Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K.Subieta: Podejście stosowe 1/30 Kazimierz Subieta Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K.Subieta: Podejście stosowe 1/30 Kazimierz Subieta Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych"— Zapis prezentacji:

1 K.Subieta: Podejście stosowe 1/30 Kazimierz Subieta Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych subieta@pjwstk.edu.pl http://www.ipipan.waw.pl/~subieta Podejście stosowe do obiektowych języków programowania baz danych http://www.sbql.pl Wykład 01 Wprowadzenie do SBA i SBQL

2 K.Subieta: Podejście stosowe 2/30 Plan wykładu Geneza i motywacje języka SBQL Podejście stosowe do obiektowych języków zapytań Architektura przetwarzania zapytań i programów Zapytania i programy w SBQL Wirtualne aktualizowalne perspektywy Optymalizacje w SBQL System ODRA i jego środowisko Obecny stan rozwoju języka SBQL Podsumowanie

3 K.Subieta: Podejście stosowe 3/30 Geneza i motywacje języka SBQL W połowie lat 1980-tych zwrócono uwagę na braki teorii i technologii baz danych (BD) – Mit solidnych matematycznych podstaw relacyjnych BD algebra relacji < 10% funkcjonalności języka SQL – Niezgodność impedancji 1: negatywny efekt połączenia języka zapytań z uniwersalnym językiem programowania – Niezgodność impedancji 2: obiektowe projektowanie i programowanie sprzeczne z relacyjnymi BD Lata 1990-te: obiektowość w modelowaniu, projektowaniu, programowaniu i opr. pośredniczącym Popularność obiektowych języków programowania Liczne pomysły i realizacje obiektowych BD

4 K.Subieta: Podejście stosowe 4/30 Motywacja: obiektowość Obiektowość jest ideologią informatyczną o luźno zarysowanych założeniach, pojęciach i granicach. – Różnice pomiędzy różnymi koncepcjami obiektowości są fundamentalne, np. różnice pomiędzy modelem obiektowym notacji UML i modelem obiektowym języka SQL-99. Centralny motyw: dopasowanie modeli komputerowych do własności ludzkich zmysłów i mózgu oraz mechanizmów percepcji i rozumienia świata. Świat jest postrzegany przez ludzi jako mnogość obiektów, powiązań pomiędzy obiektami oraz zachowania się obiektów. Klasyfikacja obiektów na podstawie ich niezmienników.

5 K.Subieta: Podejście stosowe 5/30 Motywacja: brak niezgodności impedancji Niezgodność impedancji 1: w językach programowania zapytania są stringami – Różnice: składnia, semantyka, typy, fazy wiązania, … Lek język programowania baz danych zintegrowany z językiem zapytań Niezgodność impedancji 2: obiektowy wynik analizy i projektowania zniekształcony poprzez odwzorowanie do schematu relacyjnego. – Odwzorowanie odwrotne często niemożliwe i bezsensowne Lek obiektowy schemat bazy danych – Najlepiej zgodny z językiem analizy i modelowania, np.UML

6 K.Subieta: Podejście stosowe 6/30 Geneza SBA i SBQL Habilitacja z podejścia stosowego (SBA) do zapytań 1988 Implementacje Netul i Loqis 1989-1991 – Potem długo nic. Powrót do koncepcji: rok 2000 – Wykłady i seminaria z podejścia stosowego na PJWSTK – Projekt ODRA: 2003 – do dzisiaj; pełna implementacja SBQL Projekty europejskie (6 PR) – eGov Bus – rozwinięcie języka SBQL jako uniwersalnego obiektowego języka programowania baz danych, 2006 – 2008 – VIDE – inne rozwinięcie SBQL, 2006-2008 2 habilitacje, 14 obronionych doktoratów, ~ 50 prac mgr

7 K.Subieta: Podejście stosowe 7/30 Główne cechy SBQL Obiektowy, zintegrowany język zapytań i programowania. – Formalna semantyka – Unifikacja wyrażeń języka programowania z zapytaniami. – Bazuje na SBA i modelu obiektowym UML. – Mocna kontrola typologiczna. – Prototyp kompilatora zrealizowany w systemie ODRA. – Wyposażony w wiele nowoczesnych udogodnień (klasy, metody, tranzytywne domknięcia, aktualizowalne perspektywy, itd.) – Interfejsy z popularnych języków programowania (Java, C#, …). – Interfejsy do XML, relacyjnych baz danych, Web Services, … – Wirtualne obiektowe perspektywy jako podstawa integracji heterogenicznych i rozproszonych baz danych.

