Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa 8-9 grudnia 2011r. Prowadzący: Michał Rutkowski

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 2

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 3 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 4 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Archiwizacja 2007-2013 5 Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 20??r., a w przypadku pomocy publicznej przez okres 10 lat od podpisania umowy (rozp. 1083/2006 art. 90 ust. 1a) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Archiwizacja 2007-2013 W przypadku działalności finansowanej ze środków UE, istnienie projektu oraz dowody na to że był on zarządzany zgodnie z regulacjami i przepisami mogą być potwierdzone (wstecz) jedynie poprzez odpowiednią dokumentację projektową: –umowa o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami, –umowy z wykonawcami, dokumentacja przetargową, korespondencja z wykonawcami, –protokoły odbioru, –korespondencja z IW/IP/IZ, –wnioski o płatność i sprawozdania, –dokumentacja działań informacyjno promocyjnych, –wyjaśnienia, oświadczenia, –dokumentacja finansowo-księgową dotycząca projektu itp.. 6 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Akty prawne i dokumenty Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 7 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Akty prawne i dokumenty Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 8 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Akty prawne i dokumenty SzOP POIiŚ wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Wytyczne w zakresie sprawozdawczości POIiŚ 9 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Akty prawne i dokumenty Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po POIiŚ Instrukcja do wniosku o płatność UWAGA: Nie wolno też zapominać o krajowych ustawach, a zwłaszcza ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska!!! 10 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zalecenia IZ Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Taryfikator Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych - Poradnik dla beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 11 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zalecenia IZ Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - zestawienie uwag Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wersja obowiązująca od 23 czerwca 2010 r. Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (IZPOIiŚ) w sprawie ustanawiania zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (wersja IV - z dnia 17.06.2010 r) 12 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zalecenia IZ Zalecenia nr 7/2010 IZ PO IiŚ w sprawie stosowania w PO IiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej 2000-2006 Zalecenia nr 8/2010 IZ PO IiŚ dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 2010 r. Zalecenia nr 10/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie wymogów kontroli na zakończenia realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu. 13 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zalecenia IZ Rekomendacja dotycząca obowiązku określania, w treści ogłoszenia o zamówieniu kierowanego do DUUE, pełnego katalogu dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zalecenia dotyczące wpisywania pełnego katalogu dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 3.06.2011 r. 14 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ewidencja księgowa Beneficjent zobowiązany jest (rozp. 1083/2006 art. 60): –posiadać wewnętrzne procedury opisujące zasady rachunkowości stosowane przy wydatkowaniu środków unijnych –prowadzić dla Projektu odrębną informatyczną ewidencję księgową kosztów, wydatków i przychodów lub stosować w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębny kodu księgowy umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji 15 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ewidencja księgowa –zapewnić identyfikację wszystkich operacji bankowych realizowanych w ramach projektu –dokonywać księgowań środków zgodnie z obowiązującymi przepisami Prowadząc ewidencję księgową beneficjent opisuje w swojej polityce rachunkowości wyraźnie sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów, tj. zapewnia ścieżkę audytu. 16 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z zasadami POIiŚ 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 17

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Plan Prezentacji Tworzenie struktury JRP Powoływanie MAO Organizacja i funkcjonowanie JRP w Projekcie Podział zadań i kompetencji w ramach JRP Procedury działania MAO i JRP w ramach Projektu Obieg dokumentacji w JRP Rekrutacja oraz zatrudnienie osób JRP Koszty oraz źródła finansowania JRP Rozliczanie kosztów kwalifikowanych w ramach wytycznych MRR Rozliczanie robót budowlanych i dostaw w ramach Projektu 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 18

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tworzenie struktury JRP Podstawa prawna : Umowa Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą lub Pośredniczącą o dofinansowanie Projektu Decyzja Komisji Europejskiej o dofinansowanie Projektu Uchwała Organu Beneficjenta o utworzeniu JRP – np. Prezydenta Miasta jako Organu Wykonawczego Gminy lub Zarządu Spółki komunalnej 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 19

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawy programowe POIiŚ Dokumenty programowe dot. JRP i MAO: Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW Zarządzanie i Kontrola Funduszu Spójności. Ogólny podręcznik MRR. Informacja w sprawie weryfikacji kandydatów na Pełnomocników ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. - Measure Authorising Officer) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 20

21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 21

22 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO STRUKTURA ORGANIZACYJNA Jednostka Realizująca Projekt – JRP JRP powinna zostać wydzielona ze struktur podstawowych beneficjenta (lub podmiotu upoważnionego w umowie o dofinansowanie) w zakresie personelu podstawowego, tak aby nie było sytuacji częściowego oddelegowania osób i ich podwójnej podległości służbowej 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 22

23 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zarządzanie projektem grupowym-Struktura organizacyjna 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 23

24 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Powoływanie JRP JRP powoływane jest na mocy : Decyzji o powołaniu JRP, która jest wydawana w formie np. zarządzenia lub uchwały właściwego organu beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego w umowie o dofinansowanie, w której nastąpi określenie zadania schematu organizacyjnego, zakresów czynności oraz innych ważnych warunków np. współpraca komórek organizacyjnych. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 24

25 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zakres obowiązków JRP W decyzji o powołaniu musi być jasno określony zakres zadań, obowiązków, procedur z każdego pola działania JRP m.in.: Zarządzanie Zamówienia Publiczne Zawieranie Umów Kontrola Finansowa Monitoring i Sprawozdawczość 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 25

26 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ustanowienie MAO Beneficjent najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie jest zobowiązany do ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania beneficjenta w stosunkach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją umowy. Pełnomocnik może zostać powołany na etapie przygotowania projektu do realizacji. Za ustanowienie struktury instytucjonalnej beneficjenta (tzn. MAO i Jednostki Realizującej Projekt) beneficjent uzyskuje dodatkowy punkt przy ocenie merytorycznej projektu. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 26

27 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Powołanie MAO w jednostce beneficjenta przybiera formę zarządzenia Prezydenta / Burmistrza, uchwały Rady Gminy, lub uchwały właściwego organu spółki. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba, która pozytywnie ukończyła postępowanie weryfikacyjne prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą (zdała egzamin) Nominacja przybiera formę pisma Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej/zastępcy UZIP, adresowanego do wskazanej przez beneficjenta osoby, w którym UZIP/zastępca UZIP powierza jej pełnienie funkcji MAO. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 27

28 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWOŁYWANIE MAO Umowa o dofinansowanie Projektu Zasady realizacji Projektu Beneficjent potwierdzi w terminie 7 dni od podpisania umowy ustanowienie Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w stosunkach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wyznaczeniu lub zmianie Pełnomocnika ds. Projektu 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 28

29 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Pre-umowa Szczegółowe warunki umowy Beneficjent zgodnie z właściwą procedurą ustanowi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu, który będzie osobą właściwą w imieniu Beneficjenta do dokonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 29

30 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tryb Powoływania MAO MAO może pochodzić spoza struktury organizacyjnej beneficjenta : - Tryb powoływania zależy od rodzaju jednostki powołującej - Zalecane jest powołanie vice-MAO – tryb powoływania identyczny jak dla MAO - MAO musi dysponować odpowiednią ilością czasu -Procedura obowiązuje wszystkich beneficjentów (nowe i stare projekty) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 30

31 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Pełnomocnik ds. Przygotowania Projektu (pre-umowa) a MAO Przygotowanie Projektu Realizacja Projektu Funkcja Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu, mieści się w ramach wykonywania funkcji (MAO). MAO będzie zawsze Pełnomocnikiem ds. Przygotowania Projektu. Odrębność w nazewnictwie jest związana z faktem, iż Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), przed formalną akceptacją projektu i udzieleniem mu dofinansowania, wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektu. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 31

32 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kroki postępowania - MAO 1.Formalnie występowanie jako MAO 2.Data podpisania nominacji 3.Zakończenie naboru wniosku 4.Informacja do IW o powołanym Pełnomocniku ds. Realizacji Projektu - MAO 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 32

33 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO NOMINACJA MAO 3 dokumenty + test 1. Pismo przewodnie Beneficjenta z prośbą o nominację do SUZ 2. Kopia dokumentu powołującego Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu wraz z określonym zakresem obowiązków. - Zarządzenie prezydenta, burmistrza, wójta lub uchwały właściwego organu beneficjenta (np. uchwała zarządu, walnego zgromadzenia) 3. Życiorys zawodowy (z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dokumencie). 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 33

34 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WERYFIKACJA MAO Test zamknięty, jednokrotnego wyboru, 25 pytań Zakres: Polityka Strukturalna UE, POIiŚ, PZP, POŚ, Wytyczne MRR, Pomoc publiczna 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 34

35 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBOWIĄZUJĄCE DOKUMETY Zatwierdzone Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską 5 grudnia 2007 r. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych Rozporządzenie komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. rozporządzenie rady (WE) nr 1084/2006z dnia 11 lipca 2006 r. Ustanawiające fundusz spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 parlamentu europejskiego i rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego funduszu rozwoju regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999 rozporządzenie rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 35

