Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań w I półroczu 2011/2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań w I półroczu 2011/2012"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań w I półroczu 2011/2012
Bytom, 12 stycznia 2012 r.

2 Porządek narady Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Doskonalenie nauczycieli w województwie – realizacja zadań Kuratora. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. Specjalne potrzeby edukacyjne. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Profilaktyka, bezpieczeństwo i wychowanie. Organizacja konkursów przedmiotowych. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Skargi i interwencje. Pracownie komputerowe dla szkół – wnioski z kontroli. Awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje, oceny pracy. Edukacja europejska. Komunikaty.

3 NADZÓR PEDAGOGICZNY

4 Ewaluacje przeprowadzone w szkołach i placówkach
DK Bielsko-Biała DK Bytom DK Częstochowa DK Gliwice DK Rybnik DK Sosnowiec Wydział Nadzoru i Wspierania Rozwoju zawodowego Nauczycieli Razem liczba ewaluacji liczba wizytatorów ds. ewaluacji Ewaluacja całościowa 1 6 4 8 7 23 43 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 3 2 21 Ewaluacja problemowa w obszarze zarządzanie szkoła lub placówką (wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru 12 9 5 56 STAN NA r. - opracowano na podstawie miesięcznych sprawozdań Delegatur/Wydziału z realizacji planu pedagogicznego

5 Realizacja kontroli planowych
1. Kontrole planowe zakończone DK Bielsko-Biała DK Bytom DK Częstochowa DK Gliwice DK Rybnik DK Sosnowiec Wydział Nadzoru i Wspierania Rozwoju zawodowego Nauczycieli Razem liczba kontroli liczba wizytatorów ds. kontroli Wybór podręczników szkolnych 39 13 36 12 24 8 27 9 15 5 26 20 10 187 70 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa 6 18 118 65 60 32 21 53 38 305 STAN NA r. - opracowano na podstawie miesięcznych sprawozdań Delegatur/Wydziału z realizacji planu pedagogicznego

6 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa
wydane zalecenia Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), termin egzaminu poprawkowego wyznaczać do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjno – wychowawczych. (1 szkoła) Zaleca się, aby skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego był zgodny z § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia (8 szkół) Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia przeprowadzać egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu ferii letnich. (6 szkół) Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 8 ww. przeprowadzać egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie nie później niż do końca września. (1 szkoła) Zaleca się, przeprowadzać egzamin poprawkowy w formie określonej w § 21 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia (3 szkoły)

7 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa
wydane zalecenia Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 7 pkt 3 ww. rozporządzenia umieszczać w protokole egzaminu poprawkowego pytania egzaminacyjne.(6 szkół) Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 7 pkt 4 ww. umieszczać w protokole egzaminu poprawkowego jego wynik (8 szkół) Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 7 ww. rozporządzenia dołączać do protokołu egzaminu poprawkowego pisemne prace uczniów (3 szkoły). Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 7 ww. rozporządzenia zamieszczać zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (8 szkół). Zaleca się, zgodnie z § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), dołączać do arkusza ocen ucznia protokół egzaminu poprawkowego (1 szkoła).

8 Spostrzeżenia wykraczające poza zakres kontroli
Nieprawidłowe zaplanowanie w szkolnym planie nauczania godzin zajęć wychowania do życia w rodzinie Na terenie wokół szkoły trwają prace remontowe związane z termomodernizacją i modernizacją budynku szkoły. Plac szkoły nie jest ogrodzony, brak bramy głównej. Wyjście ze szkoły bezpośrednio na ulicę – zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Zaobserwowano brak sprawowania opieki nad uczniami podczas przerwy międzylekcyjnej. Pełnienie przez uczniów dyżurów w recepcji w czasie lekcji.

9 2. Kontrole zaplanowane do realizacji w okresie styczeń – sierpień 2012 r.
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

10 Kontrole doraźne przeprowadzone w szkołach/placówkach
Delegatura w Bytomiu ( na dzień 6 stycznia 2012 r.) Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych Stwierdzone nieprawidłowości Liczba wydanych zaleceń 8 7 13 Na wniosek: rodziców - 4 organu prowadzącego - 2 nauczycieli – 1 rzecznika praw dziecka - 1

11 Zalecenia dotyczyły: organizacji tygodniowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkole, realizacji podstawy programowej, warunków i sposobu oceniana uczniów, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zatrudniana nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, awansu zawodowego nauczycieli.

12 KONTROLA DORAŹNA w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego Szczegółowe wyniki zostały przedstawione w czasie konferencji w dniach:

13 PRZYCZYNY PROWADZENIA KONTROLI
Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE w Jaworznie Wnioski organów prowadzących Skargi rodziców, uczniów, absolwentów

14 OBSZARY KONTROLI Przekazywanie informacji o egzaminie
Szkolenia zespołu egzaminacyjnego Organizacja egzaminu Przekazywanie informacji o wynikach egzaminu

15 USTALENIA POKONTROLNE

16 20% szkół, w których przeprowadzono kontrolę, nie przestrzegało obowiązujących procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Liczba szkół, w których stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli doraźnej w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego: DK Bielsko-Biała DK Bytom DK Częstochowa DK Gliwice DK Rybnik DK Sosnowiec Wydział Nadzoru Razem 9 1 2 10 25

17 PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O EGZAMINIE
WNIOSKI W skontrolowanych szkołach stosowane są zarówno pośrednie (strona internetowa, tablica ogłoszeń), jak i bezpośrednie (zebranie z uczniami, lekcje) formy przekazywania niezbędnych informacji o egzaminie. Nie we wszystkich szkołach uczniowie mieli pełny, nieograniczony dostęp do informacji. Należy podjąć działania w celu udostępnienia wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji. Wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na wykorzystywanie aktualnie obowiązujących informatorów i aneksów jako źródła informacji o egzaminie. Należy informować zdających o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych i innych materiałów niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE

18 SZKOLENIA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO
WNIOSKI Szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców są organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną co roku i dotyczą organizacji egzaminu w danym roku szkolnym. Z ustaleń pokontrolnych i analiz list obecności wynika, że są szkoły, z których ani przewodniczący, ani zastępca nie uczestniczą w konferencjach. Niezbędne jest – mimo że przepisy prawa wprost tego nie nakazują – dokładne przeszkolenie zespołów nadzorujących i przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (obowiązek wynika z procedur oraz – pośrednio – z § 64 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania…)

19 Zalecenia, wnioski, uwagi
ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO Zalecenia, wnioski, uwagi

20 Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne należy powoływać nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego (§ 65 ust.1 pkt 1 rozporządzenia) Dokumentacja dotycząca organizacji przebiegu egzaminu maturalnego powinna zawierać datę jej wytworzenia, przekazania właściwym instytucjom oraz daty ewentualnego upowszechnienia. Poprawki w dokumentacji należy nanosić zgodnie z odpowiednimi przepisami.

21 Liczba członków zespołu nadzorującego egzamin w poszczególnych salach musi być zgodna z przepisami § 81 ust. 4 ww. rozporządzenia W skład zespołu nadzorującego musi zostać powołany nauczyciel z innej szkoły (§ 81 rozporządzenia). W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy, a w skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego – nauczyciele uczący zdającego w ostatnim roku (§ 81 rozporządzenia).

