Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku w zakresie realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku w zakresie realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów."— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku w zakresie realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów na terenie Gminy Kramsk DOBRE PRAKTYKI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku w zakresie realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów na terenie Gminy Kramsk KRAMSK GMINA KRAMSK POWIAT KONIŃSKI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

2 Gmina Kramsk zajmuje powierzchni ę 132,33 km 2. W powiecie koni ń skim s ą siaduje z gminami: Miastem Konin, Ś lesin, Sompolno, Krzymów, Osiek Ma ł y, Ko ś cielec W powiecie koni ń skim s ą siaduje z gminami: Miastem Konin, Ś lesin, Sompolno, Krzymów, Osiek Ma ł y, Ko ś cielec Zamieszkuje j ą 10583 osoby (stan na 31.12.2010r.) W ostatnich latach widoczny jest rozwój przedsi ę biorczo ś ci. Wed ł ug stanu na dzie ń 31.12.2010r. na terenie gminy dzia ł alno ść gospodarcz ą prowadzi 487 firm i zak ł adów. Wyró ż ni ć nale ż y bran ż e: – rolnictwo, le ś nictwo, rybo ł ówstwo, – transport i komunikacja, – handel, handel detaliczny, naprawy, – budownictwo, – inne us ł ugi handlowe, – o ś wiata i ochrona zdrowa, – przemys ł i wytwórstwo,

3 Prezentowany model zarządzania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku jest realizatorem i koordynatorem pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów na terenie Gminy Kramsk. Adresatami pomocy są przede wszystkim osoby starsze, które z powodu wieku lub stanu zdrowia wymagają wsparcia osób drugich, a są jej pozbawione ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny ( praca zawodowa, brak osób zobowiązanych alimentacyjnie). GOPS w Kramsku zatrudnia opiekunki środowiskowe, które świadczą pomoc w formie usług opiekuńczych w zakresie: pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorców. Zatrudnienie opiekunki środowiskowej ( ½ etatu) w charakterze koordynatora usług opiekuńczych na terenie gminy. Koordynator usług opiekuńczych Pracownicy socjalni ops (diagnoza środowiska, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wydawanie decyzji administracyjnych dot. usług) opiekunki środowiskowe (świadczenie usług w miejscu zamieszkania beneficjentów ostatecznych) Beneficjenci ostateczni (osoby starsze o złym stanie zdrowia wymagające pomocy w zakresie opieki) Aprobata środowiska lokalnego i władz samorządowych, które zabezpieczają środki finansowe w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na zatrudnienie opiekunek środowiskowych. Powiązanie systemu zarządzania z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie.

4 Sposób zarządzania I ETAP Pozyskanie pozytywnego podejścia samorządu terytorialnego i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych. II ETAP * Zatrudnienie koordynatora usług opiekuńczych, który zajmuje się kompleksowo działalnością punktu opiekunek z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku, w szczególności: - rozliczanie czasu pracy opiekunek środowiskowych, - przydzielanie środowisk, - diagnoza środowiska beneficjenta ostatecznego, - zabezpieczanie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorców, - sprawowanie zastępstw w środowiskach. * zabezpieczenie ryczałtu na używanie samochodu prywatnego przez koordynatora do celów służbowych co ułatwia kontakt z podopiecznymi,opiekunkami środowiskowymi i jest niezbędny przy interwencjach w sytuacjach kryzysowych. III ETAP Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie dotycząca korzystania z możliwości refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek środowiskowych. Te działania pozwalają na umniejszenie kosztów zatrudnienia ze środków pochodzących z budżetu Gminy. IV ETAP Przeszkolenie 21 osób bezrobotnych, korzystających długotrwale z pomocy społecznej w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Efekty wdrożenia Kompleksowe podejście do problematyki wykluczenia społecznego osób w podeszłym wieku. Przełamanie w świadomości władz samorządowych, środowiska lokalnego i osób starszych o potrzebie niesienia pomocy w formie usług opiekuńczych i konieczności zabezpieczenia w/w świadczeń ze względu na starzenie się społeczeństwa. Przekonanie władz samorządowych, że zabezpieczenie pomocy w środowisku zamieszkania z perspektywy kosztów poniesionych z budżetu Gminy jest formą korzystniejszą niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej: Korzyści płyną nie tylko z mniejszych nakładów finansowych, ale również zostaje zachowana więź emocjonalna beneficjentów usług opiekuńczych ze środowiskiem zamieszkania. Tworzone są nowe miejsca pracy, przekwalifikowania, co cieszy się dużą aprobatą i uznaniem lokalnego społeczeństwa. Ośrodek w 2011 roku rozpoczął starania o utworzenie spółdzielni socjalnej, która będzie świadczyła usługi opiekuńcze na terenie Gminy Kramsk. Coroczne pozyskiwanie etatów finansowanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Pozyskanie 21 osób wykwalifikowanych do sprawowania opieki nad osobami chorymi i w podeszłym wieku w środowiskach zamieszkania dzięki środkom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek w związku z realizacją usług opiekuńczych zatrudnia osoby z terenu Gminy co zmniejsza bezrobocie i grono osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Władze samorządowe w Kramsku widząc rosnącą potrzebę zabezpieczania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz fakt dużych nakładów finansowych na opłatę pobytów mieszkańców w domach pomocy społecznej gwarantuje w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. 1.614,70 zł miesięcznie koszt miesięczny utrzymania 1 pensjonariusza w domu pomocy społecznej ponoszony przez GOPS 381,89 zł miesięcznie koszt miesięczny GOPS na zabezpieczenie usług opiekuńczych dla 1 podopiecznego

6 Dziękujemy na uwagę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku Kierownik Andżelika Łoś


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku w zakresie realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google