8 K.Subieta: Podejście stosowe 8/30 Czy formalna semantyka jest potrzebna? Większość języków zapytań (SQL, OQL, HQL, Xquery, LINQ,…) nie dba o formalną semantykę. Ale… Jeżeli nie ma formalnej semantyki, to nigdy nie będzie właściwego standardu języka. – Każda implementacja będzie inna, patrz np. SQL Formalna semantyka umożliwia wnioskowanie o języku – Np. o redundancji pewnych konstrukcji lub braku pełnej funkcjonalności Formalna semantyka jest warunkiem opracowania uniwersalnych metod optymalizacji zapytań – Bez optymalizacji język zapytań jest nieakceptowalny dla bardzo dużych baz danych.

9 K.Subieta: Podejście stosowe 9/30 Podstawy podejścia stosowego (SBA) Dla potrzeb formalnej semantyki języka zapytań i programów należy zdefiniować: – Dziedzinę syntaktyczną zapytań i programów Q w postaci składni abstrakcyjnej – Zbiór wszystkich stanów Stan (bazy danych, ale nie tylko) – Zbiór wszystkich rezultatów zapytań Rezultat Dla każdego elementu q z dziedziny Q, należy zdefiniować odwzorowanie go w znaczenie (semantykę) Dla zapytań będzie to funkcja |q|: Stan Rezultat. – Musimy zadbać o modularność, czyli taką definicję, która pozwoli na budowanie semantyki dowolnie złożonych zapytań poprzez rekurencyjne złożenie semantyk jego komponentów.

10 K.Subieta: Podejście stosowe 10/30 SBA: co to jest stan? Zazwyczaj, pojęcie "stanu" jest utożsamiane ze "stanem bazy danych". Jest to uproszczenie i ograniczenie. – Interesować nas będzie także stan nietrwałych zmiennych/obiektów używanych przez programy aplikacyjne, procedury, funkcje, metody, itd. – Całość trwałych i nietrwałych zmiennych/obiektów będziemy nazywać składem obiektów – Skład zawiera także pewne cechy globalnego środowiska, takie jak czas bieżący, datę, login aktualnego użytkownika, itd. – Interesować nas będzie także chwilowy stan przetwarzania, który jest odwzorowany w postaci stosu środowisk (ENVS) Stan = Stan składu obiektów + Stan stosu środowisk

11 K.Subieta: Podejście stosowe 11/30 Po co stos środowisk? – Jest to jedno z najważniejszych pojęć wszystkich współczesnych języków programowania Stos ten jest odpowiedzialny za: – Kontrolowanie zakresów nazw i wiązanie tych nazw; – Przechowywanie wartości lokalnych zmiennych procedur; – Przechowywanie parametrów aktualnych funkcji i procedur; – Przechowywanie śladu powrotu, czyli adresu do którego ma wrócić sterowania po zakończeniu działania procedury. W SBA stos ten ma jeszcze jedną funkcję: umożliwia pełne sformalizowanie tzw. operatorów niealgebraicznych – W SBA operatory selekcji, projekcji/nawigacji, złączenia, kwantyfikatory, itd. są operatorami niealgebraicznymi – Niemożliwa poprawna formalizacja w ramach dowolnej algebry

12 K.Subieta: Podejście stosowe 12/30 Dalsze cechy SBA Stos rezultatów zapytań QRES Formalna semantyka wyrażona w postaci abstrakcyjnej implementacji (semantyki operacyjnej) – Abstrakcyjna maszyna zdefiniowana w sposób zrozumiały dla potencjalnego programisty kompilatora Dla każdej konstrukcji składniowej maszyna przyporządkowuje akcje na trzech strukturach danych: – Skład obiektów – Stos środowisk – Stos rezultatów Ta konstrukcja semantyki wymaga od czytelnika więcej niż algebra relacji. Ale też oferuje pełną uniwersalność. } Stan