36 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe pytania W ramach osi priorytetowej I można realizować inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji deszczowej, jeżeli: a) stanowią one powyżej 50% zakresu rzeczowego projektu b) można realizować bez ograniczeń zdania związane z zaopatrzeniem w wodę w ramach osi priorytetowej I c) stanowią one poniżej 50% zakresu rzeczowego projektu d) nie można realizować tego typu zadań w ramach I osi priorytetowej e) budowa kanalizacji deszczowej nie może być finansowana w ramach Funduszu Spójności 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 36

37 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe pytania Czy w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych zamieszczono aglomeracje z zakresu poniżej 2 tys. RLM? a) Tak b) Nie 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 37

38 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe pytania Jaki procent powierzchni tablicy powinny zajmować informacje dotyczące wkładu UE? a) co najmniej 25% b) nie więcej niż 25% c) ponad 50% d) dokładnie 50% 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 38

39 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe pytania Czy gmina organizująca zamówienie publiczne może żądać wskazania od wykonawców wartości zamówienia, które przekaże podwykonawcom? a)TAK b)NIE 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 39

40 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe pytania Czy beneficjent może upoważnić inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowanych? a) nie ma takiej możliwości b) może upoważnić nieokreśloną liczbę podmiotów, z tym że zawsze pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu c) w wyjątkowych przypadkach może powołać jeden podmiot załączając we wniosku o dofinansowanie opis struktury własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu oraz strukturę przepływów finansowych 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 40

41 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowe pytania W stosunku do którego rodzaju niżej wymienionych dokumentów beneficjent nie ma obowiązku archiwizacji: a) dokumenty aplikacyjne, b) oferty od dostawców, c) protokoły odbioru, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 41

42 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POZYTYWNY WYNIK WERYFIKACJI 15 prawidłowych odpowiedzi (60%) Testy są przeprowadzane głównie w siedzibie Ministerstwa Środowiska, również w odpowiedniej IW przy zapewnionym udziale pracownika MŚ 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 42

43 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WERYFIKACJA MAO Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej Sekretarz Stanu – Ministerstwo Środowiska Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Środowiska 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 43

44 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU Szczegółowo opisane są w Umowie o dofinansowanie Przede wszystkim MAO odpowiada za: - prawidłową realizację projektu, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne; monitoring - poprawność i kompletność umów z wykonawcą, - przechowywanie udostępniane dokumentacji związanej z realizacją projektu - rachunek bankowy projektu -wnioski beneficjenta o przekazanie środków - zaliczka, płatność pośrednia, końcowa (wraz z niezbędnymi dokumentami warunkującymi przekazanie środków) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 44

45 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU Zatwierdzanie i podpisywanie, poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu: -protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, - świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru przekazania do eksploatacji, 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 45

46 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU -przejściowe świadectwa płatności, protokoły z negocjacji, dokumenty -osiągnięcie ekologicznych efektów raporty potwierdzające zakładane efekty ekologiczne, efekt końcowy itp. - przygotowanie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą PZP (m.in. przygotowanie, publikacja ogłoszenia) - przygotowanie SIWZ, w tym kryteriów oceny ofert. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 46

47 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KONTROLA - Powiadomienie o kontroli (data, zakres, tryb) (wyjątek: w szczególnych przypadkach – kontrola doraźna) - MAO odpowiada za przygotowanie dokumentów, skierowanie do współpracy osób odpowiedzialnych za realizację zadań, upoważnia osoby do udzielania informacji, podpisywania protokołu - zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 47

48 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Przykładowa Struktura JRP MAO Kierownik JRP (Z-ca MAO ) Zespól ds. Prawnych i Zamówień Publicznych Zespól ds. Finansowo-Księgowych Główny Księgowy Projektu Zespól ds. Monitoringu, Sprawozdawczości, Organizacji i Promocji Zespól ds. Technicznych Organizacja i funkcjonowanie JRP w Projekcie 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 48

49 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Model zarządzania projektem – Projekt grupowy NFOŚiGW -IPZII 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 49

50 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podział zadań i kompetencji w ramach JRP MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie: administracyjne, finansowe, techniczne, monitoring Projektu Odpowiada przed Beneficjentem za prawidłowe zrealizowanie i rozliczenie Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu lub Decyzją Komisji Europejskiej 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 50

51 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania MAO nadzór nad działalnością JRP, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji poprzez podległą JRP, nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektu, nadzór nad poprawnością i kompletnością umów na usługi, dostawy i roboty budowlane związane z realizacją projektu, nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentacji przetargowej związanej z realizacją projektu, nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy JRP a wykonawcami i Inżynierem kontraktu, monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, umową o dofinansowanie oraz wymogami IP i IZ, 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 51

52 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania MAO zatwierdzanie dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, zatwierdzanie składu członków komisji przetargowej, zatwierdzanie planów płatności, planów wystąpień i harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramu procedur przetargowych, zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych i raportów, akceptacja umów z wykonawcami, akceptacja SIWZ dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentowanie beneficjenta wobec IZ, IP, IPII. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 52

53 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO JRP – struktura i zadania jednostki Struktura JRP uzależniona jest m.in. od zakresu rzeczowego prowadzonych zamówień publicznych w ramach projektu, kosztów inwestycyjnych, obszaru, na którym prowadzone są inwestycje. Struktura JRP – powinna uwzględniać : 1.Zespół/sekcja ds. finansowych, 2.Zespół/sekcja ds. technicznych, 3.Zespół/sekcja ds. administracyjno – prawnych. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 53

54 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Sekcja/zespół ds. finansowych – do jej zadań należy : zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na rzecz beneficjenta, prowadzenie rachunkowości, weryfikacja faktur i realizacja płatności, monitorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych i planów płatności, monitoring zgodności i realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów, przygotowywanie miesięcznych i cyklicznych sprawozdań finansowych dla instytucji finansujących i kontrolnych, przygotowywanie wniosków o przekazanie funduszy zgodnie z planem płatności. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 54

55 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Sekcja/zespół ds. technicznych – do jej zadań należy : opracowywanie materiałów przetargowych i przeprowadzanie przetargów (na usługi oraz na roboty budowlane), zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującym prawem, kontrola i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktów, nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu, koordynacja prac konsultantów pomocy technicznej, nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych zadań, przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 55

56 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zespół/sekcja ds. administracyjno – prawnych - do jej zadań należy : kompletowanie i weryfikowanie wymaganych dokumentów, prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania informacji o projekcie ze szczególnym uwzględnieniem udziału środków UE w realizacji projektu, nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w JRP procedur i zasad obowiązujących w Funduszu Spójności, weryfikowanie pod względem prawnym materiałów przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur przetargowych, umów i kontraktów, prowadzenie postępowań w przypadku roszczeń i sporów. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 56

57 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Procedury działania MAO i JRP są integralnym elementem przygotowania Beneficjenta będącym przedmiotem kontroli Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej w ramach kontroli przedrealizacyjnej lub realizacyjnej Projektu Procedury opisują zależności i kompetencje struktury zarządzania Projektem, odpowiedzialności oraz zakresu zadań osób związanych z realizacją Projektu w ramach JRP. Procedury są zatwierdzane przez Beneficjenta w postaci Zarządzeń lub Uchwał Organów Beneficjenta. Procedury działania MAO i JRP w ramach Projektu 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 57

58 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KIEROWNIK JRP KIEROWNIK JRP odpowiada za prace i funkcjonowanie JRP Odpowiada w ramach procedur i kompetencji za : -nadzór nad Projektem -kontrolę nad pracownikami JRP - koordynację realizacji projektu - opracowanie i wdrożenie procedur - organizacje spotkań JRP z instytucjami zewnętrznymi - monitorowanie postępu prac zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym -Rozliczenie Projektu zgodnie z Decyzją KE / Umową o dofinansowanie 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 58

59 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KIEROWNIK JRP -identyfikację zagrożeń w realizacji Projektu -wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach Projektu - nadzór, inicjacja działań informacyjnych i promocyjnych Kierownik jest bezpośrednio podległy MAO Zakres kompetencji Kierownika JRP powinien być ustalony tak, aby mógł podejmować robocze decyzje bez podpisu MAO 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 59

60 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZADANIA JRP JRP odpowiada za przygotowanie, realizację i rozliczenie Projektu JRP musi posiadać znajomość : zakresu inwestycji, zakresu rzeczowego i finansowego kontraktów, dokumentacji budowlanej, identyfikacji zagrożeń, problemów JRP odpowiada za wdrażanie projektu – aktualizacja dokumentów składanych w instytucjach, zmiany prawne, procedury wdrażania, procedury wewnętrzne, dokumentację przetargową. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 60

61 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZADANIA JRP Nadzór nad realizacją – kontrola postępu prac, bezpośrednia współpraca z : wykonawcami i inżynierami, identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie. Finansowanie i planowanie – wnioskowanie o środki, dokonywanie płatności. Monitoring i sprawozdawczość – przygotowanie raportów i sprawozdań : opisywanie zagrożeń i problemów oraz informowanie o nich odpowiednich instytucji, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, inf. dla instytucji kontrolujących. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 61

