Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizator Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów Hanna Batorowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizator Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów Hanna Batorowska."— Zapis prezentacji:

1 Organizator Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów Hanna Batorowska

2 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zdjęcia w prezentacji przedstawiają Multimedialne Centrum Informacji (Mediatekę) w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

3 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.Szkoła miejscem szerzenia kultury informacyjnej i wychowania informacyjnego 2.Tendencje w rozwoju współczesnych bibliotek szkolnych 3.Warunki szerzenia kultury informacyjnej przez szkołę

4 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Biblioteka jest integralną częścią szkoły Szkoła bez biblioteki jest jak pałac bez skarbca

5 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Biblioteka musi być tak zespolona ze szkołą, aby bez niej dydaktyka nie mogła normalnie funkcjonować Jan Kropiwnicki

6 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA biblioteka nie może być sprawą wyłącznie bibliotekarzy – musi to być sprawa wszystkich dydaktyków i nadzoru pedagogicznego Jan Kropiwnicki

7 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Na rozwój biblioteki ma wpływ kultura organizacyjna szkoły

8 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA oparcie działalności biblioteki na zasadach wypracowanych przez kulturę organizacyjną szkoły

9 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA TYPY BIBLIOTEK SZKOLNYCH W POLSCE

10 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA centrum oświatowe środowiska lokalnego biblioteka jakości, biblioteka ucząca się Internetowe centrum informacji multimedialnej multimedialne centrum informacji

11 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Podstawowe typy kultur organizacyjnych bibliotek szkolnych w Polsce

12 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1. kultura zachowawcza 2. kultura pragmatyczna (profesjonalna, zadaniowa) 3. kultura adaptacji (kulturowego współdziałania) 4. kultura technokratyczna (wirtualna)

13 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1. różnorodność i atrakcyjność zbiorów 2. metody i formy pracy 3. kompetencje bibliotekarza 4. dostęp do technologii informacyjnych 5. atmosfera panująca w bibliotece 6. współpraca ze środowiskiem Bez względu na typ kultury w ocenie jakości pracy biblioteki szkolnej liczy się:

14 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA W każdej z wymienionych typów bibliotek szkolnych, którym przypisano charakterystyczny typ kultury organizacyjnej, inne jest podejście do procesu kształtowania kultury informacyjnej uczniów

15 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.Podejście stereotypowe (pasywne) 2.Podejście aktywne 3.Podejście innowacyjne 4.Podejście prognostyczne

16 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pani Dyrektor pracownicy uczniowie Dystans władzy = kto jest liderem Opinia studentów

17 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Dyrekcja : 1.Podejmuje decyzje konsultując je ze współpracownikami 2.Wymaga ciągłego doszkalania się 3.Oczekuje inicjatyw wychodzących ze strony podwładnych 4.Pracownicy pełnią kilka różnych ról

18 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Stosunek Wodza do podwładnych rządy żelazną ręką Cechy osobowe Dyrektora jasny umysłu urzędowy język upór w dążeniu do zamierzonego celu

19 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Koleżeńskie stosunki Podział zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami Wzajemny szacunek Rozwiązywanie konfliktów poprzez rozmowę Przychylny stosunek do osób z zewnątrz Otwartość na inicjatywy lokalne Miła atmosfera W BIBLIOTECE

20 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Szkoła promując określone wzorce i normy odnoszące się do wychowania informacyjnego, odpowiedzialna jest za wykształcenie u uczniów odpowiednich zachowań informacyjnych. Wyznacza tym samym pewne granice rozwoju kompetencji informacyjnych u uczniów, tworząc wzór ucznia o określonym poziomie kultury informacyjnej.

21 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA KULTURA INFORMACYJNA 1.sposobem życia zbiorowości, 2.atrybutem człowieka, 3.połączeniem wiedzy i umiejętności, 4.zespołem wskaźników lub dyspozycji, 5. formą uświadomienia, 6. sposobem myślenia i działania, 7. sferą działalności człowieka, 8. poziomem rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

22 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania technologii informacyjnych i emocjonalnego nań reagowania oraz trwałych przekonań o naturze i właściwościach tychże technologii, prowadzących do zachowań wobec technologii informacyjnych Tadeusz Piątek Kultura informacyjna

23 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1. WIEDZA umożliwiająca zrozumienie zjawisk zachodzących w sferze interakcji systemu: człowiek, technologie informacyjne, informacja. 2. UMIEJĘTNOŚCI INTELEKTUALNE I MANUALNE umożliwiające wykorzystanie technologii informacyjnych. 3. PRZEKONANIA I MOTYWACJE wobec informacji i TI przejawiające się w zaangażowaniu w problematykę informatyzacji społeczeństwa opartego na wiedzy i osobistej odpowiedzialności za jego skutki. ELEMENTY KULTURY INFORMACYJNEJ według Waldemara Furmanka i Tadeusza Piątka

24 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA CZŁOWIEK CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ KULTURĄ INFORMACYJNĄ 1.racjonalnie korzysta z informacji i narzędzi informacyjnych, 2.potrafi wykorzystywać je do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, budowania wiedzy, 3.ma świadomość, że uzyskane dzięki nim wyniki służą nie tylko celom osobistym, lecz mogą być uznane za dobro dla innych.

