Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódź, 09 -12 września 2011 E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódź, 09 -12 września 2011 E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 Łódź, września 2011 E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

2 System Informatyczny Krajowego Rejestru Sądowego (wybrane aspekty) Część 1 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

3 Część 1. System Informatyczny Krajowego Rejestru Sądowego Część 2. Nowa Księga Wieczysta Wgląd przez internet Część 3. E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze Agenda

4 Obecnie poprzez stronę Internetową Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) istnieje możliwość: 1.składania i przesyłania drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do Sądów Rejestrowych i Centralnej Informacji oraz uzyskiwania drogą elektroniczną informacji zwrotnych, 2.uzyskiwania drogą elektroniczną odpisów z Centralnej Informacji, 3.przeglądania podmiotów wpisanych do KRS, 4.udostępniania w postaci elektronicznej dokumentów przedsiębiorców. System usług elektronicznych

5 1.Droga tradycyjna (papierowa) Wypełnienie druku papierowego i złożenie go w odpowiedniej jednostce sądu rejestrowego. 2. Droga elektroniczna (http://pdi.ms.gov.pl) Złożenie dokumentów w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie pdf, doc, odt, txt, rtf. Przesyłane dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji. Rejestracja podmiotu

6 Portal informacyjno-dostępowy formularze w postaci elektronicznej, wykaz podmiotów wpisanych do KRS, konto użytkownika. podpisy elektroniczne Przepływ informacji drogą elektroniczną Wydział KRS/RZ Wydział y KRS wydzielona sieć WAN droga elektroniczna INTERNET Centralna Informacja KRS Elektroniczny Katalog Dokumentów Spółek

7 Wydaje: 1. odpisy, 2. wyciągi, 3. zaświadczenia z rejestru. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Informacje z KRS są wyszukiwane tylko na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku. Centrala Informacja KRS

8 Rodzaj usługi Stan na Wydane odpisy z CI KRS

9 Za udzielanie informacji przez Centralną Informację Krajowego Rejestru sądowego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: 1.wybrane informacje o podmiotach wpisanych do KRS, 2.informacje o podmiotach posiadających aktualnie status organizacji pożytku publicznego, 3.Informacje o podmiotach w upadłości. Centrala Informacja KRS - opłaty

10 Rodzaj usługi Stan na Wniosek o wpis do KRS

11 Rodzaj usługi Stan na Wniosek do CI KRS

12 Główne zadanie to: 1.gromadzenie, 2.udostępnianie w postaci elektronicznej niektórych dokumentów składanych przez spółki kapitałowe do Wydziałów KRS. Dokumenty przechowywane w ramach Katalogu to: 1.statuty i umowy spółek, ich zmiany oraz teksty jednolite, 2.sprawozdania finansowe, 3.sprawozdania z działalności. Elektroniczny Katalog Dokumentów Spółek

13 1.Umożliwienie rejestracji spółki z o.o. w trybie 24 godzinnym, 2.Złożenie wniosku i opłaty drogą elektroniczną, 3.Wykorzystanie wzorca umowy spółki. S 24

14 Wnioskodawca e-Wniosek o wpis do KRS ( podpisany elektronicznie) Umowa Spółki z o.o. (wzorzec podpisany elektronicznie) SĄD GOSPODARCZY Wydział KRS Opłata dokonywana on-line S 24 Elektroniczne złożenie wniosku

15 S 24 Przykład wzorca umowy spółki z o.o.

16 Sąd rozpatruje sprawę w przeciągu 24 godzin. S24 Rozpatrzenie wniosku

17 e-Odpis postanowienia o wpisie do KRS (podpisany elektronicznie) SĄD GOSPODARCZY Wydział KRS Wnioskodawca S 24 Przesłanie Wnioskodawcy informacji o dokonanym wpisie

18 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, wrzesień 2011 r. Nowa Księga Wieczysta Wgląd przez internet Część 2

19 Dane statystyczne dotyczące systemu Nowa Księga Wieczysta – stan na dzień r. Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA Liczba ksiąg wieczystych założonych w wydziałach ksiąg wieczystych Liczba ksiąg wieczystych przepisanych w ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych Liczba wydziałów, w których zakończono migrację dotychczasowych ksiąg wieczystych 165 na 348 Liczba wszystkich ksiąg wieczystych

20 PD CBDKW – strona główna SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA

21 PD CBDKW – Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA

22 PD CBDKW – Przeglądanie treści wybranej księgi wieczystej SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA

23 Liczba ksiąg wieczystych pobranych do wglądu od czerwca 2010 r. do końca sierpnia 2011 r.: ok Dostępność aplikacji w ciągu ponad 14 miesięcy działania 97,6 %

24 LICZBA WGLĄDÓW DO KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET

25 Rozkład terytorialny zinformatyzowanych WKW grudzień 2007 rok 121 wydziałów `

26 348 wydziałów Od 2007 r do chwili bieżącej w SI NKW przybyło 221 wydziałów Rozkład terytorialny zinformatyzowanych WKW sierpień 2011 rok

