Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.e-clo.gov.pl ZISAR platforma zintegrowanego zarządzania ryzykiem w SC Warszawa, 24.09.2011 r. Robert Jędrzejko Kierownik Projektu ZisAR przybliżenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.e-clo.gov.pl ZISAR platforma zintegrowanego zarządzania ryzykiem w SC Warszawa, 24.09.2011 r. Robert Jędrzejko Kierownik Projektu ZisAR przybliżenie."— Zapis prezentacji:

1 www.e-clo.gov.pl ZISAR platforma zintegrowanego zarządzania ryzykiem w SC Warszawa, 24.09.2011 r. Robert Jędrzejko Kierownik Projektu ZisAR przybliżenie wizji realizacji koncepcji Systemu ZISAR w obszarze Programu e-Cło

2 www.e-clo.gov.pl Cele i oczekiwane korzyści Perspektywa czasowa realizacji Przedmiot i zakres projektu Główne elementy, koncepcja realizacji systemu informatycznego Ograniczenia, obszary współdziałania AGENDA (oczekiwania)

3 www.e-clo.gov.pl Projekt wspiera cele Programu e-Cło Wybrane istotne wymagania ….. budowa elektronicznego środowiska umożliwiającego realizację wymogów UE wynikających z inicjatywy e-customs, ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych, sprawniejsza wymiana informacji z innymi administracjami celnymi, Komisją Europejską oraz instytucjami współpracującymi.

4 www.e-clo.gov.pl Cele projektu usprawnienie procedur celnych poprzez wykorzystanie mechanizmów analizy ryzyka, zmniejszenie intensywności kontroli zgłoszeń i deklaracji w ramach selektywnego typowania, zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli prowadzonych przez SC oraz znaczne ograniczenie kontroli podmiotów przestrzegających prawa. System ZISAR powinien zabezpieczyć obsługę kluczowych oczekiwań Pionu Kontroli: Uporządkować i usprawnić obiegu informacji, Zabezpieczyć dostarczenie usług automatycznej analizy ryzyka, Umożliwić zarządzanie informacją o ryzykach, Wspierać proces podejmowania decyzji, oceny informacji, typowania do kontroli, Usprawnić i zoptymalizować zarządzanie zasobami na potrzeby kontroli.

5 www.e-clo.gov.pl 1.Zapewnienie elektronicznego obiegu informacji w formie zintegrowanego systemu informacyjnego w pionie kontroli - automatyzacja procesów zarządczych w obszarze Pionu Kontroli 2.Wdrożenie narzędzi wsparcia analityka/operatora/kontrolera (przyśpieszenie działań decyzyjnych i zwiększenie efektywności cyklu zarządzania informacją o ryzykach) 3.Zapewnienie usługi analizy ryzyka dla systemów operacyjnych wdrażanych w SC w ramach projektów Programu e-Cło 4.Automatyzacja procesów wymiany informacji w ramach powiązania z SI Programu e- Cło 5.Realizacja zobowiązań SC wobec inicjatyw podejmowanych w ramach Wspólnoty Europejskiej w zakresie kontroli i analizy ryzyka Oczekiwane efekty, korzyści wdrożenia projektu

6 www.e-clo.gov.pl Pośrednio również możliwe będzie … 1.Dynamicznie zarządzanie informacją o ryzykach 2.Standaryzacja prowadzenia rejestrów/oceny informacji/ procedur zarządczych 3.Zmiana jakości pracy dla oceny informacji i skuteczności typowania do kontroli 4.Minimalizacja zaangażowania zasobów w obszarze kontroli i sprawozdawczym 5.Zapewnienie otwartości systemu - konfigurowalność – w zakresie usług analizy ryzyka 6.Umożliwienie implementacji dowolnej metody badania ryzyka w trybie modelowania algorytmów i profili ryzyka 7.Doskonalenie umiejętności, wiedzy, rozwój nowych technik analitycznych w organizacji 8.Doskonalenie metod badania z uwagi na g romadzenie pełnej informacji związanej z realizacją procesów kontroli 9.Ujednolicenie standardów dokumentowania i obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli wykonywanej przez SC 10.Dostosowanie struktur organizacyjnych SC i przygotowanie jej do utrzymania i eksploatacji produktów projektu i Programu Oczekiwane efekty, korzyści wdrożenia projektu

