Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sąd rejonowy dla Wrocławia - śródmieścia II zespół kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sąd rejonowy dla Wrocławia - śródmieścia II zespół kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie."— Zapis prezentacji:

1 Sąd rejonowy dla Wrocławia - śródmieścia II zespół kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” PODMIOTY, W KTÓRYCH WYKONYWANA JEST PRACA NA CELE SPOŁECZNE Wrocław r.

2 PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
Kara ograniczenia wolności jest orzekana zgodnie z przepisami: kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego.

3 PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
Według art. 32 kodeksu karnego karami są: grzywna kara ograniczenia wolności kara pozbawienia wolności kara 25 lat pozbawienia wolności dożywotnie pozbawienie wolności Według art. 22. § 1.kodeksu karnego skarbowego karami za przestępstwa skarbowe są: kara grzywny kara ograniczenia wolności Według art. 18 kodeksu wykroczeń karami są: areszt, ograniczenie wolności; grzywna, nagana.

4 Art. 53 kodeks karny wykonawczy
Art. 53 kkw § 1. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. § 2. Skazany ma obowiązek pracować sumiennie oraz przestrzegać ustalonych w miejscu pracy porządku i dyscypliny.

5 Kodeks karny, kodeks skarbowy, kodeks wykroczeń
*Kodeks Karny Art. 34§1 kk. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy wymierza się ją w miesiącach. W wyjątkowych przypadkach górny wymiar kary to 18 miesięcy. §2 W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: 1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu; 2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne; 3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. *Kodeks Skarbowy Art. 26 § 4 ks. Do wymiaru kary ograniczenia wolności kodeksu karnego skarbowego stosuje się odpowiednio także art kodeksu karnego. *Kodeks Wykroczeń Art.20kw § 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. § 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany: Kara ograniczenia wolności wynikająca zarówno z kodeksu karnego , kodeksu wykroczeń jak i kodeksu skarbowego jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

6 Art. 25. Kodeks wykroczeń § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpowiednio. § 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy: 1) ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub 2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa. § 3. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu. § 4. Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

7 Art. 45 i art. 46 kodeks karny wykonawczy
Art. 45. Kodeks karny wykonawczy § 1. Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bez-skuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53–58 i art. 60. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do złotych. § 4. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie. Art. 46. Kodeks karny wykonawczy § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy: 1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania, lub 2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelową.

8 Art. 185 i art. 186 kodeks karny skarbowy
Art Kodeks Karny Skarbowy § 1. Jeżeli ukarany za wykroczenie skarbowe nie uiści w terminie wymierzonej kary grzywny, a nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd po uprzednim wyrażeniu zgody przez ukaranego może zamienić karę grzywny na pracę społecznie użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej 7 dni, najdłużej – 3 miesiące; określa się ją w dniach i miesiącach. § 2. Praca społecznie użyteczna polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, wskazanej przez sąd, w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 5 do 10 godzin w stosunku tygodniowym. Art § 1. Jeżeli ukarany za wykroczenie skarbowe, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 185 i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

9 Art. 58 kodeks karny wykonawczy
Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolości oraz praca społecznie użyteczna nakłada na placówki w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności szereg powinności. Art. 58. kkw § 1. Właściwy organ gminy informuje sądowego kuratora zawodowego o wyznaczonych dla skazanych miejscach pracy, rodzaju pracy oraz osobach odpowiedzialnych za organizowanie pracy i kontrolowanie jej przebiegu. § 2. Osoby, o których mowa w § 1, obowiązane są do niezwłocznego informowania sądowego kuratora zawodowego o istotnych okolicznościach dotyczących przebiegu pracy i zachowania się skazanego, a w szczególności o terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych przez skazanego, rodzaju wykonywanej przez niego pracy, niezgłoszeniu się do pracy, niepodjęciu przydzielonej pracy, przeszkodzie uniemożliwiającej wykonanie pracy, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy oraz uporczywego nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy.

