Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Szada – Popławska i Ilona Dokładna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Szada – Popławska i Ilona Dokładna"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Szada – Popławska i Ilona Dokładna
Zasady zapisu bibliografii załącznikowej wg norm PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura oraz PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja-przypisy bibliograficzne – Arkusz 2:Dokumenty elektroniczne i ich części. Opracowały: Joanna Szada – Popławska i Ilona Dokładna CKU nr 2 w Bydgoszczy

2 Bibliografia załącznikowa (kryptobibliografia, literatura przedmiotu) - wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z internetu), które autor wykorzystał przy pisaniu pracy lub poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy.

3 Układ bibliografii jest najczęściej alfabetyczny,
szeregowany według nazwisk twórców lub chronologiczny – wg epok i dat powstania utworów.

4 Bibliografię załącznikową możemy podzielić na:
bibliografię podmiotową (zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw, którym poświęcona jest praca – mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, filmy, fragmenty utworów muzycznych; bibliografię przedmiotową (zawiera opisy bibliograficzne prac krytyczno – literackich, które posłużyły do opracowania tematu, np. publikacje o podmiocie pracy, o cytowanych w pracy autorach).

5 Sposób sporządzania bibliografii załącznikowej określają normy: PN - ISO 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN – ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja – przypisy bibliograficzne – Arkusz 2:Dokumenty elektroniczne i ich części.

6 Opis bibliograficzny to zespół informacji, wymienionych w ściśle określonej kolejności, niezbędnych do identyfikacji dokumentu.

7 Dane do opisu bibliograficznego książki przejmujemy z karty tytułowej lub jej odpowiednika. Kiedy odpowiednika również brakuje, dopuszcza się korzystanie z okładki lub opakowania.

8 Poszczególne elementy opisu bibliograficznego przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym: - kropką - dwukropkiem - przecinkiem - pauzą Norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu.

9 Skracanie. Można redukować imiona autora, redaktora, itp., do inicjału, jeśli nie utrudnia to jego identyfikacji. Krój czcionki Dopuszcza się stosowanie różnych odmian stylu czcionki lub podkreśleń w celu rozróżnienia elementów opisu bibliograficznego.

10 Norma PN- ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne
Norma PN- ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura zaleca podawać nazwę autora od jego nazwiska, po czym dodawać imię lub jego inicjał, jeżeli inicjał nie utrudni identyfikacji.

11 Opisy bibliograficzne poszczególnych rodzajów dokumentów.

12 Elementy opisu bibliograficznego książki napisanej przez 1,2 3 autorów: Nazwa autora, Tytuł. Dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna, wydanie. Miejsce wydania: Wydawca rok wydania, objętość (liczba stronic lub tomów), seria (nazwa; numer serii), uwagi, numer znormalizowany ISBN. *Elementy podkreślone są obowiązkowe a nie podkreślone są fakultatywne.

13 Przykład: Kubiak Zygmunt, Dzieje Greków i Rzymian
Przykład: Kubiak Zygmunt, Dzieje Greków i Rzymian. Piękno i gorycz Europy, wyd. 2. Warszawa: Świat Książki 2003, 542 s., ISBN

14 Opis bibliograficzny fragmentu z wydawnictwa zwartego (książki): Kubiak Zygmunt, Dzieje Greków i Rzymian, wyd.2. Warszawa: Świat Książki Rzymskie wojny domowe, s.341 – 431.

15 Opis bibliograficzny artykułu w wydawnictwie zwartym: R[ychlewska] L[udwika], Cicero. [w:] Słownik pisarzy antycznych. Pod red. Anny Świderkówny, Warszawa: Wiedza Powszechna 1982, s.138 – * Podanie ISBN jest obowiązkowe ale nie jest on potrzebny we fragmencie wydawnictwa zwartego lub w rozdziale wydawnictwa zwartego ponieważ te fragmenty nie są samoistne i nie mają swojego ISBN-u.

16 Opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych: Biblioteka w Szkole
Opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych: Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, styczeń 2005, nr 1-. Warszawa: Agencja „Sukurs”, 2005, ISSN 0867 – Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno – pedagogiczny, listopad 2004 nr 9-. Warszawa: Korporacja Polonia Jacek Jackowski, 2004-, ISSN X.