7 www.e-clo.gov.pl W kontekście przedstawionej koncepcji: 1.Współdzielenie zasobów środowiska technicznego (INFRA, PKI, MCA) W ramach realizacji projektu wskazujemy potrzeby które zapewnią projekty techniczne Programu e-Cło. Współdzielenie usług i zasobów informacyjnych (PDR, Szprot, Ari@dna ) 2. Współdzielenie usług i zasobów informacyjnych (PDR, Szprot, Ari@dna ) Wykorzystanie usług, zasobów i funkcjonalności wytworzonych w ramach innych projektów Programu e-Cło - nie powielamy funkcjonalności. Zabezpieczy to dużą swobodę scenariuszy użycia przyszłego systemu. Oczekiwane efekty współpracy, korzyści wdrożenia PROGRAMU e-Cło

8 www.e-clo.gov.pl Główne ograniczenia, ryzyka realizacji ZISAR – nie zrealizuje ZISAR – nie zrealizuje elementów poza obszarem określonym Specyfikacją Systemu a w szczególności: - usług czy funkcjonalności określonych przez inne projekty Programu, - elementów zarządzania zasobami w SC, - procedur/ procesów zarządzania ryzykiem wewnętrznym (jak: kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny). Ad. Współdzielenie zasobów środowiska technicznego - w ramach Programu e-Cło obowiązują standardy techniczne i procedury określone przez Departamentu Informatyki/CPD (załącznik do SIWZ). Ad. Współdzielenie usług i zasobów informacyjnych - ograniczenia w zakresie środowiska budowanego przez inne projektyw tym wymaganie koordynacji z harmonogramem, współdzielenie zasobów i potrzeba współpracy. Dodatkowo ograniczeniem: czas, budżet, zasoby ryzykiem: przebieg postępowania (czas), procedury kontrolne(budżet)

9 www.e-clo.gov.pl Perspektywa realizacji w czasie (gdzie jesteśmy) Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej przez Radę Projektu Analiza prawna – zatwierdzenie przez Zamawiającego ogłoszenie przetargu Etap eksploatacji wsparcie utrzymania i rozwoju Etap drugi projektu realizacja umowy z wykonawcą w czasie 12 miesięcy od podpisania umowy !!! kontrola ex-ante WWPE Podpisanie umowy z wykonawcą przez 48 miesięcy od wdrożenia produktów projektu 10 dni roboczych sierpień 2012 wrzesień 2012 2014 ? ?

10 www.e-clo.gov.pl Uproszczony model obiegu informacji, oparty o zamknięty cykl przetwarzania … Głównym zadaniem systemu informatycznego ZISAR jest zapewnienie zarządzania ryzykiem w ramach informacji systemowo uporządkowanej, wykorzystując funkcje analityczne oraz działającej w zamkniętym obiegu, zapewniającym ciągłą poprawę skuteczności reakcji na ryzyko. Wizja realizacji wdrożenia wspólnej platformy zarządzania ryzykiem w SC

11 www.e-clo.gov.pl Działania taktyczne, związane z prowadzeniem analiz wg przyjętej metodyki badania zasobu informacyjnego z zapewnieniem zasad symulacji, określeniem sposobu i zakresu stosowania, wdrożenia do eksploatacji celem realizacji zlecenia działań operacyjnych i monitorowania ich wyników. Działania operacyjne, związane z obsługą reguł biznesowych zdefiniowanych na poziomie taktycznym, a polegającej na realizacji i bieżącej ocenie skuteczności przypadków uruchomienia, podejmowania działań kontroli w oparciu o określone wstępnie parametry stosowania. Wizja budowy systemu

12 www.e-clo.gov.pl Główne elementy systemu USER Zidentyfikowane komponenty (kontekst opracowanej koncepcji systemu) ZISAR Analiza ZISAR Statystyka ZISAR Operacyjny ZISAR Kontrola

13 www.e-clo.gov.pl USER Główne elementy systemu Komponent ZISAR Analiza (kontekst opracowanej koncepcji systemu) 1.Rejestracja informacji niestrukturalnej (pozyskanych niezależnie od źródła, argumentów umożliwiających podjęcie analizy) 2.Możliwość powiązania obiektów informacyjnych (badanie zależności) 3.Ukierunkowanie przebiegu analizy 4.Ocena informacji pozyskanej w oparciu o zasoby SISC i modele analityczne 5.Wsparcie analityka i procesów analizy 6.Zarządzanie profilami (opisem ryzyka) i ich parametryzacja w obszarze ukierunkowania kontroli oraz wymagań monitorowania (modyfikacja parametrów) 7.Budowa i publikacja scenariuszy użycia modeli analitycznych 8.Archiwizacja przebiegu przetwarzania informacji

