Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY."— Zapis prezentacji:

1 Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.parseta.org.pl Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu

2 www.parseta.org.pl 2 Umowa ws. Projektu (pomiędzy MRR a stroną szwajcarską) została podpisana 30.11.2011 r. Umowa ws. Realizacji Projektu została podpisana 16.01.2012 r. Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.10.2013 r. Wartość projektu: 37.855.894,00 PLN – 12.643.919 CHF Wartość dofinansowania (85%): 32.177.510,00 PLN – 10.747.331 CHF Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.10.2013 r. Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie Instytucja Realizująca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

3 www.parseta.org.pl 3 Partnerzy Projektu: Powiat Białogardzki, Powiat Świdwiński, Powiat Kołobrzeski, Powiat Szczecinecki, Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Karlinie, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Sianów, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

4 www.parseta.org.pl 4 Lp.PartnerWartość inwestycjiWartość dofinansowania 1 Powiat Białogardzki6 756 832,855 743 307,92 2 Powiat Świdwiński3 642 709,423 096 303,01 3 Powiat Kołobrzeski9 902 432,398 417 067,53 4 Powiat Szczecinecki2 039 790,051 733 821,54 5 Miasto Białogard1 759 660,191 495 711,16 6 Miasto Kołobrzeg592 799,95503 879,96 7 Miasto Szczecinek2 708 622,082 302 328,77 8 Gmina Borne Sulinowo513 998,14436 898,42 9 Gmina Dygowo126 650,12107 652,60 10 Gmina Gościno200 258,93170 220,09 11 Gmina Karlino2 946 276,892 504 335,36 12 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Karlino941 176,47800 000,00 13 Gmina Połczyn-Zdrój806 762,35685 748,00 14 Gmina Sianów1 158 888,38985 055,12 15 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc2 479 637,582 107 691,94

5 www.parseta.org.pl 5 Najważniejsze zmiany do Umowy Partnerskiej, wynikające z podpisanej umowy z WWPE oraz projektu dokumentu Realizacja projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wytyczne dla beneficjentów Priorytetów nr 1 oraz nr 2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

6 www.parseta.org.pl 6 Instytucja Realizująca zobowiązana jest do archiwizowania i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 10 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. Partner zobowiązuje się do dostosowania wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w jego instytucji do ww. wymogów archiwizacyjnych. Partner zobowiązany jest wystawić na rzecz Instytucji Realizującej weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Partner zobowiązany jest współpracować z osobą/instytucją pełniącą usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

7 www.parseta.org.pl 7 Do końca lutego br. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę nadzoru inwestorskiego. Przetarg zostanie podzielony na części: 1.Zakres Powiatu Kołobrzeskiego 2.Zakres Powiatu Białogardzkiego oraz Miasta Białogard 3.Zakres Powiatu Świdwińskiego oraz Gminy Połczyn – Zdrój 4.Zakres Miasta Kołobrzeg, Gminy Gościno oraz Gminy Dygowo 5.Zakres Gminy Karlino oraz Energetyki Cieplnej w Karlinie 6.Zakres Powiatu Szczecineckiego oraz Gminy Borne Sulinowo 7.Zakres Gminy Sianów oraz Szpitala w Koszalinie

8 www.parseta.org.pl 8 Zmiany dotyczące zamówień publicznych. Partnerzy zobowiązują się stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W celu zwiększenia przejrzystości i zapobieżenia korupcji dokumenty przetargowe winny zawierać klauzulę antykorupcyjną. Przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Partner zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji ze strony Instytucji Realizującej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy z wykonawcą. Dla zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 500 000 CHF, Partner w terminie 45 dni przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć Instytucji Realizującej projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekt umowy z wykonawcą.

9 www.parseta.org.pl 9 W związku z koniecznością dostarczenia Instytucji Pośredniczącej (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) przez Instytucję Realizującą w terminie 7 dni od podpisania przez Partnera umowy w sprawie zamówienia publicznego, oświadczenia potwierdzającego zgodność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami, Partner zobowiązuje się do przesyłania Instytucji Realizującej w terminie 3 dni po zawarciu umowy z wykonawcą, dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności: - opublikowane ogłoszenie / informację o wszczęciu postępowania, -Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, -korespondencję prowadzoną na etapie przetargu (między innymi: odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ), -oferty złożone przez wykonawców, -protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, -podpisaną umowę z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami, -gwarancję należytego wykonania umowy (jeżeli wymagana).

