Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM SZKOLENIOWE EDUSKRYPT.PL METODA PROJEKTU W NAUCZANIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM SZKOLENIOWE EDUSKRYPT.PL METODA PROJEKTU W NAUCZANIU"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM SZKOLENIOWE EDUSKRYPT.PL METODA PROJEKTU W NAUCZANIU
WYKŁADOWCY: Paweł Bachula Piotr Kaja Andrzej Peć Piotr Pieczara Michał Sawicki Łukasz Elżbieciak, Andrzej Peć, Tomasz Majchrzak, Elżbieta Rzepecka – Roszak, Kraków 2010 STRYSZAWA 2008

2 PROGRAM Projekt edukacyjny jako metoda nauczania.
Rodzaje i cechy projektu. Etapy projektu. Zasady i kryteria oceniania. Przykłady dobrych praktyk. Opracowanie przykładowego projektu edukacyjnego.

3 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4 ISTOTA REFORMY: SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWA
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf … zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego 4

5 PODZIAŁ METOD NAUCZANIA

6 PROJEKT EDUKACYJNY - AUTOR - William Heard Kilpatrick
- „The Project Method” - W. Heard Kilpatrick i S. Stevenson (1918) - 4 rodzaje projektów: 1. produkcyjne - polegające na wytwarzaniu czegoś; 2. konsumpcyjne - budzące doznania estetyczne; 3. problemowe - polegające na pokonywaniu szeregu trudności intelektualnych; 4. sprawnościowe - prowadzące do osiągnięcia sprawności w jakimś działaniu. PROJEKT BADAWCZY PROJEKT DZIAŁANIA LOKALNEGO

7 PROJEKT EDUKACYJNY Projekt jest metodą, która może być stosowana w pracy dydaktycznej, jak i wychowawczej. Metoda ma przebieg etapowy! Metoda ta kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i zespołową oraz uczy korzystania z różnych źródeł wiedzy.

8 PROJEKT KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚĆ:
planowania organizacji pracy własnej uczniów pracy w grupie komunikowania się przyjmowania odpowiedzialności zbierania i selekcjonowania informacji rozwiązywania problemów podejmowania decyzji twórczego myślenia rozwijania u uczniów umiejętności kluczowych oceniania własnej pracy oraz grrupy

9 CECHY PROJEKTU interdyscyplinarność, ujmowanie tematu holistycznie,
progresywistyczna rola nauczyciela, podmiotowość ucznia, odejście od tradycyjnego sposobu oceniania.

10 PROJEKT EDUKACYJNY ma określone cele,
ma przynieść określone, materialne rezultaty, ma wyznaczone terminy realizacji poszczególnych zadań i całości przedsięwzięcia, ma określonych realizatorów poszczególnych zadań i osoby odpowiedzialne, jest przedsięwzięciem międzyprzedmiotowym, realizowanym poza systemem lekcyjnym, rezultaty prezentowane są publicznie.

11 ETAPY PRACY METODĄ PROJEKTU:
Zainicjowanie projektu. Przedyskutowanie pomysłów (DEKLARACJA). Ustalenie zakresu działań. Określenie kryteriów oceniania(KONTRAKT). Opracowanie planu projektu (HARMONOGRAM). Realizacja zaplanowanych działań. Przygotowanie prezentacji wyników Prezentacja Ocena projektu (KARTA OCENY PROJEKTU)

12 FORMY PREZENTACJI album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami, portfolio z dokumentacją, własnymi analizami itp., plakat, collage, inna forma plastyczna, książka, broszura, ulotka, gazetka, prezentacja multimedialna, skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli, film, nagranie dźwiękowe sprawozdanie

13 CECHY DOBREGO PROJEKTU
dobrze opracowana instrukcja (instrukcja), nawiązanie do znanych uczniom sytuacji, łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin, równoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności, wyznaczone terminy realizacji całości oraz poszczególnych etapów, jasny podział odpowiedzialności, praca zespołowa, ale jest też indywidualna, znane kryteria oceny, rezultaty pracy prezentowane publicznie.

14 ZESPOŁOWY PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. PRZYKŁADY

15 Wybranie tematu projektu. Określenie jego celów.
Realizacja projektu pod kierunkiem nauczyciela obejmuje: Wybranie tematu projektu. Określenie jego celów. Zaplanowanie etapów realizacji. Wykonanie zaplanowanych zadań. Przedstawienie efektów działań na forum publicznym.

16 Planowanie Opracowanie instrukcji do projektu. (INSTRUKCJA)
Zawarcie kontraktu. Określenie źródeł informacji /dodatkowe materiały, zasoby internetowe itp./. Ustalenie zadań w poszczególnych grupach /karty pracy/. Opracowanie spisu literatury. Ustalenie harmonogramu działań. Określenie formy, planu prezentacji rezultatów. Określenie obowiązków i zakresu pracy (przy projekcie grupowym). Sprawdzenie przygotowania uczniów do realizacji wybranego tematu.

17 INSTRUKCJA DO PROJEKTU
temat projektu, cele, zadania, które prowadzą do realizacji celów, źródła, w których należy poszukiwać informacji, terminy konsultacji, realizacji poszczególnych etapów, możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji, kryteria oceny projektu, autorefleksję .

18 ZESPOŁOWY PROJEKT EDUKACYJNY - PODSUMOWANIE
Zespołowy projekt edukacyjny jest obowiązkowy dla uczniów gimnazjum. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną określą szczegółowe warunki i zasady realizacji projektu. W kryteriach oceniania zachowania należy uwzględnić udział uczniów w realizacji projektu. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada, w następnych latach do 30 września). Temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.


Pobierz ppt "CENTRUM SZKOLENIOWE EDUSKRYPT.PL METODA PROJEKTU W NAUCZANIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google