62 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 62 ZADANIA JRP Działania informacyjno-promocyjne obowiązki Beneficjentów - JRP Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych w UE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Art. 69 Państwo członkowskie i IZ PO dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie kierują do obywateli UE i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

63 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Obieg dokumentacji w JRP Obieg dokumentacji JRP w ramach struktur Beneficjenta jest oparty : -na wewnętrznych instrukcjach kancelaryjnych Urzędu Gminy -na wewnętrznych instrukcjach kancelaryjnych Spółki komunalnej -zarządzeniach Organu Beneficjenta -procedurach JRP 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 63

64 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Obieg dokumentacji JRP Obieg dokumentacji JRP polega na : -rejestracji pism przychodzących i wychodzących w ramach systemu biura JRP -sygnowaniu pism, notatek, faksów – sygnaturami JRP -nadaniu priorytetu rangi ważności i pilności załatwiania spraw -chronologii akceptacji i zatwierdzania spraw np. podpisywania umów, aneksów, protokołów odbioru, faktur -Identyfikacji osób odpowiedzialnych za załatwianie spraw w JRP 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 64

65 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rekrutacja oraz zatrudnienie osób JRP Zatrudnienie osób w ramach JRP może nastąpić na podstawie : -Umowy o pracę -Umowy kontraktowej – kontraktu menadżerskiego -Umowy zlecenia – na okres Projektu -Charakter umów powinien być stały na czas trwania Projektu np. 2-4 lat. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 65

66 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ryzyko w projekcie a zasoby ludzkie Oprócz typowych ryzyk jak w każdym projekcie inwestycyjnym w projektach FS o dużym stopniu skomplikowania i sformalizowania zarządzania występuje duże ryzyko popełnienia błędu niedotrzymania formalnych uwarunkowań przekładających się na skutki finansowe Pracownicy o doświadczeniu w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi o wiedzy interdyscyplinarnej. Pracownicy skłonni pracować pod presją czasu, skłonni do ponoszenia ryzyka w rozwiązywaniu problemów związanych z projektem. Pracownicy z rynku spełniający wymagania muszą być dobrze opłacani, co jest nie zawsze do spełnienia. Determinuje wymagania co do zasobów ludzkich 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 66

67 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rekrutacja osób do JRP Rekrutację prowadzi zwykle Beneficjent. Za skompletowanie obsady JRP odpowiada MAO. Można także powierzyć rekrutację personelu wyspecjalizowanym agencjom pośrednictwa pracy lub Human Reaserching 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 67

68 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zatrudnianie w JRP Zatrudnianie w JRP odbywa się z grona pracowników: -Urzędów Gmin -Spółek komunalnych -Osób zewnętrznych dobranych do Projektu Warunek podstawowy zatrudnienia w JRP : Doświadczenie zawodowe w realizacji Projektów lub kontraktów w ramach POiIŚ – Fundusz Spójności !!! 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 68

69 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specjalności pracowników JRP Kierownik Projektu – menadżer Główny Księgowy Projektu – księgowy Specjalista ds. finansowych - ekonomista Specjalista techniczny – specjalista branżysta z uprawnieniami np. w zakresie sieci wod-kan, odpadów, energetyki Specjalista ds. prawnych – prawnik lub administratywista Specjalista ds. marketingu i promocji – marketingowiec Specjalista ds. kontroli – audytor lub kontroler Specjalista ds. zamówień publicznych – prawnik Specjalista ds. organizacji – specjalista ds. obsługi biura JRP Specjalista ds. technologii - technolog 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 69

70 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zarządzanie projektem – Umowa JRP W zakresie efektywnego zarządzania Projektem Beneficjent powinien dobrze skonstruować umowę z personelem JRP celem należytego dobrania specjalistycznej kadry, w tym określenia zdań, odpowiedzialności oraz wynagrodzenia. Umowa określa Zadania JRP Wynagrodzenie pokrywające koszty JRP Odpowiedzialność 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 70

71 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszty kwalifikowane Zatrudnianie pracowników w ramach struktury JRP jest kosztem kwalifikowanym pod warunkiem : -Wpisania tych kosztów w strukturze wydatków aplikacji -Potwierdzenia tych kosztów w umowie o dofinansowanie lub decyzji Komisji Europejskiej -Udokumentowanie zgodnie z zasadami księgowości i ustawy o rachunkowości faktycznie poniesionych kosztów na zatrudnienie pracowników w JRP 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 71

72 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszty oraz źródła finansowania JRP Finansowanie JRP jest ukształtowane w ramach montażu finansowego Projektu : Może pochodzić ze źródeł : -Beneficjenta – 100% (koszty własne - kw) -Beneficjenta i źródeł zewnętrznych np. 30% kw / 70 % (montaż finansowy np. wkład własny, NFOŚiGW i UE) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 72

73 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Koszty osobowe w JRP W zależności od rodzaju i złożoności Projektu koszty osobowe osób zatrudnionych w JRP średnio w skali kraju wynoszą: Koszty są podane w cenach netto : MAO – 5000 -10 000 PLN Kierownik JRP – 3000 – 6000 PLN Księgowy Projektu – 3000-5000 PLN Specjalista ds. technicznych – 2500 – 4000 PLN Specjalista ds. prawnych – 3000-4500 PLN Specjalista ds. finansowych – 2500 – 4000 PLN Specjalista ds. organizacji i promocji – 2000 – 4000 PLN 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 73

74 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Jedna z przyczyn kłopotów we właściwym organizowaniu zarządzania projektami są : Późne organizowanie struktur Jednostek Realizujących Projekt – zazwyczaj przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu poprzedzonej kontrolą. 1.Przesadne oszczędzanie beneficjentów objawiające się ograniczaniem do minimum etatyzacji JRP, wynagrodzeń. 2. Łączenie obowiązków w JRP z innymi obowiązkami- w strukturze Beneficjenta – nieskuteczność i nieefektywność działania JRP. Zarządzanie projektem Koszty Osobowe JRP 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 74

75 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kategorie kosztów JRP Kategoriami kosztów utrzymania i obsługi JRP mogą być: -Koszty zatrudnienia pracowników -Koszty obsługi biura -Koszty środków ruchomych – np. samochodu JRP -Koszty reprezentacji JRP – np. delegacji, szkoleń -Koszty obsługi JRP – zewnętrznego doradztwa UWAGA : Koszty te muszą być potwierdzone w strukturze wydatków w umowie o dofinansowanie 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 75

76 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO JRP – WYDATEK KWALIFIKOWANY Wydatki związane z zarządzaniem projektem – wydatki poniesione na niezbędne działania towarzyszące realizacji projektu (które nie są działaniami związanymi z przygotowaniem projektu) zgodne z obowiązującymi Wytycznymi pkt. 6.2. WARUNEK: Szczegółowe opisanie, uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie, oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 76

77 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO JRP – WYDATEK KWALIFIKOWANY Wydatki związane z zarządzaniem projektem: - nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi - elementy wdrażania projektu zarządzanie projektem przez podmiot zewnętrzny, ekspertyzy - wydatki osobowe - koszty ogólne (czynsz energia, ogrzewanie, koszty administracyjne) - systemy informatyczne (zakup, instalacja, użytkowanie) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 77

78 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zasady realizacji projektu Czy jest dopuszczalna zmiana zakresu rzeczowego projektu? –Pamiętaj o ograniczeniach wynikających z umowy Czy jest dopuszczalna zmiana okresu kwalifikowania wydatków? –Pamiętaj o ograniczeniach wynikających z umowy 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 78

79 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Burza mózgów 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 79

80 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zasady i termin realizacji projektu Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, w tym: –Wnioskiem o dofinansowanie –Opisem Projektu –Harmonogramem Projektu tj. Harmonogramem Realizacji Projektu – zał. 3 do umowy Planem finansowania Projektu – zał. 3a do umowy Planem wystąpień o środki dotacji celowej – zał. 3b do umowy UWAGA: Harmonogram jest narzędziem żywym, niemniej zmiany do niego trzeba wprowadzać z głową (patrz § 4 umowy) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 80

81 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zmiana zakresu rzeczowego projektu zmiana w zakresie rzeczowym projektu opisanym najpierw we wniosku o dofinansowanie, a później w umowie o dofinansowanie, możliwa jest jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Wymaga spełnienia przez Beneficjenta szeregu warunków umożliwiających udzielenie zgody przez Instytucję Wdrażającą oraz Instytucję Pośredniczącą na dokonanie takiej korekty umowy. Beneficjent powinien udowodnić łączne spełnienie następujących warunków: brak możliwości przewidzenia przez Beneficjenta na etapie wniosku o dofinansowanie konieczności wykonania dodatkowych zadań w projekcie (np. zakupienia dodatkowego niezbędnego sprzętu); rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu jest konieczne do jego prawidłowej realizacji (brak zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu co najmniej w sposób istotny ograniczy możliwość realizacji projektu przez Beneficjenta); 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 81

