Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKSPERYMENTY MAŁEGO NAUKOWCA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKSPERYMENTY MAŁEGO NAUKOWCA"— Zapis prezentacji:

1 EKSPERYMENTY MAŁEGO NAUKOWCA

2 Plan zajęć 1. Założenia podstawy programowej. 2. Sposoby kształtowania pojęć przyrodniczych w klasach I–III. 3. Eksperyment jako metoda nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. 4. Przykłady eksperymentów przyrodniczych w klasach I–III.

3 Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

4 Cele edukacji wczesnoszkolnej
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym i etycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV–VI szkoły pod­stawowej.

5 WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, umiejętność pracy zespołowej.

6 Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

7 WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
Priorytetem edukacji wczesnoszkolnej jest, by była ona przyjazna dziecku, umożliwiała przeplatanie nauki z zabawą. Jest to zgodne z rozwojem psychofizycznym dziecka. Zabawa, która jest podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu, jest również ważną i podkreślaną formą pracy z dziećmi w klasie pierwszej. Zabawa uczy, bawi i wychowuje.

8 Realizacja poszczególnych edukacji
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Realizacja poszczególnych edukacji Edukacja matematyczna Edukacja polonistyczna Zgodnie z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej w klasie I szkoły podstawowej około 1/2 czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej ¼ czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację ,tzn. dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie. Dominującą formą zajęć powinny być w tym czasie gry i zabawy, podczas których dzieci będą manipulować specjalnie dobranymi przedmiotami.

9 Edukacja przyrodnicza
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Edukacja przyrodnicza Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej ważną formą jest nauka w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, np. podczas wycieczek. Kontakt z przyrodą to niezliczone bogactwo informacji i źródło przeżyć dzieci. Spostrzeżenia i doświadczenia zdobyte podczas wycieczki stanowią czynniki aktywizujące i motywujące uczniów do pracy. Wiedza przyrodnicza, jak podkreśla się w podstawie programowej nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji z Internetu. Nauczyciele mają kształtować wiedzę uczniów także w naturalnym środowiska, poza szkołą w działaniu praktycznym. W sali lekcyjnej powinny być kąciki przyrody. Jeśli nie ma w szkole warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwierząt, trzeba organizować dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, w gospodarstwie rolnym, itp.

10 Drugi etap kształcenia – przyroda
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Drugi etap kształcenia – przyroda Głównymi obszarami aktywności ucznia w ramach przedmiotu powinny być: 1)   obserwowanie i mierzenie; 2)   doświadczanie; 3)   prowadzenie doświadczeń; 4)   dokumentowanie i prezentowanie; 5)   stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Podział treści nauczania dla poszczególnych klas należy rozpocząć od tego, co jest dziecku najlepiej znane, czyli od najbliższej okolicy, a następnie poszerzyć je o treści dotyczące Polski i świata. Szkoła powinna zapewnić warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. Część obserwacji i doświadczeń powinna mieć charakter ciągły lub okresowy w powiązaniu np. ze zmianami pór roku lub stanów pogody. Podczas prowadzenia zajęć proponuje się wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku oraz produktów stosowanych w gospodarstwie domowym.

11 WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
Edukacja zdrowotna Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu umieszczono w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przyrodniczej i edukacji społecznej. Ze względu na dobro uczniów, należy zadbać, aby rozumieli oni konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych. Powinni także wiedzieć, do kogo zwrócić się w razie konieczności udzielania pierwszej pomocy.

12 Sposoby kształtowania pojęć przyrodniczych w klasach I–III.
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Sposoby kształtowania pojęć przyrodniczych w klasach I–III. „Kształtowanie pojęć u uczniów w klasach niższych przebiega prawidłowo wtedy, jeżeli w procesie uczenia się spełnione są następujące warunki: 1. Opiera się na poznawaniu zmysłowym, tzn. na spostrzeganiu i wyobrażaniu przedmiotów, ich cech oraz stosunków i zależności między nimi. 2. Wiąże się te przedmioty, ich elementy, stosunki i układy ze słowami i utrwala je w wyrażeniach języka. 3. Stwarza się warunki do procesu uogólnień, czyli do przyswajania pojęć ogólnych, wychodząc najczęściej poza dane bezpośrednie. 4. Opracowuje się uzyskane treści w spójny system wiedzy. 5. Dostarcza się wiele okazji do sprawdzenia i wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu. 6. Sprzyja się wartościowaniu i ocenianiu działań. 7. Stwarza się warunki do zapamiętania czynności i rezultatów poznania. 8. Uwzględnia się pełną aktywność i samodzielność uczniów”. (Poznańska 1976: 32)