27 Plany na lata SYSTEM NOWA KSIĘGA WIECZYSTA umożliwienie złożenia, w postaci elektronicznej, wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej oraz zrównanie samodzielnie wydrukowanego dokumentu z dokumentem urzędowym, umożliwienie składania drogą elektroniczną wniosków o założenie księgi wieczystej i o wpis do księgi wieczystej, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez umożliwienie notariuszom rejestracji w księdze wieczystej wzmianek o umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ustawowe wprowadzenie możliwości wyszukania przez podmioty uprawnione, w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, ksiąg wieczystych spełniających warunki zapytania (np. wyszukanie nieruchomości należących do danej osoby).

28 e-Sąd elektroniczne postępowanie upominawcze proste sprawy cywilne MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Część 3

29 Podstawowe zagadnienia dotyczące e-Sądu e-Sąd zaczął działać 1 stycznia 2010 roku Założeniem było odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Ministerstwo Sprawiedliwości

30 Dane od początku 2010 roku do dnia Ilość załatwionych spraw: (w 2010 roku było spraw ) Ilość wydanych nakazów zapłaty: Ilość wydanych klauzul wykonalności: Ilość sprzeciwów: Statystyki Ministerstwo Sprawiedliwości

31 Statystyki Ministerstwo Sprawiedliwości

32 Statystyki Ministerstwo Sprawiedliwości Prawie 33% spraw załatwianych jest w e- Sądzie przez 1,9% orzekających

33 Statystyki za rok 2010 Średnie załatwienie przez orzekającego w tradycyjnym postępowaniu to 570 * orzeczeń W e-Sądzie średnie załatwianie spraw przez orzekającego to * orzeczeń na rok Ministerstwo Sprawiedliwości *Źródło: Ewidencja spraw cywilnych nakazowych i upominawczych (rep. Nc) w sądach rejonowych w 2010 r.

34 Statystyki- konta Ilość stworzonych kont w systemie (stan na ) : Pełnomocnicy : Powodowie masowi (np. firmy windykacyjne) : 942 Komornicy : 1051 Powodowie (zwykli): Pracownicy sądu: 1035 Ministerstwo Sprawiedliwości

35 e-Sąd Powód INTERNET Doręczyciel Pozwany Ministerstwo Sprawiedliwości Opis postępowania przeprowadzonego w e-Sądzie

36 Utworzenie i aktywacja konta Utworzenie konta jest obligatoryjne dla korzystania z e-Sądu Konta osób fizycznych są aktywowane natychmiast po pozytywnej weryfikacji danych w systemie danych PESEL (trwa to 2,3 dni) Ministerstwo Sprawiedliwości

37 Frontoffice – formularz do założenia konta CAPTCHA ID PESEL Wybór rodzaju konta Ministerstwo Sprawiedliwości

38 Aktywacja konta Ministerstwo Sprawiedliwości

39 Widok po zalogowaniu do e-Sądu Ministerstwo Sprawiedliwości

40 Podpis Elektroniczny zwykły podpis elektroniczny uzyskuje się ze strony EPU, bez opłat po aktywacji konta należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i oczekiwać ( co trwa około 2 godzin) na powiadomienie o wydaniu certyfikatu następnie należy pobrać certyfikat Okres ważności certyfikatu dotyczącego zwykłego podpisu elektronicznego wynosi 1 rok bezpieczny podpis elektroniczny możliwość korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego następuje automatycznie po rejestracji konta użytkownika Ministerstwo Sprawiedliwości

41 Wydawanie i pobieranie elektronicznego podpisu (ważny tylko w e-Sądzie) Ministerstwo Sprawiedliwości

42 Składanie pozwu w e-Sądzie Pozew składany jest wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez stronę e-Sądu Dla wszystkich spraw miejscowo właściwy jest jeden sąd - Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Procedura przed e-Sądem jest opcjonalna –zachodzi tylko, gdy powód zdecyduje się na wybór drogi elektronicznej Ministerstwo Sprawiedliwości

43 Składanie pozwu c.d. e-Sąd jest właściwy tylko dla roszczeń pieniężnych Każdy może dochodzić należności przed e-Sądem bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania; jedynym ograniczeniem jest doręczenie pozwu na terenie Polski Nie jest wymaganie dołączanie do pozwu dowodów ani pełnomocnictw Ministerstwo Sprawiedliwości

44 Składanie pozwu w e-Sądzie Zakończenie edycji pozwu Ministerstwo Sprawiedliwości

45 Płatności Opłata za pozew dokonywana jest z konta lub z użyciem karty płatniczej Pozew nieopłacony nie wywołuje skutków prawnych Pozew złożony w e-Sądzie jest uznawany za opłacony, gdy nieodwracalnie zostanie zainicjowana procedura uiszczania opłaty sądowej Opłata w e-Sądzie wynosi ¼ zwykłej opłaty Ministerstwo Sprawiedliwości

