Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia projektu DiAMEnT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia projektu DiAMEnT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia projektu DiAMEnT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodologicznych i organizacyjnych systemu diagnozy uzdolnień uczniów w Małopolsce. Możliwość udziału organów prowadzących w różnych formach wsparcia uczniów zdolnych przewidzianych w projekcie Krystyna Dynowska-Chmielewska kierownik projektu

2 www.diament.edu.pl

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i jest realizowany jako systemowy projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Lider projektu - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Partner krajowy - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Partner ponadnarodowy - National-Louis University w Chicago

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel projektu Celem projektu jest opracowanie i testowe wdrożenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w całym województwie małopolskim oraz przygotowanie zasobów ludzkich służących wspieraniu rozwoju uzdolnień poznawczych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórcze myślenie, język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adresaci projektu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą nauczyciele, kadra kierownicza szkół, wizytatorzy, przedstawiciele JST, psycholodzy i pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Geneza projektu Za podstawowe nierozwiązane problemy w zakresie pracy z uczniem zdolnym przyjmuje się: brak systemu diagnozowania uczniów zdolnych; brak programów, których treści i metody byłyby dostosowane do specjalnych potrzeb uczniów zdolnych; braki w przygotowaniu kadry pedagogicznej do pracy z uczniami zdolnymi; brak oferty zajęć pozaszkolnych wpierających rozwój uzdolnień poznawczych i niewystarczającą skuteczność pracy szkolnej w zakresie wpierania uzdolnień uczniów.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe działania projektowe Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TI z wykorzystaniem nominacji nauczycielskich i testów (grupa ok. 35 000 uczniów- od 4 kl. szkoły podstawowej) Utworzenie w powiatach i gminach województwa małopolskiego sieci 186 Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych ( 1076 grup uczniów) Realizacja różnych form wsparcia dla uczniów zdolnych ( program z zakresu rozwijania twórczego myślenia w kl. 1-3, POWUZ, szkoły letnie, e-learningowe kołą naukowe)

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele diagnozy Rozpoznanie kierunkowych uzdolnień poznawczych uczniów na trzech etapach kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych Zakwalifikowanie uczniów uzdolnionych kierunkowo na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych Przetestowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza uzdolnień poznawczych obejmie uczniów trzech etapów kształcenia: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum, klasy I – II (III) szkoły ponadgimnazjalne (technika, licea) w zakresie następujących obszarów: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. Zakres diagnozy

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Efekt – nominowanie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologia informacyjno- komunikacyjna Etap 2 Test diagnostyczny składający się z dwóch części: -przedmiotowej – badanie osiągnięć przedmiotowych -psychologicznej – badanie predyspozycji uczniów w zakresie wybranych obszarów Efekt – zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia diagnozy Przeprowadzenie diagnozy zależy od aktywności kadry kierowniczej i nauczycieli szkół oraz współpracy samorządów lokalnych jako organów prowadzących szkoły Diagnoza zostanie przeprowadzona w szkołach pod nadzorem dyrektora z udziałem nauczycieli, specjalistów przedmiotowych Do diagnozy zostaną wykorzystane autorskie, innowacyjne narzędzia diagnostyczne – arkusze nominacji nauczycielskiej oraz dwuczęściowe testy diagnostyczne (część przedmiotowa i psychologiczna)

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia diagnozy Testy diagnostyczne poprawiane będą przez zewnętrzne komisje powiatowe powołane do poszczególnych typów szkół W skład komisji powiatowych wejdą nauczyciele specjaliści przedmiotowi oraz psycholog Wyniki diagnozy pozwolą na utworzenie grup przedmiotowych z poszczególnych etapów kształcenia do zajęć pozaszkolnych w POWUZ

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram działań związanych z przeprowadzeniem diagnozy uzdolnień uczniów

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PIERWSZY ETAP DIAGNOZY UZDOLNIEŃ UCZNIÓW - Nominacja nauczycielska z wykorzystaniem arkusza nominacji Przesyłanie do szkół arkuszy nominacji nauczycielskiej – od początku lutego 2010 r. po zakończeniu konferencji dla dyrektorów w poszczególnych powiatach. Szkoły dokonują nominacji w ciągu 2 tygodni od otrzymania arkuszy nominacji i przesyłają arkusze na wskazany adres. Opracowanie bazy uczniów nominowanych przez nauczycieli do II etapu diagnozy uzdolnień – do 30 marca 2010 r.

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DRUGI ETAP DIAGNOZY UZDOLNIEŃ UCZNIÓW Test uzdolnień uczniów – część przedmiotowa + część psychologiczna Planowany termin pisania testów diagnostycznych: - 21 kwietnia 2010 r. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika); - 12 maja 2010 r. szkoły podstawowe

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DYSTRYBUCJA TESTÓW we współpracy z Wydziałami Edukacji Starostwa Powiatowego Propozycja - w dniach 15 - 19 kwietnia i 6 - 10 maja 2010 r. do wydziałów edukacji starostw powiatowych zostaną dostarczone przygotowane dla szkół testy diagnostyczne; - w dniach 20 kwietnia i 11 maja 2010 r. przedstawiciele szkół odbiorą testy diagnostyczne dla swoich placówek; - 22 kwietnia i 13 maja 2010 r. przedstawiciele szkół przekazują spakowane testy do wydziałów edukacji starostw powiatowych; - 23 kwietnia i 14 maja 2010 r. członkowie komisji powiatowych odbierają z wydziałów edukacji testy diagnostyczne do poprawy.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powołanie komisji powiatowych do oceny testów diagnostycznych -do 15 kwietnia 2010 r. powołanie komisji powiatowych do poprawy testów diagnostycznych dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych -do 5 maja 2010 r. powołanie komisji powiatowych do poprawy testów diagnostycznych dla szkół podstawowych

