Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy"— Zapis prezentacji:

1 W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Olsztyn, grudzień 2010

2 „Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy „Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi ( ). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.” Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

3 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012
„W czasie obowiązywania wspólnotowej strategii na lata odnotowano znaczny spadek liczby wypadków przy pracy. W nowej strategii na lata proponuje się jeszcze ambitniejszy cel, tj. zmniejszenie o 25 % ogólnego wskaźnika wypadków przy pracy w UE do 2012 r. poprzez poprawę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do sukcesu strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.” Fragment Komunikatu Wspólnot Europejskich dotyczącego „wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata ”. Bruksela, dnia

4 GENEZA I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy GENEZA I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest zapobieganie i eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy. Na koniec roku 2010 w Okręgowym Inspektoracie Pracy powstał pomysł podjęcia działań systemowych zmierzających do poprawy warunków pracy w województwie warmińsko-mazurskim i obniżenia liczby wypadków. W ramach właściwości terytorialnej Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie opracował Warmińsko-Mazurską Strategię Przeciwdziałania Wypadkom przy Pracy 2011 – 2012.

5 CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa oraz dotarcie do pracodawców i ich organizacji z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy, uwzględniającego poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców, zmiany zachodzące w środowisku pracy.

6 Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących w 2009r.
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących w 2009r.

7 Liczba poszkodowanych w wypadkach w 2009r.: 3414
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Liczba poszkodowanych w wypadkach w 2009r.: 3414

8 Liczba śmiertelnych ofiar w 2009r. : 12
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Liczba śmiertelnych ofiar w 2009r. : 12

9 Liczba poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w 2009r.: 33
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Liczba poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w 2009r.: 33

10 PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁANIA
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁANIA • Działy gospodarki narodowej: - przemysł, - budownictwo, - rolnictwo, - transport, - handel. • Zakłady zatrudniające pracowników młodych oraz pracowników o krótkim stażu pracy na zajmowanym stanowisku (do dwóch lat). • Małe i średnie zakłady.

11 ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII • Dobrowolność – uczestnictwo w strategii jest dobrowolne. Każdy z partnerów wypełnia deklarację przystąpienia, w której deklaruje zakres działań, które będzie realizował.

12 ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII • Partnerstwo – wszyscy partnerzy działają na zasadach równości i partnerstwa. Do udziału w planowaniu i realizacji zamierzeń zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organy nadzoru nad warunkami pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz poprawy warunków pracy. • Szybkość działania – w ramach strategii przewiduje się uruchomienie tzw. „sieci powiązań” pomiędzy organami nadzoru. • Koordynacja – koordynację działań oraz obsługę biurową zapewnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

13 organy nadzoru nad warunkami pracy, władze wojewódzkie i samorządowe,
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy PARTNERZY STRATEGII: organy nadzoru nad warunkami pracy, władze wojewódzkie i samorządowe, organizacje pracodawców, stowarzyszenia, samorządy zawodowe, związki zawodowe. Wszystkie organizacje i osoby działające na Warmii i Mazurach mogą aktywnie uczestniczyć i wspierać W-MSOWpP.

14 Warmińsko-Mazurską Strategię Ograniczania Wypadków
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Warmińsko-Mazurską Strategię Ograniczania Wypadków przy Pracy patronatem honorowym objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

15 Główne założenia programu zostały ujęte w
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Główne założenia programu zostały ujęte w „Dokumencie Programowym Warmińsko- mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy ”.

16 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012
Dokument programowy określa: • cele, • organizację, • działania podejmowane przez Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

17 Program W-MSOWpP obejmować będzie:
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy to dwuletni program oparty o zalecenia Komisji Europejskiej oraz Program Działania Państwowej Inspekcji Pracy. Program W-MSOWpP obejmować będzie: zachęcanie pracodawców do działań służących ograniczaniu wypadków przy pracy, zwrócenie uwagi na przygotowanie do pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej wykonywania, upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia,

18 Program W-MSOWpP obejmować będzie:
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Program W-MSOWpP obejmować będzie: zachęcanie pracowników do zmian w zachowaniu w środowisku pracy, promowanie idei „bezpiecznej pracy”, jako standardu w życiu zawodowym, wskazanie znaczenia bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków w miejscach pracy i zwrócenie uwagi na ryzyko związane z niewłaściwą realizacją tego celu, promocję zakładów, które osiągnęły zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy,

19 Program WSOWpP obejmować będzie:
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Program WSOWpP obejmować będzie: transfer wiedzy z zakresu bhp (wydawnictwa, internet, spotkania informacyjne i seminaria w siedzibach oraz w czasie konferencji, targów, wystaw, itp.), wprowadzenie do zajęć edukacyjnych w szkołach pojęcia ryzyka, w tym związanego z wykonywaniem pracy oraz wiedzy o sposobach jego unikania, upowszechnianie informacji i wytycznych do samodzielnej oceny ryzyka zawodowego, konsultacje dla pracodawców zainteresowanych udziałem w strategii.

