Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

2 dialog międzykulturowy… zwiększa poszanowanie dla różnorodności kulturowej; umożliwia funkcjonowanie w złożonych realiach naszych społeczeństw, przy współistnieniu różnych tożsamości i przekonań kulturowych; podkreśla znaczenie wkładu różnych kultur w dziedzictwo państw członkowskich i sposób życia ich obywateli; uznaje, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się harmonijnego współżycia.

3 kontynuacja celów ERDM – jakie działania mogą liczyć na finansowanie? organizacja spotkań europejczyków, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń, wspólna praca; pielęgnowanie i podtrzymywanie kultury mniejszości etnicznych i narodowych, upowszechnianie postaw tolerancji i równouprawnienia oraz zachęcanie do uczestnictwa wszystkich grup społecznych, prowadzenie edukacji międzykulturowej, realizacja projektów prezentujących wielokulturowość Europy, włączanie do uczestnictwa w życiu w Europie osób z innych obszarów kulturowych.

4 Gdzie poszukiwać informacji o źródłach finansowania projektów międzykulturowych? Niniejsza prezentacja zawiera ogólne informacje o wybranych, potencjalnych źródłach finansowania projektów, stanowiących kontynuację celów ERDM. Szczegółowe informacje o każdym z przedstawionych źródeł finansowania można znaleźć w towarzyszącym prezentacji opracowaniu oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy – ich adresy internetowe dołączono jako aktywne linki (hyperlink) do prezentowanych informacji. ZAPRASZAMY!

5 Europejska Fundacja Kultury Fundacja promuje współpracę kulturalną w Europie, dba o wymiar kulturalny w procesie integracji Europy, przyznaje dotacje dla innowatorów w dziedzinie kultury. Przyznawane granty umożliwiają realizację projektów współpracy transgranicznej i regionalnej pomiędzy instytucjami i organizacjami kultury z krajów Europy oraz organizację wydarzeń przybliżających i prezentujących różnorodność kulturową Europy. O dotację wnioskować mogą instytucje kultury i NGO. Więcej informacji: www.eurocult.orgwww.eurocult.org

6 Europejska Fundacja Młodzieży Fundacja wspiera finansowo europejskie działania młodzieżowe. Przyznawane granty mogą dotyczyć projektów związanych z organizacją międzynarodowych spotkań młodzieży: seminariów, konferencji, warsztatów, obozów, festiwali, wydawania specjalistycznych publikacji i magazynów, organizacji wystaw, produkcji audio-wizualnych i towarzyszących im materiałów oraz wspierania aktywności młodzieży w promowaniu europejskiej polityki młodzieżowej. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, działające na rzecz młodzieży. Więcej informacji: www.eyf.coe.intwww.eyf.coe.int

7 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Fundusz wspiera projekty, mające na celu umożliwienie obywatelom państw trzecich wywodzącym się z różnych środowisk gospodarczych, społecznych, kulturowych, religijnych, językowych i etnicznych spełnienie warunków uzyskania prawa pobytu i ułatwienie ich integracji. Dofinansowane projekty mogą dotyczyć przygotowania osób zamierzających imigrować, integracji osób przybyłych, a także działań przygotowujących administrację i społeczeństwo do integracji z osobami imigrującymi. Wnioski mogą składać podmioty posiadające osobowość prawną. Więcej informacji: www.wwpe.gov.plwww.wwpe.gov.pl

8 Europejskie Stowarzyszenie dla Kultury Żydowskiej Organizacja zajmuje się wzmacnianiem i wspieraniem kreatywności i osiągnięć artystycznych poprzez upowszechnianie kultury żydowskiej w Europie. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty artystyczne w dziedzinie sztuk wizualnych (organizacja wystaw fotografii, malarstwa, rzeźby, sztuki elektronicznej), sztuk performatywnych (przygotowanie premier), muzyki (nowe kompozycje) oraz mediów (produkcja filmów dokumentalnych). Wnioski mogą składać grupy i indywidualni obywatele krajów europejskich oraz zamieszkujący w nich rezydenci. Więcej informacji: www.jewishcultureineurope.orgwww.jewishcultureineurope.org

9 Euro-śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh Fundacja wspiera wymianę kulturalną i intelektualną oraz wzajemne zrozumienie i szacunek pomiędzy obywatelami krajów europejskich i basenu Morza Śródziemnego. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące muzyki, twórczości artystycznej i kulturalnej, współpracy pomiędzy szkołami, współpracy akademickiej, mobilności artystów oraz promowania kobiet jako promotorek dialogu i mediów. Wnioski mogą składać organizacje nie działające dla zysku (pozarządowe, instytucje badawcze, akademickie, kulturalne, edukacyjne, media non-profit oraz władze lokalne). Więcej informacji: www.1001dzialan.plwww.1001dzialan.pl

