Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo międzynarodowe Część I. UŁaz 2012-132UCZELNIA ŁAZARSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo międzynarodowe Część I. UŁaz 2012-132UCZELNIA ŁAZARSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo międzynarodowe Część I

2 UŁaz 2012-132UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

3 UŁaz 2012-133 LITERATURA P. D. Williams, Security Studies, Routledge, London 2012 Bezpieczeństwo międzynarodowe, WN Scholar, Warszawa 2012 F. Fukuyama, Historia ładu politycznego, DW REBIS, Poznań 2012 S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Marszałek, Toruń 2006 C. S. Gray, The Strategy Bridge, OXFORD 2010 J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie, WUJ, Kraków 2009 S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2011 R. Kuźniar, Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005 K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, WN PWN, Warszawa 2006 A. i H. Toffler, Wojna i antywojna. Warszawa 1997 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

4 UŁaz 2012-134 LITERATURA (2) K. Żukrowska (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011 H. Munkler: Wojny naszych czasów, Wyd. WAM, Kraków 2004 Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (red. naukowa R. Zięba), WAiP, Warszawa 2007 J. S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, WAiP, Warszawa 2009 C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995 Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994 Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich (red. naukowa J. Gryz), Wyd. A.Marszałek, Toruń 2008 S. Parzymies (red. nauk.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, WN SCHOLAR, Warszawa 2009 AKTUALNOŚCI: Strony internetowe - bbn.gov.pl (zwłaszcza Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe); msz.gov.pl; mon.gov.pl (zwłaszcza Kwartalnik Bellona); mswia.gov.pl; aon.edu.pl (zwłaszcza Zeszyty Naukowe); www.koziej.pl (w szczególności – skrypty internetowe)www.koziej.pl UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

5 UŁaz 2012-135UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

6 Wstęp - hipoteza/synteza Bezpieczeństwo to teoria i praktyka zapewniania egzystencji (przetrwania) danego podmiotu w niepewnym środowisku, przy zachowaniu przezeń swobody realizacji własnych interesów. Wraz z rozwojem cywilizacji ewoluowało od prostych form bezpieczeństwa indywidualnego, rodowego do współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Od wieków w sprawach bezpieczeństwa dominuje siła fizyczna. Obecna fala rewolucji cywilizacyjnej zmienia radykalnie tę sytuację. Coraz większego znaczenia nabierają czynniki pozamaterialne (wiedza, informacja). UŁaz 2012-13 6UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

7 Pojęcie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w sensie statycznym - jako stan braku zagrożeń dla podmiotu, stan spokoju, pewności (stan obiektywny i subiektywny: uświadomiony i nieuświadomiony) Bezpieczeństwo w sensie dynamicznym (działanie podmiotu na rzecz bezpieczeństwa) – jako proces osiągania i utrzymywania stanu braku zagrożeń i swobody działania UŁaz 2012-137UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

8 Istota bezpieczeństwa jako procesu Zapewnienie możliwości przetrwania i swobody realizacji własnych interesów danego podmiotu w konkretnych warunkach (w konkretnym środowisku, otoczeniu), poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyk oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów UŁaz 2012-138UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

9 UŁaz 2012-139 Strategia BN: jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń? Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne (siły zbrojne). inne STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA = BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

10 UŁaz 2012-1310 Strategia obronności (ON): jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym? OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE = CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne. inne STRATEGIA OBRONNOŚCI (ON) UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

11 UŁaz 2012-1311 Strategia wojskowa: jak utrzymywać i wykorzystywać siły zbrojne do realizacji wszystkich zadań państwa? Zagrożenia i inne potrzeby państwa gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne. inne STRATEGIA WOJSKOWA WOJSKOWOŚĆ UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

12 UŁaz 2012-1312 SZ Bezpieczeństwo cywilne Obronność BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Zagrożenia militarne Zagrożenia cywilne UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

13 Rodzaje bezpieczeństwa (wg rodzaju podmiotu) indywidualne (osobowe, personalne) grupowe (rodowe, plemienne, zawodowe, korporacyjne itp.) narodowe - państwowe (lokalne, terytorialne, krajowe) międzynarodowe (regionalne, globalne) UŁaz 2012-1313UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

