Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce współfinansowany jest ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce współfinansowany jest ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

4 W gminie Sokółka mieszka ok. 26 tys. mieszkańców. Jednym z głównych problemów społecznych jest bezrobocie. Patrząc na problem bezrobocia na jego rozmiar i skutki, zauważyć należy, że wymaga on długotrwałych rozwiązań strategicznych. Stanowi on nie tylko problem jednostki, która boryka się z problemami znalezienia pracy, ale jest również wyzwaniem dla gminy. Powstawanie różnego rodzaju programów aktywizujących osoby bezrobotne pokazuje, że takie osoby nie pozostają samotne ze swoimi problemami, a niniejszy projekt miał na celu pomoc w odnalezieniu siebie na rynku pracy.

5 Ogólnym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych poprzez działania wspierające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specyfiką lokalnego rynku pracy

6 Cele szczegółowe projektu to: - minimalizowanie skutków bezrobocia, - przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, - zwiększenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.

7 Działaniami projektowymi zostało objętych 77 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu miało na celu ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

8 Uczestnicy projektu w ramach Zadania Aktywna integracja otrzymali następujące wsparcie: 1.Warsztat aktywnego poszukiwania pracy, 2.Indywidualne poradnictwo psychologa, 3.Grupowe zajęcia z psychologiem, 4.Trening kompetencji i umiejętności społecznych, 5.Kurs prawa jazdy kat. B 6.Kurs Opiekun osób starszych z kursem masażu, 7.Kurs Nowoczesny sprzedawca, 8.Kurs Kierowca wózków jezdniowych, 9.Kurs Podstawy hydrauliki 10.Dyżur prawnika.

9 Jednym z głównych zadań projektowych była Aktywna Integracja, która polegała na wspieraniu zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom z trudnościami na rynku pracy.

10 W ramach tego działania Uczestnikom zaoferowaliśmy możliwość skorzystania z warsztatu aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem, poradnictwa prawniczego, oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy zostali skierowani na szkolenie specjalistyczne podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.

11 Podczas warsztatu aktywnego poszukiwania pracy doradca zawodowy dokonał przeglądu wykształcenia osób uczestniczących w projekcie, udzielił porad w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, pomógł przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawił informacje o możliwości kształcenia.

12 Uczestnicy warsztatu nabyli umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego oraz umiejętność autoprezentacji.

13 Warsztat aktywnego poszukiwania pracy odbył się w miesiącach marzec, kwiecień, maj, listopad. Łącznie odbyło się 112,5 godzin doradztwa.

14

15 Warsztat aktywnego poszukiwania pracy prowadziła Pani Agnieszka Bujwicka

16 W ramach projektu odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem

17 Każda z osób w miarę potrzeb mogła skorzystać z porad psychologicznych. Spotkania te odbyły się w miesiącach: czerwiec, sierpień, listopad.

18 W ramach indywidualnych spotkań z psychologiem nastąpiła wstępna diagnoza psychologiczna Uczestnika, psycholog ustalił indywidualny profil i określił indywidualne zainteresowania uczestników. A także służył pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów i dylematów.

19 W ramach aktywnej integracji uczestnicy wzięli również udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

20 Trening kompetencji i umiejętności społecznych został zorganizowany w formie warsztatów motywacyjnych i obejmował takie zagadnienia jak: zasady komunikacji interpersonalnej, trening zachowań asertywnych, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, umiejętność radzenia sobie ze stresem, przezwyciężenie problemów życiowych.

21 Uczestnicy pracowali nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej.

22 Trening kompetencji i umiejętności społecznych na zlecenie OPS przeprowadził Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. W szkoleniu wzięło udział 30 osób w podziale na 3 grupy. Szkolenie odbyło się w Hotelu Zejer w Barszczewie.

23 Pierwsza grupa uczestniczyła w zajęciach w dniach 2-3.06.2011 roku.

24 Druga grupa brała udział w szkoleniu w dniach 9 – 10.06.2011 roku.

25 Dla trzeciej grupy trening został zorganizowany w dniach 16 -17.06.2011 roku.

26

27 Uczestnicy projektu wzięli udział również w grupowych zajęciach z psychologiem. Zajęcia dotyczyły budowania poczucia własnej wartości niezbędnej w podejmowaniu aktywności zawodowej, poznania swojej osobowości w celu określenia predyspozycji do podjęcia pracy, określenia indywidualnych zdolności i zainteresowań zawodowych, oraz wspierania i podtrzymywania motywacji w poszukiwaniu pracy.

