Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa Ustawodawcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa Ustawodawcza"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa Ustawodawcza
Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Przygotował: Tomasz Zieliński

2 Cel Zmniejszenie poziomu odpowiedzialności za refundację lekarza i świadczeniodawcy Uproszczenie wypisywania recept Przywrócenie terapii wg wskazań klinicznych zamiast wskazań z ChPL Umocnienie się na pozycji lidera organizacji lekarskich walczących o lepsze jutro

3 Zagrożenia Brak aktywności Związków Wojewódzkich -> brak odpowiedniej liczby zebranych podpisów Niechęć pacjentów do podpisania się pod inicjatywą Opór farmaceutów – ktoś musi określać refundację, jak nie lekarz to farmaceuta Zwiększenie kosztów refundacji leków ze środków NFZ

4 Założenia eliminujące zagrożenia
Przeciwdziałanie Zwrot kosztów leczenia powyżej pewnej kwoty Zaangażowanie innych grup (np. farmaceuci, pacjenci) Działanie na rzecz bezpieczeństwa finansowego aptek Koszty wdrożenia mieszczą się w kwocie jaką NFZ oszczędził w 2012r. Niechęć pacjentów Brak aktywności Związków Opór farmaceutów Zwiększone koszty NFZ

5 Główne zmiany Dla lekarzy:
1. Ustala się kategorię dostępności refundacyjnej: a) w całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń, b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym;

6 Główne zmiany II. Lekarz nie określa poziomu odpłatności
„1. Realizacja świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach, przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną. Wystawienie recepty przez osobę uprawnioną nie obejmuje określenia poziomu odpłatności za refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.”

7 Główne zmiany III. Jednoznaczne rozpoznania (ICD-10) kwalifikujące do refundacji: „wskazania, w których lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być refundowany; w przypadku wskazania, zgodnie z lit. c kategorii dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b wskazania określa się zgodnie z 5 znakową Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta”

8 Mechanizm strat w aptekach - 1
Apteka kupuje Levetiracetam Actavis 1000mg 100 tabl. w dn Cena urzędowa zakupu to 394,90 zł Planuje sprzedać za 439,33 zł W dniu wchodzi w życie nowe obwieszczenie i cena sprzedaży to 248,67 zł STRATA na 1 opakowaniu leku to: 394,90 – 248,67 = 146,23 zł Brak jakiejkolwiek marży (miał sprzedać za 439,33zł inwestując 394,90zł)

9 Mechanizm strat w aptekach – 1I
Apteka kupuje Levetiracetam Teva 1000mg 100 tabl. w dn Cena urzędowa zakupu to 356,51 zł Planuje sprzedać za 398,65 zł (pacjent płaci 7,12 zł) W dniu wchodzi w życie nowe obwieszczenie i cena sprzedaży to 258,98 zł (pacjent płaci 56,54 zł) STRATA na 1 opakowaniu leku to: 356,51 – 258,98 = 97,53 zł Brak jakiejkolwiek marży (miał sprzedać za 398,65zł inwestując 356,51zł) Wzrost odpłatności dla pacjenta z 7,12 zł na 56,54 zł spowoduje, że nie sprzeda się to opakowanie być może nigdy, a obniżyć ceny nie wolno

10 Główne zmiany II. Dla aptekarzy
„2. W przypadku zmiany cen wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 oraz jej zmian, apteka ma prawo zwrócić zakupione przed dniem wejścia w życie zmiany leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne niezależnie od daty ich zakupu do hurtowni, w której dokonała zakupu. 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 hurtownia ma prawo zwrócić otrzymane zwroty bezpośrednio do wnioskodawcy. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 dopuszcza się dokonanie korekty faktur sprzedaży przez wnioskodawcę i hurtownię bez fizycznego zwrotu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.”

11 Główne zmiany III.Dla pacjenta
„Art. 9a. 1. Fundusz prowadzi stały monitoring całkowitej kwoty odpłatności za leki refundowane poniesionej przez świadczeniobiorców w ciągu roku kalendarzowego. 2. Ustala się limit rocznej odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę na leki refundowane w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 1.5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) 3. W przypadku kiedy świadczeniobiorca poniósł w ciągu danego roku kalendarzowego wydatki w wysokości przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 2 Fundusz zwraca świadczeniobiorcy kwotę stanowiącą nadwyżkę wobec kwoty, o której mowa w ust. 2. 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia sposób zwrotu, o którym mowa w ust. 3.”

12 Zwrot kosztów leków dla pacjenta
Razem: 130 zł Styczeń 250 zł Razem: 380 zł Luty 190 zł Razem: 570 zł Marzec 210 zł Razem: 780 zł Kwiecień 220 zł Razem: 1000 zł Maj Razem: 1210 zł Czerwiec 180 zł Razem: 1390 zł Lipiec Razem: 1640 zł Sierpień 280 zł Razem: 1920 zł Wrzesień Razem: 2130 zł Październik 240 zł Razem: 2370 zł Listopad 300 zł Razem: 2670 zł Grudzień Limit 2400zł 270 zł


Pobierz ppt "Inicjatywa Ustawodawcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google