Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

promująca kulturę informacyjną uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "promująca kulturę informacyjną uczniów"— Zapis prezentacji:

1 promująca kulturę informacyjną uczniów
Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów Hanna Batorowska Organizator

2 Zdjęcia w prezentacji przedstawiają Multimedialne Centrum Informacji (Mediatekę) w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

3 Szkoła miejscem szerzenia kultury informacyjnej i wychowania informacyjnego
Tendencje w rozwoju współczesnych bibliotek szkolnych Warunki szerzenia kultury informacyjnej przez szkołę

4 Biblioteka jest integralną częścią szkoły „Szkoła bez biblioteki
jest jak pałac bez skarbca”

5 tak zespolona ze szkołą,
Biblioteka musi być tak zespolona ze szkołą, aby bez niej dydaktyka nie mogła normalnie funkcjonować Jan Kropiwnicki

6 biblioteka nie może być sprawą wyłącznie bibliotekarzy –
musi to być sprawa wszystkich dydaktyków i nadzoru pedagogicznego Jan Kropiwnicki

7 Na rozwój biblioteki ma wpływ kultura organizacyjna szkoły

8 oparcie działalności biblioteki na zasadach wypracowanych przez kulturę organizacyjną szkoły

9 TYPY BIBLIOTEK SZKOLNYCH W POLSCE

10 centrum oświatowe środowiska lokalnego
biblioteka jakości, biblioteka „ucząca się” Internetowe centrum informacji multimedialnej multimedialne centrum informacji

11 Podstawowe typy kultur organizacyjnych bibliotek szkolnych w Polsce

12 (profesjonalna, zadaniowa) 3. kultura adaptacji
1. kultura zachowawcza 2. kultura pragmatyczna (profesjonalna, zadaniowa) 3. kultura adaptacji (kulturowego współdziałania) 4. kultura technokratyczna (wirtualna)

13 Bez względu na typ kultury w ocenie jakości
pracy biblioteki szkolnej liczy się: 1. różnorodność i atrakcyjność zbiorów 2. metody i formy pracy 3. kompetencje bibliotekarza 4. dostęp do technologii informacyjnych 5. atmosfera panująca w bibliotece 6. współpraca ze środowiskiem

14 W każdej z wymienionych typów bibliotek szkolnych, którym przypisano charakterystyczny typ kultury organizacyjnej, inne jest podejście do procesu kształtowania kultury informacyjnej uczniów

15 Podejście stereotypowe (pasywne)
Podejście aktywne Podejście innowacyjne Podejście prognostyczne

16 Dystans władzy = kto jest liderem
Opinia studentów Pani Dyrektor pracownicy uczniowie Dystans władzy = kto jest liderem

17 Dyrekcja : Podejmuje decyzje konsultując je ze współpracownikami Wymaga ciągłego doszkalania się Oczekuje inicjatyw wychodzących ze strony podwładnych Pracownicy pełnią kilka różnych ról

18 Stosunek „Wodza” do podwładnych
rządy żelazną ręką Cechy osobowe Dyrektora jasny umysłu urzędowy język upór w dążeniu do zamierzonego celu

19 Podział zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami Wzajemny szacunek
Koleżeńskie stosunki Podział zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami Wzajemny szacunek Rozwiązywanie konfliktów poprzez rozmowę Przychylny stosunek do osób z zewnątrz Otwartość na inicjatywy lokalne Miła atmosfera W BIBLIOTECE

20 kultury informacyjnej.
Szkoła promując określone wzorce i normy odnoszące się do wychowania informacyjnego, odpowiedzialna jest za wykształcenie u uczniów odpowiednich zachowań informacyjnych. Wyznacza tym samym pewne granice rozwoju kompetencji informacyjnych u uczniów, tworząc wzór ucznia o określonym poziomie kultury informacyjnej.

21 KULTURA INFORMACYJNA sposobem życia zbiorowości, atrybutem człowieka, połączeniem wiedzy i umiejętności, zespołem wskaźników lub dyspozycji, 5. formą uświadomienia, 6. sposobem myślenia i działania, 7. sferą działalności człowieka, 8. poziomem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

22 ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania technologii informacyjnych i emocjonalnego nań reagowania oraz trwałych przekonań o naturze i właściwościach tychże technologii, prowadzących do zachowań wobec technologii informacyjnych Tadeusz Piątek Kultura informacyjna

23 1. WIEDZA umożliwiająca zrozumienie zjawisk zachodzących w sferze interakcji systemu: człowiek, technologie informacyjne, informacja. 2. UMIEJĘTNOŚCI INTELEKTUALNE I MANUALNE umożliwiające wykorzystanie technologii informacyjnych. 3. PRZEKONANIA I MOTYWACJE wobec informacji i TI przejawiające się w zaangażowaniu w problematykę informatyzacji społeczeństwa opartego na wiedzy i osobistej odpowiedzialności za jego skutki. ELEMENTY KULTURY INFORMACYJNEJ według Waldemara Furmanka i Tadeusza Piątka

24 CZŁOWIEK CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ
KULTURĄ INFORMACYJNĄ racjonalnie korzysta z informacji i narzędzi informacyjnych, potrafi wykorzystywać je do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, budowania wiedzy, ma świadomość, że uzyskane dzięki nim wyniki służą nie tylko celom osobistym, lecz mogą być uznane za dobro dla innych.