82 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zmiana zakresu rzeczowego projektu zmiana zakresu rzeczowego projektu jest dopuszczalna jedynie po przeprowadzeniu testu zgodności zaproponowanych nowych warunków realizacji projektu z kryteriami wyboru projektów do dofinansowania (nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji projektu, w rezultacie której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiącym załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IiŚ oraz w zakresie warunków realizacji Projektu, której rezultatem byłoby nieprzyznanie projektowi dofinansowania w czasie, gdy projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów; wydatki poniesione na rozszerzony zakres rzeczowy projektu nie mogą skutkować zwiększeniem kosztów realizacji projektu pokrywanych ze środków europejskich i pochodzą z oszczędności wygenerowanych w projekcie. 82 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

83 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Monitoring 83 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

84 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Monitoring 84 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

85 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Długoterminowe efekty osiągniętych rezultatów Bezpośrednie i natychmiastowe efekty u beneficjentów Skutki (materialne, usługi) zaangażowanych środków Zaangażowane środki (finansowe, prawne, organizacyjne, ludzkie, etc.) 85 WKŁAD PRODUKT REZULTAT ODDZIAŁYWANIE 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 85

86 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 86 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

87 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Harmonogram realizacji Projektu Studium wykonalności przedstawia działania Beneficjenta jako Projektodawcy w skali czasowej – na skali harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram realizacji Projektu obejmuje fazę: –przygotowawczą, –realizacyjną, –eksploatacyjną. Odbywa się to za pomocą narządzi wykresów H-RF za pomocą oprogramowania EXCELL, MS PROJECT, itp.. 87 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

88 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Harmonogram realizacji Projektu 88 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

89 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Harmonogram realizacji Projektu Harmonogram określa : –przygotowanie projektu, –postępowania przetargowe / PZP, –zadania inwestycyjne, –zadania usługowe, –kampanię promocyjną, –płynność finansową / cash flow, –rozliczenie projektu, –zmiany ewentualne w umowie. 89 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

90 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Harmonogram UWAGI: Harmonogram określa : –postępowania przetargowe / PZP terminy zawiłe np. 52 dni plus prace komisji przetargowych plus KIO plus ewentualne odwołania do Sądu powszechnego –warunki pogodowe – zima – przesunięcie czasowe oddania inwestycji do użytkowania np. o 6 m-cy –FIDIC – Yellow – konieczność uzyskania niezbędnych pozloweń na budowę – opóźnienie o np. 8 m-cy 90 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

91 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Harmonogram UWAGI: Zakończenie inwestycji – prawomocne oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z prawem budowlanym - Odbiór obiektu przez odpowiednie służby PSP, Inspektoraty - Okres zgłaszania wad oraz rękojmi - FIDIC – świadectwo wykonania Rozliczenie Projektu: Rezerwa czasowa na ukończenie inwestycji oraz rzeczowe i finansowe rozliczenie inwestycji – co najmniej 6 m-cy 91 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

92 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Harmonogram UWAGI: Etap eksploatacji obiektu musi być poparty rzetelną analizą finansową Beneficjenta w zakresie konieczności utrzymania wskaźników Projektu - w tym trwałości Projektu przez 5 lat od daty zakończenia Projektu. Zagrożenia – źle wyliczona amortyzacja majątku, zabezpieczenia na odtworzenia majątku. Zagrożenia – brak finansowania bieżących potrzeb majątkowych wybudowanego obiektu w ramach Projektu 92 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

93 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość projektu i źródła finansowania Koszt całkowity, a wydatki kwalifikowalne –Konsekwencje nieujawnienia wydatków niekwalifikowalnych Środki funduszu/dofinansowanie – max kwotowy / % na sztywno Jak ujmować wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych? Co robić z odsetkami od kwoty dofinansowania w formie zaliczki? 93 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

94 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dochodowość Rzeczywisty poziom dofinansowania, odnoszący się do całkowitego kosztu inwestycji może kształtować się na niższym poziomie niż to wynika z umowy! Wynika to z przepisów art. 55 rozporządzenia nr 1083/2006, zgodnie z którymi w przypadku projektów generujących dochód, które nie są objęte zasadami pomocy publicznej i których koszt całkowity przekracza 1 mln euro, wysokość wydatków kwalifikowanych odpowiada luce finansowej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość dochodów generowanych w trakcie funkcjonowania projektu). Szczegółowe zasady wyliczania poziomu dofinansowania dla takich projektów określone są w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 94 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

95 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dochodowość – zapoznaj się koniecznie z: Wydaną przez Komisję Europejską – Komitet Koordynujący Fundusze (COCOF) interpretacją zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 –COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010r. 95 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

96 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ćwiczenie Luka finansowa 96 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

97 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kary umowne Kara umowna wynikająca z postanowień umowy zawartej z Wykonawcą, powinna być traktowana jak incydentalny dochód, a zatem zmniejsza kwotę poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które mogą być zadeklarowane do refundacji we wniosku o płatność W praktyce stosowane są dwa alternatywne sposoby rozliczania kar umownych: 97 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

98 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kary umowne –kara umowna jest traktowana jako przychód i jest w całości odjęta od wydatków kwalifikowalnych na poziomie WoP –kara umowna jest potrącana z płatności za daną fakturę, a we WoP, zgodnie z zasadą ogólną, rozliczany jest tylko wydatek faktycznie poniesiony jednocześnie dodatkowe wydatki poniesione przez beneficjenta wskutek niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień umownych mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio udokumentowane oraz będą zgodne z pozostałymi zasadami kwalifikowania wydatków. 98 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

99 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 99 Koszt całkowity realizacji projektu Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Rozporządzenie 1083/2006 Fundusz strukturalny Wkład własny Wkład pieniężny Wkład pieniężny Wkład niepieniężny (art. 56 ust. 2c) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

100 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozliczanie kosztów kwalifikowanych w ramach wytycznych MRR Podstawa rozliczania kosztów kwalifikowanych w ramach POIiŚ jest stosowanie przez Beneficjenta : Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (...) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami i innymi nieprawidłowościami. Wytyczne MRR w sprawie wydatków kwalifikowanych 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 100

101 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Weryfikacja 100% dokumentów poświadczających wydatki Weryfikacja wydatków Weryfikacja dokumentów poświadczających wydatki na próbie Kontrola 100% projektów Kontrola projektów na próbie Kontrole projektów na miejscu Weryfikacja 100% wniosków o płatność Beneficjent dostarcza wszystkie faktury Beneficjent dostarcza zestawienie faktur wraz z wybranymi fakturami Beneficjent dostarcza zestawienie faktur 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 101

102 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Do wszystkich wydatków kwalifikowalnych mają zastosowanie te same zasady dotyczące ich ponoszenia, dokumentowania, zasad sporządzania wniosków o płatność itp. bez względu, czy wydatek został poniesionych przez Beneficjenta, czy przez inny podmiot upoważniony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Zmiana podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych może być dokonana na uzasadniony wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie Ogólne zasady – podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 102

103 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szczegółowe kategorie wydatków kwalifikowalnych w projektach Infrastrukturalnych POIiŚ 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 103

104 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Niezbędne wydatki związane z przygotowaniem projektów poniesione na przygotowanie koniecznych dokumentów np.: Wydatki związane z przygotowaniem projektu (1/2) -dokumentacja projektowa, -dokumentacja techniczna, -studium wykonalności (w tym analiza finansowo- ekonomiczna), -raport oddziaływania na środowisko, -dokumentacja przetargowa, -master plan (jeśli jest niezbędny), -wydatki poniesione na opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, -w przypadku projektów przyrodniczych wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji przyrodniczej (w tym m. in. planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego, analiza potrzeb/analiza opcji) mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach POIiŚ 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 104

105 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowalnymi Wydatki związane z przygotowaniem projektu (2/2) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 105

106 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki związane z zarządzaniem projektem – wydatki poniesione przez Beneficjenta na niezbędne działania towarzyszące realizacji projektu (z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych), które nie są działaniami związanymi z przygotowaniem projektu Warunkiem uznania wydatków poniesionych w związku z zarządzeniem projektem za kwalifikowalne jest ich szczegółowe opisanie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie Wydatki związane z zarządzaniem projektem (1/2) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 106

107 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki związane z zarządzaniem projektem (2/2) Wydatki związane z zarządzaniem projektem mogą dotyczyć: a) wydatków związanych z nadzorem nad prowadzonymi robotami budowlanymi, b) wydatków związanych z wdrażaniem projektu (tj. np. niezbędne ekspertyzy, powierzenie zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu), c) kosztów ogólnych (tj. m.in. opłat czynszowych, kosztów administracyjnych, opłat za energię, ogrzewanie), d) wydatków osobowych, e) wydatków związanych z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie. Całkowita kwota wydatków związanych z zarządzaniem projektem, z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi, a więc (b+c+d+e) nie będzie mogła przekroczyć 3% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 107

