Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUBKLULTURY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUBKLULTURY."— Zapis prezentacji:

1 SUBKLULTURY

2 Co to jest SUBKULTURA?

3 What is a subculture? Subculture - defines a social group and its culture, separated by some criteria, for example, professional, ethnic, religious, demographic. The subculture is a segment of culture and not subject to valuation as higher or lower. Members of the subculture by sociological terminology cannot be called counterculture because they are followers of a view or some idea

4 Co to jest SUBKULTURA ? Subkultura – określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium na przykład zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego. Subkultura jest segmentem kultury i nie podlega wartościowaniu na wyższą czy niższą. Członków subkultury według socjologicznej terminologii nie można nazywać kontrspołeczeństwem, ponieważ są oni wyrazicielami jakiegoś poglądu, jakichś idei.

5 Spis treści : Metalowcy Punk Rastafarianie Skinhead Emo + Goci
Mały pokaz naszych zdolności plastycznych. KLIK Wyjście awaryjne.

6 Metalowcy Spis treści: Typologia słowa metalowcy
Historia subkultury na świecie i w Polsce. Charakterystyka metalowca. Fryzury metalowców

7 METALHEADS Table of Contents: Typology of word metalheads
History of subculture in the world and in Poland. Metalhead’s characteristics. Metalhead’s hairstyles.

8 Historia powstania metalowców :
Metalowcy to subkultura, która skupia fanów rocka, tzw. heavy – metalu. Subkultura ta powstała w wyniku ekspansji rocka w latach 60-tych i 70 – tych. Słownictwa tego użył już wcześniej William Burrougnsa w swej powieści „Nagi Lunch”, która została wydana w 1959r. Na początku pojawił się hard rock, a dopiero później powstawał heavy metal, który ma liczne odmiany. Javy metal swój początek czerpie z ewolucji muzyki rozrywkowej. Pierwsze elementy metalu można dostrzec już w epoce rock and rola, gdzie artyści wykorzystali gitarę elektryczną jako najważniejszy instrument. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych znacznie wzrosło zainteresowanie metalem. Ta nagła uwaga była zarówno ze strony słuchaczy, odbiorców, jak również ze strony mediów, które widziały w tym dobry interes.

9 The history of metalheads:
The metalheads subculture, which gathers rock fans, so. heavy - metal. The subculture is the result of expansion of the rock in the 60's and 70’s. Used the vocabulary of the earlier William Burrougns in his novel "Naked Lunch", which was released in 1959.Appeared at the beginning of hard rock, and only then began heavy metal that has many variations. Metal Java draws its origins from the evolution of popular music. The first elements of metal can be seen already in the era of rock and role, where the artists used an electric guitar as the main instrument. In the first half of the seventies the interest in metal greatly increased. This sudden attention has been both from the audiences, as well as from the media, who sensed a good deal in this.

10 Charakterystyka metalowców :
Subkultura metalowców ma bardzo charakterystyczny styl ubierania się, do najczęstszych elementów stroju metalowca należą : - ubiór z przewagą koloru czarnego (najczęściej skórzane lub dżinsowe ubrania), - płaszcz lub ramoneska, - czarna bluza (najczęściej ulubionego zespołu), - czarna koszulka (najczęściej ulubionego zespołu), - glany bądź trampki

11 Characteristics of metalheads:
Metalheads subculture has a very distinctive style of dress, the most common elements of a metalhead’s costume includes:     - Mostly black clothes (usually leather or denim clothing),      - Coat or leather jacket,      - Black blouse (of the most favorite band),      - Black t-shirt (if the most favorite band),      - Combat boots or sneakers

12 Fryzury metalowców : black metal: długie włosy (prostowane, jednak nie farbowane) thrash metal: długie włosy (proste, falowane, bardzo dużo możliwości) metal alternatywny: dready glam metal: czeski piłkarz metalcore: krótkie, bądź grzywka opadająca na twarz, ewentualnie irokez

13 Metalhead’s hairstyles :
black metal: Long hair (straight, but not dyed) thrash metal: long hair (straight, wavy, great variety of orhers) alternative metal: dreadlocks glam metal: ’Czech footballer’ metalcore: short, or fringe falling on his face, possibly Iroquois

14 Typologia słowa metalowcy cz1 :
Młody człowiek potrzebuje grupy, do której mógłby należeć. Grupa ta miała by pozwalać mu na realizację potrzeby przynależności, akceptacji. Młodzież nie akceptuje grup formalnych tworzonych przez dorosłych, dlatego niechętnie w nich uczestniczy. Młodzi ludzie szukają grup tworzonych nieformalnie, do najczęstszych należą subkultury, czy podkultury młodzieżowe. Terminy te stosowane są zamiennie.