13 K.Subieta: Podejście stosowe 13/30 Architektura przetwarzania zapytań i programów Optymalizator zapytań Parser zapytanie/ program Abstrakcyjne drzewo składniowe (AST) Zoptymalizowane AST Kompilator do kodu bajtowego Kod bajtowy Ewaluator zapytań/programów (maszyna wirtualna) Kontrola typów AST po kontroli typów Skład obiektów Dynamiczny stos środowisk ENVS Dynamiczny stos rezultatów QRES metabazaStatyczny stos środowisk S_ENVS Statyczny stos rezultatów S_QRES

14 K.Subieta: Podejście stosowe 14/30 Składnia SBQL Pełna ortogonalność: wszystko można kombinować ze wszystkim, jeżeli tylko ma to sens i jest zgodne z typami Unifikuje wyrażenia języka programow. oraz zapytania – Jak dotąd, unikalna własności wśród wszystkich języków zapytań zintegrowanych z językami programowania. – 2+2, x*y, sin(x), Pracownik where nazwisko = Kowalski Operatory algebraiczne i niealgebraiczne – Wszystkie operatory są unarne lub binarne, – Brak dużych syntaktycznych zlepków a la SQL: select…from…where…group by…having…order by… Procedury, funkcje, metody, perspektywy

15 K.Subieta: Podejście stosowe 15/30 Semantyka SBQL Zasada kompozycyjności: semantyka konstrukcji złożonej jest funkcją semantyk jej komponentów Operatory algebraiczne: nie używają ENVS Operatory niealgebraiczne: używają ENVS Semantyka operatorów definicji pomocniczych nazw – Nieobecna w innych formalizacjach – Operator as: q as n - przypisuje nazwę n do wszystkich elementów zwróconych przez zapytanie q – Operator group as: q group as n – przypisuje nazwę n do rezultatu zwróconego przez q Zapytania mogą być parametrami procedur i metod Zapytania określają wynik procedur i metod funkcyjnych

16 K.Subieta: Podejście stosowe 16/30 Prosty schemat BD a la UML Student [0..*] rok: integer oceny[0..*]: integer średniaOcen(): real Dział [0..*] nazwa: string lokacja[1..*]: string Prac[0..*] pensja: real zajęcie: string zatrudnia[0..*] pracujeWkieruje[0..1] szef uczestniczy[1..*] maUczestnika[1..20] prowadzi[1..*] prowadzonyPrzez Osoba[0..*] imię: string nazwisko: string wiek: integer nazwImię(): string Kurs[0..*] nazwaK: string trwa: integer

17 K.Subieta: Podejście stosowe 17/30 Przykłady zapytań w SBQL Podaj imię i nazwisko szefa Nowaka: (Prac where nazwisko = Nowak). pracujeW. Dział. Szef. Prac. (imię, nazwisko) Dla każdego działu podaj średnią średnich ocen studentów kursów prowadzony przez pracowników danego działu: (Dział as d). (d, avg(d. zatrudnia. Prac. prowadzi. Kurs. maUczestnika. Student. średniaOcen))

18 K.Subieta: Podejście stosowe 18/30 Instrukcje imperatywne w SBQL Dla każdego nauczyciela starszego niż 45 lat i zarabiającego mniej niż średnia daj podwyżkę do wysokości 10% wyższej niż średnia: for each avg(Prac.pensja) as a join (Prac where zajęcie = nauczyciel and wiek > 45 and pensja < a) do pensja := a * 1.1; Przenieś Nowaka do działu kierowanego przez Walaska i zmień mu stanowisko na inżynier: for Prac where nazwisko = Nowak do { pracujeW := (Dział where (szef. Prac. nazwisko) = Walasek); zajęcie := inżynier; }