108 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w kategorii Zakup terenu (tj. wszystkich wydatków związanych bezpośrednio z zakupem nieruchomości) nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (z zastrzeżeniem projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego, współfinansowanych przez EFRR) Wydatki na nabycie nieruchomości niezabudowanej będą uznane za kwalifikowalne, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: 1)nabyta nieruchomość niezabudowana jest bezpośrednio niezbędna dla realizacji projektu i zostanie bezpośrednio wykorzystana do realizacji projektu Wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej (1/2) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 108

109 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2)wydatek poniesiony na nabycie nieruchomości niezabudowanej nie przekracza wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym 3)nabycie nieruchomości niezabudowanej zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie i bezpośrednio wskazane w umowie o dofinansowanie Wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej (2/2) Zatem, nawet jeśli np. ze względów własnościowych nie jest możliwy zakup jedynie tej części gruntu, która będzie wykorzystana bezpośrednio do realizacji projektu, ale konieczny jest zakup dodatkowej powierzchni, to ta część wydatku na nabycie nieruchomości niezabudowanej, która dotyczy terenu, który nie będzie bezpośrednio wykorzystany dla realizacji projektu nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 109

110 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki na nabycie nieruchomości zabudowanej będą uznane za kwalifikowalne, jeśli spełnią następujące warunki: 1)nabyta nieruchomość zabudowana jest bezpośrednio niezbędna dla realizacji projektu zostanie bezpośrednio wykorzystana do realizacji projektu Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej (1/2) Zatem, nawet jeśli np. ze względów własnościowych nie jest możliwy zakup jedynie tej części nieruchomości zabudowanej, która będzie wykorzystana bezpośrednio do realizacji projektu, ale konieczny jest zakup dodatkowej powierzchni, to ta część wydatku na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, która dotyczy terenu, który nie będzie bezpośrednio wykorzystany dla realizacji projektu nie może zostać uznana za wydatek kwalifikowalny. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 110

111 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2)wydatek poniesiony na nabycie nieruchomości zabudowanej nie przekracza wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym 3)nabycie nieruchomości zabudowanej zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie i bezpośrednio wskazane w umowie o dofinansowanie 4)budynki są dostosowane do potrzeb projektu (tj. będą wykorzystywane do wdrażania projektu) Wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej (2/2) W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków/budowli, za wydatek kwalifikowalny będzie można uznać jedynie wydatek odpowiadający wartości gruntu oraz wydatek związany z wyburzeniem niepotrzebnego budynku/budowli. Wydatek odpowiadający wartości budynku/budowli, które ulegną wyburzeniu, nie będzie uznany za wydatek kwalifikowalny. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 111

112 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki poniesione na przygotowanie terenu i budowę niezbędne dla realizacji projektu będą kwalifikowalne Wydatki na działania kompensacyjne wynikające z raportu z oceny oddziaływania na środowisko oraz z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogą być uznane za kwalifikowalne Przygotowanie placu budowy i budowa 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 112

113 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki na zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu będą wydatkami kwalifikowalnymi jeśli: środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości Sprzęt i wyposażenie (1/3) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 113

114 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki na zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie (np. specjalistyczne pojazdy do monitorowania sieci kanalizacyjnej, wozy asenizacyjne, specjalistyczny sprzęt komputerowy, fotoradary zamontowane w pojazdach właściwych służb itp.) mogą być uznane za kwalifikowalne po spełnieniu następujących warunków: są niezbędne dla realizacji projektu bądź dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu, będą wykorzystywane tylko dla celów związanych z danym projektem w ramach którego zostaną zakupione, przenośne środki trwałe zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu, zostaną wskazane w umowie o dofinansowanie projektu, zostaną włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. Sprzęt i wyposażenie (2/3) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 114

115 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wydatki na przenośne środki trwałe nie zainstalowane na stałe w projekcie, zakupione lub wytworzone w celu realizacji projektu (np. samochody, komputery, meble, drukarki, itp.) mogą być kwalifikowalne jeżeli: są bezpośrednio niezbędne dla realizacji projektu – w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu - wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym, są bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie projektu. Sprzęt i wyposażenie (3/3) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 115

116 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podatek od towarów i usług (VAT) będzie wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy nie podlega zwrotowi w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług (nie jest możliwe jego odzyskanie przez Beneficjenta) VAT podlegający odzyskaniu nie będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowalnych są zobowiązani dołączyć do Wniosku o dofinansowanie z przekazywanego do IP Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, którego wzór będzie stanowił załącznik do Wytycznych Podatek od towarów i usług (VAT) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 116

117 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inne niż podatek VAT obciążenia, podatki, opłaty, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, jeśli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta Niezbędne opłaty 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 117

118 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Inne niż wskazane dotychczas kategorie wydatków mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli konieczność ich poniesienia wynika bezpośrednio ze specyfiki realizowanego projektu i jeśli zostaną wskazane w umowie o dofinansowanie Inne kategorie wydatków 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 118

119 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Szczegółowe kwestie dotyczące kwalifikowania wydatków są uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 119

120 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozliczanie robót budowlanych i dostaw w ramach Projektu Rozliczanie robót budowlanych i dostaw przez Beneficjenta w ramach Projektu oparte jest na : Prawomocnie zawartej umowie lub kontrakcie : Umowie o dofinansowanie Projektu/Decyzji Komisji EU Umowie z Wykonawcą robót budowlanych Umowie z Wykonawcą dostaw 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 120

121 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podstawy prawne Aby rozliczyć kontrakt lub Projekt Beneficjent musi stosować : -Prawo zamówień publicznych -Prawo budowlane -Kodeks cywilny -Ustawę o rachunkowości -Ustawę o finansach publicznych -Procedury FIDIC (do wyboru Beneficjenta) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 121

122 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W realizacji Projektu można go podzielić na kontrakty w ramach zamówień publicznych - przetargi nieograniczone/ograniczone Kontrakty na roboty i dostawy Zamawiający JRP Zadanie 1Zadanie 2Zadanie 3 -5 1 kontrakt na roboty – czerwony FIDIC np. 1 kontrakt na dostawy: przepompowni przydomowych, pompowni sieciowych 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na roboty –żółty FIDIC ( projektuj i buduj ) 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 122

123 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W realizacji Projekt podzielony na kontrakty usługowe w ramach zamówień publicznych - przetargi nieograniczone/ograniczone Kontrakty usługowe Doradztwo prawne Pomoc techniczna Działania promocyjne Zamawiający JRP Inżynier Kontraktu 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 123

124 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Data zakończenia inwestycji Datą odbioru inwestycji od wykonawcy zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Raportu Końcowego projektu Funduszu Spójności dla projektów realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC, jest data wystawienia wykonawcy Świadectwa Przejęcia. Dla wykonawcy protokół odbioru robót stanowi potwierdzenie wykonania robót oraz podstawę do żądania wynagrodzenia, natomiast dla inwestora protokół ten stanowi podstawę do kontroli wykonywanych przez wykonawcę postanowień umowy w zakresie ilości zamówionych i wykonanych robót, terminowości ich realizacji oraz stwierdza ewentualne wady i usterki. Protokół odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 124

125 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Protokół odbioru Świadectwo Przejęcia może być uznane za odpowiednik protokołu odbioru, przy założeniu, że takie znaczenie zostało mu nadane w umowie. Natomiast wydanie Świadectwa Wykonania oznacza, że wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w tym związanych z usunięciem wad stwierdzonych w tzw. Okresie Zgłaszania Wad stanowiącym faktycznie okres gwarancji. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 125

126 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ukończenie kontraktu Warunki Kontraktowe FIDIC posługują się pojęciem czas na ukończenie rozumianym jako czas liczony od daty rozpoczęcia przeznaczonym na ukończenie robót ustalonym w załączniku do Oferty wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4, nie zaś obowiązującym w polskim prawie budowlanym, mniej elastycznym pojęciem termin wykonania robót. W sytuacji, kiedy inwestor przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji robót ustanawia w SWIZ katalog przesłanek, który może być tożsamy z katalogiem określonym w FIDIC. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 126

127 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Okres zgłaszania wad W polskim prawie funkcjonuje pojęcie rękojmi i gwarancji jakości. Zgodnie z Art. 568. § 1 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, zaś termin udzielenia gwarancji jest określany w dokumencie gwarancyjnym. Natomiast Warunki Kontraktowe FIDIC operują pojęciem Okres Zgłaszania Wad, przez które należy rozumieć okres zgłaszania wad w Robotach lub Odcinku, liczony od daty, z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 (Przejęcie Robót lub Odcinków). 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 127

128 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ROZLICZENIE PROJEKTU Za ostateczne rozliczenie przez Beneficjenta Projektu będzie rozliczenie ostatniej transzy płatności z Instytucją Zarządzającą IZ / KE – w postaci rozliczenia ostatniej transzy płatności tzw. kwoty zatrzymanej i poświadczenie przez Instytucję Certyfikującą końcowej deklaracji wydatków Projektu. Rozliczenie finansowe musi także potwierdzać stan faktyczny oraz mieć przełożenie w aspekcie rozliczenia rzeczowego Projektu, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz utrzymania trwałości Projektu przez 5 lat od jego zakończenia 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 128

