Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sługa Boży Biskup Wilhelm pluta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sługa Boży Biskup Wilhelm pluta"— Zapis prezentacji:

1 Sługa Boży Biskup Wilhelm pluta

2 ORDYNARIUSZ GORZOWSKI 1958 - 1986

3 Kapłan po święceniach kapłańskich ( r.) 5 lat pracował jako katecheta szkół średnich w Bielsku; biegła znajomość języków umożliwiała mu dostęp i oczytanie w światowej literaturze teologicznej oraz samodzielne opracowywanie tematów z którymi był zapraszany na konferencje i wykłady nie tylko dla kapłanów i katechetów; w 1947 roku uzyskał doktorat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1958 roku Rada Wydziału Teologii KUL postanowiła powołać ks. bp. Wilhelma Plutę na wykładowcę katedry teologii pasterskiej ogólnej pracując jako wikariusz w latach , później jako proboszcz i dziekan, nie rozstawał się z pracą naukową

4 jednak 4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował ks. Bp
jednak 4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował ks. Bp. Wilhelma Plutę, na prośbę Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, biskupem tytularnym Leptis Magno i rządcą ordynariatu gorzowskiego z tego powodu bp. nie zdążył objąć wykładów z teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

5 Teolog – myśl teologiczno pastoralna
ks. Bp. Wilhelma Pluty w odpowiedzi na wydaną w 1975 roku przez Episkopat Polski Instrukcję o sakramencie bierzmowania, biskup W. Pluta wydał podręcznik: Pomoce dla duszpasterstwa sakramentalnego w parafii - sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego - Bierzmowanie św. Autor zawarł w nim wprowadzenie teologiczno -pastoralne, wskazania duszpasterskie dla parafii, osiem katechez dla młodzieży i cztery dla rodziców. biskup Pluta wielokrotnie przypominał o "duszpasterskim charakterze sprawowania sakramentów", z czym nierozdzielnie związana była odpowiednia katechizacja. Biskup naświetlił i uzasadnił sposób udzielania i przygotowywania do sakramentów, mając również na uwadze aspekt pedagogiczny i ascetyczny.

6 . fundamentem nowego programu przygotowania do sakramentu bierzmowania „Życie Boże” ( koncepcja, naczelne idee i wymiary ) stało się dzieło wielkiego Pasterza, dla którego troska o rozwój życia Bożego w człowieku była priorytetem w posłudze biskupiej

7 Pasterz rodzin Od samego początku szczególną troską nowy biskup objął duszpasterstwo małżeństw i rodzin. swój programowy List Pasterski z okazji Ingresu do katedry gorzowskiej poświęcił w całości rodzinie „…Oto jedno z głównych zadań duszpasterskich naszej diecezji: odbudowa życia rodzinnego, aby rodzina stała się na nowo pierwszą i najlepszą instytucją wychowawczą dzieci Bożych dla świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. …” (bp W. Pluta)

8 jako biskupowi zależało mu najbardziej na:
katolickim wychowaniu dzieci dbałości o wzajemną miłość małżeńską modlitwie rodzinnej wspólnym świętowaniu Dnia Pańskiego trosce o rodziny wielodzietne i zaniedbane

9 biskup Wilhelm Pluta zajął się również kształtem diecezjalnych struktur duszpasterstwa rodzin, a także wypracował wiele wskazówek dla duszpasterzy w trosce o małżeństwo i rodzinę, które zawarte były w tzw. „Rozporządzeniach duszpasterskich”, oznaczanych literą „L” "L" 3 - Kontakt duszpasterski przez wizyty duszpasterskie. "L" 4 - Zagrożenie małżeństwa sakramentalnego. "L" 5 - Przygotowanie do małżeństwa: nauki przedślubne, kurs przedmałżeński i duszpasterstwo młodych małżeństw. "L" 9 - Konferencje wychowawcze z rodzicami, łącznie z katechizacją parafialną, poświęcone wychowaniu do czystości (samowychowanie). "L" 10 - O odnowionym obrzędzie chrztu. Polecenie opracowania planu pracy nad młodymi małżeństwami. "L" 14 - Pomoce duszpasterskie do przeprowadzenia spotkań z rodzicami , łącznie z katechizacją dzieci. "L" 16 - Nabożeństwa rocznicowe ślubów małżeńskich. "L" 18 - Obrona zdrowego życia moralnego dzieci, młodzieży i rodziny. "L" 20 - Instrukcja duszpasterska o sakramencie małżeństwa. "L" 23 - W obronie poczętego życia. "L" 33 - Współpraca z rodzicami - wywiadówki i katechezy. "L" 36 - O wychowaniu do czystości. Autoerotyzm a spowiedź św. młodzieży dorastającej. "L" 42 - Ewangelizacja przez wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży w rodzinie. "L" 44 - Ewangelizacja środowiska przez rodzinę.