10 www.parseta.org.pl 10 Procedury dot. finansowania projektu Dofinansowanie przekazywane jest Instytucji Realizującej w formie refundacji poniesionych wydatków. Następnie refundacja przekazywana będzie na rachunek Partnera. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Iwona Czerniec – p.o. Dyrektora Biura

11 www.parseta.org.pl 11 Warunkiem rozliczenia lub przekazania Partnerowi środków dofinansowania w formie refundacji jest przedłożenie Instytucji Realizującej dokumentów poprawnych, kompletnych i spełniających wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe takich jak: -kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z protokołami odbioru, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera, -kopie wyciągów bankowych z rachunków Partnera lub przelewów bankowych potwierdzających poniesienie wydatku, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera. W przypadku wyciągów bankowych należy przesłać pierwszą stronę wyciągu bankowego, strony, na których znajdują się przelewy dotyczące projektu oraz ostatnią stronę wyciągu bankowego,

12 www.parseta.org.pl 12. -kopie umów, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera, -w przypadku zamówień poniżej 14 tys. euro kopie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 14 tys. euro, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera, -wydruki z systemu finansowo-księgowego wg. kosztów i wydatków, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego jednostki lub osobę przez niego upoważnioną, -oświadczenie o przychodzie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury - oryginał podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera.

13 www.parseta.org.pl 13. Dokument, na podstawie którego Partner będzie ubiegał się o refundację musi być opisany zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. * Jeżeli kwota dokumentu dotyczy kilku działań, należy określić podział kwotowy na poszczególne działania; ** Wykaz działań niezbędnych do wypełnienia opisu faktury, zgodnych z Budżetem uproszczonym, stanowiącym załącznik do umowy nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/48 w sprawie realizacji Projektu:

14 www.parseta.org.pl 14. Działanie 2.1. Instalacja kolektorów słonecznych w 35 budynkach użyteczności publicznej Działanie 2.2. Modernizacja i rozbudowa 3 miejskich sieci ciepłowniczych Działanie 2.3. Wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z systemami ogrzewania w 3 budynkach należących do publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w 10 szkołach publicznych Działanie 2.4. Montaż mikroturbin wiatrowych w 8 budynkach

15 www.parseta.org.pl 15 Wszystkie załączone do rozliczenia wyciągi bankowe, wyjaśnienia, protokoły, itp. powinny być opatrzone nazwą i numerem Projektu: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty nr projektu KIK/48 Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania zostanie przekazana Partnerowi po uzyskaniu środków od Instytucji Pośredniczącej po: - zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, - akceptacji części sprawozdawczej z realizacji projektu, - przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu i stwierdzeniu prawidłowej realizacji projektu..

16 www.parseta.org.pl 16.W trakcie realizacji projektu zostanie złożonych 8 wniosków o płatność obejmujących następujące okresy sprawozdawcze: Aby dokument finansowy został ujęty w danym wniosku o płatność, kserokopia wszystkich poprawnie i kompletnie sporządzonych dokumentów musi zostać dostarczona do Instytucji Realizującej najpóźniej do 10–go dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu objętego wnioskiem o płatność. Okresy sprawozdawcze Terminy składania wniosków o płatność 01.11.2011-31.01.2012 01.02.2012-30.04.2012 01.05.2012-31.07.2012 01.08.2012-31.10.2012 01.11.2012-31.01.2013 01.02.2013-30.04.2013 01.05.2013-31.07.2013 01.08.2013-31.10.2013 do 20.02.2012 do 20.05.2012 do 20.08.2012 do 20.11.2012 do 20.02.2013 do 20.05.2013 do 20.08.2013 do 20.11.2013

17 www.parseta.org.pl 17 Ewidencja księgowa projektu Edyta Tomaszewska – Skarbnik Związku Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizacji projektu oraz założenia kont analitycznych, związanych z realizacją przepływów pieniężnych zawierającym znacznik konta dla projektu i zasady budowy kont analitycznych. Wraz z pierwszymi przesyłanymi do Instytucji Realizującej dokumentami do refundacji, Partner zobowiązany jest do przedłożenia kopii planu kont jednostki Partnera z wyszczególnieniem wyodrębnienia kont analitycznych projektu. Z każdym rozliczeniem należy natomiast przesyłać księgowania według wydatków i kosztów projektu za okres sprawozdawczy, a także wydruki z kont rozrachunków z Instytucją Realizującą. Wydruki księgowań z systemu finansowo-księgowego jednostki powinny być podpisane przez Głównego Księgowego jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.