20 ETAP I - rok 2010/2011. Zainicjowanie i wdrożenie WSOWpP.
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Na podstawie założeń ujętych w Dokumencie Programowym opracowano plan działań długofalowych podejmowanych w ramach W-MSOWpP , które zostały podzielone zgodnie z założonymi etapami : ETAP I - rok 2010/2011. Zainicjowanie i wdrożenie WSOWpP. ETAP II - rok Kontynuacja działań podjętych w I etapie ukierunkowana na propagowanie dobrych praktyk ETAP III - rok Ewaluacja, promowanie pracodawców, którzy odnoszą sukcesy w ograniczaniu zagrożeń zawodowych oraz wypadków przy pracy (konkursy). ETAP IV - rok Podsumowanie działań podejmowanych w ramach W-MSOWpP

21 trwałością, efektywnością oraz szybkością podejmowanych działań.
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Skuteczne przeciwdziałanie wypadkom przy pracy musi charakteryzować się: trwałością, efektywnością oraz szybkością podejmowanych działań. Aby to osiągnąć przewidujemy podejmowanie działań: długofalowych oraz doraźnych.

22 DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE - cele
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE - cele Kształtowanie właściwych postaw osób mających wpływ na warunki bezpieczeństwa pracy (pracodawców, pracowników kadry kierowniczej, pracowników służb bhp, społecznych inspektorów pracy). Prezentowanie bezpiecznych metod pracy, promowanie dobrych praktyk. Uświadamianie zagrożeń wypadkowych wraz ze wskazaniem metod ich ograniczania lub eliminacji, Pokazywanie i promowanie konkretnych rozwiązań które przyniosły spodziewane efekty, prowadzenie działalności o charakterze edukacyjnym.

23 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012
DZIAŁANIA DORAŹNE Celem działań doraźnych jest szybka reakcja organów nadzoru nad warunkami pracy w sytuacjach ujawnionych zagrożeń wypadkowych. Zwiększenie skuteczności w tym obszarze jest ściśle związane z szybkim przepływem informacji oraz możliwościami podejmowania wspólnych działań. Aby osiągnąć spodziewane efekty konieczne jest stworzenie „sieci powiązań” pomiędzy współdziałającymi organami i partnerami strategii.

24 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012
.

25 Etap I – rok 2010/2011. Zainicjowanie i wdrożenie W-MSOWpP
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Etap I – rok 2010/ Zainicjowanie i wdrożenie W-MSOWpP Lp Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Ustalenie głównych obszarów działania, adresatów podejmowanych działań Analiza stanu wypadkowości z uwzględnieniem gałęzi gospodarki (branży zakładu), wielkości zakładu, doświadczenia zawodowego pracownika poszkodowanego PIP 2 Opracowanie założeń W-MSOWpP Opracowanie dokumentu programowego 3 Ustalenie partnerów Analiza możliwości współpracy i przydatności potencjalnych partnerów W-MSOWpP, poinformowanie o wizji strategii. 4 Powołanie Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie Zorganizowanie spotkania partnerów W-MSOWpP i powołanie Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, opracowanie Regulaminu działania Komisji Wszyscy 5 Opracowanie zbiorczego zestawienia działań długofalowych podejmowanych w ramach W-MSOWpP Zebranie deklaracji przystąpienia do W-MSOWpP od partnerów i zwrócenie się do nich o przedstawienie konkretnych działań. 6 Stworzenie systemu podejmowania działań doraźnych w ramach W-MSOWpP Stworzenie i uruchomienie „sieci powiązań” PIP, PSP, Policja UDT, PIS, ITD, IOŚ, NB, SM, 7 Zbieranie informacji o zagrożeniach występujących w zakładach pracy. Opracowanie list do samokontroli zakładów przeznaczonych dla pracodawców. Przesłanie list do wybranej grupy zakładów 8 Rozpropagowanie idei W-MSOWpP, pozyskiwanie nowych partnerów. Publikacje na stronach internetowych, informacje w środkach masowego przekazu, informacje podczas imprez wystawienniczych, drzwi otwartych i innych. 9 Zwołanie posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, przygotowanie wniosków w celu przedstawienia na posiedzeniu. Ustalenie terminu i zaproszenie członków Komisji.