22 Należy dostosowywać warunki i formę przeprowadzenia egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodniczący i zastępca zespołu egzaminacyjnego są zobowiązani odbyć szkolenie organizowane przez OKE. Ogłaszając listy tematów z j. polskiego, należy pamiętać o § 70 rozporządzenia: 1. Dyrektor komisji okręgowej może, w terminie 2 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa w par.69 ust.1, zwrócić się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie przygotowanych przez nauczycieli list tematów. (Listy na rok 2010 ogłaszano w przedziale: do )

23 KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
ZALECENIA, WNIOSKI Przekazując wyniki egzaminu zdającym, należy tak zorganizować udostępnianie informacji, aby wykluczyć możliwość pomyłek. W niektórych szkołach brak było protokołu zebrania rady pedagogicznej, w trakcie której przedstawiano wyniki egzaminu. Warto przeznaczać na analizę wyników egzaminu odrębne zebranie rady pedagogicznej. Zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane.

24 Wspomaganie szkół i placówek Zrealizowane działania
Przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Wyniki sprawowanego nadzoru w roku 2010/2011 Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół lub placówek Konferencja: Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego i ewaluacji do podniesienia efektów kształcenia. Prezentacje do pobrania na stronie Kuratorium

25 Działania Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach:
r. narada informacyjna dla dyrektorów przedszkoli (zasady zarządzania i kierowania przedszkolem, zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach; przykład dobrej praktyki w zarządzaniu przedszkolem). Obecnych: 60 dyrektorów przedszkoli r. narada informacyjna dla dyrektorów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zgodność dokumentacji przebiegu nauczania z obowiązującymi przepisami prawa)

26 Konferencje zorganizowane przez śląskiego kuratora oświaty
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Konferencje zorganizowane przez śląskiego kuratora oświaty

27 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (w tym – EWD) i ewaluacji zewnętrznej do podniesienia efektów kształcenia Bielsko-Biała – Częstochowa – Katowice – Uczestnicy: 427 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz pracowników organu nadzoru pedagogicznego

28 Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego Uczestnicy: 750 nauczycieli
Bielsko – Biała Katowice 15,16,19 grudnia 2011 Uczestnicy: 750 nauczycieli

29 Odpowiedzialność prawna nauczycieli Uczestnicy: 300 nauczycieli
Katowice, 13 grudnia 2011 Uczestnicy: 300 nauczycieli Bezpłatny poradnik wydany przez Kuratorium Oświaty: Odpowiedzialność prawna nauczycieli

30 Zadanie edukacyjne Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2011 r. – w ramach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli.

31 Przeprowadzono 124 szkolenia dla 405 grup w następujących formach:
Szkolenia były realizowane we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu r. w 5 obszarach terytorialnych odpowiednio do obszarów Delegatur/Wydziału NZ. Rekrutację na szkolenia prowadziły publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, które wykonywały zadanie w wyniku wygranego przetargu Przeprowadzono 124 szkolenia dla 405 grup w następujących formach: 10 kursów, 13 konferencji, 23 seminaria, 78 warsztatów Przeszkolono nauczycieli, co stanowi 13% zatrudnionych nauczycieli woj. śląskiego

32 pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Największym zainteresowaniem wśród nauczycieli cieszyły się tematy szkoleń dot.: podstawy programowej obowiązków i praw dyrektora oraz nauczycieli w szkole i placówce w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zastosowania nowych technologii multimedialnych w dydaktyce, przygotowania uczniów do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w świetle podstawy programowej, komunikowania wyników, analizy i wykorzystania wyników egzaminu maturalnego

33 INNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z NADZORU

34 Do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęły skargi na nierówne traktowanie dzieci, które chciałyby uczestniczyć w zajęć etyki. Przedmiotem skarg jest m.in. brak informacji o prawie do udziału w zajęciach etyki, a także forma wyrażania życzenia uczestniczenia w zajęciach, np. pisemne deklaracje, w których przewidziano możliwość wyrażenia woli uczestnictwa tylko w zajęciach religii.

35 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz. 155, z późn. zm. ) §1.1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki: 1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), 2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie. 2. Życzenie, o którym mowa w ust.1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie

36 Jeżeli uczniowie SP napiszą test sprawdzający (język kontynuowany) przed gimnazjum bardzo słabo, to czy mogę z tą grupą realizować nauczanie od podstaw tak jednak aby doprowadzić do poziomu A2 (czyli tzw. podręcznik dla początkujących)? Jedną z zasadniczych kwestii dotyczących wprowadzanych od września 2009 roku zmian w gimnazjum jest obowiązek kontynuacji języka obcego nauczanego w szkole podstawowej. Z jednej strony chodzi o zapewnienie co najmniej 9-letniego cyklu nauczania jednego języka obcego, z drugiej o rozpoczęcie w gimnazjum nauki drugiego języka obcego. W przypadku języka kontynuowanego nie należy zakładać tak pesymistycznego wyniku testu. W gimnazjum należy wykorzystać umiejętności językowe zdobyte przez uczniów w szkole podstawowej. Przecież po trzech, a w niektórych środowiskach po sześciu latach nauki języka (w przyszłości we wszystkich, gdyż język obcy do szkół podstawowych wszedł jako obowiązujący od września 2008 r.), nie jest możliwa sytuacja wymagająca ponownego rozpoczynania nauki tego języka w gimnazjum od podstaw. Takie podejście przeczy istocie zmian. Z całą pewnością natomiast test kwalifikacyjny wskaże zróżnicowane umiejętności językowe uczniów – temu celowi służy. I to im należy podporządkować wybór podręcznika. Zresztą podstawa programowa w wersji od podstaw, a więc III.0 zakłada naukę nowego (drugiego w gimnazjum) języka obcego, który ma doprowadzić do europejskiego poziomu biegłości zbliżonego do A2, zaś język kontynuowany – do A2+. Wprowadzenie różnych wersji podstawy programowej służy zaprzestaniu dotychczasowej praktyki rozpoczynania nauki tego samego języka na każdym (wyższym przecież) etapie edukacyjnym od podstaw. Szerszy kontekst dotyczący omawianej kwestii można znaleźć w Komentarzu do podstawy programowej przedmiotu język obcy nowożytny na

37 W II półroczu zostanie przeprowadzone monitorowanie w zakresie promowania obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

38 Kształcenie ogólne, zawodowe, ustawiczne

39 Od września 2012 roku w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Równocześnie klasy pierwsze techników i zasadniczych szkół zawodowych obejmie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Ten ostatni dokument obowiązywał też będzie w szkołach policealnych oraz na kursach oferujących przygotowanie zawodowe. Ma on w przyszłości pełnić również rolę standardów wymagań egzaminacyjnych - czyli w oparciu o niego będą przygotowywane i prowadzone wszelkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

40 Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas, podpisała 23 grudnia 2011 r. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie jest częścią zmian systemu kształcenia zawodowego, które mają poprawić jakość kształcenia zawodowego, uelastycznić i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. 

41 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje: 1) zawody, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach; 2) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, czteroletnie technikum dla młodzieży oraz szkołę policealną; 3) kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych; 4) zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji (zawody szkolnictwa artystycznego); 5) wnioskodawców - ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji; 6) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

42 Zdobywanie wykształcenia zawodowego - zmiany
Wyodrębnienie w ramach poszczególnych zawodów pojedynczych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności. Szkoły zawodowe nadal będą kształciły w zawodach, w oparciu o wyodrębnione kwalifikacje Kształcenie w zakresie pojedynczych kwalifikacji będzie prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a ich ukończenie będzie uprawniało do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

43 Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. Możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację. Nowa kwalifikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji

44 Kwalifikacja w zawodzie
wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; Kwalifikacyjny kurs zawodowy kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. Ustawa o systemie oświaty, art. 3 pkt 19-21

45 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz. 1206) Art. 7. 1. Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, z zastrzeżeniem art. 10. 2. Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10. 3. Z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10. 4. Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół, o których mowa w ust. 1 i 2. 5. Na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół, o których mowa w ust. 3.