14 www.e-clo.gov.pl USER Główne elementy systemu Komponent ZISAR Statystyka (kontekst opracowanej koncepcji systemu – komponent niezależny) 1.Dostęp do narzędzi statystycznych (matematyczne metody analizy informacji) 2.Możliwość modelowania na dużych wolumenach danych 3.Budowa własnego świata obiektów i ich powiązań 4.Definiowanie parametrów do użycia w ramach segmentacji obiektów, modeli budowanych w ramach komponentu Analiza 5.Zmiana wiedzy w organizacji i postrzegania podejścia do analizy ryzyka

15 www.e-clo.gov.pl Tytuł slajdu USER Analityk IC/UC Zasoby SI SC Regionalny modyfikacja Zbiór arkuszy opisu ryzyka Oceniona informacja o zagrożeniu lub nieprawidłowości Monitorowanie ryzyka, profili ryzyka Rejestr Kontroli archiwizacja Raport dot. wyników działań kontrolnych dla ryzyk Raport z realizacji skuteczności podjętych działań kontrolnych MODEL 1 MODEL n Dot. działań kontroli Dot. profili ryzyka Główne elementy systemu Analiza informacji SELECT REGON, KOD CN FROM … Parametry typowania, badania, oceny

16 www.e-clo.gov.pl USER Główne elementy systemu Komponent ZISAR Operacyjny (kontekst opracowanej koncepcji systemu) 1.Powszechna usługa automatycznej analizy ryzyka dla systemów operacyjnych SC 2.Obsługa dokumentów/komunikatów przedłożonych w ramach transakcji z SC 3.Przekazanie komunikatów ukierunkowania kontroli/monitorowania zdarzeń 4.Przekazanie parametrów monitorowania obszarów/profili ryzyka 5.Badanie skuteczności zastosowanych algorytmów oceny informacji

17 www.e-clo.gov.pl ZISAR Operacyjny SO algorytm 1 algorytm 2 Typowanie do kontroli TAK Wynik kontroli w SO ZISAR Kontrola NIE Wynik dotyczący skuteczności zlecenia Główne elementy systemu Usługi operacyjne PROFIL Zlecenie o określonym profilu kontroli Zgłoszenie celne Dokument, komunikat do analizy

18 www.e-clo.gov.pl USER Główne elementy systemu Komponent ZISAR Kontrola (kontekst opracowanej koncepcji systemu) 1.Budowa zleceń kontroli w oparciu o zgłoszone parametry (ukierunkowany profil) 2.Przypisanie zleceń do zespołów kontrolnych 3.Rejestracja wyników przeprowadzonych działań kontroli 4.Możliwość monitorowania w czasie zaangażowania, przebiegu i skuteczności kontroli 5.Przekazanie parametrów monitorowania obszarów/profili ryzyka

19 www.e-clo.gov.pl USER Karta Kontroli Lista Kontroli Wynik Protokół z kontroli Zbiór parametrów kontroli Rejestr Kontroli Moduł Operacyjny Zasoby Służby Celnej W oparciu o zasoby przypisanie zadania do zespołu / osoby Zmiana wagi ryzyka, zmiana parametrów profilu Główne elementy systemu Działania kontrolne Zlecenie o określonym profilu kontroli Zbiór zleceń PLAN DZIAŁANIA sprawozdawczość

20 www.e-clo.gov.pl Wymagania eksploatacyjne dostępność 24h w obszarze operacyjnym uprawnienia dostępu dla max 5000 użytkowników w jednym czasie max 1000 użytkowników zdefiniowane wymagania powiązania z projektami Programu e-Cło połączenia z urządzeniami mobilnymi zachowanie standardów technicznych CPD MF zarządzanie użytkownikami, modelami i słownikami AR ASAR RIAR RK RR RA SOAP MANAGMENT USER

21 www.e-clo.gov.pl Dziękuję za uwagę USER


Pobierz ppt "Www.e-clo.gov.pl ZISAR platforma zintegrowanego zarządzania ryzykiem w SC Warszawa, 24.09.2011 r. Robert Jędrzejko Kierownik Projektu ZisAR przybliżenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google