Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Menu Cz ę stochowa Warto zobaczy ć Kopalniane sztolnie i pawilon B w parkach podjasnogórskich Najd ł u ż szy peron w Polsce Najwi ę ksza kamienica w Cz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Menu Cz ę stochowa Warto zobaczy ć Kopalniane sztolnie i pawilon B w parkach podjasnogórskich Najd ł u ż szy peron w Polsce Najwi ę ksza kamienica w Cz."— Zapis prezentacji:

1

2 Menu Cz ę stochowa Warto zobaczy ć Kopalniane sztolnie i pawilon B w parkach podjasnogórskich Najd ł u ż szy peron w Polsce Najwi ę ksza kamienica w Cz ę stochowie Popiersie Jana Gutenberga i p ł askorze ź ba Alegoria Pracy Jasna Góra- najwa ż niejszy zabytek Cz ę stochowy Przyjemne z po ż ytecznym Wy ż yna Krakowsko- Cz ę stochowska Aleja Klonów Bibliografia

3 Cz ę stochowa – miasto na prawach powiatu w po ł udniowej Polsce, siedziba powiatu cz ę stochowskiego. W latach 1975-1999 by ł a stolic ą województwa cz ę stochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 zosta ł a w łą czona do województwa ś l ą skiego. Cz ę stochowa

4 Warto zobaczy ć Kopalniane sztolnie i pawilon B w parkach podjasnogórskich. Najd ł u ż szy peron w Polsce. Najw ęż sza kamienica w Cz ę stochowie. Popiersie Jana Gutenberga - p ł askorze ź ba Alegoria Pracy.

5 Kopalniane sztolnie i pawilon B w parkach podjasnogórskich Obiekt pochodzi z 1908 roku a wybudowany by ł na Wystaw ę Przemys ł owo – Rolnicz ą. Znajduje si ę w po ł udniowo – zachodniej cz ęś ci Parku im. Stanis ł awa Staszica, pomi ę dzy Pasa ż em biskupa Bare ł y a ul. 7 Kamienic. W jego podziemiach znajduj ą si ę dwa pod ł u ż ne korytarze: pó ł nocny i po ł udniowy, z których jeden rozdwaja si ę na zachód i pó ł nocny – zachód oraz korytarze poprzeczne: wschodni i zachodni. W korytarzu pó ł nocnym stoi koparko-wr ę biarka z wagonikiem i lokomotyw ą akumulatorow ą, wagonik z urobkiem i wóz na materia ł y wybuchowe. W korytarzu po ł udniowym znajduje si ę lokomotywa elektryczna, wagonik, wóz na stemple, w korytarzu wschodnim stoi pompa od ś rodkowa.

6 Najd ł u ż szy peron w Polsce Mierz ą cy 565 m peron drugi cz ę stochowskiego dworca uwa ż any jest za najd ł u ż szy w Polsce. Cz ę stochowa Osobowa – najwi ę kszy i znajduj ą cy si ę w centrum miasta dworzec Cz ę stochowy jest jednym z najnowocze ś niejszych dworców kolejowych w Polsce. Wed ł ug klasyfikacji PKP ma najwy ż sz ą kategori ę A. Powstawa ł on etapami: pasa ż z poczekalniami nad torami oddano do u ż ytku w sierpniu 1991 r. na organizowane w Cz ę stochowie VI Ś wiatowe Dni M ł odzie ż y i zwi ą zan ą z nimi wizyt ę Ojca Ś wi ę tego Jana Paw ł a II. Pozosta łą cz ęść – w 1996 (otwiera ł j ą ówczesny prezydent RP Aleksander Kwa ś niewski) oddano do u ż ytku w 150. rocznic ę dotarcia kolei do Cz ę stochowy.

7 Najw ęż sza kamienica w Cz ę stochowie Znajduje si ę przy ostatnim, po ł o ż onym przed parkami podjasnogórskimi, odcinku Alei Naj ś wi ę tszej Maryi Panny - tzw. III Alei. W tej w ą skiej kamieniczce mie ś ci si ę jedynie drink bar "Bajer". Witryna i drzwi wej ś ciowe do baru zajmuj ą prawie ca łą szeroko ść kamieniczki.

8 Popiersie Jana Gutenberga i p ł askorze ź ba Alegoria Pracy Popiersie Jana Gutenberga i p ł askorze ź ba Alegoria Pracy, wykonane z br ą zu, umieszczone s ą na elewacji frontowej oficyny dawnej drukarni Franciszka Wilkoszewskiego, który przej ął kamienic ę od Józefa Szwakopfa. Cz ę stochowska kamienica pochodz ą ca z drugiej po ł owy XIX w. i oficyna z 1923 r. mieszcz ą si ę przy Alei Naj ś wi ę tszej Maryi Panny 52. zabytek.