46 AKREDYTACJA PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH ROK 2011
W roku 2011 akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty przyznano 29 placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Wydano 2 decyzje odmowy przyznania akredytacji. 6 wniosków pozostawiono bez rozpoznania w związku z nieuzupełnieniem wskazanych braków formalnych. Obecnie akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty posiada 115 placówek i ośrodków.

47 Znacząca większość wniosków o przyznanie akredytacji zawiera błędy i braki formalne wymagające uzupełnienia. Najczęściej popełniane błędy to: przedkładanie nieaktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych lub zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS), niekompletne wykazy programów nauczania dla poszczególnych form kształcenia lub ich zupełny brak, niekompletne wykazy kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kursach zgłoszonych do akredytacji, zgłaszanie we wniosku kursów, które nie spełniają wymagań (co do czasu trwania i okresu realizacji) określonych w rozporządzeniu w sprawie akredytacji, w przypadku braku własnej bazy dydaktycznej brak umów najmu lub dzierżawy bazy umożliwiającej kształcenie teoretyczne lub praktyczne,

48 brak uprawnień podmiotu do ubiegania się o akredytację,
brak informacji o powtarzalności prowadzonych kursów, niewłaściwe uwierzytelnianie kopii przedkładanych dokumentów, w przypadku podmiotów prowadzących działalność oświatową na podstawie swobody działalności gospodarczej, brak lub niekompletność informacji o zakresie i organizacji prowadzonej działalności oświatowej, zgłaszanie do akredytacji form kształcenia, których realizacja odbywa się poza województwem śląskim tzn. poza właściwością Śląskiego Kuratora Oświaty. Więcej o akredytacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce Akredytacja / placówki kształcenia ustawicznego Paweł Habryka – starszy wizytator, Oddział Kształcenia Ogólnego, Zawodowego, Ustawicznego i Akredytacji

49 Specjalne potrzeby edukacyjne

50 Podsumowanie pilotażu: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Konferencja: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej – listopad 2011 Materiały pokonferencyjne: /kształcenie/specjalne potrzeby edukacyjne Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, konferencja zostanie powtórzona w marcu 2012

51 Europejska Agencja do spraw Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami zorganizowała w Brukseli Europejskie Wysłuchanie Młodzieży, którego celem było poznanie doświadczeń i oczekiwań dotyczących edukacji włączającej młodych ludzi, zarówno z niepełnosprawnością, jak i ich pełnosprawnych rówieśników. W wysłuchaniu, które odbyło się 7 listopada w Parlamencie Europejskim, uczestniczyło 31 delegacji z 27 krajów członkowskich Agencji; obecni byli także m.in. przedstawiciele polskiej prezydencji w Radzie UE oraz członkowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.  W skład polskiej delegacji weszli: Wacław Dzięcioł i Jakub Jarmuła – uczniowie II klasy gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie, Łukasz Śmietana – uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim oraz Dorota Kaczorowska (opiekunka Wacława Dzięcioła) i Paweł Sosnowski (opiekun Łukasz Śmietany). 

52 NIK o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej
Dyrektorzy większości skontrolowanych publicznych szkół specjalnych wprowadzają nieprawdziwe dane do systemu informacji oświatowej. W efekcie niektóre samorządy otrzymują zawyżone subwencje, a inne zaniżone. Dane wpisywano na podstawie dokumentacji medycznej i obserwacji, zamiast wymaganych prawem orzeczeń i opinii, wydawanych przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jeśli już umieszczano uczniów w systemie na podstawie orzeczeń, to w wielu przypadkach czyniono to niezgodnie z ich treścią lub powoływano się na orzeczenia nieaktualne. W połowie szkół specjalnych niepowołane osoby mogą mieć dostęp do wrażliwych danych osobowych niepełnosprawnych uczniów. Cały raport:

53 Zmiany w prawie – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Minister edukacji narodowej, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, podpisała 27 grudnia 2011 r. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

54 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

55 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
W Kuratorium Oświaty dokonano analizy informacji pozyskanych ze szkół i placówek realizujących zadanie i stwierdzono, że: nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, mimo wydanych przez zespoły orzekające poradni opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uruchomiły realizację zadania w prowadzonych szkołach lub placówkach, należy zorganizować konferencję dla przedstawicieli jst, pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej mającą na celu rozpropagowanie zadania, jakim jest wczesne wspomaganie rozwoju.

56 Cel wczesnego wspomagania
Nadrzędnym celem realizacji zadania jest objęcie wczesnym wspomaganiem całego środowiska rodzinnego niepełnosprawnego dziecka. Podejmowanie pracy z rodziną ma na celu: dostarczenie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazówek dotyczących ich zaspokajania, pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych oraz we właściwym aranżowaniu otoczenia dziecka, pomoc w docieraniu do różnych specjalistów oraz uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych wynikających z niepełnosprawności dziecka.

57 Delegatura/ Wydział Realizacja zadania w województwie śląskim Realizacja zadania w małych i średnich gminach Liczba dzieci objętych wwrdz. Liczba gmin nierealizujących wwrdz. Bielsko-Biała  376  32 274 32 Bytom  355  7 66 5 Częstochowa  148  23 120 23 Gliwice  341  4 78 4 Katowice  243  3 33 3 Rybnik  374 108 Sosnowiec  409  8 135 8 Razem:  2246  81 814 79

58 Bezpieczeństwo, profilaktyka i wychowanie

59 Działania Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach wspomagania funkcji wychowawczej i profilaktycznej szkół i palcówek w roku szkolnym 2011/2012 „Edukacja prawna najmłodszych” –  współpraca ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDSS z Bielska-Białej  w realizacji kampanii „Bezpieczeństwo w szkole”. Informacja z realizacji zadania : Konferencje z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej promujące program:  19 września 2011 r. Katowice 20 września 2011 r. – Bielsko-Biała W konferencjach wzięło udział 323 dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, wykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej uczestnicy otrzymali w postaci materiału pokonferencyjnego.

60 Kampania społeczna ”Śląska młodzież kibicuje bezpiecznie!”:
Kolejne spotkanie grupy roboczej (przedstawiciele Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa, Śląskiego Kuratora Oświaty, ROM-E „Metis” w Katowicach – 10 stycznia 2012 r.) -opracowanie projektu graficznego banneru i plakatu promującego kampanię, upowszechnienie wiedzy o kampanii w mediach, zorganizowanie konferencji inaugurującej kampanię /pod patronatem Wojewody Śląskiego/, spotkania instruktażowe z nauczycielami/rodzicami/uczniami dotyczące zachowania się na masowych imprezach sportowych, bezpiecznego kibicowania oraz skutkach prawnych wynikających z zachowań karalnych nieletnich na imprezach masowych. Osoba do kontaktu: st. wiz. Dariusz Boruta

61 Zadania Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach
realizacji Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”: bieżąca współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, b) koordynacja pracy grupy roboczej ds. bezpieczeństwa w szkole oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, c) udział w pracach komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów lokalnych w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, w tym programów dotyczących bezpieczeństwa w szkole.

62 d) wyniki konkursów (profilaktyka agresji i przemocy):
III Wojewódzki Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, finansowanego przez Wojewodę Śląskiego

63 Laureaci etapu wojewódzkiego
W kategorii szkół podstawowych: I Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18 w Częstochowie - grupa teatralna „Kreacja”, tytuł spektaklu „Wybór” II Miejsce: Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach - grupa teatralna „Bombon”, tytuł spektaklu „Mały Książę” - Parafraza III Miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach- - grupa teatralna „Scena”, tytuł spektaklu „ Przez sport do zwycięstwa z nałogiem”

64 W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
I Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II III Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej- grupa teatralna „Blask”, tytuł spektaklu „Szukam człowieka” II Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach-grupa teatralna „Maska”, tytuł spektaklu „W sieci” III Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich i Liceum Ogólnokształcące w Rybniku – grupa teatralna „Nifares”, tytuł spektaklu „Volens Nolens”

65 Konkurs na spot pod nazwą „Agresji i przemocy mówię – NIE!”
Wyróżnienie: Grupa Filmowa „Legba” z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie.