14 Dziedziny bezpieczeństwa (wg dziedzin aktywności podmiotu) Ekonomiczne (w tym – energetyczne), społeczne, ekologiczne, informacyjne, demograficzne itp. szczególnymi dziedzinami bezpieczeństwa są: bezpieczeństwo militarne (obronność – czyli przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom polityczno-militarnym) oraz bezpieczeństwo publiczne (cywilne – czyli przeciwdziałanie wewnętrznym zagrożeniom ładu i porządku publicznego oraz skutkom klęsk żywiołowych). UŁaz 2012-1314UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

15 UŁaz 2012-1315UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

16 Bezpieczeństwo jako działanie zorganizowane Struktura bezpieczeństwa jako działania: podmiot, warunki (środowisko), zasoby (środki), sposoby (strategia, taktyka) Cykl działania w sferze bezpieczeństwa: – Przygotowanie Określanie celów Planowanie Organizowanie – Realizacja – koordynowanie operacyjne (bieżące) – Kontrolowanie Monitorowanie, ocena, formułowanie wniosków UŁaz 2012-1316UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

17 Kluczowe kategorie pojęciowe interesy (narodowe i międzynarodowe), misje organizacji oraz wynikające z nich cele, środowisko (warunki) - szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia, koncepcje - zasady i sposoby działań, systemy bezpieczeństwa – zasoby podmiotu wydzielone do realizacji przyjętych koncepcji, odpowiednio do tych zadań zorganizowane i przygotowane. UŁaz 2012-1317UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

18 Interesy Interesy danego podmiotu (społeczności międzynarodowej, narodu, grupy, osoby itp.) – to wyraz jego tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku, tradycji, bieżących potrzeb oraz dążeń i aspiracji przyszłościowych Interesy żywotne i drugorzędne: żywotne – to interesy dotyczące istnienia, przetrwania podmiotu w danych warunkach (niestopniowane, zero- jedynkowe) drugorzędne – to interesy związane z jakością owego istnienia, trwania (stopniowalne, negocjowalne) UŁaz 2012-1318UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

19 Misje organizacji Misja – przeznaczenie: kategoria stworzona (wygenerowana) przez członków danej organizacji Misja organizacji międzynarodowej (międzypaństwowej – np. NATO, UE) - synteza interesów narodowych państw członkowskich. Problem: eliminacja sprzecznych interesów Misja organizacji krajowej (elementu państwa – np. samorządu, instytucji państwowej lub pozarządowej) – ustalona przez prawo UŁaz 2012-1319UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

20 Cele strategiczne Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa - to zoperacjonalizowane interesy i misje (określone stosownie do danych warunków, ujęte w określonym czasie i miejscu, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości) Cele operacyjne – elementy celu strategicznego; dotyczą konkretnego działania UŁaz 2012-1320UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

21 Warunki bezpieczeństwa - szanse Szanse – okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów. Sztuka dostrzegania i wykorzystywania szans!!! UŁaz 2012-1321UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

22 Warunki bezpieczeństwa - wyzwania Wyzwania – dylematy decyzyjne, przed jakimi stoi podmiot (społeczność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. w korzystnych warunkach mogą stwarzać dodatkowe szanse, w niekorzystnych – mogą rodzić dodatkowe zagrożenia. UŁaz 2012-1322UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

23 Warunki bezpieczeństwa -ryzyka Ryzyko – związane z aktywnością podmiotu (planowaną lub realizowaną); stopień prawdopodobieństwa spowodowania niekorzystnych dla podmiotu skutków działania w dziedzinie bezpieczeństwa. Sztuka redukowania ryzyk!!!! Opanowywanie ryzyk (zarządzanie ryzykiem): korygowanie balansu między celami, środkami i sposobami działania poprzez modyfikowanie któregoś z tych elementów. UŁaz 2012-1323UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

