Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 1 W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012 Olsztyn, grudzień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 1 W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012 Olsztyn, grudzień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 1 W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Olsztyn, grudzień 2010

2 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi ( ). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna wynosi ponad 7 mln rocznie. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

3 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy W czasie obowiązywania wspólnotowej strategii na lata odnotowano znaczny spadek liczby wypadków przy pracy. W nowej strategii na lata proponuje się jeszcze ambitniejszy cel, tj. zmniejszenie o 25 % ogólnego wskaźnika wypadków przy pracy w UE do 2012 r. poprzez poprawę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do sukcesu strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Fragment Komunikatu Wspólnot Europejskich dotyczącego wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata Bruksela, dnia

4 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest zapobieganie i eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy. Na koniec roku 2010 w Okręgowym Inspektoracie Pracy powstał pomysł podjęcia działań systemowych zmierzających do poprawy warunków pracy w województwie warmińsko- mazurskim i obniżenia liczby wypadków. W ramach właściwości terytorialnej Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie opracował Warmińsko-Mazurską Strategię Przeciwdziałania Wypadkom przy Pracy 2011 – GENEZA I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

5 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa oraz dotarcie do pracodawców i ich organizacji z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy, uwzględniającego poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców, zmiany zachodzące w środowisku pracy. CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

6 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących w 2009r.

7 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 7 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Liczba poszkodowanych w wypadkach w 2009r.: 3414

8 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 8 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Liczba śmiertelnych ofiar w 2009r. : 12

9 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 9 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Liczba poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w 2009r.: 33

10 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁANIA Działy gospodarki narodowej: - przemysł, - budownictwo, - rolnictwo, - transport, - handel. Zakłady zatrudniające pracowników młodych oraz pracowników o krótkim stażu pracy na zajmowanym stanowisku (do dwóch lat). Małe i średnie zakłady.

11 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII Dobrowolność – uczestnictwo w strategii jest dobrowolne. Każdy z partnerów wypełnia deklarację przystąpienia, w której deklaruje zakres działań, które będzie realizował.

12 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII Partnerstwo – wszyscy partnerzy działają na zasadach równości i partnerstwa. Do udziału w planowaniu i realizacji zamierzeń zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organy nadzoru nad warunkami pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz poprawy warunków pracy. Szybkość działania – w ramach strategii przewiduje się uruchomienie tzw. sieci powiązań pomiędzy organami nadzoru. Koordynacja – koordynację działań oraz obsługę biurową zapewnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

13 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy PARTNERZY STRATEGII: organy nadzoru nad warunkami pracy, władze wojewódzkie i samorządowe, organizacje pracodawców, stowarzyszenia, samorządy zawodowe, związki zawodowe. Wszystkie organizacje i osoby działające na Warmii i Mazurach mogą aktywnie uczestniczyć i wspierać W-MSOWpP.

14 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Warmińsko-Mazurską Strategię Ograniczania Wypadków przy Pracy patronatem honorowym objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Główne założenia programu zostały ujęte w Dokumencie Programowym Warmińsko- mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

16 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Dokument programowy określa: cele, organizację, działania podejmowane przez Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

17 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy to dwuletni program oparty o zalecenia Komisji Europejskiej oraz Program Działania Państwowej Inspekcji Pracy. Program W-MSOWpP obejmować będzie: zachęcanie pracodawców do działań służących ograniczaniu wypadków przy pracy, zwrócenie uwagi na przygotowanie do pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej wykonywania, upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia,

18 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Program W-MSOWpP obejmować będzie: zachęcanie pracowników do zmian w zachowaniu w środowisku pracy, promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w życiu zawodowym, wskazanie znaczenia bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków w miejscach pracy i zwrócenie uwagi na ryzyko związane z niewłaściwą realizacją tego celu, promocję zakładów, które osiągnęły zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy,

19 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Program WSOWpP obejmować będzie: transfer wiedzy z zakresu bhp (wydawnictwa, internet, spotkania informacyjne i seminaria w siedzibach oraz w czasie konferencji, targów, wystaw, itp.), wprowadzenie do zajęć edukacyjnych w szkołach pojęcia ryzyka, w tym związanego z wykonywaniem pracy oraz wiedzy o sposobach jego unikania, upowszechnianie informacji i wytycznych do samodzielnej oceny ryzyka zawodowego, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych udziałem w strategii.