25 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Sfera aktywności człowieka kształtowana przez jego świadomość informacyjną, wartości wspierające potrzebę alfabetyzacji informacyjnej, postawy emitujące zachowania charakterystyczne dla dojrzałych informacyjnie użytkowników, wynikające z oddziaływania na siebie wymienionych komponentów kultury. Zachowania te oceniane są w procesie tworzenia wiedzy pozytywnie. Hanna Batorowska Kultura informacyjna

26 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA To sposób świadomego i aktywnego funkcjonowania człowieka w infosferze oraz jego konsekwencje Małgorzata Kisilowska Kultura informacji

27 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Kultura informacji Postawa aktywna wiąże się z inicjowaniem działań, współtworzeniem środowiska informacyjnego

28 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Kultura informacji To sposób radzenia sobie ludzi z otaczającą ich rzeczywistością i wirtualnością

29 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Kultura informacyjna a kultura informacji

30 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA SZKOŁA jest MIEJSCEM SZERZENIA KULTURY INFORMACYJNEJ I WYCHOWANIA INFORMACYJNEGO UCZNIÓW

31 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Misją biblioteki szkolnej jest 1. dostarczanie informacji i pomysłów 2. wyposażanie w umiejętności uczenia się przez całe życie 3 rozwijanie wyobraźni Wytyczne IFLA/UNESCO

32 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.informacyjne, kształcące, edukacyjne (biblioteczne) 2.dydaktyczne (brak edukacji informacyjnej) 3.wychowawcze, opiekuńcze, teraupetyczne (brak wychowania informacyjnego) 4.kulturowe, rozrywkowe, rekreacyjne 5. postawotwórcze (rozwój osobowości) Bogumiła Staniów GŁÓWNE FUNKCJE WSPÓŁCZESNYCH BIBLIOTEK SZKOLNYCH

33 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.radzenie sobie w trudnych sytuacjach 2.elastyczność 3. przystosowanie się do zmian 4.nabywanie pewności siebie 5.łatwość wyrażania własnych opinii i sądów 6. formułowanie nowych pomysłów 7. poszanowanie własności intelektualnej 8.ochrona własnego zdania 9.konstruktywna krytyka Funkcje postawotwórcze

34 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA osobowość OSOBOWOŚĆ DOJRZAŁA interakcja środowisko Wewnętrzne bogactwo Poczucie szczęścia Wybór celów i dążeń giętkość reagowania Odporność na frustrację Hierarchia wartości Zaangażowanie na rzecz innych Transgresja Szacunek dla innych Odpowiedzialność Autonomia środowisko Refleksja Zmiana Stres Wzorce wyzwania PROCES DOJRZEWANIA OSOBOWOŚCI Według Piotra Olesia

35 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Kształcenie w zakresie kultury informacyjnej musi być wsparte wychowaniem informacyjnym

36 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Wskaźniki oceny osiągnięć osoby dojrzałej informacyjnie

37 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.poszerzanie horyzontów myślenia, 2.otwartość na nowe idee, 3.podejmowanie nowych form aktywności, 4.realizacja wartościowych celów, 5.podejmowanie decyzji opierających się na jasnych kryteriach, 6.przezwyciężanie przeszkód, 7.zdolność do zmiany, 8.dążenie do celu bez konieczności wsparcia,

38 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 9.zainteresowanie problemami aksjologicznymi - orientacja wartościująca, 10.podejmowanie zadań służących innym ludziom, 11.zdolność przedkładania celów społecznych nad indywidualne, 12.podmiotowe traktowanie ludzi, 13.respektowanie praw drugiego człowieka, jego godności i wolności, 14.przeciwstawianie się manipulacji,

39 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 15.gotowość do ponoszenia skutków swoich decyzji i działań, 16.gotowość podążenia własną drogą, 17.oparcie życia na wartościach humanistycznych, 18.zrównoważony rozwój, 19.gotowość do ryzyka, 20.nie przypisywanie winy za porażkę innym, 21.budowanie zdrowych więzi emocjonalnych

40 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Kryteria te można odnaleźć w standardach IL

41 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Dojrzałość informacyjna jest środkiem w dążeniu do osiągnięcia wysokiego stopnia przystosowania społecznego

42 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Edukacja informacyjna nie przygotuje dojrzałego informacyjnie człowieka. Edukacja informacyjna musi być wsparta w szkole przez wychowanie informacyjne.