15 Typology of word ‘metalheads’ part1:
A young man needs a group to which they might belong. This group is to allow him to carry out the needs of belonging, acceptance. Young people do not accept formal groups created by adults and therefore are reluctant to participate in them. Young people looking for groups created informally among the most common subculture or youth subculture. These terms are used interchangeably.

16 Typologia słowa metalowcy cz2 :
Subkultury młodzieżowe nie muszą być tworzone przez liczne grupy, wręcz przeciwnie mogą je zakładać małe grupy osób, natomiast później ich liczba może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu milionów. Przykładem takie subkultury mogą być metalowcy, którzy mają swych zwolenników na całym świecie. Nowo powstające grupy powinny spełniać takie warunki jak poczucie pełnego udział w grupie, członkowie muszą mówić o sobie „my”. Kolejnym warunkiem jest odrębność od pozostałych ludzi, o których mówi się „oni” lub „wy”. Grupa musi posiadać wartości oraz normy, które będą łączyć członków.

17 The typology of the word metalheads part 2:
Youth subcultures do not have to be created by numerous groups, on the contrary - they can beset up small groups of people, and later, their number may increase by up to tens of millions. An example of such a subculture can be metalheads whose supporters can be found around the world. Emerging groups should meet conditions such as a sense of full participation in the group, members have to say about themselves "we." Another condition is distinction from other people that say "they" or "you". The group must have the values ​​and standards that connect members.

18 Spis treści PUNK: Wygląd punka. Subkultura. Ciekawostki. Ideologia.
Poglądy.

19 Table of Contents PUNK:
The appearance of punk. Subculture. Interesting facts. Ideology. Views.

20 Subkultura punk – wygląd
Wygląd Punka bardzo różni się od reszty społeczeństwa. Ich włosy zazwyczaj były pofarbowane na kilka kolorów jednocześnie. Chłopcy zazwyczaj tworzą sobie na głowie słynne irokezy.

21 Punk subculture - appearance
Punk appearance is much different from the rest of society. Their hair was usually dyed in several colors at once. The boys usually have well known Mohawk head.

22 Wygląd punka Koniecznym ubraniem w szafie punka była duża, skórzana kurtka. Najczęściej z literką ‘A’ w kółku. Jest to znak anarchii. Częstym widokiem były też kurtki z napisem ‘ NO FUTURE ‘

23 The appearance of punk Essential punk clothig is a large, leather jacket. Frequently wih the letter 'A' in a circle on the back. It is a sign of anarchy. Another popular slogan is 'NO FUTURE'

24 Sznurówki w glanach Sznurówki w butach
– zazwyczaj glanach – punka były czerwone. Można nosić też jedną czerwoną, a jedną czarną sznurówkę.

25 Laces in combat boots Laces in punk’s shoes  - usually combat boots -  are red. You can also wear one red and one black lace.

26 Ideologia Punki na dobrą sprawę nie widzieli sensu przyszłości, dlatego popularyzowali hasło ‘ NO FUTURE ‘ – bez przyszłości. Głównym środkiem promowania tej idei była muzyka : głośna, prosta i wulgarna. Ta muzyka miała moc oddziaływania na wszystkich młodych buntowników.

27 Ideology Punks did not see the point in the future in general, so they spread slogan of 'No Future’. The main way of promoting this idea was the music: loud, simple and vulgar.This music had the power to impact on all young rebels.

28 Poglądy część 1 Punki uważają, że świat jest obrzydliwy oraz, że prędzej czy później wszystko ulegnie zagładzie. Zapewne z tego powodu wyglądają jak wyglądają. Nie chcą aby ktoś przechodził obok nich obojętnie, bez jakiegokolwiek zareagowania. Członkowie tej subkultury nie zgadzają się z dorosłymi.

29 The views, part 1 Punks believe that the world is ugly, and that sooner or later everything will be destroyed. Probably for this reason they look like they do. They do not want anyone to pass them by indifferently, without any respond. Members of this subculture do not agree with the adults.

30 Poglądy część 2 Punki akceptują wszystkich ludzi bez względu na to jaki mają kolor skóry i z jakiego kraju pochodzą. Nie tolerują rasistów. Protestują przeciwko wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych.