66 Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) Informacja o rozstrzygnięciu krajowego etapu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości W dniu 26 października 2011 r. jury krajowego etapu wytypowało polską kandydaturę do międzynarodowego etapu konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Do europejskiego etapu konkursu zgłoszony został projekt „Jestem Fair”, realizowany przez Uniwersytet Łódzki i Urząd Miasta Łodzi. Do prezentacji podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUCPN komisja wytypowała także projekt z województwa śląskiego: „Kibicuję fair play” /Urząd Miasta Katowice.

67 Badania przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich Program realizowany na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników przez Stowarzyszenie przyjaciół Osób Niedosłyszących i Niesłyszących „Człowiek-Człowiekowi” przy wsparciu merytorycznym, finansowym i kadrowym Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

68 Badania przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich
Na terenie województwa śląskiego badaniami (wrzesień-grudzień) objętych zostało uczniów klas I-IV szkół podstawowych zamieszkałych w 96 gminach wiejskich. Celem programu jest: wykrycie zaburzeń słuchu typu odbiorczego i przewodzeniowego, wykrycie zaburzeń słuchu o podłożu genetycznym, objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami. We wrześniu br. Kuratorium Oświaty w Katowicach było organizatorem konferencji (w Bielsku-Białej i Sosnowcu) z udziałem prof. dr hab. Henryka Skarżyńskiego poświęconej zarówno diagnostyce i terapii jak również edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

69 Falochron dla Śląska Program dotyczy profilaktyki zachowań ryzykownych u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis na lata , a realizowany jest na mocy porozumienia między ośrodkiem, Kuratorium Oświaty i Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Celem Falochronu jest integracja i koordynacja wszystkich służb i instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania ryzykownym zachowaniom młodzieży . Do projektu przystąpiło 117 nauczycieli z 32 szkół ponadgimnazjalnych z Katowic, Gliwic i Siemianowic Śląskich. Nabór szkół do projektu trwa

70 Zmiany w prawie w zakresie bezpieczeństwa, profilaktyki, wychowania

71 Niebieskie Karty" - nowe obowiązki szkół i placówek
18 października 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „ (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),  w którym określono zasady stosowania procedury opieki nad osobą dotkniętą przemocą w rodzinie. Przepisy rozporządzenia nakładają na szkoły i placówki oświatowe, w tym niepubliczne,  konkretne zadania i obowiązki wynikające z dostrzeżenia stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia. Zgłoszenie problemu uruchamia procedury udzielania pomocy ofierze przemocy domowej. Celem funkcjonowania „Niebieskich Kart” jest ujawnienie przemocy oraz usprawnienie pomocy jej ofiarom, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego modelu pomocy z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i  ochrony zdrowia w środowisku lokalnym. Reasumując, procedura „Niebieska Karta” nakłada na szkołę lub placówkę konkretne zadania, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy domowej. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180, poz z późn. zm) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

72 ORGANIZACJA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

73 2 dla uczniów szkół podstawowych,
W roku szkolnym 2011/2012 Śląski Kurator Oświaty organizuje dla uczniów szkół woj. śląskiego 14 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, w tym: 2 dla uczniów szkół podstawowych, 12 dla uczniów gimnazjów.

74 Etap szkolny W etapie szkolnym wzięło udział: 1032 szkół podstawowych, co stanowi 83 % wszystkich szkół z terenu woj. śląskiego 656 gimnazjów, co stanowi 86 % wszystkich gimnazjów z terenu woj. śląskiego

75 ETAP SZKOLNY 2009/ 2010/ 2011/

76 Szkoły podstawowe Etap szkolny
matematyka z elementami przyrody 11 316 j. polski, z elementami historii 10 156

77 Gimnazja Etap szkolny j. angielski 8144 historia 5554
j. niemiecki 2779 2150 fizyka j. francuski 631 chemia 2634 biologia 4899 matematyka 6663 j. polski 6292 geografia 4488 WOS 2465 j. rosyjski 137

78 do udziału w II etapie zakwalifikowano:
Etap rejonowy co stanowiło 13 % biorących udział w I etapie 2009/2010 – 7325 uczestników, co stanowiło 10 % biorących udział w I etapie 2010/2011 – 6874, uczestników, co stanowi ok. 14 % biorących udział w I etapie 2011/2012 – 9423, uczestników,

79 Szkoły podstawowe Etap rejonowy
j. polski, z elementami historii 1173 matematyka z elementami przyrody 153

80 Gimnazja Etap rejonowy biologia 1444 j. niemiecki 1031 historia 549
179 wos francuski 140 chemia 486 j. angielski 868 j. polski 1213 geografia 1121 matematyka 740 249 fizyka j. rosyjski 77

81 ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO
§ 16. Za przeprowadzenie konkursów ze wszystkich przedmiotów w szkole odpowiada dyrektor szkoły Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 § 15. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiada dyrektor szkoły.

82 Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach

83 Szkoły Podstawowe Język polski z elementami hist. – 121
Matematyka z elementami przyrody - 11

84 Gimnazja Język polski - 148 Matematyka - 93 Biologia - 113
Historia - 30 Geografia - 86 Wiedza o społeczeństwie - 12 Fizyka - 17 Chemia - 42 Język angielski - 103 Język niemiecki - 117 Język francuski - 5 Język rosyjski - 3

85 Stwierdzone nieprawidłowości

86 Niewłaściwe przechowywanie arkuszy konkursowych – np
Niewłaściwe przechowywanie arkuszy konkursowych – np. brak zamkniętej koperty §17.5 Regulaminu

87 Niewłaściwe przechowywanie klucza punktowania
§17.5 Regulaminu

88 Brak zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem konkursowym
18.9 Regulaminu

89 Niewłaściwa organizacja wejścia na salę uczestników konkursu
§14.3 Regulaminu

90 Niewłaściwe przygotowanie sali do przeprowadzenia konkursu - konkurs odbywał się w niezamykanej sali
§14.1 Regulaminu

91 Brak opieczętowania arkuszy konkursowych przez szkolną komisję konkursową
§18.3 Regulaminu

92 Powielenie większej liczby arkuszy konkursowych niż liczba zgłoszonych uczestników konkursu
§17.4 Regulaminu

93 Niewłaściwie zorganizowany odbiór arkuszy przez szkolną komisję konkursową
§14.16 Regulaminu

94 Niewłaściwie zorganizowany odbiór arkuszy od uczestników, którzy zakończyli swoją pracę przed upływem czasu przez szkolną komisję konkursową §14.13 Regulaminu

95 Brak rozkodowania prac uczestników konkursu po zakończeniu sprawdzania przez szkolną komisję
§ 18.5 Regulaminu

96 Brak nauczyciela z innej szkoły w składzie komisji konkursowej
§ Regulaminu

97 Inne nieprawidłowości:
spóźnienie się nauczyciela z innej szkoły, hałas dochodzący z korytarza.

98 INNE KONKURSY

99 EDUKACJA REGIONALNA W SZKOLE
W bieżącym roku szkolnym kontynuowane będą zadania z zakresu edukacji regionalnej w szkołach, w tym III Wojewódzki Konkurs „Edukacja regionalna w szkole” „Proszę Was pozostańcie wierni temu dziedzictwu” Jan Paweł II W zakresie edukacji regionalnej i współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Śląski Kurator Oświaty był współorganizatorem konferencji dla województw: małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego na temat: „Miejsce profesjonalnych zespołów pieśni i tańca w edukacji dzieci i młodzieży”, która odbyła się na Zamku w Koszęcinie 7 grudnia 2011 r. Jako reprezentanci województwa śląskiego swoje bogate doświadczenie w tym zakresie prezentowali Pani Olga Łakomik Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Dąbrowie Górniczej i Zespół „Gołowianie” oraz Pani Teresa Liburska- Łój Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Katowicach i Zespół „Katowiczanie”.