10 Organizacja i nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej - PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH „PER SALDO” Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”

11 PER SALDO – do wyrównania
termin zapożyczony z ekonomii wyrównywanie strat, jakie skazani spowodowali przestępstwem lub wykroczeniem na rzecz społeczeństwa. Bilans winien wyjść na zero.

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROGRAMU
Wrocławskie Sądy Rejonowe, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej oraz podmioty, w których bezpośrednio wykonywana jest kara ograniczenia wolności Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” – ogniwo łączące w/w struktury Program współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

13 Ścieżka wykonania kow i psu w ramach PROGRAMU
przyjęcie do Programu po skierowaniu przez kuratora; uzupełnienie i skompletowanie dokumentacji osobowej; zapoznanie z przepisami i zasadami bhp i ppoż.; pouczenie o konieczności przestrzegania ustalonego porządku w miejscu pracy; bilans predyspozycji i umiejętności przydatnych przy wykonywaniu pracy; skierowanie do placówki.

14 Skierowanie do Stowarzyszenia

15 DZIAŁANIA DODATKOWE – WSPARCIE MERYTORYCZNE I RZECZOWE
wskazanie konieczności złożenia wniosku o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość; kierowanie osób bezrobotnych, niezarejestrowanych, do Powiatowego Urzędu Pracy - znaczna większość osób nie widzi potrzeby takiego kroku ze względu na brak możliwości uzyskania zasiłku. Dopiero w Stowarzyszeniu dowiaduje się o przysługującym osobom bezrobotnym zarejestrowanym ubezpieczeniu zdrowotnym; udzielaniu porad związanych z podjęciem przerwanej edukacji, zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych, podjęciem zatrudnienia; kierowanie do poradni właściwych dla zdiagnozowanych problemów skazanego związanych z uzależnieniami, zdrowiem psychicznym, sytuacją rodzinną i prawną; udzielaniu porad w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej skazanych.

16 WSPARCIE RZECZOWE Wsparcie rzeczowe udzielane jest uczestnikom Programu, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W Stowarzyszeniu osoby takie mogą uzyskać wsparcie rzeczowe, stanowiące zaplecze Domu Socjalnego dla Mężczyzn, prowadzonego przez Stowarzyszenie, w formie: pomocy rzeczowej, polegającej na przekazywaniu odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego i in.; pomocy żywnościowej w postaci ciepłego posiłku, prowiantu dostarczanego na miejsce pracy oraz żywności przekazywanej na potrzeby rodzin osób skazanych; korzystania z punktu usług sanitarnych na terenie Domu Socjalnego. Obie formy wsparcia mają charakter jednorazowy bądź cykliczny. Niejednokrotnie udzielane jest także po zakończeniu wykonywania przez osoby skazane k.o.w. Osoby skazane, które znajdują się w sytuacji bezdomności, mają możliwość tymczasowego zamieszkania w Domu Socjalnym. W trakcie pobytu w Domu osoby te podejmują pracę zawodową oraz kontynuują wykonywanie k.o.w.

17 Skierowanie do placówki

18 Zasady wykonywania kow i psu
Skazany przyjmowany jest do pracy na podstawie skierowania wystawionego przez Stowarzyszenie i zgodnie z datą, która na nim widnieje. Jeśli skazany nie zgłosił się w wyznaczonym terminie, Placówka niezwłocznie powiadamia Stowarzyszenie o zaistniałym fakcie.

19 Zasady wykonywania kow i psu
Placówka obowiązana jest powiadomić niezwłocznie, nie później niż tego samego dnia, Stowarzyszenie o fakcie stawienia się skazanego/skazanej do pracy w stanie upojenia alkoholowego lub wskazującym na zażycie innych środków odurzających oraz kiedy pojawiają się inne problemy natury dyscyplinarnej i zastrzeżenia dotyczące pracy lub zachowania skazanego/skazanej.