31 The views part 2 Punks accept all people no matter what the color of the skin and from what country they come from. They do not tolerate racists. They are against the use of animals for scientific purposes.

32 Rastafarianie Ruch Rastafari – historia Wierzenia religijne Symbolika
Święta

33 Rastafari Rastafari movement - History Religious beliefs Symbols
Christmas

34 Ruch Rastafari – historia
Ruch religijny powstały w chrześcijańskich kręgach kulturowych na Jamajce w latach 30. XX wieku i zapoczątkowany przez Marcusa Garveya. Rastafaranie wierzą w boga Jah. Uważają, że to on stworzył świat i opiekuje się nimi. Ruch Rastafari został zapoczątkowany w celu walki o równouprawnienie rasowe oraz koncepcji powrotu do Afryki. Wywodzi się też z interpretacji biblijnego proroctwa oraz kazań Marcusa Garveya. Ruch tez rozpowszechniał się dzięki emigracji mieszkańców Jamajki oraz muzyce.

35 Rastafari movement - History
Religious movement originated in Christian cultures in Jamaica in the 30’s of twentieth century and started by Marcus Garvey. Rastafarians believe in god, Jah. They believe that he created the world and cares for them. Rastafari movement was initiated in order to fight for racial equality and the concept of returning to Africa. It comes also from the interpretation of biblical prophecies, and preaching of Marcus Garvey. The movement also spread thanks to emigration of Jamaicans, and their music.

36 Wierzenia religijne Rastafarianie, nazywający się sami często „braćmi Rasta”, wierzą, iż nauki cesarza Haile Selassie I poprowadzą wszystkie ludy do Ziemi Obiecanej w której nie będzie już rasizmu i niesprawiedliwości. Czarnoskórzy członkowie tego ruchu wierzą, że są resztką czystej czarnej rasy, prawdziwych potomków biblijnego króla Dawida. Według ich wierzeń w X wieku p.n.e. cesarstwo Etiopii zostało utworzone przez Menelika I, syna biblijnego króla Salomona i królowej Saby i przetrwało aż do upadku cesarza Haile Selassie I.

37 Religious beliefs Rastafarians, often call themselves "brothers Rasta", they believe that the teachings of Emperor Haile Selassie I will lead all the peoples to the Promised Land in which there will be racism and injustice. Black members of this movement believe that they are remnants of a pure-black race, the true descendants of the biblical King David. According to their belief in the tenth century BC Empire of Ethiopia was founded by Menelik I, son of the biblical King Solomon and the Queen of Sheba, and survived until the fall of Emperor Haile Selassie I.

38 Symbolika Lew Judy jest jednym z symboli Rastafari ,który symbolizuje nieustraszoność samego Jah oraz częściowo Raf Tafariego. Barwy - kolory zielony, żółty i czerwony, jako barwy flagi Etiopii, mają dla rastafarian szczególne znaczenie i są często obecne w ich strojach. Zielony oznacza Afrykę i spokojny kraj, żółty to zagarnięte złoto przez kolonistów i dawne bogactwo Afryki, czerwony oznacza krew przelaną podczas walk z najeźdźcą. Dredy- noszenie dredów jest prawdopodobnie zapożyczone z judaizmu lub hinduizmu. Wywodzą się także z plemion Afryki, które nosiły je by upodobnić się do lwa czyli króla zwierząt. Noszenie dredów ma znaczenie symboliczne. Są one symbolem Lwa Judy. Marihuana –często kojarzony z tym ruchem jest rytualne palenie świętego ziela. Jej palenie jest rodzajem aktu duchowego, którego zasadność próbuje się potwierdzić cytatami z Biblii. Marihuana wykorzystywana jest do rozumowania. Traktowana jest jako sakrament, który oczyszcza ciało i umysł, powiększa świadomość i przybliża do Jah.

39 Symbols Lion of Judah is one of the symbols of Rastafari, which symbolizes the fearlessness and partly Raf Tafary.  The colors - the green, yellow and red, the colors of the flag of Ethiopia for Rastafarians have special significance and are often present in their clothing. Green means Africa and land of pace, and yellow means gold seized by the colonists and the former wealth of Africa, the red represents the blood shed during the battles with invaders. Dreadlocks-wearing dreadlocks is probably taken from Judaism or Hinduism. They come also from the African tribes who wore it to lokk like a lion - the king of the animals. Dreadlocks have a symbolic meaning. They are a symbol of the Lion of Judah.  Marijuana, often associated with this movement is the ritual of burning of the holy herb. The act of smoking is a kind of spiritual, which is trying to confirm the validity of quotes from the Bible. Marijuana is used for reasoning. Is treated as a sacrament which purifies the body and mind, increases awareness and brings you closer to Jah.

