Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM INSTYTUCJONALNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM INSTYTUCJONALNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM INSTYTUCJONALNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research

2 Obszar 2 powiaty: białostocki i sokólski 25 gmin, w tym 12 wiejskich 771 sołectw 1034 miejscowości 13 miast 5030 km 2 powierzchni

3 W skład OFPK wchodzi 25 gmin, w tym: 15 gmin powiatu białostockiego (Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady) 10 gmin powiatu sokólskiego (Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo).

4 Demografia Ludność ogółem – 280674 osób –Mężczyźni -106260 (38%) –Kobiety - 109119(39%) Struktura wiekowa –w wieku przedprodukcyjnym -32125 os. (15%) –w wieku produkcyjnym – 144466 os. (67%) –w wieku poprodukcyjnym – 38788 os. (18%)

5 14258 podmiotów gospodarki narodowej, w tym: 454 sektora publicznego 13804 sektora prywatnego, w tym: –85 spółdzielni –31 fundacji –488 stowarzyszeń i innych organizacji społecznych

6 Specyfikacja Wartość podmioty gospodarki narodowej ogółem14258 sektor publiczny - ogółem454 sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego351 sektor publiczny - spółki handlowe17 sektor prywatny - ogółem13804 sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą11502 sektor prywatny - spółki handlowe589 sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego64 sektor prywatny - spółdzielnie85 sektor prywatny - fundacje31 sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne488

7 Dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników i stanowią 95% wszystkich podmiotów gospodarki gospodarczych. Zauważalny jest stabilny wzrost liczby małych przedsiębiorstw, zatrudniających do 49 pracowników, oraz względnie stabilna liczba firm średnich, zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób. Mała liczba dużych firm jest konsekwencją rolniczego charakteru OFPK oraz niskiego poziomu industrializacji obszarów wiejskich.

8 Działalność koncentrowała się i nadal się koncentruje przede wszystkim w obrębie 2 sektorów gospodarki, to jest usług (70,8%) oraz przemysłu i budownictwa (24,6%). Zmniejsza się natomiast liczba podmiotów w szeroko pojętym sektorze rolniczym

9 Organizacje społeczne 169 Ochotniczych Straży Pożarnych 117 stowarzyszeń rejestrowych 17 stowarzyszeń zwykłych 65 Uczniowskich Klubów Sportowych 18 Klubów Sportowych

10 Instytucje sektora publicznego według sektorów Ogółem454 Gastronomia i noclegi8 Administracja publiczna i obrona narodowa63 Edukacja246 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna48 Kultura, rozrywka i rekreacja42

11 Instytucje sektora prywatnego według sektorów Ogółem6918 Gastronomia i noclegi130 Administracja publiczna i obrona narodowa146 Edukacja84 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna328 Kultura, rozrywka i rekreacja92

12 Instytucje Otoczenia Biznesu Sekcja PKD 2007200920102011 J. INFORMACJA I KOMUNIKACJA 177182218 K. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 462452441 M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 797886917

13 W szeroko pojętym otoczeniu biznesu funkcjonują 6143 podmioty gospodarcze, czyli 43% ogółu podmiotów gospodarki narodowej. Ich liczba ich sukcesywnie w ciągu ostatnich lat rośnie. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Sekcji N REGON działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca wzrosła o 28%. Druga w kolejności jest Sekcja j informacja i komunikacja z wynikiem 26%. Sekcja L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości zanotowała wzrost o 23 %, a sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna o 15%.

14 Sektor usług społecznych 57 bibliotek (wraz z filiami) oraz 9 punktów bibliotecznych 4 kina. 5 muzeów 35 instytucji kultury 108 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 9 publicznych 43 apteki i 14 punktów aptecznych 3 oddziały żłobkowe przy przedszkolach 12 stacjonarnych placówek pomocy społecznej 6 domów pomocy społecznej 35 przedszkoli 88 szkół podstawowych 37 gimnazjów 8 liceów ogólnokształcących 2 licea profilowane 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych 8 techników 1 technikum dla dorosłych 3 szkoły policealne dla dorosłych

15 Spośród 428 wspartych w ramach RPOWP projektów infrastrukturalnych 78, czyli 18% zlokalizowanych było na terenie OFPK. Najwięcej, bo 20 projektów (27%) realizowanych było w sektorze transportu drogowego, Na terenie OFPK zrealizowanych zostało 22% ogółu projektów rozwoju infrastruktury edukacyjnej oraz 20% projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury turystycznej.

16 Synteza uwarunkowań

17 Atuty Dogodne położenie geograficzne względem rynków zbytu (m. Białystok, Warszawa, Białoruś), Położenie przygraniczne z 2 dużymi przejściami granicznymi Aktywne pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie funduszy pomocowych Bliskość ośrodka o charakterze metropolitarnym – Białegostoku wraz z całą jego ofertą usługową i obsługową biznesu. Bliskość ośrodków akademickich w Białymstoku, Warszawie i Lublinie

18 Atuty Tworzenie sieci informacji turystycznej Względnie wysoka dostępność do usług finansowych dla MSP Tworzenie warunków sprzyjających do organizowania się rolników w grupy producenckie oraz upowszechnianie współpracy między producentami rolnymi a przetwórcami, Niskie koszty dostępu do lokali na działalność gospodarczą, Dostępność usług szkoleniowych, doradczych i finansowych dla MSP,

19 Atuty Pozytywne doświadczenia w tworzeniu i działaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych Rozwijająca się współpraca przygraniczna Rozwijający się sektor pozarządowy Stabilny sektor publiczny Wystarczające nasycenie obszaru instytucjami realizującymi polityki publiczne Wysoka efektywność samorządów lokalnych i instytucji w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

20 Problemy Mała innowacyjność przedsiębiorstw Niska aktywność przedsiębiorców Niski standard infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Trudności w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, w tym brak wiedzy oraz brak kapitału na inwestycje Słaba promocja obszaru i produktów lokalnych Słaba współpraca w zakresie turystyki między oferentami usług dla turystów

21 Problemy Niedostateczne zasoby finansowe dla prowadzenia planowanych inwestycji infrastrukturalnych Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych Brak systemu analiz i badań rynku lokalnego Niski poziom infrastruktury technicznej Brak lotniska Niepełne pokrycie obszaru zasięgiem telefonii komórkowej Niski stopień rozwoju infrastruktury społecznej na wsi

22 Problemy Brak jednolitego systemu informacji turystycznej i koordynacji działań promocyjnych Mała liczba podmiotów gospodarczych na terenach wiejskich. Brak przygotowanej kadry do obsługi ruchu turystycznego Ograniczony system informacji rynkowej Nieskuteczność reprezentacji politycznej obszarów wiejskich. Peryferyjne położenie województwa podlaskiego w stosunku do centrów administracyjnych i gospodarczych związanych z Unią Europejską


Pobierz ppt "SYSTEM INSTYTUCJONALNY Obszaru Funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy desk research."

Podobne prezentacje


Reklamy Google