129 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wkład własny Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. W tym przypadku środkami własnymi nie są w szczególności: –środki pochodzące z części budżetowych poszczególnych dysponentów w formie dotacji na realizację danego przedsięwzięcia, –środki bezzwrotne państwowych osób prawnych w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 129 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

130 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zakaz podwójnego finansowania Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: –zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. 130 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

131 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zakaz podwójnego finansowania –zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków publicznych, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. –zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. –zrefundowanie ze środków funduszy strukturalnych wydatku poniesionego na używany środek trwały/nieruchomość, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat 131 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

132 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KONTROLE KRZYŻOWE weryfikacja przestrzegania zasady zakazującej podwójnego współfinansowania 132 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

133 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podatek VAT Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy: –został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, oraz –Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (uwaga: pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 31 stycznia 2008r. (DZF-IV- 92261-8-AS/08/935 o niekwalifikowalności odliczeń podatku VAT na podstawie proporcji) 133 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

134 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podatek VAT Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny jest zobowiązany do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu. 134 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

135 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podatek VAT Beneficjent składa Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, którym jest związany w okresie od dnia złożenia do IW wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ, przez okres realizacji projektu oraz przez okres trwałości projektu (5 lat) 135 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

136 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podatek VAT Ani Instytucja Wdrażająca ani żadna inna nie będą wydawać opinii dotyczących podatków… … jedyną rekomendacją jest wystąpienie o interpretację do właściwego Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej oraz Krajowej Informacji Podatkowej 136 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

137 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Forma i warunki wypłaty dofinansowania Terminy, wysokość oraz formę wypłaty dofinansowania określa Harmonogram Projektu Uwaga na odsetki karne w przypadku nierozliczenia w terminie wsparcia udzielonego w formie zaliczki!!! Dotacja celowa, a koniec roku budżetowego Płatności pośrednie - wymagania Pamiętaj o warunkach, które musisz wypełnić by otrzymać płatność końcową 137 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

138 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola, audyt, ewaluacja, monitorowanie... Różnice dotyczące przedmiotu badań na poziomie celów; Różnice dotyczące zakresu badania; Różnice dotyczące wykorzystywanych narzędzi; Różnice dotyczące wpływu zarządzającego na kształt i zakres badania; Różnice dotyczące terminu prowadzenia badania. 138 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

139 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zadań objętych projektem Obowiązek przekazywania na wniosek IW dokumentacji związanej z prowadzeniem procedur Jak nie PZP to specjalne reguły i procedury! Ewentualne korekty finansowe za naruszenie zgodnie z taryfikatorem Naruszenie Ustawy Pzp jest jak dotychczas najpowszechniejszym powodem zwrotu środków przez Beneficjentów 139 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

140 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instytucje uczestniczące w kontroli realizacji projektów w ramach POIiŚ Instytucje krajowe Instytucje krajowe IZ RPO IC/IPOC (wizyty sprawdzające) * Instytucje wspólnotowe KE OLAF ETO GIKS/UKS GIKS/UKS NIK NIK UZP UZP * w szczególnych przypadkach m.in. w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia kontroli wydatków w IZ. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 140

141 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Trwałość Projektu Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków Rozporządzenie 539/2010 zmodyfikowało treść art. 57 rozp. 1083/2006 141 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

142 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Monitoring i sprawozdawczość Beneficjent zobowiązany jest systematycznie monitorować przebieg realizacji projektu Obowiązek ten wykracza poza okres realizacji projektu –przez 5 lat po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent ma obowiązek przedstawienia raportu z osiągniętych efektów W trakcie realizacji projektu funkcję sprawozdania z realizacji projektu pełni wniosek o płatność 142 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

143 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność Formularz wniosku beneficjenta o płatność: służy rozliczeniu dotychczas poniesionych wydatków i wnioskowania o ich refundację lub kolejną zaliczkę, poprzez: –płatność zaliczkową - pierwsza płatność zaliczkowa nastąpi po złożeniu zabezpieczenia wymaganego umową o dofinansowanie, kolejne transze zaliczki zostaną wypłacone po rozliczeniu 70% środków dotychczas przekazanych Beneficjentowi 143 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

144 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność –płatność pośrednią i końcową, które występują w systemie refundacyjnym, gdzie płatność dla beneficjenta jest zwrotem określonej części poniesionych przez beneficjenta wydatków wykazanych w wniosku o płatność. W przypadku płatności zaliczkowych należy koniecznie zwrócić uwagę na konsekwencje zmiany Ustawy o finansach publicznych (01.01.2010r.) 144 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

145 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność Dodatkowo Ustawa o finansach publicznych wprowadziła art. 190 W przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. UFP nie przewiduje sankcji za naruszenie tego przepisu 145 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

146 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność WBoP wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami (postępem finansowym): –krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań/etapów projektu - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie robót budowlanych etapu I, zamieszczenie tablic informacyjnych (liczbę i termin umieszczenia tablic), zamieszczenie informacji o projekcie na stronie www. 146 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

147 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność –tabela wydatków kwalifikowanych związanych z działaniami podejmowanymi w projekcie w bieżącym okresie –postęp finansowy realizacji projektu (wszystkie wydatki) –krótki opis prezentujący zadania/etapy, jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Jeśli w ramach danego zadania nie będą podejmowane żadne działania należy o tym napisać –opis postępu we wskaźnikach produktu - materialne efekty, jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu 147 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

148 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność Kwota zatwierdzona przez IW do wypłaty na rzecz Beneficjenta może zostać pomniejszona o środki uznane na podstawie decyzji administracyjnej za nieprawidłowo wydatkowane, a przekazane na podstawie wcześniej zrealizowanych WBoP Beneficjenta oraz o niewydatkowaną lub nierozliczoną zaliczkę. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem jego dostępności 148 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

149 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność W przypadku Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi środki na realizacje Projektów uwzględniane są w budżecie konkretnej jednostki na dany rok budżetowy. Beneficjent jest informowany każdorazowo o wysokości zaakceptowanego wniosku o płatność oraz o korektach finansowych i przyczynach ich dokonania w ramach danego wniosku. 149 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

150 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Data poniesienia wydatku dokonanego przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – data obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek dokonanego kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku bankowego dokonanego gotówką – datę faktycznego dokonania płatności Wkładu niepieniężny – datę faktycznego wniesienia wkładu 150 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

151 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność - załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty (WB, historia rachunku, potwierdzenie przelewu przyjęte przez bank do realizacji - na przelewie powinien być podany numer kontraktu lub inne dane identyfikujące wydatek z projektem. Dla płatności gotówkowych oznaczenie na dokumencie księgowym zapłacono gotówką lub dokument Kasa przyjmie (KP) lub Kasa wypłaci (KW) wraz z Raportem Kasowym) 151 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

152 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność - załączniki oświadczenie o kwalifikowalności VAT (co rok!!!) wyciąg z wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej, przy płatnościach w walucie obcej, informację o zasadach ujętych w polityce rachunkowości stosowanych do rozliczeń związanych z transakcjami walutowymi (1-szy raz). potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających prawidłowość operacji w zależności od rodzaju kontraktu. Zazwyczaj są to dokumenty wymagane przepisami prawa lub umową z wykonawcą/dostawcą. 152 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

153 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji Kontrakty na roboty budowlane: dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego umowa z wykonawcą gwarancji dobrego wykonania i gwarancja zaliczkowa przejściowe świadectwa płatności lub innych dokumentów określających zakres wykonanych robót (tabela elementów skończonych) protokoły z negocjacji dla robót dodatkowych i zamiennych protokoły konieczności protokoły odbiorów częściowych świadectwo przejęcia wstępnego odcinka świadectwo przejęcia wstępnego robót poświadczenie zwolnienia kwot zatrzymanych protokoły wypełnienia gwarancji. 153 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

154 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji Kontrakty na dostawy: dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego umowa z dostawcą; gwarancja dobrego wykonania i gwarancja zaliczkowa protokoły odbiorów wstępnych i końcowych. książka inwentarzowa dokument przyjęcia na magazyn z podaniem miejsca składowania lub dowód przychodowy OT "Przyjęcie środka trwałego" (wraz z informacją gdzie znajduje się sprzęt i pod czyją opieką) 154 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

155 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji Kontrakty na usługi: dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego umowa z wykonawcą gwarancja zaliczkowa dokument akceptujący przyjęcie raportu przejściowego lub końcowego dokumenty wymagane do potwierdzenia pracy personelu (jeżeli dotyczy) inne dokumenty przewidziane umową, wymagane do odbioru usługi. 155 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

156 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji Przykłady innych wydatków: Wydatki na wynagrodzenia - ??? Delegacje - ??? 156 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

157 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o płatność - załączniki Potwierdzanie za zgodność z oryginałem: –umieszczenie np. słów za zgodność z oryginałem/zgodnie z oryginałem oraz daty i czytelnego podpisu osoby z pionu finansowego (np. główny księgowy/skarbnik) lub innej osoby upoważnionej pisemnie przez beneficjenta (upoważnienie należy dołączyć do WBoP), wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka imienna i parafka lub odręczny czytelny podpis). 157 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