40 Święta 6 stycznia-Ceremonialne Urodziny Cesarza Hajle Syllasje
21 kwietnia-Święto Przybycia Cesarza Hajle Syllasje do Jamajki 23 lipca-Osobiste Urodziny Cesarza Hajle Syllasje 1 sierpnia-Obchody Wyzwolenia Cesarza z Niewolnictwa 17 sierpnia-Urodziny Marcusa Garveya 2 listopada-Dzień Koronacji Cesarza

41 Christmas January 6 - Emperor Haile Selassie’s Birthday
April 21 - Feast of the Emperor Haile Selassie’s Arrival to Jamaica July 23 - Emperor Haile Selassie’s  Personal Birthday August 1-The celebration of the Liberation of the Emperor of Slavery August 17 - Birthday of Marcus Garvey November 2 - Day of the Coronation of the Emperor

42 SKINHEAD Subkultura Skinhead Charakterystyka skinheadów Muzyka

43 SKINHEAD Skinhead subculture Characteristics of skinheads Music

44 Subkultura Skinhead Skini, pojawili się w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych, później w pozostałych krajach Europy. W Polsce zaczęli być widoczni w latach Wywodzą się ze slumsów wielkich miast i rekrutują się z młodych bezrobotnych. Szokują wyglądem. Skinheadzi zaśrodowiskowali i spotęgowali to co w ruchu punk było wulgarne i szowinistyczne. Utożsamiają się z ruchami, które preferują kult siły, między innymi z organizacjami neofaszystowskimi. Dewizą życiową naszych skinów jest walka o Polskę dla Polaków, ulubionymi hasłami są: „Polish Power", „Żydzi do gazu", „White Power". 

45 Skinhead subculture Skinheads, first appeared in Britain in the '70s, and later in other European countries. In Poland, they began to be visible in the years   They come from the slums of big cities and recruit the young unemployed. They shock with appearance. Skinheads adapted and strainghtened those things which in the punk movement were vulgar and chauvinistic. They identify themselves with the movements, which prefer the cult of force including neo-nazis organizations. Polish skinhead life motto is to fight for Poland for the Poles, his favorite words are: "Polish Power", "Jews to the gas chamber," "White Power".

46 Charakterystyka skinheadów
militarne akcesoria ( np. naszywki) ciężkie wojskowe buty (glany, martensy) lotnicza kurtka typu „fleyers” podwinięte jeansy lub spodnie wojskowe czarne koszulki, krótko przystrzyżone włosy lub łysa głowa kolorowe szelki i sznurówki glanów, których barwy wskazują przynależność do konkretnych frakcji, symbolizują staż lub wskazują region zamieszkania np. czarne na Śląsku, białe znad morza

47 Characteristics of skinheads
military accessories (eg. patches) heavy military boots (combat boots, Martens) air jacket of "fleyers" rolled up jeans or military trousers black t-shirts, short hair or bald head colored braces and laces of combat boots, which colors indicate membership of a particular faction, symbolize an internship or indicate region of residence – for emaple: in Silesia – black; white from the Seaside region

48 Muzyka „ agresywna” muzyka rock
teksty utworów mają charakter patriotyczny lub ideologiczny; nawołują do walki z Murzynami, Żydami, Arabami do najważniejszych zespołów należą: Cyklon B, Legion, Auschwitz, Front Terror.  Symbolika – celtycki krzyż- symbol międzynarodowego nacjonalizmu przywitanie „oi”- powitanie pochodzi od ang. „ I”- czyli „Ja”, zamienionego w londyńskim slangu na „oi”- wypowiedziane przez skina ma podkreślić jego indywidualność. trystyka swastyka zaciśnięta pięść hasła np.: ”Polska dla Polaków

49 Music "Aggressive" rock music
Lyrics of songs are patriotic or ideological, are calling for the fight against black people, Jews, Arabs The most important groups are: Zyklon B, the Legion, Auschwitz, Front Terror. Symbolism - Celtic cross, the international symbol of nationalism welcome "oi" - greeting comes from English "I", turned in the London slang into "oi" - uttered by the skin is to emphasize its individuality.   trystyka   swastika   clenched fist  Calls such as "Poland for Poles”