17 Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism: Gorman Michael, Przyszłość biblioteki akademickiej. Tłum. z ang.Janina Walkiewicz. „Przegląd Biblioteczny” 1995, r.63, z.2, s.147 – Hamada Małgorzata, Katalog ciekawych książek. „Biblioteka w szkole” 2003, nr 2, s * Podawanie ISSN jest obowiązkowe ale ISSN nie jest potrzebny przy artykule z wydawnictwa ciągłego ponieważ fragmenty nie są samoistne i nie posiadają swojego ISSN-u.

18 Zasady sporządzania opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych wg normy PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja – przypisy bibliograficzne – Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części.

19 Wzór opisu bibliograficznego elektronicznego wydawnictwa zwartego (książki), bazy danych lub programu komputerowego. Odpowiedzialność główna. Tytuł [Typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Seria. Uwagi. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany. * Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.

20 Przykłady opisów bibliograficznych elektronicznych wydawnictw zwartych: Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wresja Łódź: PRO-media CD, ISBN Skórka Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: * data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.

21 Opis bibliograficzny artykułu w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym: Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, Układ słoneczny. W: WNUK, Edwin. Ziemia we Wszechświece [CD-ROM]. Poznań: Impresja Wydaw. Elektroniczne, ISBN

22 Opisy bibliograficzne fragmentu w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym Kopaliński Władysław. Wielki Słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja Warszawa: PWN, Słownik eponimów czyli wyrazów odmiennych. ISBN   Słownik encyklopedyczny: biologia [online]. Wrocław: Wydaw. Europa; Kraków: inteia.pl,Cop [dostep: 04 marca 2006]. Internet. Dostępny w World Wide Web:http://leksykony.interia.pl/haslo/hid=179761

23 Opis bibliograficzny elektronicznego wydawnictwa ciągłego: Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

24 Opis bibliograficzny artykułu w elektronicznym wydawnictwie ciągłym: Gut Dorota. Poszukiwacze prawdy. [w:] Wiedza i Życie [online] nr 1. Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

25 Opis bibliograficzny biuletynu elektronicznego i listy dyskusyjnej: Opis bibliograficzny biuletynu elektronicznego i listy dyskusyjnej: Elektroniczny Biuletyn Informacyjny [online]. Łódź: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi [dostęp 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdanskiej „FIFY” [lista dyskusyjna online]. Gdańsk:SKT PG „FIFY” [dostęp 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: - fify/listy.php

26 Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury) wykonujemy podobnie, jak opis rozdziału z książki: Mechoffer Józef: Dziwny ogród [il.]. [w:] Makowiecki Andrzej, Literatura Młodej Polski. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994, il. po str. 256.

27 Opis bibliograficzny filmu: Tytuł. Odpowiedzialność główna
Opis bibliograficzny filmu: Tytuł. Odpowiedzialność główna. [Typ nośnika]. Miejsce wydania: Wydawca, data wydania. Numer znormalizowany. Przykłady: Angielski pacjent. Reż. Antoni Minghella.[Film DVD]. „Vision”-” Claudia, 2003, nr 5. Angielski pacjent. Reż. Antoni Minghella.[Wideokaseta]. „Vision” – ZAIKS BIEM, L

28 Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego wykonujemy podobnie, jak filmu, z oznaczeniem nośnika: Iglesias Enrique: Przeboje, przeboje, przeboje... .[płyta CD]. „Magic Records”-ZAIKS BIEM-”Tina” 2002, nr 48. CD Cliff Richard: The album `93.[kaseta magnetofonowa]. „GM Records” – ZAIKS BIEM. MG 2750.

29 Jeszcze o interpunkcji
Jeszcze o interpunkcji. Przykłady z zastosowaniem różnych zasad interpunkcji, dopuszczalnych przez obie normy: Wojciechowski Jacek Organizacja i zarządzanie w bibliotekach Warszawa ISBN (pauza) Wojciechowski Jacek, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1998, ISBN (przecinek) Wojciechowski Jacek: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN (dwukropek) Wojciechowski Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa ISBN (kropka)


Pobierz ppt "Joanna Szada – Popławska i Ilona Dokładna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google