10 Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej Fundacja wspiera projekty, realizowane we współpracy pomiędzy polskimi a niemieckimi partnerami, przyczyniające się do rozwoju współpracy i budowania pomiędzy nimi porozumienia. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące organizacji spotkań i współpracy instytucji, prowadzenia badań naukowych, nauczania języka polskiego i niemieckiego, organizacji działań literackich i artystycznych ważnych dla dialogu polsko – niemieckiego oraz zachowania wspólnego dziedzictwa i badań naukowych na temat Europy Środkowej i Wschodniej. Wnioski mogą być składane przez instytucje publiczne i NGO. Więcej informacji: www.fwpn.org.plwww.fwpn.org.pl

11 Fundusz Wymiany Kulturalnej Celem Funduszu jest promowanie współpracy kulturalnej między Polską a Liechtensteinem, Norwegią i Islandią. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty partnerskie, dotyczące muzyki sztuk scenicznych, dziedzictwa kulturowego, sztuk plastycznych i wizualnych oraz literatury i archiwów. Mogą być one realizowane w formie organizacji wydarzeń kulturalnych, udziału twórców w wydarzeniach międzynarodowych, współpracy i wymiany artystów, współpracy szkół artystycznych, ekspertów kultury oraz instytucji kultury i archiwów. Wnioski mogą być składane przez władze lokalne, instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz organizacje pozarządowe. Więcej informacji: www.fwk.mkidn.gov.plwww.fwk.mkidn.gov.pl

12 Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych – MPiPS Konkurs wspiera organizacje pozarządowe w realizacji projektów przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wyznanie i religię oraz niepełnosprawność. Dofinansowane projekty powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów konkursu. Wnioski mogą składać organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, mające siedzibę na terytorium Polski. Więcej informacji: www.kobieta.gov.plwww.kobieta.gov.pl

13 Lokalne Projekty Kulturalne (PKP) Ambasady Królestwa Niderlandów Celem programu jest wspieranie i aktywizacja społeczności lokalnych do współpracy kulturalnej z Holandią. Dofinansowane projekty powinny przyczyniać się do zintensyfikowania współpracy kulturalnej z Holandią. Grant może być przyznany wyłącznie na projekt, dotyczący kultury polskiej i holenderskiej, a jego działania mogą obywać się w Polsce lub na Białorusi. Wnioski mogą składać wyłącznie lokalnie działające organizacje pozarządowe oraz władze lokalne. Więcej informacji: www.mfa.nl/war-plwww.mfa.nl/war-pl

14 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Celem działalności Funduszu jest inspirowanie i wspieranie współpracy pomiędzy Polską, Czechami, Węgrami i Słowacją oraz ich integracja z Unią Europejską. Fundusz przyznaje dotacje na realizację projektów współpracy kulturalnej (festiwale, publikacje), współpracy i badań naukowych (konferencje, publikacje, badania), współpracy edukacyjnej (szkoły letnie, seminaria), wymian młodzieży oraz współpracy transgranicznej. Wnioski mogą składać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Więcej informacji: www.visegradfund.orgwww.visegradfund.org

15 Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Celem Funduszu jest wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy. Fundusz wspiera projekty wymian młodzieży z Polski i Litwy, seminaria i szkolenia dotyczące wymiany dobrych praktyk, a także imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej i projekty informacyjne. Wnioski składać mogą zarejestrowane zgodnie z Polskim prawem osoby prawne, posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą (instytucje oświatowe, publiczne, organizacje pozarządowe). Więcej informacji: www.frse.org.plwww.frse.org.pl

16 Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Głównym zadaniem PNWM jest wpieranie polsko-niemieckiej wymiany uczniów i młodzieży. Fundacja udziela dotacji na: spotkania młodych Polaków i Niemców, praktyki, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci, publikacje, media itd. Profesjonalistom i praktykom wymiany Fundacja proponuje kursy językowe, programy dla dziennikarzy oraz konferencje i seminaria służące informacji i dokształcaniu w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej. Warunkiem uzyskania dotacji jest organizacja spotkania. Wnioski składać mogą osoby prawne z Polski i Niemiec. Więcej informacji: www.pnwm.orgwww.pnwm.org

17 Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży Celem Programu jest przyczynienie się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą. W ramach Programu możliwe jest współfinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz z opiekunami, realizujących wspólny projekt. Wnioski mogą składać szkoły, samorządowe instytucje kultury prowadzące zajęcia z młodzieżą oraz szkoły. Więcej informacji: www.nck.plwww.nck.pl

18 Program Wspólnotowy Europa dla Obywateli Celem Programu jest stworzenie obywatelom możliwości współpracy i udziału w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego; rozwój poczucia tożsamości europejskiej oraz wzmacnianie poczucia przynależności do Unii Europejskiej. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty spotkań obywateli miast bliźniaczych, projekty promujące aktywność obywatelską, sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz projekty dotyczące badań i dokumentowania deportacji i ich ofiar. Wnioski mogą składać instytucje promujące obywatelstwo europejskie. Więcej informacji: www.europadlaobywateli.plwww.europadlaobywateli.pl