50 EMO + GOCI Subkultura Emo Historia gatunku Zainteresowania
Cechy charakterystyczne Wyznania Symbolika Subkultura gotycka

51 EMO + GOCI Emo subculture The history of the species Interests
Characteristics Confessions Symbols Gothic subculture

52 Subkultura Emo Światopogląd i pochodzenie Emo powstało jako reakcja na agresywny i materialistyczny styl życia amerykańskich raperów. Dotyczy to głównie popełniania przestępstw, zażywania środków odurzających, powierzchowności, braku okazywania uczuć oraz konsumpcjonizmu. Sprzeciw ten objawia także w modzie - czyste, schludne, obcisłe ubrania, nakładanie makijażu oraz zadbane fryzury będące zaprzeczeniem luźnego, ulicznego wyglądu gangsterów. Emo stanowi swoiste połączenie gothic metalu (mroczny wizerunek, głęboka duchowość) i punku (krytyczne podejście do świata, poczucie braku sensu jednak bez nihilizmu i anarchizmu), ale znacząco różni się od obu tych subkultur.

53 Emo subculture Worldview and the origin of Emo was created as a reaction to aggressive and materialistic way of life of American rappers. This concerns mainly committing crimes, using drugs, superficiality, lack of affection, and consumerism. This objection is manifested also in fashion - clean, neat, tight clothes, applying makeup and hair styles that are well cared for denial of a loose appearance of street gangsters. Emo is a mixture of gothic metal (dark image, the deep spirituality) and punk (critical approach to the world, a sense of meaninglessness but without the nihilism and anarchism), but significantly different from both of these subcultures.

54 Historia gatunku Emo (lub emocore) jest skrótowym wyrażeniem dla "emotional hardcore". Emo jest podgatunkiem muzyki hardcore, umiejscowionym w środkowych latach 80. Głównymi twórcami emo były zespoły wyznające zasadę DIY (do it yourself - zrób to sam), które chciały uwolnić się od tradycyjnych standardów hardcore'u (era Minor Threat), rozpoczynając drogę nowej fali eksperymentów, które spowodowały powstanie wielu nowych zespołów. Określenie emo wzięło się od tego, że członkowie zespołów byli bardzo spontaniczni i emocjonalni w czasie występów live.

55 The history of the species
Emo (or emocore) is a shorthand expression for "emotional hardcore". Emo is a subgendre of hardcore music of the middle ’80s The main authors were emobands which followed DIY (do it yourself), and which wanted to break free from the traditional standards of hardcore (Minor Threat era), starting with the new wave of experimentation that gave birth to many new bands. The term ’emo’ came from the fact that team members were very spontaneous and emotional during their live performances.

56 Symbolika Emo stworzyło także swoisty kult prób samobójczych. Jeśli ktoś  ma blizny na  przedramieniu, posiada nieskazitelny dowód prawdziwości swojego Emo wizerunku. Tą drogą kolejnym symbolem Emo stały się żyletki (np. doczepiane do plecaka, noszone w piórnikach), kolczyki w kształcie żyletek, czy igły wbijane w różne części ciała Jednym z symboli Emo jest współcześnie czarna kredka do oczu. Symbol ten jest tak  ewidentny, że do jednego z  popularniejszych młodzieżowych magazynów, którego numer poświęcony był Emo, w prezencie dołączono właśnie czarną kredkę Za symbolikę można uznać także motyw czaszki oraz szachownicy. 

57 Symbols Emo has created a kind of cult of suicidal attempts. If you have scars on your forearm it is a flawless proof your emo look. That’s how another symbol of Emo became razor blades  (eg attached to the backpack or worn in pencases), earrings in the shape you razor blades or needles were driven into different parts of your body. One of the Emo symbols is black eyeliner . This symbol is so obvious, that one of the most popular teenage magazines, whose number of readers are  Emo, add a gift not just a black liner.  An emo smbol is also a skull and a checked pattern.

58 Subkultura gotycka Subkultura ta powstała na przełomie lat 70. i lat 80. Jest związana z muzyką gotycką. Goci słuchają gothic między innymi- gothic rock, gothic metal metal progresywny, doom metal, symphonic power metal muzyka psychodeliczna, muzyka industrialna/ industrialno- elektroniczna, a także, zwłaszcza ostatnio, muzyki industrialnej oraz industrialno-elektronicznej.