100 Konkurs na Małą Formę Teatralną
12 stycznia 2012 r. o godz na Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców III Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym. Kontakt: st. wiz. Dariusz Boruta tel

101 Rok 2012 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka
Rok 2012 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka. W związku z tym Rzecznik Praw Dziecka ogłosił „Konkurs na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce”. Regulamin konkursu i plakat informacyjny znajdują się na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Dziecka www. brpd.gov.pl

102 Nowe karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw
Karta nr 47 – Zasady zamieszczania informacji o konkursach lub imprezach edukacyjnych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach

103 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

104 Karta informacyjna o sposobie załatwiania spraw
Karta nr 9 – Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizatora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek? W celu uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wypoczynku, wniosek musi zostać zarejestrowany w elektronicznej bazie i przesłany przez organizatora do właściwego ze względu na miejsce siedziby organizatora w formie wydruku (decyduje data stempla pocztowego) najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie. Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak: zima w mieście, lato w mieście, półkolonie? TAK. Organizatorzy wypoczynku, który odbywa się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak zima w mieście, lato w mieście albo półkolonie, powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym. Wypoczynek organizowany w miejscu zamieszkania będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

105 Czy kierownik wypoczynku może być jednocześnie wychowawcą grupy uczestników wypoczynku?
NIE. Zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia, każda z tych osób ma wyznaczony inny zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizację swoich zadań. Łączenie funkcji kierownika i wychowawcy uniemożliwia spełnianie przez kierownika podstawowych funkcji związanych np. z delegowaniem zadań wychowawcom oraz sprawowaniem kontroli nad realizacją tych zadań. Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych też podlega zgłoszeniu? TAK. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, że czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i przerw świątecznych.

106 Nowe akty prawne - wypoczynek
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (DZ. U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240) 2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (DZ. U. z 2011 r. nr 208, poz. 1241) Art. 29 Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

107 Informacyjno-edukacyjna akcja
„BEZPIECZNY STOK” jest promocją bezpiecznych zachowań na stokach narciarskich oraz edukacją na temat odpowiedniego przygotowania do uprawiania sportów zimowych. W ramach projektu możliwe będzie przeprowadzenie w szkołach przez przedstawicieli GOPR lub TOPR lekcji nt. bezpiecznego zachowania na stokach i trasach narciarskich. Szczegóły na stronie INFORMACYJNO-EDUKACYJNA AKCJA „BEZPIECZNY STOK”

108 Program "Świętokrzyskie na rzecz edukacji"
Program opracowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Główne zadanie: promocja  regionu świętokrzyskiego poprzez skierowanie dydaktycznej oferty w postaci gotowych scenariuszy lekcyjnych opartych na walorach województwa, dostosowanych do programów edukacyjnych poszczególnych poziomów nauczania. Propozycja dotyczy wszystkich środowisk oświatowych (dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych) z terenu sześciu regionów sąsiadujących z województwem świętokrzyskim, w tym województwa śląskiego. Obecnie materiał dydaktyczny wraz z regulaminem konkursu i załącznikami jest wysyłany do ok szkół, kuratorów oraz  marszałków z województw ościennych.

109 Skargi, interwencje

110 Liczba rozpatrzonych skarg w okresie 1. 09. 2011- 31. 12
Liczba rozpatrzonych skarg w okresie , w tym zasadnych - 30 przekazano wg właściwości – 21 skarg odesłano wnoszącym i poinformowano o organie właściwym, udzielono wyjaśnień wnoszącym - 6 skarg pozostawiono bez rozpoznania - 17 anonimowych skarg w toku skarg

111 Liczba skarg zasadnych 2 Liczba skarg bezzasadnych 5 3
Delegatura w Bytomiu Liczba skarg zasadnych 2 Liczba skarg bezzasadnych 5 Liczba skarg przekazanych do innych organów wg właściwości 3 Liczba skarg, które odesłano wnoszącym lub udzielono wyjaśnień Liczba anonimów – bez rozpoznania W toku Razem 15

112 NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRYCH SKUTKIEM BYŁO WYDANIE ZALECEŃ, UWAG I WNIOSKÓW
PRZYKŁADY

113 Szkoła nie wydała świadectwa – po ukończeniu nauki w danej klasie, uczeń powinien otrzymać świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97 poz. 624)

114 Dyrektor szkoły w sposób nieuprawniony, wchodząc w kompetencje poradni psychologiczno – pedagogicznej, podjął decyzję o miejscu realizacji zajęć indywidualnego nauczania uczennicy; § 8 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072),

115 Poradnia psychologiczno – pedagogiczna nie dopełniła obowiązku określenia w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka, możliwości jego uczestniczenia w życiu szkoły, zakresu, w jakim dziecko może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych § 8 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072),

116 Nauczyciele realizujący nauczanie indywidualne dokumentowali jego przebieg w zeszycie, podczas gdy przepis stanowi, że zajęcia te należy dokumentować w prowadzonym odrębnie dla ucznia dzienniku indywidualnego nauczania; § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz z późn. zm.)

117 Dyrektor ustalił plan zajęć indywidualnego nauczania ucznia w sposób niezapewniający realizacji treści wynikających z podstawy programowej § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175, poz. 1086)

118 Szkoła, zatrudniająca psychologa i pedagoga, nie udzieliła uczniowi ani jego rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487)

119 Niewydanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych decyzji administracyjnej w sprawie skreślenia słuchacza szkoły dla dorosłych z listy słuchaczy na skutek niespełnienia warunków określonych w § 24 ust. 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania ... art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.)

120 Lekcje religii zaplanowano w grupie międzyklasowej pomimo tego, że w jednej z klas liczba uczniów przekraczała siedem, co uprawniało do organizacji religii w ramach oddziału § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. nr 36, poz. 155 z późn. zm.),

121 Nauczyciel ustalając ocenę opisową nie uwzględnił celów oceniania, tj
Nauczyciel ustalając ocenę opisową nie uwzględnił celów oceniania, tj. motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce oraz dostarczania rodzicom rzetelnych informacji o postępach i trudnościach dziecka w nauce, zachowaniu oraz o jego specjalnych uzdolnieniach, § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.):

122 Nauczyciele nie dostosowali wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka
§ 6 ust. 1 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz z późn. zm.):

123 Nauczyciele nie zapoznali uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz z późn. zm.):

124 Nauczyciel wpisał uczniowi ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych za brak podpisu rodziców w zeszycie korespondencji pod wpisaną informacją. Zgodnie z powołanym przepisem nauczyciel winien oceniać osiągnięcia edukacyjne ucznia § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz z późn. zm.):

125 Dyrektor szkoły, będący przewodniczącym komisji przeprowadzających egzaminy poprawkowe, nie uczestniczył w pracach tych komisji. § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz z późn. zm.):

126 Dyrektor przyjął do oddziału integracyjnego większą niż określona w powołanym przepisie, liczbę uczniów niepełnosprawnych § 5 ust. 2 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

127 Podczas wyjazdu uczniów na konkurs nie sporządzono dokumentacji określonej w przywołanym przepisie i nie określono środka lokomocji, z jakiego będą korzystać uczniowie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 poz. 1516)

128 Zdarzyły się przypadki naruszenia przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII : Skargi i wnioski: - art nierozpatrzenie skargi rodziców/uczniów przez dyrektora szkoły - art. 237 § - nieudzielenie odpowiedzi skarżącym o sposobie rozpatrzenia skargi - art rozpatrywanie skarg na siebie oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46): - brak udokumentowania przyjęcia skargi złożonej ustnie. O ww. przypadkach zostały powiadomione organy prowadzące szkoły/placówki

129 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W  BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I  PEDAGOGICZNYCH

130 Kontrole EFS 2012 Dotyczy: uczestniczących w projektach EFS: „Pracownie komputerowe dla szkół„ oraz „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" - realizowanych w latach – 2008. W związku z zakończeniem wyposażania szkół i placówek w sprzęt komputerowy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich Działania 2.1 i 2.2. zostaną przeprowadzone kolejne kontrole prawidłowej realizacji projektów w siedzibie beneficjenta ostatecznego /szkoły, placówki /.

