Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od CQAF do EQARF Ewa Kędracka OEIiZK, Jolanta Podłowska KOWEZiU Miętne, 17 kwietnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od CQAF do EQARF Ewa Kędracka OEIiZK, Jolanta Podłowska KOWEZiU Miętne, 17 kwietnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Od CQAF do EQARF Ewa Kędracka OEIiZK, Jolanta Podłowska KOWEZiU Miętne, 17 kwietnia 2009 r.

2 Deklaracja Kopenhaska, 2002 rok Utworzenie jednolitych ram przezroczystości kompetencji i kwalifikacji Poradnictwo i doradztwo w uczeniu się przez całe życie (LLL) Stworzenie systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym Stworzenie mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

3 Stworzenie mechanizmów zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym… … oznacza wypracowanie standardów, standardów, norm, norm, kryteriów, kryteriów, wskaźników wskaźników jakości kształcenia i szkolenia zawodowego

4 CQAF Potrzebne są - wspólne ramy zapewniania jakości Common Quality Common Quality Assurance Framework

5 Dokument: Fundamentals of A Common Quality Assurance Framework for VET in Europe listopad 2003 rok – opublikowano raport technicznej grupy roboczej zajmującej się jakością w kształceniu zawodowym i szkoleniach - Quality in VET maj 2004 rok – propozycje zawarte w raporcie zatwierdzone zostały do realizacji przez Radę UE

6 Koncepcja CQAF Założenia dla wspólnych ram zapewniania jakości w kształceniu zawodowym: 1.mają być one zbudowane na doświadczeniach krajów członkowskich 2.powinny wynikać ze zgodnego podejścia do identyfikacji obszarów i kryteriów kluczowych dla zapewniania i podnoszenia jakości 3.mają na celu postawienie kluczowych pytań i sugerowanie możliwych odpowiedzi (kryteria jakości) na poziomie systemu jak i realizatorów kształcenia, bez opisywania jak się to robi jak się to robi

7 Koncepcja CQAF 4.powinny być spójne z głównymi etapami i pytaniami w odpowiednich istniejących już narzędziach, szczególnie EFQM i ISO 5.stosować proste podejście do raczej skomplikowanej materii

8 Koncepcja CQAF Proponowane zasady dotyczą zapewniania jakości na poziomie systemu kształcenia zawodowego: w skali ogólnokrajowej w skali ogólnokrajowej w skali lokalnej i regionalnej w skali lokalnej i regionalnej w pojedynczych placówkach oferujących szkolenie w pojedynczych placówkach oferujących szkolenie

9 Struktura 4 M Wspólne ramy zapewniania jakości CQAF zostały skonstruowane wg struktury 4M, obejmującej 4 elementy: Model Model Metodologia Metodologia system Monitorowania system Monitorowania narzędzia Mierzenia narzędzia Mierzenia

10 Struktura CQAF Model (wspólne kryteria kluczowe) Mierzenie (wskaźniki) Monitorowanie (zewnętrzne) ZYSKI: wzajemne zaufanie przezroczystość Metodologia (samoocena)

11 Model zapewniania jakości Planowanie (cel i plan) Przegląd (feedback i procedury wprowadzania zmian) Wdrożenie Ewaluacja i ocena Metodologia

12 Wskaźniki Narzędzia mierzenia zależą od wskaźników, jakie uznane zostaną za kluczowe dla poszczególnych etapów zapewniania jakości. Wskaźniki pomagają znaleźć odpowiedzi na pytania, ważne zarówno na poziomie całego systemu kształcenia zawodowego i szkoleń, jak i pojedynczej placówki oferującej szkolenie

13 Kluczowe pytania stawiane wg modelu CQAF Czy twoje cele strategiczne i cele operacyjne są jasne i mierzalne? W jaki sposób wdrażane są zaplanowane działania? W jaki sposób upewniasz się, że twoje ocenianie i ewaluacja są odpowiednie i systematyczne?

14 Od CQAF (2004) do EQARF (2008)… Od CQAF (2004) do EQARF (2008)… Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 2008 roku Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

15 Diabeł tkwi w szczegółach…

16 Model zapewniania jakości Planowanie (cel i plan) Przegląd (feedback i procedury wprowadzania zmian) Wdrożenie Ewaluacja i ocena Metodologia

17 EQARF kryteria jakości (1/2) Planowanie odzwierciedla strategiczną wizję wszystkich zainteresowanych stron i obejmuje jasno sformułowane cele, działania i wskaźniki. Plany realizacji są opracowywane w porozumieniu z zainteresowanymi stronami i zawierają jasno sformułowane zasady.