46 Elektroniczny formularz zapłaty za sprawę INTERNET E-SĄD Powód Ministerstwo Sprawiedliwości

47 Wydanie nakazu zapłaty Nakaz zapłaty wydany jest elektronicznie Nakaz dostarczany jest pozwanemu zwykłą pocztą - w nakazie zawarty jest kod umożliwiający zaznajomienie się z aktami sprawy na stronie e-Sądu Ministerstwo Sprawiedliwości

48 Wydanie orzeczenia Tworzenie papierowej wersji orzeczenia Doręczenie nakazu zapłaty Backoffice – elektroniczne repozytorium nakazów zapłaty i ich reprezentacja papierowa Ministerstwo Sprawiedliwości

49 Elektroniczny dostęp do spraw – wybór elektronicznego sposobu procedowania KOD Ministerstwo Sprawiedliwości

50 Lub … wybór tradycyjnego procesu - papierowo Przypisanie do sprawy Elektroniczne akta Ministerstwo Sprawiedliwości

51 Kontynuacja tradycyjnie prowadzonej sprawy – skany dokumentów Ministerstwo Sprawiedliwości

52 Kontynuacja tradycyjnie prowadzonej sprawy – skierowanie sprawy do sądu cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości

53 Egzekucja Po uprawomocnieniu się nakazu staje się on tytułem egzekucyjnym Klauzulę wykonalności pozostawia się w systemie teleinformatycznym Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. Ministerstwo Sprawiedliwości

54 Egzekucja c.d. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, wydanego przez e-Sąd wynik egzekucji odnotowuje się w systemie teleinformatycznym Ministerstwo Sprawiedliwości

55 Komornik Powód Egzekucja nakazu zapłaty przez komornika INTERNET Ministerstwo Sprawiedliwości

56 Korzyści Odciążenie sądów właściwych (w 2009 r. i w 2010 było - około 2 mln spraw z czego w 2010 roku 700 tys zostało załatwionych w e- Sądzie) Ministerstwo Sprawiedliwości

57 Korzyści Mniejsze koszty dla stron Dla powoda czterokrotnie zmniejszyły się koszty procedowania - z 5% do 1,25 % Oszczędność kosztów dojazdu, prowadzonej papierowo korespondencji, czas prywatny poświęcony na załatwienie sprawy przez powoda Zmniejszenie kosztów dla powodów masowych – firm windykacyjnych – składanie pozwów masowo zgodnie ze specyfikacją Ministerstwo Sprawiedliwości

58 Korzyści Mniejsze koszty dla stron – powodowie masowi, opłacalne stało się dochodzenie mniejszych kwot Ministerstwo Sprawiedliwości

59 Korzyści Skrócenie czasu procedowania do zakładanych 3 dni w wydaniu orzeczenia - obecnie procedura postępowania wydłuża się ze względu na proces doręczenia powodowi pozwu papierowo – średnio trwa to 18 dni wychodząc naprzeciw temu problemowi powstał projekt Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru Ministerstwo Sprawiedliwości

60 Dalsze kierunki rozwoju Trwają prace nad: EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (wersja pilotażowa) znacznie – o 11 dni skróci czas procedowania w EPU Ministerstwo Sprawiedliwości Doręczenie nakazu zapłaty Trwa średnio 18 dni

61 Dalsze kierunki rozwoju c.d. EBTE – ułatwi i przyspieszy nadawanie klauzul wykonalności Europejski Nakaz Zapłaty – prace w tym zakresie ułatwią w transgraniczną egzekwowalność klauzuli wykonalności Ministerstwo Sprawiedliwości

62 Dalsze kierunki rozwoju c.d. Do ustawy KPC zostały wprowadzone na tyle dobre rozwiązania teleinformatyczne, że są i będą rozciągnięte na inne postępowania elektroniczne. Najważniejsze rozwiązania prawne to: Elektroniczne składanie pozwu Elektroniczne doręczenie dla powoda i pozwanego Zintegrowana płatność elektroniczna Akta elektroniczne Alternatywna droga dla pozwanego elektroniczna Zintegrowanie z postępowaniem klauzulowym i egzekucyjnym Zasada identyfikacji pozwanego Łatwość egzekwowania opłacalność nawet przy mniejszych kwotach Ministerstwo Sprawiedliwości

63 Koszty wdrożenia Koszty serwerów, urządzeń sieciowych, systemów operacyjnych i konfiguracji: ok. 5 mln zł Ministerstwo Sprawiedliwości Koszty związane z wdrożeniem e-Sądu (jednorazowe):

64 Dziękuję za uwagę Przygotował: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwo Sprawiedliwości


Pobierz ppt "Łódź, 09 -12 września 2011 E-usługi Ministerstwa Sprawiedliwości dla gospodarki MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google