13 Eksperyment jako metoda nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Eksperyment jako metoda nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Rozwiązywanie problemów przez ucznia to szczególny rodzaj aktywności, który wymaga kompetencji i dobrego przygotowania ze strony nauczyciela W takim układzie praca badawcza sprawia, iż dziecko czuje się odkrywcą na miarę swoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Obserwacja jest spostrzeżeniem planowanym, przygotowanym i kierowanym. Zawsze jest poprzedzona zainteresowaniem i oczekiwaniem. Dobrze przemyślana obserwacja zapewnia uczniom możliwość interesującego badawczego poznawania środowiska, pozwala dostrzegać powiązania w przyrodzie, umożliwia całościowe postrzeganie rzeczywistości i uświadamia, że człowiek, będąc jej elementem, odgrywa w niej istotną, ale nie jedyną rolę.

14 Eksperyment jako metoda nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Eksperyment jako metoda nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Już od pierwszej klasy należy systematycznie wdrażać uczniów do prowadzenia obserwacji – zarówno doraźnych, jak i długotrwałych. Umiejętności dokonywania obserwacji można kształtować podczas wycieczek, doświadczeń, eksperymentów i różnorodnych ćwiczeń praktycznych. Każda obserwacja wymaga rejestrowania wyników, lecz nie może to być tylko zapis słowny. Warto wspierać się rysunkiem, schematem, tabelką, wykresem, grafem. Obserwacji powinna towarzyszyć pogadanka, w wielu przypadkach nawet dyskusja, podczas której nastąpi wymiana zdań, uzasadnienie wniosków, prostowanie sądów błędnych, uzupełnianie niepełnych. Potrzeba badawcza dziecka w kontekście edukacji ekologicznej wynika z chęci poznawania świata bowiem dzieci są niestrudzonymi badaczami przyrody. Predyspozycje te można skutecznie rozwijać, organizując ekologiczne doświadczenia czy eksperymenty. Uczeń występujący w roli badacza rozwija w sobie specyficzne zdolności umysłowe i charakteryzuje się następującymi cechami: - pragnieniem, żeby więcej wiedzieć i umieć, - kwestionowaniem wszystkiego, wątpieniem o każdym sądzie, - poszukiwaniem nowych danych i badaniem ich znaczenia, - wolą weryfikacji, - szacunkiem do argumentu logicznego, - konsekwencją.

15 Przykładowa karta pracy
Tytuł doświadczenia: „Elektrostatyczny Kopciuszek” Wykonawcy : ……………………………………………………….. Celem doświadczenia jest pokazanie, jak można rozdzielić pomieszane ze sobą sól i pieprz. Potrzebne materiały: plastikowa słomka, flanela, biały karton A3, przyprawy: sól, pieprz czarny, pieprz biały, przyprawa do ryb, majeranek, paski z nazwami przypraw. Przebieg doświadczenia: Biały karton kładziemy na ławce, sypiemy przyprawy. Koło każdej przyprawy kładziemy karteczkę z jej nazwą. Słomkę energicznie pocieramy flanelą i przykładamy kolejno do przypraw. Po przyłożeniu słomki do każdej przyprawy elektryzujemy ją ponownie. Obserwacje: Do słomki przyklejają się wszystkie przyprawy, z wyjątkiem soli i przyprawy do ryb. Miejsce na rysunek: Wnioski: Przy pocieraniu słomka elektryzuje się, co w jej bliskości powoduje elektryzowanie się przypraw i przyklejanie się do słomki lub innego plastikowego przedmiotu potartego flanelą. Sól i przyprawa do ryb pozostają obojętne. Reszta przypraw elektryzuje się z odległości 1,5–2 cm. Zjawisko to może posłużyć do rozdzielenia przy pomocy sił elektrycznych na przykład soli od pieprzu, ponieważ pieprz przykleja się do słomki, a sól nie.