19 Program Wspólnotowy Kultura 2007 – 2013 Celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi. Dofinansowane projekty mogą dotyczyć współpracy w realizacji wspólnych działań kulturalnych, wsparcia podmiotów działających w obszarze kultury na poziomie europejskim oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji z dziedziny współpracy europejskiej w obszarze kultury. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty sektora kultury. Więcej informacji: www.mkidn.gov.pl/pkkwww.mkidn.gov.pl/pkk

20 Program Wspólnotowy Młodzież w Działaniu Celem programu jest przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności młodych ludzi; przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich; rozwijanie osobowości młodych ludzi oraz zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wymian młodzieży, inicjatyw podejmowanych przez młodzież, wolontariatu europejskiego oraz wsparcia osób pracujących z młodzieżą. Wnioski mogą składać instytucje publiczne i pozarządowe. Więcej informacji: www.mlodziez.org.plwww.mlodziez.org.pl

21 Program Wspólnotowy Uczenie się przez całe życie, Grundtvig Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej (nie związanej z pracą zawodową) edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wspólnej pracy słuchaczy i pracowników instytucji partnerskich nad interesującymi ich zagadnieniami, dotyczącymi szeroko rozumianej niezawodowej edukacji dorosłych. Wnioski mogą składać organizacje publiczne, pozarządowe i prywatne zajmujące się szeroko pojętą edukacją dorosłych. Więcej informacji: http://grundtvig.org.plhttp://grundtvig.org.pl

22 Programy dotacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej Programy dotacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej służą realizacji polityki edukacyjnej państwa. W ramach Programów można uzyskać dofinansowanie m.in. Do projektów aktywizacji społecznej uczniów, organizacji polsko – izraelskiej współpracy szkół i wymiany młodzieży, doskonalenia zawodowego nauczycieli, inicjatyw edukacyjnych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych, służących kultywowaniu tradycji, języka, kultury kraju pochodzenia. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, w wybranych programach także szkoły i placówki oświatowe. Więcej informacji: www.men.gov.plwww.men.gov.pl

23 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego W ramach Programów dofinansowanie mogą otrzymać m.in. projekty dotyczące rozwoju infrastruktury, edukacji kulturalnej, rozwoju instytucji muzealnych, ochrony dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, tworzenia zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa kultury ludowej, promocji literatury i piśmiennictwa kulturalnego, organizacji wydarzeń artystycznych, promocji polskiej kultury za granicą, upowszechniania postaw patriotycznych oraz uzupełnienia wkładu własnego, niezbędnego do ubiegania się o środki UE. Wnioski mogą składać podmioty posiadające osobowość prawną. Więcej informacji: www.mkidn.gov.plwww.mkidn.gov.pl

24 Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej W ramach Programów dofinansowanie mogą otrzymać m.in. projekty dotyczące produkcji filmów dokumentalnych i fabularnych, projekty w zakresie upowszechniania kultury filmowej i edukacji filmowej oraz promujące polski film poza granicami kraju. Wnioski mogą składać podmioty posiadające osobowość prawną, w zależności od typu projektu mogą to być firmy prywatne, producenci filmowi, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Więcej informacji: http://www.pisf.plhttp://www.pisf.pl

25 Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Celem Programu jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych w realizacji zadań publicznych. W ramach Programu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące m.in. kształtowania postaw obywatelskich, pielęgnowania tożsamości narodowej i kulturowej, działań na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałania dyskryminacji, integracji repatriantów, integracji cudzoziemców oraz działań na rzecz zachowania więzi z Polską przez polonię. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i kościoły. Więcej informacji: www.pozytek.gov.plwww.pozytek.gov.pl

26 Szwajcarska Fundacja dla Kultury Prohelvetia Fundacja inicjuje, finansuje i organizuje projekty odzwierciedlające wielokulturowy charakter Szwajcarii. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa artystów z Europy Środkowo – Wschodniej i Szwajcarii w wydarzeniach kulturalnych, festiwalach i koprodukcjach, organizacja pobytów rezydenckich oraz wydawanie publikacji. Wnioski mogą składać osoby indywidualne – artyści oraz instytucje i organizacje działające w sferze kultury w Szwajcarii i krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Więcej informacji: www.prohelvetia.plwww.prohelvetia.pl

27 Task Force for International Cooperation on Holocaust Celem organizacji jest wsparcie działań politycznych oraz liderów społecznych w prowadzeniu edukacji na temat Holokaustu, zachowania pamięci o tym wydarzeniu oraz prowadzeniu badań naukowych, poświęconych Holokaustowi. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, dotyczące edukacji, zachowania pamięci oraz badań naukowych związanych z Holokaustem, a także projekty dwustronne i trójstronne, wspierające współpracę międzynarodową i ekspercką w dziedzinie Holokaustu. Wnioski mogą składać instytucje publiczne i NGO. Więcej informacji: http://taskforce.ushmm.orghttp://taskforce.ushmm.org


Pobierz ppt "Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google