158 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumentacja projektu Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek faktycznie poniesiony przez beneficjenta (nastąpił rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta - z wyjątkiem amortyzacji i wkładu niepieniężnego). Dowodem poniesienia wydatku jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodem płatności (preferowany - wyciąg bankowy) 158 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

159 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dokumentacja projektu Zasady dokumentowania kosztów związanych z wkładem niepieniężnym, amortyzacją oraz innych kosztów określa IZ. Wydatek kwalifikowalny to wydatek udokumentowany Brak dokumentacji = brak kwalifikowalności 159 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

160 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opis dokumentu Opis dokumentu księgowego powinien zawierać : numer umowy o dofinansowanie projektu (+ tytuł projektu) informację, że projekt współfinansowany jest z EFRR nazwę Programu Operacyjnego nr osi priorytetowej oraz nr działania 160 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

161 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opis dokumentu Opis związku wydatku z projektem –Nazwa i nr kategorii wydatku, przedstawionej we wniosku o dofinansowanie projektu, której dotyczy wydatek wraz z podaniem pozycji z faktury, wartości wydatku kwalifikowanego z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług (VAT). –W przypadku, gdy dokument zawiera różne kategorie wydatków, należy wymienić wszystkie z podaniem ich wartości. –Ponadto, jeżeli występują również wydatki niekwalifikowalne, należy wskazać ich wartość tak aby suma wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych była tożsama z wartością całkowitą dokumentu. 161 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

162 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opis dokumentu w przypadku PJB – kod klasyfikacji budżetowej informację o poprawności formalno-rachunkowej i merytorycznej podstawa prawna wyboru wykonawcy (Pzp) - w przypadku wydatków co do których nie stosuje się ustawy PZP, należy wskazać podstawę prawną na podstawie której wydatek został poniesiony informacja, czy dany wydatek jest wydatkiem inwestycyjnym, czy bieżącym 162 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

163 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opis dokumentu numer i datę (lub tylko datę jeśli brak jest numeru) zawarcia kontraktu/umowy z Wykonawcą, z tytułu którego poniesiono wydatek jeśli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie/odebranie robót/usług/dostaw – dane identyfikujące ten dokument (np. numer, data sporządzenia) w przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN - kurs, po którym przeliczono jej wartość, na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych. 163 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

164 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opis dokumentu Dodatkowo należy: Zawrzeć na opisie/podpiąć informację z jakiego rachunku bankowego i kiedy dokument został zapłacony (+ ew. kiedy skąd został zrefundowany) Zawrzeć na opisie informację w jakim wniosku o płatność dokument został ujęty Podpiąć pod dokument wszelkie wyliczenia i oświadczenia jeśli sam opis nie jest wystarczający (może budzić wątpliwości) 164 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

165 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zabezpieczenie W jakiej wysokości? W jakiej formie? Na jak długo? 165 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

166 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 166 Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych w UE Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS. Art.8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w ust. 2, 3 i 4. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

167 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 167 Rozporządzenie 1828/2006 nakłada na beneficjentów obowiązki w zakresie informacji i promocji: 1.W trakcie realizacji projektu: Jeśli wkład publiczny do projektu przekracza 500.000 EUR, projekt dotyczy robót infrastrukturalnych lub budowlanych – należy umieścić tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji projektu. 2. Po zakończeniu realizacji projektu: jeśli wkład publiczny do projektu przekracza 500.000 EUR, projekt dotyczy zakupu środków trwałych, finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych – należy umieścić na stałe widoczną tablicę pamiątkową, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 3. Wszystkie jakiekolwiek dokumenty (np. zaświadczenia) dotyczące projektu muszą zawierać informację o współfinansowaniu PO z EFS lub EFRR, FS. 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

168 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Obowiązki informacyjne Niby oczywista oczywistość, a w praktyce niechlujstwo na każdym kroku!!! 168 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

169 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 169 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

170 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 170 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

171 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 171 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

172 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 172 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

173 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska 173

174 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta 174 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

175 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zasady oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w zależności od ich wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny być oznaczane według jednego z dwóch możliwych wariantów: –wariant podstawowy – dla dużych materiałów (w tym multimedialne, wybrane drukowane) –wariant minimalny – dla małych materiałów (w tym wybrane drukowane) Wybór zastosowanego wariantu zależy od wielkości materiału, rodzaju i techniki wykonania, przy czym rekomendowane jest stosowanie wariantu podstawowego w każdym przypadku, gdy warunki techniczne to umożliwiają. 175 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

176 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wariant podstawowy - dla dużych materiałów Wariant podstawowy zakłada, że wszelkie duże materiały promocyjne, materiały multimedialne oraz wybrane materiały drukowane będą zawierały, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym oraz Księgą identyfikacji wizualnej NSS, obowiązkowo: –emblemat Unii Europejskiej, –odwołanie słowne do Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności lub obu funduszy, –logo POIiŚ, –hasło promocyjne POIiŚ, –a opcjonalnie (jeśli to możliwe) np. logo beneficjenta, logo podmiotu upoważnionego, logo instytucji, herb JST oraz informację o współfinansowaniu projektu. 176 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

177 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Uwagi do wariantu podstawowego: Hasło POIiŚ jest umieszczane w dowolnym miejscu materiału. –Musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków. Informacja o współfinansowaniu jest umieszczana w dowolnym miejscu materiału. –Musi być jednak umieszczona poza ciągiem znaków. W przypadku stron internetowych, ogłoszeń internetowych, baz danych, filmów, prezentacji PowerPoint oraz innych materiałów multimedialnych dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie animowanych wersji elementów wizualizacji. 177 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

178 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wariant minimalny - dla małych materiałów Wariant minimalny zakłada, że małe materiały promocyjne oraz wybrane materiały drukowane będą zawierały, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym oraz Księgą identyfikacji wizualnej NSS obowiązkowo: –emblemat Unii Europejskiej, –odwołanie słowne do Unii Europejskiej, –logo POIiŚ, –a opcjonalnie (jeśli to możliwe): np. logo beneficjenta, logo podmiotu upoważnionego, logo instytucji, herb JST. 178 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

179 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Stosowanie informacji o współfinansowaniu W informacji o współfinansowaniu należy posługiwać się pełnymi nazwami tj. Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności. Należy również zadbać o dostrzegalność oznaczeń, tak by oznaczenia wraz z informacją o współfinansowaniu były widoczne dla odbiorców. Dodatkowo w informacji o współfinansowaniu nie można używać nazw: beneficjenta, instytucji pośredniczących i wdrażających, innych źródeł współfinansowania oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, że przekaz o udziale środków UE będzie nieczytelny i mało przejrzysty. Wyjątek stanowią projekty w odniesieniu do których możliwe jest odwołanie do współfinansowania ze środków budżetu państwa. Dopuszcza się, aby w informacji o współfinansowaniu używać nazw projektów 179 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

180 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica informacyjna Beneficjent niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji projektu tj. rzeczywistym rozpoczęciu robót i/lub dostaw umieszcza tablicę informacyjną w widocznym punkcie, w miejscu realizacji projektu. W przypadku, gdy termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu przypada przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wówczas beneficjent jest zobligowany do zamieszczenia tablicy informacyjnej niezwłocznie po podpisaniu umowy. Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej, gdy projekt spełnia łącznie następujące warunki: –całkowity wkład publiczny w projekcie przekracza 500 000 euro, –projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych. W przypadku mniejszych inwestycji umieszczenie tablic informacyjnych nie jest obligatoryjne ale rekomendowane. 180 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

181 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica informacyjna – elementy obowiązkowe emblemat UE z odwołaniem słownym do UE oraz odwołaniem słownym do EFRR lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, hasło promocyjne POIiŚ informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, tytuł projektu, nazwę beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, wartość projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN) kwotę dofinansowania z EFRR lub Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN). 181 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

182 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica informacyjna Zalecane wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość). Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy. Minimalna wymagana liczba tablic wynosi 1. Zaleca się, jeśli charakter projektu na to pozwala, ustawienie większej ilości tablic. Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tablicę informacyjną zastępuje się stałą tablicą pamiątkową. W przypadku wystawienia większej ilości tablic informacyjnych, nie każdą tablicę informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową. Beneficjent może, dla zapewnienia lepszego upowszechniania informacji, umieścić większą ilość tablic pamiątkowych. 182 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

183 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica informacyjna 183 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

184 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica informacyjna 184 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

185 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica pamiątkowa W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR lub Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tj. rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót i/lub dostaw, należy umieścić tablicę pamiątkową. W sytuacji, gdy rzeczowa realizacja projektu dobiegła końca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, beneficjent zamieszcza tablicę pamiątkową niezwłocznie po podpisaniu umowy. Minimalna wymagana liczba tablic pamiątkowych dla projektu wynosi 1. Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia tablicy pamiątkowej, gdy projekt spełnia łącznie następujące warunki: –całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 euro, –projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych. 185 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