10 w latach 1965 – 1970 biskup był przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski pomoc w realizacji celów, które zakładał w związku z rodziną, widział w oddaniu się rodzin opiece Matki Bożej oraz w poświęceniu ich Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

11 Pasterz – kapłanów życie i posługa biskupa Wilhelma Pluty naznaczone były wielkim zatroskaniem o świętość życia kapłanów w liście pasterskim „O posłudze kapłańskiej” pisał: „ Drodzy Diecezjanie – pomagajcie waszym księżom, aby nie zagubili się w świecie doczesności! Módlcie się za nich, bądźcie dla nich dobrzy, aby oni z wdzięczności za wasze serca starali się być bardziej uduchowieni i świadomie dążyli do świętości…” ( 26.XI 1973 r.)

12 biskup konsekwentnie zwracał uwagę na formację duchową, intelektualną i pastoralną kapłanów oraz alumnów przygotowujących się do kapłaństwa seminarium duchowne było dla niego „sercem diecezji” kładł duży nacisk na życie duchowe i zaangażowanie duszpasterskie kapłanów dbał o kapłanów we wszystkich wymiarach ich życia; byli mu oni szczególnie bliscy

13 Pasterz ubogich biskup Wilhelm Pluta wprowadził w ordynariacie gorzowskim nowy kształt służby bliźniemu i rozwój duszpasterstwa dobroczynnego jako wspaniały duszpasterz pozostawił po sobie cenny dorobek w postaci wydanych przez siebie rozporządzeń, między innymi: „L” 2 – Planowanie pracy charytatywnej w parafii „L” 7 – Opieka nad chorymi „L” 15 – O rozbudzaniu ducha czynnej miłości do bliźnich w każdej parafii „…Miłość do Pana Boga bez miłości do bliźniego jest kłamstwem…, parafia jest wspólnotą braterską – usłużnej miłości…, najskuteczniejszym apostolstwem jest szeroko pojęte duszpasterstwo charytatywne.” (GWK XI 1973, nr 15)

14 Przewodnik duchowy niestrudzony głosiciel Ewangelii dążył do uświęcenia wiernych swojej diecezji podczas wizytacji pasterskich, udzielania sakramentu bierzmowania i innych uroczystości głosił z mocą Słowo , które trafiało do słuchaczy

15 misję nauczania wypełniał również poprzez pisanie i opracowywanie:
listów pasterskich odezw pism do kapłanów pism do wiernych czy poszczególnych parafii materiałów duszpasterskich publikacji książkowych artykułów naukowych

16 rozmodlenie duchowieństwa i wiernych miało być fundamentem pogłębienia życia religijnego w parafii i w rodzinie kościół parafialny był w nauczaniu biskupa podstawą życia Bożego dla Kościoła domowego, a Kościół domowy, przez sakramentalny związek małżeński, podstawą uświęcenia codzienności

17 Świadek modlitwy Ojciec Święty Jan Paweł II w jednym z listów do biskupa W. Pluty napisał charakterystyczne zdania, które oddają znaczenie biskupiej posługi Ordynariusza diecezji gorzowskiej: „Dziękuję Duchowi Świętemu za to, że Biskup Gorzowski jest człowiekiem wielkiej modlitwy, życia wewnętrznego, nieustającego dojrzewania w łasce. Że czyni to również przedmiotem swojej pasterskiej troski względem kapłanów i względem wszystkich. Niech cała ta niestrudzona działalność przynosi błogosławione owoce.” (Watykan, r.)