20 Zasady wykonywania kow i psu
Jeżeli pracownik stwarza problemy wychowawcze, jest pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub innych substancji odurzających, nie wykonuje poleceń Osoby nadzorującej wykonywanie kary lub w inny sposób narusza zasady wykonywania pracy na cele społeczne, Placówka obowiązana jest odesłać skazanego do Stowarzyszenia i uwzględnić takie zdarzenie na liście obecności w rubryce UWAGI.

21 Lista obecności

22 Zasady wykonywania kow i psu
Osoba odpowiedzialna z ramienia Placówki zobowiązana jest do ustalenia harmonogramu pracy osoby skazanej, określając czas, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy. Wszelkie przerwy w pracy, które nie zostaną usprawiedliwione przed ich zaistnieniem albo przerwy w pracy trwające dłużej niż dwa dni, Placówka obowiązana jest niezwłocznie zgłosić do Stowarzyszenia.

23 Zasady wykonywania kow i psu
Wyłączny dokument, potwierdzający ewidencję czasu pracy osoby skazanej, stanowi lista obecności. Wpisu na liście obecności należy dokonywać w momencie stawienia się skazanego w placówce, uzupełniając w momencie zakończenia pracy. Wyłącznie podpisana lista, wypełniona zgodnie z powyższymi regułami stanowi podstawę wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu następstw wypadków przy pracy.

24 Zasady wykonywania kow i psu
Listy obecności prowadzone są według wzoru, jaki został Państwu dostarczony do Placówki, oddzielnie dla każdego skazanego, z uwzględnieniem dni, w których skazany: zadeklarował swoją obecność, a w rzeczywistości nie zgłosił się do pracy, nie podjął przydzielonej pracy, opuścił miejsce pracy bez usprawiedliwienia.

25 Zasady wykonywania kow i psu
Osoba nadzorująca wykonanie kary jest obowiązana do rzetelnego prowadzenia listy obecności dla skazanego i dopilnowania, aby każda lista zawierała: pieczątkę placówki, imię i nazwisko osoby skazanej, wymiar kary oraz ilość godzin, które pozostały do wykonania kary, liczbę godzin przepracowanych przez osobę skazaną z uwzględnieniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (rozliczane maksymalnie do 0,5 h, np. 1,5 h), podpisy zarówno osoby skazanej jak i osoby nadzorującej wykonanie kary, sumę godzin wykonanych przez osobę skazaną w danym miesiącu.

26 Zasady wykonywania kow i psu
Listy obecności winny być przekazane bezpośrednio do Stowarzyszenia, bez udziału osób skazanych, najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca : drogą meilową na adres faxem na numer

27 Od 2007 r. udział w Programie wzięło 1472 osób skazanych/ukaranych.
Od 2007 r. Stowarzyszenie zawarło Porozumienia o współpracy z 74 placówkami na terenie Wrocławia. Od 2007 r. udział w Programie wzięło 1472 osób skazanych/ukaranych.

28 Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania Program prac społecznie użytecznych „PER SALDO” w roku 2012 W trakcie realizacji zadania w roku 2012 Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych (zwane dalej ZKSS) dla Wrocławia-Śródmieścia i Wrocławia-Fabrycznej skierowały do Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” łącznie 567 wyroki orzekające karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzekaną w zamian nieściągalnej grzywny : ZKSS dla Wrocławia – Śródmieścia 391 wyroków, ZKSS dla Wrocławia - Fabrycznej 176 wyroków.

29 Ilość osób skierowanych przez ZKSs w poszczególnych miesiącach 2012 r
Ilość osób skierowanych przez ZKSs w poszczególnych miesiącach 2012 r. do spll

30 Liczbowe określenie skali działań
Liczba godzin zasądzonych – ,0 Liczba godzin wykonanych – ,5 Nieznaczne dysproporcje w ilości godzin zasądzonych i odpracowanych wynikają z faktu, iż: do ilości wykonanych godzin nie wlicza się czasu, jaki zajmują indywidualne plany aktywizacji społecznej i zawodowej obejmujące: konsultacje z kuratorami, ze specjalistami, wyrabianie dowodów, rejestracje w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wizyty w koniecznych poradniach lub instytucjach, część skazanych nie wykonała jeszcze całości zasądzonej kary i jest w trakcie jej wykonywania,