9 Jasna Góra- najwa ż niejszy zabytek Cz ę stochowy Zespó ł klasztorny na Jasnej Górze jest zarazem najbardziej uto ż samianym z Cz ę stochow ą, najwi ę kszym, najbardziej presti ż owym, najbardziej znanym, jak i najcz ęś ciej odwiedzanym z cz ę stochowskich zabytków. Przyczyn ą jest turystyka p ą tnicza do obrazu Matki Boskiej Cz ę stochowskiej. Biuro prasowe Jasnej Góry podaje, ż e w 2008 roku na Jasn ą Gór ę przyby ł o 3,5 mln pielgrzymów i turystów z 81 krajów ś wiata. W 134 zorganizowanych, ogólnopolskich pielgrzymkach wzi ęł o udzia ł 899 510 osób. Pieszo do klasztoru przyby ł o 141 871 osób.

10 Przyjemne z po ż ytecznym Wy ż yna Krakowsko-Cz ę stochowska/Jura Aleja Klonów Ruiny zamku w Olsztynie

11 Jura – to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w Polsce. Geograficznie jest cz ęś ci ą Wy ż yny Ś l ą sko-Krakowskiej, ci ą gnie si ę 160-kilometrowym pasem od Wielunia do Krakowa, a jej ś rednia szeroko ść wynosi 20 km. O niepowtarzalnym pi ę knie Jury decyduje zró ż nicowany krajobraz ze skalistymi wzgórzami, osta ń cami, jaskiniami, malowniczymi w ą wozami i bogat ą ro ś linno ś ci ą. Ten pi ę kny krajobraz ma jeszcze jeden charakterystyczny element – ruiny ś redniowiecznych zamków warownych, stanowi ą cych niegdy ś lini ę obronn ą polskiego królestwa. Ciekawym i nieod łą cznym elementem Jury s ą jaskinie, których jest tutaj oko ł o tysi ą ca. Mo ż na podziwia ć pi ę kne formy naciekowe ukszta ł towane na przestrzeni setek lat. Najwi ę ksze skupiska jaski ń znajduj ą si ę w okolicach Ojcowa, Olsztyna, Podlesic oraz doliny rzeki Wiercicy. Tereny Jury nadaj ą si ę dla mi ł o ś ników aktywnego wypoczynku. Czekaj ą tu bowiem na nich oznakowane szlaki piesze, rowerowe, konne, kajakowe, centra wspinaczki ska ł kowej i speleologi. Mi ł o ś nicy przyrody odnajd ą rzadkie okazy fauny i flory, a pasjonaci historii – zamki, dworki, stare ko ś cio ł y oraz zabytki budownictwa drewnianego. Wy ż yna Krakowsko-Cz ę stochowska/Jura

12

13

14 Zabytkowa Aleja Klonów w Z ł otym Potoku zosta ł a posadzona w XIX w. przez hrabiego Krasi ń skiego. W latach 60 - XX w. wpisana zosta ł a do rejestru zabytków. W kwietniu 2008 r. Urz ą d Gminy Janów wspólnie z Zespo ł em Parków Krajobrazowych woj. ś l ą skiego przeprowadzi ł renowacj ę zgodnie z projektem "Ochrona i odbudowa zabytkowych parków przypa ł acowych - leczenie oraz odnowa drzewostanu i piel ę gnacja" Aleja Klonów

15 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa http://www.info.czestochowa.pl/portal/index_page.php?IdC ss=1&IdLang=0&IdGroup=1265950732&IdBaza=12711513 25&IdWpis=0&IdStr=0 http://www.info.czestochowa.pl/portal/index_page.php? IdCss=1&IdLang=0&IdGroup=1265950732&IdBaza=12 76846972&IdWpis=0&IdStr=0 http://www.info.czestochowa.pl/portal/index_page.php?I dCss=1&IdLang=0&IdGroup=1265950732&IdBaza=122 1020242&IdWpis=0&IdStr=0

16 Prace wykona ł a: Monika Ceglarz Klasa III b Gimnazjum w Opatowie


Pobierz ppt "Menu Cz ę stochowa Warto zobaczy ć Kopalniane sztolnie i pawilon B w parkach podjasnogórskich Najd ł u ż szy peron w Polsce Najwi ę ksza kamienica w Cz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google