26 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012
Etap II - rok Kontynuacja działań podjętych w I etapie, propagowanie dobrych praktyk Lp Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Ewaluacja. Ustalenie kierunków rozwoju programu Analiza stanu wypadkowości za 2010 rok. Zebranie informacji od partnerów o zrealizowanych i planowanych działaniach PIP 2 Opracowanie kampanii plakatowej uświadamiającej skutki wypadków. Opracowanie projektów plakatów. Wydruk i kolportaż 3 Zwołanie posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy OIP w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, przygotowanie wniosków w celu przedstawienia na posiedzeniu. Ustalenie terminu i zaproszenie członków Komisji Wszyscy 4 Rozpropagowanie idei W-MSOWpP. Publikacje na stronach internetowych, informacje w środkach masowego przekazu, informacje podczas imprez wystawienniczych, drzwi otwartych i innych. 5 Uświadamianie zagrożeń wypadkowych i skutków wypadków przy pracy seminaria i warsztaty, szkolenia, filmy, materiały multimedialne, prezentacje multimedialne informacyjne w mediach, informacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów wydruk i kolportaż plakatów, ulotek 6 Promocja dobrych praktyk wśród pracodawców i partnerów społecznych konferencje, seminaria i warsztaty, szkolenia, punkty konsultacyjne, filmy, materiały multimedialne, studia przypadków opisujące dobre praktyki konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach redystrybucja materiałów przygotowanych przez osoby i organizacje wspierające, informacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów, 7 Prowadzenie działań doraźnych eliminujących zagrożenia wypadkowe Działania interwencyjne, w tym wspólne kontrole organów nadzoru (sieć powiązań) 8 Przygotowanie konkursów dla pracodawców odnoszących sukcesy w ograniczaniu zagrożeń wypadkowych Ustalenie kategorii konkursów i opracowanie Regulaminów. PIP, SIP, Zw. Zaw

27 Etap III - rok 2012. Ewaluacja, promowanie pracodawców (konkursy)
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy Etap III - rok Ewaluacja, promowanie pracodawców (konkursy) Lp Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Ogłoszenie konkursów dla pracodawców, którzy odnoszą sukcesy Umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej, rozesłanie informacji, ew. publikacja w mediach PIP 2 Podsumowanie działań I etapu Zebranie informacji od partnerów 3 Ewaluacja. Ustalenie kierunków rozwoju programu Analiza stanu wypadkowości za 2011 rok. Zebranie informacji od partnerów o zrealizowanych i planowanych działaniach 4 Zwołanie posiedzenia Warm-Mazur Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy OIP w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, przygotowanie wniosków w celu przedstawienia na posiedzeniu. Ustalenie terminu i zaproszenie członków Komisji Wszyscy 5 Propagowanie idei W-MSOWpP. Publikacje na stronach internetowych, informacje w środkach masowego przekazu, informacje podczas imprez wystawienniczych, drzwi otwartych i innych. 6 Uświadamianie zagrożeń wypadkowych i skutków wypadków przy pracy seminaria i warsztaty, szkolenia, wydruk i kolportaż plakatów, ulotek filmy, materiały multimedialne, prezentacje multimedialne informacyjne w mediach, informacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów 7 Promocja dobrych praktyk wśród pracodawców i partnerów społecznych konferencje, seminaria i warsztaty, szkolenia, punkty konsultacyjne, filmy, materiały multimedialne, studia przypadków opisujące dobre praktyki konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach redystrybucja materiałów przygotowanych przez osoby i organizacje wspierającei, nformacje na stronach www. pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów, 8 Prowadzenie działań doraźnych eliminujących zagrożenia wypadkowe Działania interwencyjne, w tym wspólne kontrole organów nadzoru (sieć powiązań) 9

28 Podsumowanie działań podejmowanych w ramach W-MSOWpP
Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy ETAP IV – rok 2013 Podsumowanie działań podejmowanych w ramach W-MSOWpP Lp Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Partner 1 Rozstrzygnięcie konkursu Wyłonienie zwycięzców w konkursach, zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród. PIP 2 Zwołanie posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie Analiza stanu realizacji programu, Przedstawienie wniosków oraz osiągnięć. Wszyscy

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W-MSOWpP Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google