. Związki komunalne odpowiadać będą za poziomy odzysku, recyklingu i redukcję odpadów biodegradowalnych.

39 Oczekiwania społeczne idą w kierunku zamknięcia obiegu opakowań Zbliżamy się przez to do społeczeństwa recyklingu dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu Prawo nakazuje gospodarkę odpadami opakowaniowymi opartą na: segregacji u źródła, zbieraniu oraz recyklingu priorytetowych strumieni odpadów

40 Dziękuję za uwagę Bogdan Korczewski tel. 696 030 080


Pobierz ppt "RECYKLINGOWY ŁAŃCUCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Krajowe poziomy i efekty ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Ogólnopolskie seminarium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google