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena testów diagnostycznych -23. IV. – 31.V 2010 r. - ocena testów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; -14.V. – 31.V. 2010 r. – ocena testów ze szkół podstawowych

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kwalifikacja uczniów na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych -Utworzenie grup przedmiotowych z poszczególnych etapów kształcenia – do końca czerwca 2010 r.; -Utworzenie sieci POWUZ w województwie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – do 15 lipca 2010 r.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania samorządów 1.Aktywizowanie szkół w zakresie udziału nauczycieli w szkoleniach przygotowujących do pracy z uczniem zdolnym oraz w zakresie przeprowadzenia w szkołach diagnozy uzdolnień – starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin. 2.Pomoc w dystrybucji testów diagnostycznych – starostwa powiatowe. 3.Zadeklarowanie uruchomienia na swoim terenie ośrodków dla zdolnych uczniów w oparciu o bazę prowadzonych placówek oświatowych – starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin. 4. Współpraca w zakresie ustalania sieci POWUZ po przeprowadzeniu diagnozy uzdolnień uczniów.

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania dyrektorów szkół 1.Aktywizowanie nauczycieli w zakresie udziału w szkoleniach przygotowujących do pracy z uczniem zdolnym oraz umożliwienie uczniom zdolnym udziału w diagnozie uzdolnień. 2.Zorganizowanie w szkole I etapu diagnozy uzdolnień uczniów – nominacji nauczycielskiej. 3.Zorganizowanie odbioru testów diagnostycznych ze starostwa powiatowego. 4. Zorganizowanie w szkole II etapu diagnozy uzdolnień uczniów – pisanie testów diagnostycznych, zapewnienie optymalnych warunków testowania. 5.Zorganizowanie przekazania testów diagnostycznych do starostwa powiatowego.

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdiagnozowanie i wyłonienie uczniów uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i TI jest warunkiem uruchomienia w gminie/powiecie POWUZ.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czym są POWUZ? POWUZ to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych w obszarze kompetencji kluczowych,dające możliwość współpracy i wymiany doświadczeń w grupie rówieśniczej, między uczniami i nauczycielami oraz w gronie nauczycieli. W POWUZ uczniowie szkół podstawowych (od kl.4), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zakwalifikowani na podstawie testów diagnostycznych, będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów, w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej Spotkania w POWUZ będą się odbywać raz w miesiącu- 5 godzin dydaktycznych, lata szkolne 2010/11, 2011/12).

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady organizacyjne działania POWUZ bezpłatne programy i materiały metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wyłonionymi drogą diagnozy; środki na wynajem sal w szkołach; doposażenie szkół, w których zostaną uruchomione POWUZ w zestawy do projekcji multimedialnych (po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkołom); bezpłatny dowóz na zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami; bieżąca koordynacja pracy POWUZ; bezpłatna opieka ze strony ekspertów i specjalistów projektu; konkursy i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i grup uczniów objętych zajęciami w POWUZ; certyfikaty dla organów prowadzących i szkół współpracujących w prowadzeniu POWUZ w powiatach i gminach.

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady tworzenia POWUZ POWUZ będą tworzone we współpracy z tymi organami prowadzącymi szkoły, które zadeklarują chęć uruchomienia na swoim terenie ośrodków dla zdolnych dzieci z terenu powiatu/gminy. Ośrodki będą działać z wykorzystaniem bazy wybranych szkół w danym rejonie i oferować zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci ze wszystkich szkół w powiecie/gminie. UWAGA: Warunkiem uruchomienia POWUZ jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej ilości nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenie diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów

26 Lp.PowiatIlość POWUZ SP+ G Ilość grupIlość POWUZ SPG Ilość grup SPG SPG 1 Bocheński312 3 2 Brzeski381228 3Chrzanowski 312 3 4 Dąbrowski24814 5 Krakowski7242828 6 Miechowski14414 7 Olkuski312 416 8 Oświęcimski416 520 9 Proszowicki14414 10 Tarnowski62024312 11 Tarnów312 832 12 Wielicki312 18 13 Gorlicki312 416 14 Limanowski51620416 15 Myślenicki412164 Nowosądecki82432416 17 Nowotarski62024416 18 Suski38122 19 Tatrzański28828 20 Wadowicki51620416 21 Nowy Sącz2812624 22 Kraków16566425100

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z recenzji Koncepcji wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim: Na uwagę zasługuje także szeroka skala planowanych działań. Ma zostać uruchomione 186 Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych ( POWUZ), których sieć obejmie wszystkie 22 powiaty województwa małopolskiego. Działania obejmujące całe województwo będą dobrym poligonem dla przyszłych wdrożeń w skali kraju – tylko taka skala przedsięwzięcia daje szanse na identyfikację wszystkich istotnych czynników (społecznych, oświatowych, samorządowych), które trzeba będzie uwzględnić przy późniejszym wprowadzaniu rozwiązań ogólnopolskich. dr hab. Zbigniew Marciniak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były Wiceminister Edukacji

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z dużą satysfakcją zapoznałem się z przedłożonym projektem. Stanowi on, moim zdaniem, świetną konkretyzację idei, które niesie reforma programowa, której byłem współautorem. Z drugiej strony, trudno mi sobie wyobrazić lepszy sposób zagospodarowania środków europejskich na rzecz polskiej oświaty. dr hab. Zbigniew Marciniak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były Wiceminister Edukacji

29 www.diament.edu.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia projektu DiAMEnT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google