59 Gothic subculture The subculture was established in the 70s and 80s. It is connected with Gothic Music. Goths listen to gothic words WITHOUT LIMITATION, gothicrock, gothic metal progressive metal, doom metal, symphonic power metal psychedelicmusic, industrial music / industrial-electronic, and takĹźe, esp especially recently,industrial music and industrial-mail.

60 Zainteresowania Często wśród gotów ukazuje się zainteresowanie okultyzmem, literaturą, sztuką, wampiryzmem, mitologią nordycką czy mitologią słowiańską. Goci interesują się poezją, literaturą, zwykle są to osoby dość inteligentne lub za takowe się uważające. Z drugiej strony nie ma żadnego wyznacznika zainteresowań, które łączą członków tego ruchu.

61 Interests Often the shows are willing to interest in the occult, literature, art, vampirism, Norsemythology and Slavic mythology. Guests interested in poetry, literature, usually a fairlyintelligent person and as such is which considered. On the other hand, there is nodeterminant of concern that unite the members of this movement.

62 Cechy charakterystyczne
Zwykle charakteryzują się wyglądem zewnętrznym jest to czerń , mieszana także z innymi kolorami takimi jak czerwień czy fiolet. Za typowe stroje gothów uważa się szykowne stroje w stylu retro wzorowane na XIX arystokracji, czarne płaszcze, jak i krzykliwe czarno-futurystyczne kreacje graniczące ze stylami techno- oraz wszelkie ich kombinacje.

63 Characteristics Usually characterized by the appearance is black, mixed with other colors such as red or purple. For typical goth costumes considered chic dresses in retro style modeled on the nineteenth of the aristocracy, black coats, and flashy black-and-futuristic creationsbordering on techno styles, and any pf their combinations.

64 Wyznania - nihilizm( odrzucanie, negowaniem relatywizacja wszelkich przyjętych wartości, norm, zasad, praw życia zbiorowego i indywidualnego; inaczej, jest to sceptyzm absolutny) - ateizm(światopogląd odrzucający wiarę w istnienie sił nadnaturalnych, szczególnie Boga (bogów), jako sprzeczną z rozumem) - alienacja(poczucie wyobcowania ze społeczeństwa, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych.) Do polskich zespołów grających tego typu muzykę należą między innymi Aion, Sui Generis Umbra i Kraina Mroku, Krępulec, Infamis, Artrosis, Moonlight czy też Closterkelleer.

65 Confessions Nihilism (and rejection, denial of relativization of all these values ​​are accepted, those standards, policies, laws, collective and individual, otherwise, it is the absolute skepticism) -  atheism (an idea rejecting belief in the existence of supernaturalforces, especially God (gods) as contrary to reason)  alienation (the sense of estrangement from the society, the loss of these units’ identity). The Polish bands  playing this type of music are: Aion WITHOUT LIMITATION, Suigeneris Umbra and the Land of Darkness, Circle pulec, Infamous, Artrosis, Moonlightand or Closterkelleer.

66 Wnioski, które wynieśliśmy z pracy nad projektem.
Nauczyliśmy się pracować zwarcie w grupie. Rozdzieliśmy subkultury tak, aby każdy mógł włożyć w rozwinięcie tematu danej pracy coś od siebie. Nabyliśmy również umiejętność szukania informacji z różnych źródeł, poprawiliśmy swoje kompetencje związane z językiem angielskim, jak i dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat środowiska, w którym żyjemy. Uważamy, że każdy powinien rozwijać swoje umiejętności i nabywać nową wiedzę na temat otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że ten projekt edukacyjny wzbogacił nas nie tylko o wiedzę lecz też o satysfakcję dla samego siebie.

67 Pokaz Metalowcy Punk

68 Pokaz cz. 2 Emo Rastafariani

69 Pokaz cz.3 Skini

70 Bibliografia • http://www.kulter.zafriko.pl/str/subkultura_punk
•http://www.nauki-spoleczne.info/skinheadzi-jako-jedna-z-podkultur-mlodziezowych

71 KONIEC Goci – Klaudia Skolimowska Punk – Wiktoria Sadowska
Rastafari – Paulina Strąk Skinhead – Justyna Żołądek Matalowcy – Mateusz Bąk Emo – Wojciech Szuchnik


Pobierz ppt "SUBKLULTURY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google