28 Grupowe zajęcia zostały przeprowadzone w miesiącach lipiec, sierpień, listopad.

29 Kurs Opiekun osób starszych z kursem masażu został zorganizowany w okresie od 04.10. – 18.10.2011 roku i obejmował 90 godzin zajęć w tym 42 godziny teorii i 48 godzin praktyki. Wzięło w nim udział 6 Uczestników projektu. Kurs przeprowadził Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Sokółce.

30 Celem kursu było przedstawienie specyfiki zawodu opiekuna osób starszych. Pokazanie podejścia emocjonalnego do osób starszych, w tym chorych i potrzebujących pomocy. Uczestnicy dowiedzieli się także o profilaktyce leczenia odleżyn, dietetyce i przygotowaniu posiłków, pierwszej pomocy przedlekarskiej, oraz podstaw rehabilitacji i aktywizacji.

31 Uczestniczki w ramach tego kursu poznały również techniki masażu klasycznego.

32 W okresie od 12.09 – 26.09.2011 roku zorganizowano kurs Nowoczesny sprzedawca. Wzięło w nim udział 5 Uczestniczek projektu. Kurs trwał 80 godzin w czasie których uczestnicy nabyli umiejętność w: - wykorzystaniu komputera w prowadzeniu sprzedaży i fakturowaniu, - poznali tajniki sztuki sprzedaży, - poznali zasady przedsiębiorczości oraz odbyli trening interpersonalny, - nabyli umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

33 Kurs Nowoczesny sprzedawca odbył się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Sokółce.

34 Kurs Kierowca wózków jezdniowych zorganizowany został w okresie od 10.10. – 19.10.2011 roku. W kursie uczestniczyło 6 osób które podczas zajęć nabyły wiedzę z zakresu: 1. typu stosowanych wózków jezdniowych, 2. budowy wózka, 3. czynności operatora przy obsłudze wózków, 4. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 5. wiadomości z zakresu BHP, 6. wiadomości o dozorze technicznym, 7. zasad budowy i działania oraz warunków technicznych obsługi butli z gazem w wózkach widłowych, 8. praktycznej nauki jazdy.

35 Kurs Kierowca wózków jezdniowych zakończył się egzaminem z Urzędu Dozoru Technicznego po którym Uczestnicy otrzymali zaświadczenia uprawniające do obsługi wózków jezdniowych.

36

37

38 Kurs Kierowca wózków jezdniowych został przeprowadzony przez Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz z Lublina.

39 Dla 7 Uczestników projektu został zorganizowany w okresie od 17.10 – 07.11.2011 roku kurs Podstawy hydrauliki.

40 W ramach kuru Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu: 1.zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych, 2.instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, 3.instalacji hydraulicznych (sanitarnych) wewnętrznych i zewnętrznych, 4.BHP, 5.uczestniczyli w 60 godz. zajęć praktycznych.

41

42 Kurs Podstawy hydrauliki przeprowadził Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Sokółce

43 W okresie od maja do listopada grupa 46 osób brała udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs został przeprowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców RENOMA Andrzej Dariusz Jelski.

44 Kurs obejmował 40 godz. zajęć teoretycznych.

45 Oraz 32 godz. zajęć praktycznej nauki jazdy samochodem.

46 Na dzień 1 grudnia 2011 roku 13 osobom udało się zdać egzamin praktyczny i uzyskać dokument prawo jazdy.

47 W miarę potrzeb w miesiącach marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień Uczestnicy mogli skorzystać z dyżuru prawnika. Porad prawnych udzielał Pan Adam Juchnik.

48 W ramach Zadania 6 Zadania o charakterze środowiskowym odbyły się dwie wycieczki.

49 W dniu 30.08.2011 roku grupa 30 osób wyjechała na wycieczkę do Wilna.

50 26.10.2011 roku grupa 25 Uczestników projektu pojechała do Warszawy do Teatru Współczesnego na spektakl Szuka bez tytułu.

51 Udział w projekcie umożliwił udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej. 70 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, nabyło pewność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, co w przyszłości ułatwi im odnalezienie siebie na rynku pracy.

52 W dniu 09.12.2011 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt podczas której Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie: Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce

53

54


Pobierz ppt "Projekt Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce współfinansowany jest ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google