131 Celem wizyt będzie, weryfikacja czy dostarczone wyposażenie pracowni komputerowej i internetowego centrum informacji multimedialnej /ICIM / znajduje się we wskazanych szkołach, placówkach, czy jest wykorzystywane do celów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z celami statutowymi, czy przekazany sprzęt jest odpowiednio oznakowany oraz czy został wprowadzony do ewidencji księgowej.

132 Z przeprowadzonych kontroli w 2011 roku zostały zdiagnozowane przez wizytatora koordynatora edukacji informatycznej następujące uwagi i wnioski: występują braki w sprzęcie lub wyposażeniu pracowni bądź stwierdzono, że zakupiony sprzęt nie znajduje się w pracowni komputerowej lub ICIM, (niezgodności z założeniami projektów), występują braki w dokumentacji dotyczącej odbioru pracowni posiadanej przez szkoły/placówki, występują nieprawidłowości w zakresie sposobu zaewidencjonowania pracowni w księgach inwentarzowych szkół lub całkowite braki w ewidencji środków trwałych,

133 4) pracownie były odpłatnie wynajmowane podmiotom trzecim na podstawie umów cywilno-prawnych,
5) występują nieścisłości w protokołach dotyczących napraw gwarancyjnych sprzętu komputerowego, a szkoły nie ewidencjonują tych zdarzeń w Centralnym Rejestrze Napraw Gwarancyjnych MEN, 6) występują niedociągnięcia w zakresie promocji otrzymanych ze środków EFS pracowni komputerowych i prawidłowego oznakowania sprzętu z logo EFS, 7) szkoły nie wywiązały się z realizacji wymaganych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół, do czego zobowiązały się w deklaracjach przystąpienia do projektu, składanych do poszczególnych kuratorów oświaty (cały czas ma być trwałość projektu).

134 Logo zewnętrzne projektu

135 DOKUMENTACJA SZKOŁY / PLACÓWKI
Udział w projekcie powinien być dokumentowany w oddzielnej teczce (opisanej odpowiednim numerem projektu np. WZP.322-AW/08C/ z dnia 15 kwietnia 2008r. i numer identyfikacyjny szkoły/placówki na liście MEN) dla każdego otrzymanego zestawu (projektu) i obejmować m.in.: materiały informacyjne od czasu przystąpienia do projektu, deklaracje, decyzje, komunikaty, protokoły, świadectwa, licencje itp. Wskazane jest przechowywanie w teczkach oryginałów, a kopii w księgowości, w pracowni komputerowej lub bibliotece.

136 Obowiązująca zawartość skoroszytu (nr projektu zgodny z protokołem odbioru):
komunikaty i pisma rozpoczynające daną edycję projektu informatycznego, deklaracje podpisane przez dyrektora szkoły i JST, informacje składane przez szkołę do kuratorium, komunikaty z wynikami postępowania kwalifikacyjnego w kuratorium; decyzje potwierdzające zakwalifikowanie szkoły do projektu, korespondencja dodatkowa z kuratorium, komunikaty i pisma związane ze spotkaniami informacyjno-organizacyjnymi prowadzonymi przez dostawcę sprzętu, materiały informacyjne otrzymane na spotkaniach z dostawcą wyposażenia, korespondencja od dostawcy (termin instalacji sieci LAN), listy przewozowe,

137 Protokoły: protokół ustalenia stanu przesyłki kurierskiej „List przewozowy”, podsystem monitorowania EFS – Protokół odbioru pracowni, protokół przeprowadzenia wewnętrznej procedury testowej (wydruki z przeprowadzonego testu programem informacyjno- diagnozującym), protokół wykonania instalacji sieciowej schemat sieci - LAN, protokół odbioru wyposażenia, ewentualnie protokół niewykonania instalacji i integracji pracowni, oświadczenie o przyjęciu darowizny (nieodpłatne przekazanie), licencje na oprogramowanie, instrukcje obsługi sprzętu,

138 kopia stron z dokumentacji księgowej potwierdzająca zaewidencjonowanie wyposażenia,
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach danego projektu (za zgodność z oryginałem), dokumenty potwierdzające wywiązanie się szkoły z przyjętych zobowiązań opisanych w złożonej deklaracji, inna dokumentacja techniczna (elektryczna, alarmowa), protokoły z kontroli zewnętrznych, dokumentacja dotycząca zasad świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz korespondencja w tej sprawie (Centralny Rejestr Napraw Gwarancyjnych – wydruk z centralnego rejestru napraw w dokumentacji - link do strony sprawozdania z wykorzystania sprzętu komputerowego (dwa sprawozdania w roku szkolnym).

139 Jednocześnie przypominamy:
szkoła zobowiązała się do korzystania z wyposażenia wyłącznie do celów związanych z działalnością dydaktyczno – wychowawczą. Nie jest dopuszczalne wynajmowanie lub użyczanie wyposażenia w celach zarobkowych. Nie można również udostępniać pracowni bezpłatnie dla firm, które organizują szkolenia za odpłatnością uczestników lub ich działalność szkoleniowa jest finansowana z innych źródeł, szkoła zobowiązała się, że przez okres minimum pięciu lat od przekazania wyposażenia będzie ono traktowane jako funkcjonalna całość i nie ulegnie rozdzieleniu. Nie wyklucza to możliwości modernizacji sprzętu lub rozbudowy pracowni przy zachowaniu oznaczeń projektu, tj. naklejek z logo Europejskiego Funduszu Społecznego, sprzęt i pomieszczenia powinny zostać oznakowane zgodnie z założeniami projektu, w dniu odbioru wyposażenia szkoły/placówki należy zgodnie z przepisami o rachunkowości wprowadzić sprzęt komputerowy do ksiąg inwentarzowych, skoroszyty z dokumentacją szkolną należy przechowywać do r.

140 Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL tj. projektów: „Pracownie komputerowe dla szkół” „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” Obszary kontroli: dokumentacja projektowa (deklaracja podpisana przez dyrektora i JST), sprzęt, informacja i promocja.