16 Przykładowa karta pracy
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Przykładowa karta pracy Tytuł doświadczenia: Przewodnictwo wodne w łodygach kwiatów Celem jest obserwowanie rozchodzenia się wody w łodygach kwiatów . Potrzebne materiały: woda, atramenty w różnych kolorach lub barwnik spożywcze, dwie menzurki, białe kwiatki z ogrodu lub kwiaciarni długo utrzymujące się w wazonie np. margaretki lub goździki. Wykonanie doświadczenia: Do menzurek wlać wodę i dodać do każdej inny barwnik lub atrament. Do każdego roztworu włożyć kwiatek i obserwować przez 3–4 dni. Łodygę kwiatka można przeciąć pionowo i każdą z części zanurzyć w menzurce z innym barwnikiem. Obserwacje: Wnioski: DZIEŃ POJEMNIK 1 POJEMNIK 2 POJEMNIK 3 POJEMNIK 4 1 2 3

17 Przykładowa karta pracy
Tytuł doświadczenia: Co kryje się w batonach? Celem doświadczenia jest kształtowanie umiejętności wyboru zdrowej żywności oraz nawyku czytania informacji znajdujących się na opakowaniach. Potrzebne materiały: opakowania po różnego rodzaju batonikach, czekoladach. Wprowadzenie do tematu: Skład batonów dostępnych w sklepach to przede wszystkim rafinowany cukier, który nadaje im słodki smak, ale niekorzystnie działa na organizm, powodując obniżenie odporności, utratę witaminy B1, a także ubytek wapnia. Nadmiar cukru jest przyczyną powstawania cukrzycy, otyłości oraz próchnicy. W składzie pospolitych batonów znajdują się także tłuszcze utwardzone, które podnoszą poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi, obniżając jednocześnie poziom dobrego cholesterolu. Przyczynia się to do rozwoju chorób układu krążenia, tj.: miażdżycy, nadciśnienia, a także cukrzycy. W słodkich batonach znaleźć można również dużą ilość soli. Jej nadmiar powoduje nadciśnienie, problemy z tarczycą i nerkami. Do szkodliwych związków występujących w batonach zaliczamy także konserwanty, np. substancje spulchniające – wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu oraz wzmacniacze smaku. Substancje te nie są typowymi składnikami żywności i są pozbawione wartości odżywczej. Ich zadaniem jest przedłużenie trwałości oraz poprawa walorów smakowych produktu. Ich nadmiar w organizmie może powodować alergie, migreny, zawroty głowy. Konserwanty wykazują także działanie rakotwórcze, negatywnie wpływają na układ pokarmowy. Do najbardziej niebezpiecznych należy benzoesan sodu, który niszczy bakterie jelitowe, powoduje pokrzywkę, a u dzieci nadpobudliwość. Obserwacje: Dzieci przeglądają różnorodne opakowania po słodyczach i odczytują zawarte na nich informacje dotyczące składu. Wnioski. (Na zajęciach komputerowych uczniowie przygotowują wykres i wskazują zawartość cukru w poszczególnych produktach.)

18 Wartość odżywcza produktu
Białko w 100 g: 12,20 g; Węglowodany w 100 g:54,10 g Tłuszcz w 100 g: 28,30 g; Pozostałe w 100 g: 5,8 g

19 Przykładowa karta pracy
WSH TWP w Szczecinie Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli Przykładowa karta pracy Tytuł doświadczenia: Zawartość skrobi w produktach Wykonawcy: ……………………………………………………………………………… Celem doświadczenia jest poznanie produktów zawierających skrobię. Potrzebne materiały: jodyna, surowy ziemniak, gotowany ziemniak, mąka ziemniaczana, jabłko, kukurydza, ryż, wędlina, rękawiczki jednorazowe. Przebieg doświadczenia: Na połówkę ziemniaka aplikujemy kilka kropel jodyny. Podobnie robimy z pozostałymi produktami stałymi. Do probówki wsypujemy odrobinę mąki i zalewamy wodą. Potrząsamy. Dzieci dostrzegają, że mąka się nie rozpuszcza, tworzy zawiesinę. Do zawiesiny wpuszczamy kilka kropel jodyny. Obserwacje: Dzieci obserwują zmianę zabarwienia jodyny, zwracają uwagę na intensywność koloru, notują swoje obserwacje. Wnioski: Zarówno zawiesina mąki ziemniaczanej, jak i bulwa ziemniaka pod wpływem jodyny zabarwiły się na kolor niebieskofioletowy. Nazwa produktu Intensywność barwy jodyny

20 Beata Standio, ekspertka ds. edukacji wczesnoszkolnej


Pobierz ppt "EKSPERYMENTY MAŁEGO NAUKOWCA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google