18 www.parseta.org.pl 18 Należy stosować następującą klasyfikację budżetową projektu: - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - Rozdział 90095 Pozostała działalność, - Paragraf 628 dochody – środki otrzymane od pozostałych jednostek……. - Paragraf 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - Wydatki wg źródeł finansowania (czwarta cyfra paragrafu): 0 - wydatki niekwalifikowane, 7 - wydatki kwalifikowane (środki z dofinansowania - 85%), 6 - wydatki kwalifikowane (środki własne - 15%) Przykładowe zapisy operacji księgowych dotyczących realizowanej inwestycji: - wpływ od Beneficjenta zaliczki lub refundacji (dotacji): 130-900-90095-6287- znacznik projektu/720-900-90095-6287 - (znacznik projektu) - ujęcie w ewidencji księgowej przyjęcia faktury - 080/201 - zapłata za fakturę w części dotyczącej dofinansowania - 201/130-900- 90095-6057 - (znacznik projektu) - zapłata za fakturę w części dotyczącej wkładu własnego - 201/130-900- 90095-6056 - (znacznik projektu)

19 www.parseta.org.pl 19 Przykładowe zapisy operacji księgowych dotyczących kosztów zarządzania (po stronie Partnera): - przekazanie przez Partnera, na podstawie noty księgowej, środków na koszty zarządzania dla Instytucji Realizującej: 240/130-900-90095-6057, 240/130-900-90095-6056, 240/130-900-90095-6050 (w strukturze budowy kont analitycznych powinien znajdować się znacznik projektu). - zwrot od ZMiGDP 85% środków na koszty zarządzania 130-900-90095- 6287-(znacznik projektu) / 720-900-90095-6287- (znacznik projektu) - przekazanie przez ZMiGDP nakładów inwestycyjnych w zakresie zarządzania projektem po zakończeniu realizacji projektu : 080/240

20 www.parseta.org.pl 20 Promocja Iwona Czerniec – p.o. Dyrektora Biura Związku Za promocję w projekcie odpowiedzialna jest Instytucja Realizująca. Zasady promocji w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy zostały przedstawione w dokumencie pn. Wytyczne ws. informacji i promocji, z którym można się zapoznać na stronie internetowej: www.programszwajcarski.gov.plwww.programszwajcarski.gov.pl; zakładka Dokumenty. Partnerzy zobowiązani są do informowania o fakcie pozyskanego dofinansowania oraz zamieszczania logotypów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na korespondencji prowadzonej w ramach projektu, na stronie internetowej oraz przy informacjach przekazywanych do prasy. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

21 www.parseta.org.pl 21 Zgodnie z Kompletną Propozycją Projektu Instytucja Realizująca – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wykonana następujące działania informacyjne: -organizacja czterech konferencji -zamieszczenie informacji prasowych -wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych -wykonanie ulotek informacyjnych -przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach -wykonanie gadżetów promocyjnych. W marcu br. planowana jest konferencja otwierająca realizację projektu. W konferencji wezwą udział przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Instytucji Pośredniczącej oraz Krajowej Instytucji Koordynującej. Termin konferencji zostanie ustalony w uzgodnieniu z ww. instytucjami.

22 www.parseta.org.pl 22 Wszyscy Partnerzy Projektu zobowiązani są do promocji projektu na swoich stronach internetowych. Każda informacja dotycząca realizacji projektu powinna zawierać nazwę i numer projektu logo programu oraz informację o dofinansowaniu: projekt dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Do wszelkiej korespondencji związanej z realizacją projektu należy używać przygotowanej przez Instytucję Realizującą firmówki. W prawym dolnym rogu (w stopce) dokumentu możliwe jest umieszczenie logo Partnera.

23 www.parseta.org.pl 23

24 www.parseta.org.pl Dziękujemy za uwagę. 24 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Instytucja Realizująca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Ul. Szymanowskiego 17 78-230 Karlino


Pobierz ppt "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google