141 Informacje: Andrzej Jerzy Mróz – Kuratorium Oświaty 32 20 77 427
Więcej informacji można pobrać ze strony kuratorium: Zakładka kształcenie/Edukacja informatyczna Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje: Andrzej Jerzy Mróz – Kuratorium Oświaty

142 DZIAŁANIA W DZIEDZINIE EDUKACJI EUROPEJSKIEJ I PROMOCJI PROGRAMÓW EUROPEJSKICH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało: 4 konferencje nt. edukacyjnych programów europejskich: partnerskie projekty szkół Comeniusa, Comenius Regio, Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa, Leonardo da Vinci z udziałem łącznie 840 osób 6 konferencji, połączonych z targami edukacyjnymi dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęconych prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej i jej priorytetom edukacyjnym w tym mobilności międzynarodowej (udział 600 osób) Pracownicy Zespołu Programów Europejskich przeprowadzili: 7 spotkań informacyjnych w Delegaturach nt. możliwości uzyskania przez nauczycieli stypendiów na kursy zagraniczne w ramach programu Mobilność Kadry Edukacyjnej Comeniusa i pozyskania asystenta językowego 8 warsztatów programu eTwinning szkolenie dla szkół realizujących asystenturę Comeniusa (9 szkół) We współpracy z RCIE przeprowadzono etap regionalny organizowanego przez MSZ konkursu Moja szkoła w Unii Europejskiej

143 Terminy naboru do programów europejskich w I połowie roku 2012 :
16 stycznia 2012 – mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comeniusa I nabór 31 stycznia asystentura Comeniusa 3 lutego projekty mobilnościowe Leonardo da Vinci 21 lutego Comenius Regio, projekty partnerskie Comeniusa i projekty partnerskie Leonardo da Vinci 30 marca wizyty studyjne dla kadry zarządzającej oświatą - I nabór 30 kwietnia mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comeniusa II nabór

144 Działania w II semestrze roku szkolnego 2011/2012:
styczeń 2012 – szkolenia w Delegaturach i konsultacje nt. przygotowania wniosków o udział w programie Comenius projekty partnerskie i Leonardo da Vinci luty - kwiecień konferencje nt. programów: wizyty studyjne, Grundtvig, Młodzież w działaniu, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży maj 2012 – tydzień Comeniusa maj 2012 – 3 spotkania monitoringowe dla szkół, realizujących program Comenius

145 Awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje, oceny pracy

146 W wyniku kontroli i obserwacji, przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 i w I półroczu 2011/2012 stwierdzono nieprawidłowości i wydano dyrektorom szkół i placówek zalecenia dotyczące: 1. przeprowadzania przez dyrektorów analizy formalnej wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, powoływania komisji kwalifikacyjnej zgodnie z art. 9g ust. 1 i 5 KN, 2. powiadamiania nauczycieli o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.), 3. przygotowywania dokumentacji zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, sporządzania protokołu przebiegu prac komisji zgodnie z § 14 ust.1 ww. rozporządzenia, 4. wydawania aktów na właściwych drukach (załącznik nr 3 ww. rozporządzenia),

147 5. zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami (uwaga: art. 9 ust. 1 pkt 1 KN) i rozpoczynania stażu zgodnie z przepisami (np.: zatrudnienie na podstawie art.10 ust. 9 KN wówczas nie stosuje się rozdziału 3a: Awans zawodowy nauczycieli- art.10 ust. 10 KN). 6. § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia – przeprowadzona nieprawidłowo analiza formalna wniosku - data analizy formalnej wcześniejsza niż data zaświadczenia dyrektora szkoły. 7. prawidłowego obliczania okresu przedłużenia odbywania stażu przez nauczyciela (art. 9d ust. 5 KN)

148 Uwaga: 1. organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną zobowiązany jest do ustalać skład komisji zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia; 2. art. 24 § 1 kpa określa przypadki, w których pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie; 3. art. 9e ust. 4 KN określa warunki odbywania stażu przez nauczycieli, którzy przestali w danym roku szkolnym zajmować stanowisko dyrektora szkoły/placówki a art. 9e ust. 5 KN reguluje warunki kontynuacji stażu, jeżeli w okresie odbywania stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły/placówki. Przypominamy: w przypadku wątpliwości - wnioskowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjaśnienie lub przeprowadzenie postępowania nadzorczego w trybie art. 9h ust. pkt 1 KN. art.. 9h ust. 2 KN - Czynności podjęte z naruszeniem przepisów …są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.

149 Profesor Oświaty 2011 r. Śląski Kurator Oświaty, działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w  sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, złożył do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty w roku 2011 wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla dwóch nauczycieli z województwa śląskiego. Na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Minister Edukacji Narodowej nadał w 2011 r. tytuł honorowy profesora oświaty 20 nauczycielom w całym kraju, w tym  jednemu z województwa śląskiego: Pani Marii Goleń - dyrektorowi Przedszkola nr 12 w Chorzowie. Lista osób, którym Minister Edukacji Narodowej nadał tytuł honorowy profesora oświaty:

150 Wydane zgody przez Śląskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji lub osób niebędących nauczycielami w woj. śląskim w roku szkolnym 2010 / 2011 W roku szkolnym 2010/2011 wydano 426 zgód na zatrudnienie w szkołach i placówkach województwa śląskiego nauczycieli/osób nieposiadających kwalifikacji, w tym: 338 zgód na zatrudnienie nauczycieli na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela i 88 na zatrudnienie osób na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty. Najwięcej nauczycieli nieposiadających kwalifikacji, na podstawie zgody, zatrudnionych zostało w gimnazjach -142 i szkołach podstawowych -107, najmniej w szkołach policealnych – 11 i w liceach ogólnokształcących – 17.

151 W roku 2010/2011 najwięcej zgód – wydano na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających przygotowania w zakresie oligofrenopedagogiki, bez przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi z innymi niepełnosprawnościami wydano 45 zgód, w tym: 17 na zatrudnienie nauczycieli bez resocjalizacji, 11 bez pedagogiki leczniczej, 4 bez tyflopedagogiki, 3 bez surdopedagogiki, 3 bez socjoterapii i 7- do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji, a ponadto wydano zgody 6 – technika, 19 – muzyka, 16 – plastyka, 11 – język angielski, 19 – religia. Na wniosek dyrektorów przedszkoli wydano 25 zgód na zatrudnienie nauczycieli bez przygotowania w zakresie wychowania przedszkolnego. W przypadku przedmiotów ogólnokształcących najwięcej zgód wydano na zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji do nauczania fizyki – 20, w tym 12 na wniosek dyrektorów gimnazjów.

152 Ocena pracy dyrektora szkoły/placówki
Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. nr 98, poz. 1066, z 2001 r. Nr 131, poz. 1459, oraz z 2009 r. nr 123, poz. 1022), określając stopień realizacji zadań wymienionych w: art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki – oceniany jest stopień realizacji 7 zadań.

153 Śląski Kurator ustalił, że:
ustalona cząstkowa ocena negatywna – jeżeli co najmniej dwa zadania realizowane są na poziomie negatywnym lub stwierdzono rażące naruszenie przepisów i obowiązków nawet przy realizacji jednego zadania, ustalona cząstkowa ocena dobra - jeżeli większość zadań realizowanych jest na poziomie dobrym, nie więcej niż jedno zadanie na poziomie negatywnym, ustalona cząstkowa ocena wyróżniająca - jeżeli większość zadań realizowanych jest na poziomie wyróżniającym a pozostałe wyłącznie na poziomie dobrym.

154 Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 3 i ust
Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. nr 98, poz. 1066, z 2001 r. nr 131, poz. 1459, oraz z 2009 r. nr 123, poz. 1022), określając stopień realizacji (12) zadań określonych w: art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 6 oraz art. 7 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 647, z późn. zm.) organ sprawujący nadzór pedagogiczny ustala propozycję cząstkowej oceny pracy – oceniany jest stopień realizacji 12 zadań.