43 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Główne funkcje teleologii wychowania informacyjnego wychowanie do informacji wychowanie poprzez informację

44 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.rozwój pełni człowieczeństwa w każdym człowieku, 2.wspomaganie rozwoju człowieczeństwa w procesach wykorzystywania wyników informatyki, 3.współudział w usprawnieniu intelektualnym, praktycznym i moralnym człowieka, 4.wspomaganie w samodzielnym jego rozwoju zgodnym z ogólnoludzkim systemem wartości Waldemar Furmanek

45 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.wychowanie do różnic kulturowych i rozwoju kompetencji międzykulturowych, 2.kształtowanie umiejętności krytycznego przyjmowania informacji, opiniowania, wybierania treści wartościowych, zauważania granic między przekazem a manipulacją, dobrem a złem, prawdą a fałszem, propagowania społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, Rola wychowania informacyjnego

46 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 3.kształtowanie poszanowania dla godności osoby ludzkiej poprzez -rozwijanie umiejętności rozróżniania realności osoby i jej wizerunku, -uwrażliwianie na efekty i konsekwencje medializacji rzeczywistości, w tym medializacji osobowości, Rola wychowania informacyjnego

47 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 4.zdobywanie umiejętności pozyskiwania i wdrażania wiedzy dla społeczności lokalnej, mikrostruktur lokalnych, 5.kształtowaniu umiejętności korzystania ze współczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych z uwzględnieniem różnych poziomów kompetencji informacyjnych poszczególnych grup wiekowych i społecznych. S. Jaskuła, L. Korporowicz Rola wychowania informacyjnego

48 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA SOCJALIZACJA INFORMACYJNA

49 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Rola wychowania informacyjnego w procesie socjalizacji informacyjnej: przeciwdziałanie zagrożeniom realnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

50 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Uświadomienie przeciwstawnych stron zjawisk występujących w społeczeństwie informacyjnym

51 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Takich jak: 1.kształtowanie siebie poprzez podmiotowy stosunek do informacji i wiedzy i równoczesny zanik poczucia wspólnotowości, 2.poszerzanie przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej, a zarazem depersonalizacja relacji międzyludzkich,

52 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 3.powszechny, swobodny dostęp do świata informacji, a z drugiej strony komercjalizacja usług informacyjnych i ekonomizacja informacji, 4.natychmiastowość dostępu do informacji i towarzysząca mu skrótowość i fragmentaryczność,

53 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 5.silne przeżywanie treści i doświadczeń, ale eliminowanie postaw wymagających żmudnej, systematycznej pracy i opowiadanie się za filozofią łatwości, 6.podzielność uwagi, aktywizacja wielu treści, ale brak analizy wątków, spójności myśli, poszukiwania prawdy, 7.uznawanie wagi twórczych projektów, ale z drugiej strony przecenianie sztucznych form przeżyć.

54 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.wzbogacanie informacyjne człowieka czyli wyposażanie go w system wiadomości o otaczającej rzeczywistości, 2.przystosowanie człowieka do zmieniających potrzeb ludzi i przemian cywilizacyjnych, 3. podmiotowość człowieka - kształtowanie jego przekonania o godności, wolności i odpowiedzialności, 4.odpowiedzialne działanie w środowisku globalnego społeczeństwa informacyjnego. Wychowanie do informacji w różnych kontekstach

55 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA KONSEKWENCJE RÓŻNEGO ROZUMIENIA POJĘCIA KULTURA INFORMACYJNA 1.Podejście do polityki edukacyjnej sprzyjające kształceniu wprawnych technokratów. 2.Podejście do polityki edukacyjnej sprzyjające kształceniu dojrzałych informacyjnie uczniów.

56 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA położenie w definicji kultury informacyjnej akcentu na kompetencje informacyjne i kontekst aksjologiczny czyni z information literacy ważny cel polityki edukacyjnej

57 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA współczesna edukacja to nieustanna rywalizacja, a nawet wyścig, między cywilizacją a kulturą Koniecznością staje się uznanie umiejętności korzystania z dóbr cywilizacji w sposób godny człowieka, oparty na zasadach moralnych, jako ważniejszych dla edukacji, niż przekaz samej tylko wiedzy technicznej. Janusz Morbitzer

58 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Włączenie do programów edukacji szkolnej problematyki aksjologicznej w kontekście kształtowania kultury informacyjnej ucznia może być najlepszym antidotum na powszechną technopolizację życia Zasada zrównoważenia celów kształcenia informatycznego dotyczy jednak kultury informatycznej a nie informacyjnej, dlatego nie jest rozwiązaniem optymalnym

59 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Bez prężnie działającego centrum bibliotecznego rozwijanie kultury informacyjnej uczniów staje się nieefektywne.

60 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARUNKI SZERZENIA KULTURY INFORMACYJNEJ

61 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1.Włączenie biblioteki szkolnej do programu wychowawczego z zakresu wychowania informacyjnego 2.wymóg posiadania kwalifikacji pedagogicznych przez bibliotekarza szkolnego 3.Eksponowanie osobotwórczej funkcji biblioteki szkolnej 4.Rozwój dojrzałości informacyjnej ucznia a nie tylko jego kompetencji informacyjnych

62 WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Organizator Szkoła promująca kulturę informacyjną uczniów Hanna Batorowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google