20 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Na podstawie założeń ujętych w Dokumencie Programowym opracowano plan działań długofalowych podejmowanych w ramach W-MSOWpP , które zostały podzielone zgodnie z założonymi etapami : ETAP I - rok 2010/2011. Zainicjowanie i wdrożenie WSOWpP. ETAP II - rok Kontynuacja działań podjętych w I etapie ukierunkowana na propagowanie dobrych praktyk ETAP III - rok Ewaluacja, promowanie pracodawców, którzy odnoszą sukcesy w ograniczaniu zagrożeń zawodowych oraz wypadków przy pracy (konkursy). ETAP IV - rok Podsumowanie działań podejmowanych w ramach W-MSOWpP

21 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Skuteczne przeciwdziałanie wypadkom przy pracy musi charakteryzować się: trwałością, efektywnością oraz szybkością podejmowanych działań. Aby to osiągnąć przewidujemy podejmowanie działań: długofalowych oraz doraźnych.

22 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE - cele Kształtowanie właściwych postaw osób mających wpływ na warunki bezpieczeństwa pracy (pracodawców, pracowników kadry kierowniczej, pracowników służb bhp, społecznych inspektorów pracy). Prezentowanie bezpiecznych metod pracy, promowanie dobrych praktyk. Uświadamianie zagrożeń wypadkowych wraz ze wskazaniem metod ich ograniczania lub eliminacji, Pokazywanie i promowanie konkretnych rozwiązań które przyniosły spodziewane efekty, prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym.

23 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy DZIAŁANIA DORAŹNE Celem działań doraźnych jest szybka reakcja organów nadzoru nad warunkami pracy w sytuacjach ujawnionych zagrożeń wypadkowych. Zwiększenie skuteczności w tym obszarze jest ściśle związane z szybkim przepływem informacji oraz możliwościami podejmowania wspólnych działań. Aby osiągnąć spodziewane efekty konieczne jest stworzenie sieci powiązań pomiędzy współdziałającymi organami i partnerami strategii.

24 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy

25 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Etap I – rok 2010/2011. Zainicjowanie i wdrożenie W-MSOWpP LpZadanieSposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Ustalenie głównych obszarów działania, adresatów podejmowanych działań Analiza stanu wypadkowości z uwzględnieniem gałęzi gospodarki (branży zakładu), wielkości zakładu, doświadczenia zawodowego pracownika poszkodowanego PIP 2 Opracowanie założeń W-MSOWpP Opracowanie dokumentu programowego W-MSOWpP PIP 3 Ustalenie partnerów W-MSOWpP Analiza możliwości współpracy i przydatności potencjalnych partnerów W-MSOWpP, poinformowanie o wizji strategii PIP 4 Powołanie Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie Zorganizowanie spotkania partnerów W-MSOWpP i powołanie Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, opracowanie Regulaminu działania Komisji Wszyscy 5 Opracowanie zbiorczego zestawienia działań długofalowych podejmowanych w ramach W-MSOWpP Zebranie deklaracji przystąpienia do W-MSOWpP od partnerów i zwrócenie się do nich o przedstawienie konkretnych działań PIP 6 Stworzenie systemu podejmowania działań doraźnych w ramach W-MSOWpP Stworzenie i uruchomienie sieci powiązań PIP, PSP, Policja UDT, PIS, ITD, IOŚ, NB, SM, 7 Zbieranie informacji o zagrożeniach występujących w zakładach pracy. Opracowanie list do samokontroli zakładów przeznaczonych dla pracodawców. Przesłanie list do wybranej grupy zakładów PIP 8 Rozpropagowanie idei W-MSOWpP, pozyskiwanie nowych partnerów. Publikacje na stronach internetowych, informacje w środkach masowego przekazu, informacje podczas imprez wystawienniczych, drzwi otwartych i innych Wszyscy 9 Zwołanie posiedzenia Warmińsko- Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, przygotowanie wniosków w celu przedstawienia na posiedzeniu. Ustalenie terminu i zaproszenie członków Komisji Wszyscy