155 Śląski Kurator ustalił, że:
proponowana jest cząstkowa ocena negatywna: jeżeli co najmniej trzy zadania realizowane są na poziomie negatywnym lub stwierdzono rażące naruszenie przepisów i obowiązków nawet przy realizacji jednego zadania, proponowana jest cząstkowa ocena dobra: jeżeli większość zadań realizowanych jest na poziomie dobrym, nie więcej niż dwa na poziomie negatywnym i nie stwierdzono żadnego przypadku rażącego naruszenia przepisów i obowiązków, proponowana jest cząstkowa ocena wyróżniająca: jeżeli większość zadań realizowanych jest na poziomie wyróżniającym a pozostałe wyłącznie na poziomie dobrym;

156 W związku z powyższym Śląski Kurator przyjął, że:
Stopień realizacji zadań na poziomie negatywnym, to w szczególności: nieprzestrzeganie przepisów prawa, brak realizacji zadań z zakresu danego kryterium, brak skuteczności w podejmowanych działaniach, niezrealizowanie wydanych zaleceń przez organ nadzoru pedagogicznego, brak pełnej realizacji zadań statutowych szkoły/placówki, nieumiejętność wyciągania wniosków i dokonywania analizy efektów swojej pracy w przypadku niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania, brak działań dyrektora w celu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, niepodejmowanie działań związanych z własnym rozwojem zawodowym oraz rozwojem pracowników.

157 Stopień realizacji zadań na poziomie dobrym, to w szczególności: działanie zgodnie z przepisami prawa, dobre planowanie i sprawna realizacja zadań własnych i statutowych szkoły/placówki, przestrzeganie kompetencji poszczególnych organów i dbałość o współpracę, dobre wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz rozwoju szkoły/placówki, dostosowanie oferty szkoły/placówki do potrzeb uczniów, dzielenie się doświadczeniami w lokalnym środowisku, wyciąganie wniosków z prowadzonych działań w celu poprawy jakości pracy, dbałość o rozwój własny i pracowników.

158 Stopień realizacji zadań na poziomie wyróżniającym, to osiągnięcie poziomu dobrego, a ponadto w szczególności: - bardzo sprawne wykonywanie zadań, w tym wyjątkowo trudnych, wyciąganie i wdrażanie wniosków z przeprowadzonych ewaluacji oraz innych form nadzoru pedagogicznego, podejmowanie skutecznych i systemowych działań w celu podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki oraz działań zwiększających szanse edukacyjne uczniów, tworzenie i upowszechnianie dobrej praktyki szkolnej w regionie i w kraju, wykorzystywanie doświadczeń ze współpracy międzynarodowej do modyfikowania i wzbogacania oferty edukacyjnej szkoły/placówki, opracowywanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i programowych, szczególne osiągnięcia we własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

159 Zgodnie z art. 6a ust. 6 KN oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. W sprawie ustalenia oceny pracy (o której mowa w art.6a ust. 4 KN) dyrektora i ww. nauczyciela Śląski Kurator Oświaty podpisuje porozumienie odpowiednio (w związku z art. 91d pkt 3 KN) z wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa.

160 Uwaga - zmiana dwóch rozporządzeń dotyczących konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oraz wymagań wobec dyrektora , weszły w życie 10 grudnia 2011 r.: Dz. U. nr 254, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej; Dz. U. nr 254, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

161 komunikaty

162 Rekrutacja na rok 2012/2013

163 Rekrutacja uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów oraz szkół policealnych Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także przechodzenia z jednych typów szkół do innych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26. poz. 232 z późn. zm.) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od pozostałych kryteriów. § 5 ust. 6 ww. rozporządzenia. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od pozostałych kryteriów. § 8 ust. 8 ww. rozporządzenia.

164 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty –
Zasady rekrutacji na rok 2012/2013 Zasady rekrutacji uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

165 Punktacja szczegółowa
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

166 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. Egzamin gimnazjalny 100 punktów

167 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów *Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

168 Uwagi i zastrzeżenia zgłaszane do Kuratorium Oświaty w Katowicach przez uczniów i rodziców
Przekazywanie przez dyrektorów gimnazjów informacji dotyczących zasad funkcjonowania rekrutacji elektronicznej na zbyt ogólnym poziomie, niewystarczającym dla uczniów i rodziców, brak informacji na temat możliwości wyboru przez ucznia kilku (również wszystkich) kierunków kształcenia oferowanych przez szkołę ponadgimnazjalną – uczniowie bez znajomości odpowiednich zasad dokonywania wyboru klas zmniejszają szansę dostania się do wybranej przez siebie szkoły, brak opieki nad uczniami gimnazjum w zakresie poprawności dokonywania rejestracji elektronicznej oraz monitorowania przebiegu rekrutacji.

169 Pozostałe uwagi Zgłaszanie się uczniów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (na etapie rekrutacji zaświadczenie nie jest wymagane) – uwagi placówek medycznych. Kierowanie na badania lekarskie kandydatów do kształcenia w danym zawodzie należy do kompetencji dyrektorów szkół zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe kieruje uczniów na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza spełniającego dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w art. 229 § 8 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póżn. zm.).

170 ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 227, poz ze zm.)

171 Terminy składania wniosków:
Terminy podawane corocznie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach - do 20 stycznia 2012 r. Do wniosku należy dołączyć: zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione w poz. od 1 do 12 wraz z nr pesel, (niepodpisane, gdyż tylko organy uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia, w tym Minister Edukacji Narodowej, są uprawnione do pozyskania informacji o karalności osoby, której procedura nadania orderu lub oznaczenia dotyczy)

172 Popełnianie błędy: brak wypełnionych wymaganych pozycji we wniosku o nadanie odznaczenia, omyłki w danych wskazanych w pozycjach we wniosku o nadanie odznaczenie, niestosowanie obustronnego wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia, brak informacji o stażu pracy, wnioskowanie o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę – brak odpowiedniego stażu pracy.

173 Medal Komisji Edukacji Narodowej
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz ze zm.).

174 Terminy składania wniosków
Terminy podawane corocznie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach - do 31 stycznia 2012 r. Popełnianie błędy: brak wypełnionych wymaganych pozycji we wniosku o nadanie medalu KEN, niestosowanie obustronnego wniosku o nadanie medalu KEN,

175 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty
Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078

176 Terminy składania wniosków
Terminy podawane corocznie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: do r. – na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, do r. – na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.

177 Informacje o sposobie załatwienia sprawy: KARTY INFORMACYINE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA SPRAW
/ przyjmowanie i załatwianie spraw

178 25 stycznia 2012 r. godz w auli CKP przy ul. Karola Miarki 29 w Bytomiu Narada informacyjna dla dyrektorów SP,G,PG Temat : „Zgodność dokumentacji przebiegu nauczania z obowiązującymi przepisami prawa”

179 Zmiany w karcie informacyjnej nr w sprawie wydawania opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W wymaganych dokumentach należy (pkt f) przedstawić należy wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia zgodnie z tabelą. Do wykazu natomiast nie należy dołączać kserokopie dyplomów i świadectw, które potwierdzają kwalifikacje merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne nauczyciela do nauczania wskazanych przedmiotów.

180 UWAGA Dyrektorzy Szkół Podstawowych Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości zamieszczania na świadectwach szkolnych zapisu o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy. W związku z pełnym poparciem przez Panią Krystynę Szumilas – Ministra Edukacji Narodowej inicjatywy Fundacji, istnieje możliwość i potrzeba odnotowywania na świadectwach szkolnych, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia w aktywności na rzecz innych ludzi, informacji o ukończonym ww. kursie.

181 PLATFORMA DLA DYREKTORÓW
SZKÓŁ / PLACÓWEK ma służyć: lepszej komunikacji ze szkołami, lepszemu przepływowi informacji. Etapy: I etap – przekazanie loginów i haseł, II etap – informacje dot. Platformy

182 Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
odbędzie się 20 stycznia 2012 r. o godz w sali ks. Grzegorza Gorczyckiego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu przy ul. W. Korfantego 34.


Pobierz ppt "Realizacja zadań w I półroczu 2011/2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google