Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

13 września 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "13 września 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego"— Zapis prezentacji:

1 13 września 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kampania społeczna „Co Czwarty z nas” 13 września 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2 Cele główne i szczegółowe NPOZP:
Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cele szczegółowe: 1.1 Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 1.2 Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 1.3 Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 1.4 Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego

3 Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Cele szczegółowe: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi Koordynacja różnych form opieki i pomocy

4 Cel główny 3: Rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego
Cele szczegółowe: 3.1 Przekrojowe i długoterminowe epidemiologiczne oceny wybranych zbiorowości zagrożonych występowaniem zaburzeń psychicznych 3.2 Promocja i wspieranie badań naukowych podejmujących tematykę zdrowia psychicznego 3.3 Unowocześnienie i poszerzenie zastosowania systemów statystyki medycznej 3.4 Ocena skuteczności realizacji Programu

5 Kampania społeczna „Co czwarty z nas”
Zdrowie psychiczne jest integralnym i istotnym elementem zdrowia, co więcej nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

6 Kampania społeczna „Co czwarty z nas” c.d. Przesłanie kampanii
1. Ukazanie powszechności problemu zaburzeń psychicznych Każdy z nas jest w grupie ryzyka

7 Kampania społeczna „Co czwarty z nas” c.d. Statystyki:
Szacuje się, że ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych O wiele więcej ma problemy psychiczne Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku Liczba osób leczonych w Polsce z powodu zaburzeń psychicznych wynosiła w 2009 r. prawie 1,6 mln, z czego w opiece stacjonarnej leczonych było 13% pacjentów, natomiast opieką ambulatoryjną objęto 87% chorych Od 1997 do 2009 r. prawie 2-krotnie wzrosła liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych

8 Kampania społeczna „Co czwarty z nas” c.d. Przesłanie kampanii c.d.
Nie możemy osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi lekceważyć i traktować jak ludzi gorszej kategorii Wielu z nich udaje się wrócić do normalnego życia

9 Kampania społeczna „Co czwarty z nas” c.d.
Kampania opiera się na wyliczance, która ukazuje jak wiele osób spośród nas zmaga się z problemami zdrowia psychicznego

10 Kampania społeczna „Co Czwarty z nas”- Planowane działania w Województwie Śląskim
Działania priorytetowe: 1. Rozpowszechnienie plakatów na terenie województwa śląskiego 2. Rozpowszechnienie ulotek ogólnych na terenie województwa 3. Rozpowszechnienie ulotek zindywidualizowanych na terenie województwa

11 Zadania priorytetowe - rozpowszechnienie plakatów na terenie województwa śląskiego
Dystrybucja poprzez: j.s.t. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne UMWSL wojewódzkie osoby prawne Czas realizacji zadania : - Druk i przekazanie materiałów do 24 września Rozwieszanie plakatów między 24 września a 1 października br. - Czas ekspozycji plakatów do 10 października https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSotDrb3UzDRASdx_tLV5wpp07F3nnP61kPb73QZDUImmYQQPT-

12 Dystrybucja i plakatowanie w:
Zadania priorytetowe - rozpowszechnienie plakatów na terenie województwa c.d. Dystrybucja i plakatowanie w: Gminach i Powiatach województwa śląskiego Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych: edukacyjnych, kulturalnych, WUP, ROPS/ Wydziały UMWSL Wojewódzkich Osobach Prawnych/ Wydziały UMWSL Środkach komunikacji miejskiej: pociągach Kolei Śląskich NGO z ulotek zindywidualizowanych Jednostkach psychiatrycznych województwa Urzędzie Marszałkowskim WSL Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Państwowych uczelniach wyższych Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Gablotach reklamowych przestrzeni publicznej (autobusowe i tramwajowe przystanki komunikacji miejskiej)

13 Zadania priorytetowe - rozpowszechnienie plakatów
na terenie województwa c.d. Dystrybucja i plakatowanie - na terenie Powiatów i Gmin: Autobusach komunikacji miejskiej (MZK Tychy, PKM Jaworzno, ZTZ Rybnik, MPK w Częstochowa, MZK w Bielsku-Białej) Placówkach oświaty i wychowania Domach Kultury Przychodniach Szkołach Poradniach psychologicznych DPS, MOPS, MOPR, CIS, KIS, CPR PUP Innych miejscach, w których z uwagi na swój charakter warto umieścić ww. materiały

14 Zadania priorytetowe - rozpowszechnienie ulotek ogólnych na terenie województwa
Dystrybucja poprzez: j.s.t. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne UMWSL wojewódzkie osoby prawne Czas realizacji: dystrybucja po 24 września do 10 października br. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ48OYt9yf5ktBXI-6rPqXl-urcoET7Rr2JymJ4cw7Vx_jgcse4Iw

15 Zadania priorytetowe - rozpowszechnienie ulotek zindywidualizowanych na terenie województwa śląskiego Dystrybucja poprzez: j.s.t. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne UMWSL wojewódzkie osoby prawne jednostki umieszczone na ulotkach Czas realizacji: dystrybucja po 1 października do 10 października br. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSuFQ_4P_gBwsEP8eSRo9rG3yfVVafEd2Ucz8j58VpQk4Fo5-GeXw

16 Pozostałe działania Urzędu Marszałkowskiego
Emisja radiowego spotu - 3 lokalne Radia– 24 września- 7 października br. ( tj. 3x po 50 spotów) Audycja radiowa z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10 października br. Emisja planszowych spotów telewizyjnych - patronat TVP Katowice (24 września – 10 października br.) Emisja spotów telewizyjnych na ekranach LED Autobusów KZK GOP – 110 autobusów 24 września – 10 października br. Emisja spotów telewizyjnych na ekranach LED pociągów Kolei Śląskich 24 września – 10 października br. Publikacja reklamy prasowej w Dzienniku Zachodnim

17 Pozostałe działania Urzędu Marszałkowskiego
Umieszczenie baneru na stronach internetowych (UMWSL, jednostek podległych, kluczowych dla powodzenia celu kampanii) Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz zakończenia Kampanii – 10 października 2012 r. W ramach konferencji: wystawa prac osób z zaburzeniami psychicznymi wykłady, prelekcje

18 Dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców
Co chcemy osiągnąć Dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców

19 Odbiór materiałów informacyjnych
Termin odbioru materiałów zostanie podany niezwłocznie po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Zdrowia drogą elektroniczną/telefoniczną pod wskazany na liście obecności adres / numer telefonu

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "13 września 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google