19 K.Subieta: Podejście stosowe 19/30 Procedury w SBQL Procedure Przenieś ma dwa parametry: (1) bag stringów reprezentujących stanowiska i (2) referencję do działu. Procedura przenosi wszystkich pracowników mających stanowisko wymienione w parametrze 1 do działu wyspecyfikowanego w parametrze 2. procedure Przenieś(z: string[0..*]; nowyD: ref TypDział) { for each (Prac where zajęcie in z) do pracujeW := nowyD; } Podstawienie na dwukierunkowy pointer pracujeW/zatrudnia. Przenieś wszystkich analityków i maklerów do Walaska: Przenieś( bag(analityk, makler); Dział where (szef.Prac.nazwisko) = Walasek);

20 K.Subieta: Podejście stosowe 20/30 Wirtualne aktualizowalne perspektywy Są odpowiednikiem perspektyw (views) w SQL, ale: – Bazują na modelu obiektowym, a nie relacyjnym. – Język definiowania perspektyw posiada pełną moc algorytmiczną i pragmatyczną (której SQL nie posiada). – Mechanizm aktualizacji wirtualnych obiektów jest znacznie bardziej uniwersalny niż to ma miejsce w SQL. Daje to podstawę implementacji dowolnych osłon lokalnych źródeł danych, w tym osłon z możliwością aktualizacji. – Język definiowania perspektyw może odwoływać się do funkcji protokołu komunikacyjnego. Perspektywy mogą być użyte do budowy integratora źródeł danych. – Perspektywy SBQL mają znacznie większy potencjał optymalizacyjny w stosunku do perspektyw SQL.

21 K.Subieta: Podejście stosowe 21/30 Co mogą perspektywy w SBQL? – Perspektywa PracSzef dla wszystkich pracowników zwraca nazwisko pracownika (NazwPrac) i nazwisko szefa (NazwSzefa) jako stringi. Podstawienie na NazwSzefa powoduje przeniesienie pracownika do odpowiedniego działu: – Przenieś Nowaka do działu Walaska: (PracSzef where NazwPrac=Nowak).NazwSzefa := Walasek; – Perspektywa DziałŚrPens zwraca nazwę działu (Nazwa) i średnią pensję (ŚrPens) w tym dziale. Podstawienie na średnią pensję powoduje podwyżkę zarobków w tym dziale proporcjonalną do aktualnych zarobków pracowników i do ich oceny. – Podnieś o 200 średnią pensję w dziale Lalki: for DziałŚrPens where Nazwa = Lalki do ŚrPens += 200;

22 K.Subieta: Podejście stosowe 22/30 Perspektywa integrująca rozproszone źródła danych Używa funkcji protokołu komunikacyjnego. – Załóżmy, ze mamy 3 serwery o adresach Kalisz, Lublin i Kielce view MoiPracDef { virtual MoiPrac: PracType [0..*]; seed: record{s:ServerType, p: PracType} { return ((Kalisz as s) join (s.Prac as p)) union (((Lublin as s) join (s.Prac as p)) union (((Kielce as s) join (s.Prac as p)) } on_retrieve{ connect (s); return p.(nazwisko, imię, adres, zawód, PZ); }; on_delete do { connect (s); remoteDelete (p) }; //Dalsze części definicji perspektywy … } Integracja źródeł danych

23 K.Subieta: Podejście stosowe 23/30 Architektura integracji heterogenicznych i rozproszonych danych Istniejące zasoby danych Osłona 1 Źródło danych 1 Osłona 2 Źródło danych 2 Osłona 3 Źródło danych 3 …per …. applicatio n Aplikacja 1Aplikacja 2Aplikacje 3 Zunifikowany schemat wirtualnych danych Zintegrowane wirtualne dane Zapytania do wirtualnych danych i rezultaty zapytań Zintegrowane wirtualne dane Aplikacje Warstwa komunikacyjna Integrator źródeł danych Procesor języka dostępu do wirtualnych danych Architektura wirtualnego repozytorium w systemie ODRA

24 K.Subieta: Podejście stosowe 24/30 Optymalizacja zapytań Wysoki poziom abstrakcji zapytań powoduje, że czas odpowiedzi bez optymalizacji jest nieakceptowalny. – Dla bardzo dużych baz danych nawet proste zapytania mogą wymagać godzin lub dni na najszybszych komputerach. – Optymalizacja musi skrócić czas odpowiedzi tysiące razy. Na szczęście, języki zapytań i ich środowiska zawierają ogromną liczbę możliwości optymalizacyjnych. – Wiele z nich wykorzystuje SQL Dzięki formalnej semantyce podejście stosowe doskonale nadaje się do rozwoju metod optymalizacji zapytań. – Jak pokazały testy, znacznie lepiej niż SQL – Brak optymalizacji w OQL, OCL, HQL, LINQ, XQuery,…