18 bp Wilhelm opracował materiały pomocnicze do owocniejszego sprawowania sakramentów:
chrztu bierzmowania wczesnej komunii św. pokuty małżeństwa Modlitwa to bardzo ważna forma przygotowania do pełnego udziału wiernych w tych sakramentach; to ona uzdalnia człowieka do pełnego otwarcia się na Boże działanie.

19 Administrator biskup Wilhelm odegrał wielką rolę w budowaniu fundamentów Kościoła w północno – zachodniej Polsce wszedł on na te tereny po dwóch bardzo trudnych okresach historycznych; po okresie powojennych zniszczeń, zamętu i przesiedleń oraz po okresie „błędów i wypaczeń” swoją troską objął ówczesne terytorium, które obejmowało 1/7 obszaru Polski i liczyło 2 mln ludzi

20 przybywając do diecezji swe pierwsze kroki skierował do Matki Rokitniańskiej; to w sanktuarium w Rokitnie włożył szaty biskupie i przygotowywał się do ingresu tutaj obchodził 25-lecie sakry biskupiej i 50-lecie kapłaństwa na jego prośbę papież Paweł VI ogłosił MB Rokitniańską Główną Patronką Diecezji Gorzowskiej

21 uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego

22 aktywnie brał udział w pracach Konferencji Episkopatu Polski
w 1980 roku Episkopat delegował go na VI Sesję Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconą zadaniom rodziny w Kościele i świecie wyświęcił 600 nowych kapłanów, erygował wiele nowych parafii, wybudował nowy dom rekolekcyjny w Rokitnie, zainicjował budowę wielu kościołów w czasie rządów bp. Wilhelma w diecezji gorzowskiej odbyła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, intronizacja Serca Jezusowego we wszystkich parafiach oraz uroczystości milenijne

23 między wrześniem 1968, a styczniem 1981 powstało 46 takich dokumentów
„Elki” bp. Wilhelma Pluty znali wszyscy księża w diecezji. To popularna nazwa biskupich rozporządzeń duszpasterskich sygnowanych literą ”L”. między wrześniem 1968, a styczniem 1981 powstało 46 takich dokumentów „Zgodnie z podstawowymi wymogami celowej pracy duszpasterskiej i w duchu soborowej zasady kolegialności i odpowiedzialności za pracę oraz konieczności dialogu w samym Kościele rozporządzam co następuje…” tak sługa Boży zaczął swój pierwszy komunikat do kapłanów, który dotyczył cotygodniowej narady duszpasterskiej księży pracujących w parafii

24 kolejne „elki” poruszały sprawy m. in.:
współpracy ze świeckimi formacji małżeństw katechezy przedmałżeńskiej zagadnień związanych z moralnością życiem duchowym i apostolskim ewangelizacji w parafii obronie życia poczętego programów duszpasterskich na kolejne lata

25 "Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów
"Kościół w Polsce miał w historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego analizy i przemyślenia wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie z nich się można uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego" abp Józef Michalik, Gorzów Wlkp. 22 stycznia 2001 r.

26 MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO BISKUPA WILHELMA PLUTY
Wszechmogący Wieczny Boże w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie wynieś na ołtarze Sługę Twojego Biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Niech przykład Jego miłości z Ciebie Boże czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń. Za wstawiennictwem Sługi Twego Biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski: , o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

27 Bibliografia 1/ http://ddr.kuria.zg.pl/historia.html
2/ 3/http://www.archiwum.szczecin.pl/index.php?art_id=145&PHPSESSID=wrqgkkrv 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

28 Materiały zebrała, opracowała i wykonała prezentację :
Małgorzata Maria Jaskuła - społeczny doradca katechetyczny


Pobierz ppt "Sługa Boży Biskup Wilhelm pluta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google