25 Sfera aktywności człowieka kształtowana przez jego świadomość informacyjną, wartości wspierające potrzebę alfabetyzacji informacyjnej, postawy emitujące zachowania charakterystyczne dla dojrzałych informacyjnie użytkowników, wynikające z oddziaływania na siebie wymienionych komponentów kultury. Zachowania te oceniane są w procesie tworzenia wiedzy pozytywnie. Hanna Batorowska Kultura informacyjna

26 Kultura informacji To sposób świadomego i aktywnego funkcjonowania
człowieka w infosferze oraz jego konsekwencje Małgorzata Kisilowska

27 Kultura informacji Postawa aktywna wiąże się z inicjowaniem działań,
współtworzeniem środowiska informacyjnego

28 Kultura informacji To sposób radzenia sobie ludzi
z otaczającą ich rzeczywistością i wirtualnością

29 Kultura informacyjna a kultura informacji

30 SZKOŁA jest MIEJSCEM SZERZENIA KULTURY INFORMACYJNEJ I WYCHOWANIA INFORMACYJNEGO UCZNIÓW

31 Misją biblioteki szkolnej jest 1. dostarczanie informacji i pomysłów 2
Misją biblioteki szkolnej jest 1. dostarczanie informacji i pomysłów 2. wyposażanie w umiejętności uczenia się przez całe życie 3 rozwijanie wyobraźni Wytyczne IFLA/UNESCO

32 GŁÓWNE FUNKCJE WSPÓŁCZESNYCH
BIBLIOTEK SZKOLNYCH informacyjne, kształcące, edukacyjne (biblioteczne) dydaktyczne (brak edukacji informacyjnej) wychowawcze, opiekuńcze, teraupetyczne (brak wychowania informacyjnego) kulturowe, rozrywkowe, rekreacyjne 5. postawotwórcze (rozwój osobowości) Bogumiła Staniów

33 Funkcje postawotwórcze
radzenie sobie w trudnych sytuacjach elastyczność 3. przystosowanie się do zmian nabywanie pewności siebie łatwość wyrażania własnych opinii i sądów 6. formułowanie nowych pomysłów 7. poszanowanie własności intelektualnej ochrona własnego zdania konstruktywna krytyka

34 PROCES DOJRZEWANIA OSOBOWOŚCI
Według Piotra Olesia OSOBOWOŚĆ DOJRZAŁA osobowość osobowość Refleksja Zmiana Stres Wzorce wyzwania Wewnętrzne bogactwo Poczucie szczęścia Wybór celów i dążeń giętkość reagowania Odporność na frustrację Hierarchia wartości Zaangażowanie na rzecz innych Transgresja Szacunek dla innych Odpowiedzialność Autonomia interakcja środowisko środowisko

35 Kształcenie w zakresie kultury informacyjnej musi być wsparte wychowaniem informacyjnym

36 Wskaźniki oceny osiągnięć osoby dojrzałej informacyjnie

37 poszerzanie horyzontów myślenia,
otwartość na nowe idee, podejmowanie nowych form aktywności, realizacja wartościowych celów, podejmowanie decyzji opierających się na jasnych kryteriach, przezwyciężanie przeszkód, zdolność do zmiany, dążenie do celu bez konieczności wsparcia,

38 zainteresowanie problemami aksjologicznymi - orientacja wartościująca,
podejmowanie zadań służących innym ludziom, zdolność przedkładania celów społecznych nad indywidualne, podmiotowe traktowanie ludzi, respektowanie praw drugiego człowieka, jego godności i wolności, przeciwstawianie się manipulacji,

39 gotowość do ponoszenia skutków swoich decyzji i działań,
gotowość podążenia własną drogą, oparcie życia na wartościach humanistycznych, zrównoważony rozwój, gotowość do ryzyka, nie przypisywanie winy za porażkę innym, budowanie zdrowych więzi emocjonalnych

40 Kryteria te można odnaleźć
w standardach IL

41 Dojrzałość informacyjna jest środkiem w dążeniu do osiągnięcia wysokiego stopnia przystosowania społecznego

42 Edukacja informacyjna nie przygotuje dojrzałego informacyjnie człowieka.
musi być wsparta w szkole przez wychowanie informacyjne.