186 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica pamiątkowa musi zawierać: emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do EFRR lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, hasło promocyjne POIiŚ informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:Projekt (należy wstawić tytuł projektu - może być skrócona nazwa lub zakup, przebudowa, budowa, modernizacja itp.) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 186 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

187 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablice pamiątkowe Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw). Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie ww. terminów. Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy. 187 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

188 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Umieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych Tablice informacyjne i pamiątkowe należy umieszczać w miejscach najbardziej widocznych, zapewniających dostęp jak największej liczbie osób oraz umożliwiających swobodne zapoznanie się z jej treścią. Umiejscowienie tablicy nie może zagrażać bezpieczeństwu osób zapoznających się z jej treścią. Do najbardziej widocznych miejsc należy zaliczyć m.in. bramy wjazdowe, wejścia do budynków, hole budynków, parkingi, stacje kolejowe (w pobliżu głównego budynku dworca lub w budynku dworca). 188 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

189 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tablica pamiątkowa 189 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

190 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tabliczki i naklejki informacyjne Dla oznakowania środków trwałych m.in. maszyn i urządzeń, pojazdów, aparatury, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego zakupionych dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej stosuje się oznaczenie w postaci tabliczek lub naklejek informacyjnych. Tabliczki/naklejki informacyjne stosuje się również w przypadku wartości niematerialnych i prawnych np. oprogramowanie, umieszczając je w widocznym miejscu na sprzęcie, w którym dane oprogramowanie zostało zainstalowane. Ponadto tabliczki/naklejki informacyjne mogą być wykorzystane do oznaczenia współfinansowania stanowisk pracy w ramach POIiŚ. W bezpośrednim, stałym (o ile istnieje) miejscu pracy osób zamieszcza się informację w formie tabliczki np. przed pokojem, w którym dana osoba wykonuje obowiązki. 190 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

191 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tabliczki i naklejki informacyjne Zalecane wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość). Na naklejkach należy stosować oznaczenie w wariancie podstawowym. Jeżeli wielkość zakupionej rzeczy na to nie pozwala, na naklejkach należy stosować wariant minimalny. W przypadku tabliczek zalecane wymiary wynoszą 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość). Na tabliczkach należy stosować oznaczenie właściwe dla wariantu podstawowego. Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów naklejki i tabliczki z uwagi na rodzaj i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnych wzorów. 191 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

192 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tabliczki i naklejki informacyjne Przedmioty, na których nie ma możliwości zamieszczenia czytelnych logotypów i informacji o współfinansowaniu, można oznaczyć przez zamieszczenie logotypów i informacji na opakowaniu sprzętu. Naklejki informacyjne stosuje się przede wszystkim dla oznaczenia sprzętu o małych gabarytach m.in. komputerów, drukarek, kserokopiarek, tabliczek na drzwi. Naklejka powinna być umieszczona bezpośrednio na danym przedmiocie, jednakże w taki sposób, aby nie utracić gwarancji lub rękojmi i nie zniszczyć przedmiotu. W ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek papierowych, na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, a także tabliczek plastikowych, metalowych, graweru itp. 192 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

193 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Naklejka 193 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

194 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Tabliczka informacyjna 194 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

195 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oznaczanie dokumentów Oznaczeniu stosownymi znakami i opcjonalnie informacją o współfinansowaniu podlegają dokumenty dotyczące realizacji projektu po podpisaniu przez beneficjenta umowy o dofinansowanie, za wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane innym podmiotom. Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu. Dokumenty powinny być oznaczone wszystkimi obowiązkowymi elementami wariantu podstawowego, (tj. emblematem Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, (opcjonalnie - hasłem promocyjnym). W przypadku korespondencji papierowej (na papierze firmowym) obowiązuje wariant minimalny oznaczania. 195 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

196 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oznaczeniu podlegają w szczególności: korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi podmiotami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ (zarówno papierowa jak i elektroniczna), opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno-prawne na świadczenie usług (np. doradztwa), umowy z wykonawcami, dokumentacja przetargowa tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu umieszczane w siedzibie i/lub na stronach internetowych zamawiającego, certyfikaty i zaświadczenia. 196 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

197 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oznaczanie dokumentów Dokumenty finansowe – faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe nie podlegają oznaczaniu. Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania dokumentów dotyczą sytuacji, w których oznaczenie jest wykonalne technicznie. W przypadku dokumentów mających charakter gotowych formularzy, wzorów, w których treść instytucja/podmiot nie ma możliwości ingerencji (np. druki samokopiujące, druki faktur/rachunków, itp.) lub gdy dokumenty wystawiają zewnętrzne podmioty, oznaczanie nie jest wymagane. 197 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

198 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najchętniej stosowane dotychczas narzędzia promocyjne przez beneficjentów Funduszy Europejskich - inauguracja rozpoczęcia realizacji projektu/poszczególnego etapu/festyn promujący projekt, - konferencja prasowa, - materiały promocyjne (gadżety) związane z projektem, - informacja prasowa i telewizyjna dot. projektu, - stosowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, - ulotki informacyjne o projekcie, - strony internetowe dot. projektu. 198 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

199 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Wydatki poniesione przez beneficjentów na działania informacyjno- promocyjne zgodne ze szczegółowymi zasadami wypełniania obowiązków informacyjnych, które zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą, uwzględnione w budżecie projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie, będą mogły być uznane za kwalifikowane (Podrozdział 6.6 - Działania informacyjne i promocyjne) 199 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

200 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola i audyt Wybrane instytucje uprawnione do kontroli: Europejski Trybunał Obrachunkowy Komisja Europejska Zewnętrzne firmy audytorskie wybrane przez KE European Anti-Fraud Office- Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom Finansowym (OLAF) Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ministerstwo Finansów Najwyższa Izba Kontroli Urzędy Kontroli Skarbowej 200 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

201 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola i audyt Główne obszary kontroli: Legalność (prawo krajowe i wspólnotowe) Prawidłowość pod względem księgowym Zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym Zgodność z decyzją o dofinansowaniu oraz wszystkim warunkami dotyczącym i jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów Faktyczność poniesienia wydatków Kwalifikowalność wydatków Promocja i informacja Polityki wspólnotowe 201 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

202 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najczęstsze nieprawidłowości Niewłaściwe prowadzenie rachunkowości Ponoszenie ze środków UE kosztów niekwalifikowanych Niewłaściwe/niewystarczające dokumentowanie wydatków Niewłaściwy wybór wykonawców (PZP) Ponoszenie kosztów –przed/po okresie kwalifikowalności wydatków –przed uzyskaniem zgody na wprowadzenie zmian do projektu Nieprzestrzeganie zasad informacji i promocji 202 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

203 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najczęstsze nieprawidłowości Refundacja wydatków poniesionych niezgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych: –Nieprawidłowe ogłoszenie (brak ogłoszenia w DZ.U.UE., brak informacji o współfinansowaniu z UE, różne ogłoszenia w prasie/UZP/siedzibie zamawiającego) –Niewłaściwy wybór trybu (niekonkurencyjny), –Aneksowanie umowy niezgodnie z ustawą Pzp, –Nieuprawnione dzielenie zamówienia na kilka mniejszych w celu ominięcia progu lub niektórych przepisów ustawy Pzp, 203 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

204 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najczęstsze nieprawidłowości –Zawarcie umowy bez posiadanego pozwolenia na budowę i opracowanej dokumentacji projektowej, –Udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Pzp, pomimo że Beneficjent był do tego zobowiązany, –Nierówne traktowanie wykonawców, –Niedozwolona zmiana w SIWZ w trakcie postępowania 204 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

205 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najczęstsze nieprawidłowości Refundacja wydatków na podstawie fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych oświadczeń potwierdzających zrealizowanie działań/dostaw/ usług/robót dot. m.in.: –protokołów odbioru robót/ dostaw/usług, –faktur, –potwierdzeń zapłaty (KW/KP), –potwierdzeń dokonania przelewu, –oświadczeń, –ewidencji czasu pracy, –ewidencji magazynowej, –ofert, wycen, kosztorysów 205 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

206 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Najczęstsze nieprawidłowości Przedkładanie do refundacji kopii faktur, których oryginały zaginęły; Opisy na oryginałach faktur nie są zgodne z opisami na kopiach faktur przedkładanych przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność lub na oryginałach faktur brak opisów które widnieją na kopii; Posługiwanie się fakturami wystawionymi przez nieuprawnione lub nieistniejące podmioty; 206 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

207 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Metody wykrycia nieprawidłowości 207 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

208 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Katalog sankcji Nie osiągnięcie celu i założonych wskaźników grozi: Rozwiązaniem umowy Zwrotem całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe Wstrzymaniem dofinansowania Zatrzymaniem płatności końcowej Karą 3 letniego zakazu korzystania ze środków publicznych (nie dotyczy jst) Odpowiedzialnością karną 208 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

209 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozwiązanie umowy W praktyce nie grozi gdy beneficjent i IW współpracują ze sobą, ufają sobie wzajemnie i rozumieją, że jadą na jednym wózku 209 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska

210 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję i życzę powodzenia 210 8-9 grudnia 2011r.Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google