31 Liczbowe określenie skali działań
część stara się o zwolnienie od wykonywania reszty kary lub czasowe zawieszenie wykonywania kary ze względów osobistych: zdrowotnych lub rodzinnych, ta grupa przewidziana jest do dalszego wykonywania kary w innym terminie, część skazanych nie wykazuje chęci do wykonania kary lub wykonuje ją w stopniu niedostatecznym, co skutkuje zwrotem skierowania do ZKSS. Po ponownym posiedzeniu Sądu i/lub decyzji kuratora zawodowego skazani są kierowani powtórnie do odbycia kary, co wydłuża okres wykonania kary lub wyrok zamieniony jest na zastępczą karę pozbawienia wolności. Wykonywanie kary przebiega prawidłowo i bezproblemowo u 1/3 skazanych

32 Wymierne rezultaty realizacji programu w roku 2012
Gmina Wrocław przekazała Stowarzyszeniu w roku na realizację zadania kwotę ,00 zł. Koszt obsługi jednej godziny z zasądzonego wyroku, ponoszony przez Stowarzyszenie, wynosi 2,82 zł (kwota dotacji w roku 2012 – ,00 zł : ilość zasądzonych godzin – ) W ramach Programu „Per Saldo” w roku skazani wypracowali ,00 zł. Przyjmując, że stawka za godzinę pracy wynosi 12,00 zł, a skazani wypracowali łącznie ,5 godziny na rzecz placówek oświatowych oraz organizacji. Jest to wymierny, wypracowany przez osoby skazane, rezultat realizacji zadania.

33 Wymierne rezultaty realizacji programu w roku 2012
Zmniejszono obciążenia budżetu państwa. Poprawne funkcjonowanie oraz organizacja i nadzór wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych pozwoliło odciążyć jednostki penitencjarne, w których miesięczny koszt utrzymania osadzonego wynosi ok ,00 zł. W roku 2012 do Programu zostało skierowanych 567 wyroków, co daje 47,25 osoby miesięcznie. W związku z powyższym średnio w jednym miesiącu funkcjonowania projektu oszczędności z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności wynoszą 47,25 x 2.300,00 zł, czyli około ,00 zł. W całym roku 2012 dało to sumę ,00 zł.

34 Podsumowanie realizacji zadania w 2012 roku
Reasumując: Dotacja Gminy Wrocław przekazana na realizację zadania w roku ,00 zł Koszt obsługi jednej godziny z zasądzonego wyroku ponoszony przez Stowarzyszenie - 2,82 zł Środki wypracowane w ramach prac na cele społeczne dla Gminy Wrocław ,00 zł Oszczędność dla budżetu państwa z tytułu zastosowania kar nieizolacyjnych ,00 zł Wsparcie w roku 2012: 97 osób zostało objętych pomocą materialną (żywnościową i odzieżową) na kwotę ,00 zł 223 osoby zostały objęte pomocą merytoryczną

35 Cytat dnia… - Dlaczego spóźnił się Pan aż 3 godziny do przedszkola? - Proszę Pana, jestem bezrobotny, nie przywykłem do tak wczesnego wstawania!

36 Prace ogrodnicze

37 Prace malarskie

38 Prace w domu socjalnym

39 Prace porządkowe

40 Prace remontowe

41 Prace konserwatorskie w placówkach

42 Prace adaptacyjne w placówkach

43 Powódź 2010 r.

44 Odśnieżanie

45 Montaż szopki bożonarodzeniowej

46 Przygotowania do meczu polska-włochy

47 Wrocławianie na polanie – odkupianie win

48 DO ZOBACZENIA GDZIEŚ PO DRODZE!


Pobierz ppt "Sąd rejonowy dla Wrocławia - śródmieścia II zespół kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google