18 EQARF kryteria jakości (2/2) Regularnie prowadzona jest ocena (ewaluacja) wyników i procesów; uzupełnia się ją pomiarami. Przegląd -> procedury wprowadzania zmian

19 EQARF Każde kryterium jakości opisane jest (przez tzw. deskryptory) - na poziomie systemu edukacji - na poziomie usługodawcy (provider) kształcenia i szkolenia zawodowego

20 EQARF Przykład deskryptorów dot. przeglądu Na poziomie systemu: Na wszystkich poziomach zdefiniowane są procedury, mechanizmy i narzędzia przeglądu. Procesy podlegają regularnemu przeglądowi; opracowywane są plany działania w celu dokonywania zmian. Systemy są odpowiednio modyfikowane. Informacja o wynikach przeglądu jest udostępniana publicznie.

21 EQARF Przykład deskryptorów dot. przeglądu Na poziomie usługodawcy (np. szkoły): Gromadzone są informacje zwrotne od osób uczących się na temat ich osobistych doświadczeń i okoliczności uzyskiwania oraz przekazywania wiedzy. Informacje te wykorzystywane są – wraz z informacjami zwrotnymi od nauczycieli – jako podstawa dalszych działań. Informacje o wynikach przeglądu są powszechnie dostępne. Procedury gromadzenia informacji zwrotnej i dokonywania przeglądu stanowią część strategicznego procesu uczenia się w ramach organizacji. Wyniki procesu przeglądu są omawiane z odpowiednimi zainteresowanymi stronami; wprowadzane są odpowiednie plany działan.

22 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 1. Użyteczność systemów jakości dla kształcenia i szkolenia zawodowego: A) odsetek usługodawców stosujących wewnętrzne systemy jakości na mocy przepisów lub z własnej inicjatywy B) odsetek akredytowanych usługodawców VET

23 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 2. Inwestycje w szkolenie nauczycieli i osób szkolących: A) Odsetek nauczycieli i osób szkolących uczestniczących w doskonaleniu zawodowym A) Odsetek nauczycieli i osób szkolących uczestniczących w doskonaleniu zawodowym B) Wielkość inwestowanych środków. B) Wielkość inwestowanych środków.

24 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 3. Wskaźnik uczestnictwa w programach kształcenia i doskonalenia zawodowego: A) liczba uczestników programów VET (w podziale na rodzaj szkolenia i kryteria indywidualne)

25 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 4. Wskaźnik pełnego uczestnictwa w programach kształcenia i doskonalenia zawodowego (aż do ukończenia): A) liczba osób, które ukończyły z powodzeniem kształcenie VET (w podziale na rodzaj szkolenia i kryteria indywidualne)

26 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 5. Wskaźnik powodzenia uczestników programów kształcenia i doskonalenia zawodowego w szukaniu zatrudnienia: A) sytuacja zawodowa uczestników programów VET w określonym czasie od ukończenia szkolenia (w podziale na rodzaj szkolenia i kryteria indywidualne) B) odsetek zatrudnionych uczestników szkolenia…

27 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 6. Wykorzystanie nabytych umiejętności w miejscu pracy: A) informacja o rodzaju pracy uzyskanej przez uczestników o zakończeniu nauki w podziale na rodzaj edukacji i kryteria indywidualne; B) wskaźnik zadowolenia pracowników i pracodawców z umiejętności i kompetencji uzyskanych przez pracowników

28 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 7. Stopa bezrobocia w podziale na kryteria indywidualne

29 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 8. Przewaga grup słabszych A) Odsetek uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego sklasyfikowanych jako przedstawiciele słabszych grup w podziale wg płci B) Wskaźnik sukcesu w grupach słabszych

30 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 9. Mechanizmy określania potrzeb edukacyjnych rynku pracy: A) informacja o mechanizmach utworzonych w celu określania zmiennych potrzeb na różnych poziomach B) dane świadczące o ich skuteczności

31 EQARF Wskaźniki odniesienia pozwalające ocenić jakość VET 10. Środki promowania lepszego dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego: A) informacja o sposobach stosowanych na różnych poziomach B) dane świadczące o ich skuteczności

32 EQARF a polskie kształcenie zawodowe Jakie są polskie doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia zawodowego?

33 Co to znaczy DOBRA SZKOŁA ZAWODOWA? Skąd wiemy, jaka jest nasza szkoła zawodowa? Czy jest DOBRA? Co robić, aby szkoła zawodowa była DOBRA?


Pobierz ppt "Od CQAF do EQARF Ewa Kędracka OEIiZK, Jolanta Podłowska KOWEZiU Miętne, 17 kwietnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google