26 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Etap II - rok Kontynuacja działań podjętych w I etapie, propagowanie dobrych praktyk LpZadanieSposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Ewaluacja. Ustalenie kierunków rozwoju programu Analiza stanu wypadkowości za 2010 rok. Zebranie informacji od partnerów o zrealizowanych i planowanych działaniach PIP 2 Opracowanie kampanii plakatowej uświadamiającej skutki wypadków. Opracowanie projektów plakatów. Wydruk i kolportaż PIP 3 Zwołanie posiedzenia Warmińsko- Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy OIP w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, przygotowanie wniosków w celu przedstawienia na posiedzeniu. Ustalenie terminu i zaproszenie członków Komisji Wszyscy 4 Rozpropagowanie idei W-MSOWpP. Publikacje na stronach internetowych, informacje w środkach masowego przekazu, informacje podczas imprez wystawienniczych, drzwi otwartych i innych Wszyscy 5 Uświadamianie zagrożeń wypadkowych i skutków wypadków przy pracy seminaria i warsztaty, szkolenia, filmy, materiały multimedialne, prezentacje multimedialne informacyjne w mediach, informacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów wydruk i kolportaż plakatów, ulotek Wszyscy 6 Promocja dobrych praktyk wśród pracodawców i partnerów społecznych konferencje, seminaria i warsztaty, szkolenia, punkty konsultacyjne, filmy, materiały multimedialne, studia przypadków opisujące dobre praktyki konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach redystrybucja materiałów przygotowanych przez osoby i organizacje wspierające, informacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów, Wszyscy 7 Prowadzenie działań doraźnych eliminujących zagrożenia wypadkowe Działania interwencyjne, w tym wspólne kontrole organów nadzoru (sieć powiązań) Wszyscy 8 Przygotowanie konkursów dla pracodawców odnoszących sukcesy w ograniczaniu zagrożeń wypadkowych Ustalenie kategorii konkursów i opracowanie Regulaminów PIP, SIP, Zw. Zaw

27 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Etap III - rok Ewaluacja, promowanie pracodawców (konkursy) LpZadanieSposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Ogłoszenie konkursów dla pracodawców, którzy odnoszą sukcesy Umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej, rozesłanie informacji, ew. publikacja w mediach PIP 2 Podsumowanie działań I etapuZebranie informacji od partnerów PIP 3 Ewaluacja. Ustalenie kierunków rozwoju programu Analiza stanu wypadkowości za 2011 rok. Zebranie informacji od partnerów o zrealizowanych i planowanych działaniach PIP 4 Zwołanie posiedzenia Warm-Mazur Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy OIP w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, przygotowanie wniosków w celu przedstawienia na posiedzeniu. Ustalenie terminu i zaproszenie członków Komisji Wszyscy 5 Propagowanie idei W-MSOWpP. Publikacje na stronach internetowych, informacje w środkach masowego przekazu, informacje podczas imprez wystawienniczych, drzwi otwartych i innych Wszyscy 6 Uświadamianie zagrożeń wypadkowych i skutków wypadków przy pracy seminaria i warsztaty, szkolenia, wydruk i kolportaż plakatów, ulotek filmy, materiały multimedialne, prezentacje multimedialne informacyjne w mediach, informacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów Wszyscy 7 Promocja dobrych praktyk wśród pracodawców i partnerów społecznych konferencje, seminaria i warsztaty, szkolenia, punkty konsultacyjne, filmy, materiały multimedialne, studia przypadków opisujące dobre praktyki konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach redystrybucja materiałów przygotowanych przez osoby i organizacje wspierającei, nformacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów, Wszyscy 8 Prowadzenie działań doraźnych eliminujących zagrożenia wypadkowe Działania interwencyjne, w tym wspólne kontrole organów nadzoru (sieć powiązań) Wszyscy 9 Zwołanie posiedzenia Warm-Mazur Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy OIP w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, przygotowanie wniosków w celu przedstawienia na posiedzeniu. Ustalenie terminu i zaproszenie członków Komisji Wszyscy

28 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy ETAP IV – rok 2013 Podsumowanie działań podejmowanych w ramach W-MSOWpP LpZadanieSposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Rozstrzygnięcie konkursu Wyłonienie zwycięzców w konkursach, zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród PIP 2 Zwołanie posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, Przedstawienie wniosków oraz osiągnięć Wszyscy

29 Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 1 W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012 Olsztyn, grudzień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google