43 Główne funkcje teleologii wychowania informacyjnego
wychowanie do informacji wychowanie poprzez informację

44 rozwój pełni człowieczeństwa w każdym człowieku,
wspomaganie rozwoju człowieczeństwa w procesach wykorzystywania wyników informatyki, współudział w usprawnieniu intelektualnym, praktycznym i moralnym człowieka, wspomaganie w samodzielnym jego rozwoju zgodnym z ogólnoludzkim systemem wartości Waldemar Furmanek

45 Rola wychowania informacyjnego
wychowanie do różnic kulturowych i rozwoju kompetencji międzykulturowych, kształtowanie umiejętności krytycznego przyjmowania informacji, opiniowania, wybierania treści wartościowych, zauważania granic między przekazem a manipulacją, dobrem a złem, prawdą a fałszem, propagowania społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich,

46 Rola wychowania informacyjnego
kształtowanie poszanowania dla godności osoby ludzkiej poprzez rozwijanie umiejętności rozróżniania realności osoby i jej wizerunku, uwrażliwianie na efekty i konsekwencje „medializacji rzeczywistości”, w tym medializacji osobowości,

47 Rola wychowania informacyjnego
zdobywanie umiejętności pozyskiwania i wdrażania wiedzy dla społeczności lokalnej, mikrostruktur lokalnych, kształtowaniu umiejętności korzystania ze współczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych z uwzględnieniem różnych poziomów kompetencji informacyjnych poszczególnych grup wiekowych i społecznych. S. Jaskuła, L. Korporowicz

48 SOCJALIZACJA INFORMACYJNA

49 Rola wychowania informacyjnego w procesie socjalizacji informacyjnej: przeciwdziałanie zagrożeniom realnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

50 Uświadomienie przeciwstawnych stron zjawisk występujących w społeczeństwie informacyjnym

51 Takich jak: kształtowanie siebie poprzez podmiotowy stosunek do informacji i wiedzy i równoczesny zanik poczucia wspólnotowości, poszerzanie przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej, a zarazem depersonalizacja relacji międzyludzkich,

52 powszechny, swobodny dostęp do świata informacji, a z drugiej strony komercjalizacja usług informacyjnych i ekonomizacja informacji, natychmiastowość dostępu do informacji i towarzysząca mu skrótowość i fragmentaryczność,

53 silne przeżywanie treści i doświadczeń, ale eliminowanie postaw wymagających żmudnej, systematycznej pracy i opowiadanie się za „filozofią łatwości”, podzielność uwagi, aktywizacja wielu treści, ale brak analizy wątków, spójności myśli, poszukiwania prawdy, uznawanie wagi twórczych projektów, ale z drugiej strony przecenianie sztucznych form przeżyć.

54 Wychowanie do informacji w różnych kontekstach
wzbogacanie informacyjne człowieka czyli wyposażanie go w system wiadomości o otaczającej rzeczywistości, przystosowanie człowieka do zmieniających potrzeb ludzi i przemian cywilizacyjnych, 3. podmiotowość człowieka - kształtowanie jego przekonania o godności, wolności i odpowiedzialności, odpowiedzialne działanie w środowisku globalnego społeczeństwa informacyjnego.

55 KONSEKWENCJE RÓŻNEGO ROZUMIENIA POJĘCIA „KULTURA INFORMACYJNA”
Podejście do polityki edukacyjnej sprzyjające kształceniu wprawnych technokratów. Podejście do polityki edukacyjnej sprzyjające kształceniu dojrzałych informacyjnie uczniów.

56 położenie w definicji kultury informacyjnej akcentu na kompetencje informacyjne i kontekst aksjologiczny czyni z information literacy ważny cel polityki edukacyjnej

57 „współczesna edukacja to nieustanna rywalizacja, a nawet wyścig, między cywilizacją a kulturą”
Koniecznością staje się uznanie umiejętności korzystania z dóbr cywilizacji w sposób godny człowieka, oparty na zasadach moralnych, jako ważniejszych dla edukacji, niż przekaz samej tylko wiedzy technicznej. Janusz Morbitzer

58 dlatego nie jest rozwiązaniem optymalnym
Włączenie do programów edukacji szkolnej problematyki aksjologicznej w kontekście kształtowania kultury informacyjnej ucznia może być najlepszym antidotum na powszechną technopolizację życia Zasada zrównoważenia celów kształcenia informatycznego dotyczy jednak kultury informatycznej a nie informacyjnej, dlatego nie jest rozwiązaniem optymalnym

59 Bez prężnie działającego centrum bibliotecznego rozwijanie kultury informacyjnej uczniów staje się nieefektywne.

60 WARUNKI SZERZENIA KULTURY INFORMACYJNEJ

61 Włączenie biblioteki szkolnej do programu wychowawczego z zakresu wychowania informacyjnego
wymóg posiadania kwalifikacji pedagogicznych przez bibliotekarza szkolnego Eksponowanie osobotwórczej funkcji biblioteki szkolnej Rozwój dojrzałości informacyjnej ucznia a nie tylko jego kompetencji informacyjnych

62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "promująca kulturę informacyjną uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google