25 K.Subieta: Podejście stosowe 25/30 Metody optymalizacyjne w SBQL Metody oparte na przepisywaniu zapytań: – Wyciąganie niezależnych podzapytań przed operator pętli : Prac where pensja > ((Prac where nazwisko= Nowak).pensja) – Wyciąganie słabo zależnych podzapytań przed operator pętli – Wyciąganie selekcji przed konstruktor struktur (join) – Usuwanie martwych podzapytań (nie wpływających na wynik) – Usuwanie niepotrzebnych pomocniczych nazw – Traktowanie funkcji jako makrosów (query modification) Metody bazujące na zastosowaniu indeksów Metody bazujące na zapamiętywaniu wyników zapytań … Optymalizacje zapytań do rozproszonych BD

26 K.Subieta: Podejście stosowe 26/30 System ODRA Object Database for Rapid Application development Główny motyw: nowy paradygmat rozwoju aplikacji biznesowych opartych na bazie danych – Częściowo motywowany chęcią uporządkowania setek chaotycznych języków i narzędzi dookoła języka Java i innych – Język SBQL – pełna integracja języka programowania z językiem zapytań, wysoki poziom abstrakcji programów – Radykalne skrócenie kodu i czasu programowania (~10 razy) Jest próbą utworzenia pojedynczego, uniwersalnego, zintegrowanego, spójnego i minimalnego środowiska tworzenia zastosowań biznesowych. Ma jeszcze status prototypu (wersja alfa).

27 K.Subieta: Podejście stosowe 27/30 Środowisko systemu ODRA ODRA składa się z trzech zintegrowanych komponentów: – System zarządzania obiektową bazą danych – Kompilator języka SBQL i wirtualna maszyna SBQL – Interfejsy z/do zewnętrznych technologii Instalacja ODRA może pracować jako klient i jako serwer – Możliwe jest tworzenie rozproszonych baz danych Zewnętrzne technologie: – Dostęp do relacyjnych baz danych (18 typów RDBMS) – Importer/eksporter plików XML oraz RDF – Dostęp do Web Services, możliwość tworzenia Web Services – Interfejs do programów w Java, interfejs z Java do SBQL –...

28 K.Subieta: Podejście stosowe 28/30 Obecny stan rozwoju SBQL ODRA – ciągle rozwijana SBQL jest hasłem w ogromnej (4 tomy) i prestiżowej encyklopedii baz danych Springera – Jedyne hasło w tej encyklopedii pochodzące z Polski SBQL został zaproponowany jako podstawa rozwoju standardu OMG obiektowych baz danych SBQL4J – zintegrowanie języka SBQL z językiem Java – Inspirowane przez C#/LINQ SBQL4Workflow – rozwinięcie w kierunku workflow Loxim – system tworzony na Uniwersytecie Warszawskim Obecny rozwój: projekt strategiczny SYNAT

29 K.Subieta: Podejście stosowe 29/30 Podsumowanie SBQL jest pierwszym w historii językiem, który integruje zapytania i programy oraz unifikuje zapytania i wyrażenia. – Całkowity brak niezgodności impedancji – Podobne propozycje: PL/SQL, Transact SQL, C#/LINQ, SQL 1999, SQL2008, … są nią w jakimś stopniu obciążone Unikalne cechy SBQL: – Model obiektowy i schemat bliskie UML – Wirtualne aktualizowalne obiektowe perspektywy – Zaawansowane metody optymalizacyjne – Duża kolekcja interfejsów z/do zewnętrznych technologii Prowadzone są nadal prace na rozwojem SBQL

30 K.Subieta: Podejście stosowe 30/30 Dziękuję za uwagę! Pytania? Komentarze?


Pobierz ppt "K.Subieta: Podejście stosowe 1/30 Kazimierz Subieta Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google