24 Warunki bezpieczeństwa - zagrożenia Zagrożenia – pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływanie na podmiot. potencjalne i realne; subiektywne i obiektywne; zewnętrzne i wewnętrzne; militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, informacyjne, ekologiczne itp.) UŁaz 2012-1324UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

25 Kryzysy i konflikty Kryzys – to szczególny (nadzwyczajny i niekorzystny), odbiegający od normalnego, stan podmiotu Konflikt – to szczególny (konfrontacyjny) typ relacji podmiotu z otoczeniem, z innym podmiotem Wojna – jako konflikt: zorganizowana przemoc zbrojna jednostek politycznych przeciwko sobie (kłopoty z tą kategorią: zimna wojna, wojna z terroryzmem itp.) UŁaz 2012-1325UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

26 Źródła wojen Personalne Agresywność charakteru przywódców, błędy w ocenie, niezdolność komunikowania się Państwowe/społeczne Niedemokratyczność państw, polityka wewnętrzna, rywalizacja miedzy grupami i klasami społecznymi Międzynarodowe Rywalizacja państw, anarchia, brak arbitra światowego lub regionalnego, gra sił UŁaz 2012-1326UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

27 Kategoryzacja wojen Wojna nieograniczona (totalna): pobicie i okupacja Wojna ograniczona: politycznie, przestrzennie, co do sił Wojna domowa (obecnie ich umiędzynarodowienie) Wojna asymetryczna Terroryzm jako rodzaj wojny asymetrycznej UŁaz 2012-1327UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

28 Kryzysy Kryzysy – jako stany zakłócenia – mogą być powodowane zarówno czynnikami wewnętrznymi (np. własną nieudolnością), jak i zewnętrznymi (np. konfliktem z innym podmiotem). Mogą być następstwem także zdarzeń losowych (przypadkowych), np. klęsk żywiołowych, katastrof itp. UŁaz 2012-1328UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

29 Zarządzanie kryzysowe Od crisis management – radzenie sobie z kryzysami, opanowywanie kryzysów; wszelkie działania podejmowane dla opanowania kryzysu Dlatego nieprawidłowe jest w jęz. polskim nazywanie tej funkcji podmiotu zarządzaniem kryzysowym. Zarządzanie bowiem to tylko działalność kierownicza, w tym wypadku kierowanie w warunkach kryzysu. UŁaz 2012-1329UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

30 Koncepcje bezpieczeństwa Koncepcja bezpieczeństwa zawiera ogólne zasady i myśl przewodnią (zamiar) postępowania podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zadania etapowe lub dziedzinowe – czyli cele operacyjne – prowadzące do osiągnięcia celów strategicznych Koncepcje operacyjne i preparacyjne (transformacyjne) UŁaz 2012-1330UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

31 Doktryny Doktryny Doktryny - obowiązujące ustalenia (przepisy, instrukcje, regulaminy) dotyczące procedur przygotowania i działania konkretnych elementów systemu bezpieczeństwa. UŁaz 2012-1331UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

32 UŁaz 2012-1332UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

33 UŁaz 2012-1333 Źródło: Bridgeman Art Library: Adam i Ewa, obraz Lucasa Cranacha Starszego, 1526 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

34 Geneza bezpieczeństwa Historia bezpieczeństwa jest tak długa, jak długa jest historia ludzkości Biblijny raj - Adam i Ewa (nie uświadomiony interes, brak celu, są wyzwania i zagrożenia - brak koncepcji i systemu bezpieczeństwa) Kain i Abel (błędnie zdefiniowany interes i cel oraz błędna koncepcja bezpieczeństwa, wraz z jej wykonaniem) Potop biblijny - Noe (dobrze określony interes i cel, prawidłowa koncepcja i skuteczny system bezpieczeństwa w postaci arki) UŁaz 2012-1334UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

35 Ewolucja uwarunkowań bezpieczeństwa Koncepcja fal cywilizacyjnych (Toffller) Materialny (energetyczny) i niematerialny (informacyjny) wymiar bezpieczeństwa Epoka agrarna - równowaga energetyczno- informacyjna na poziomie biologicznym Epoka industrialna - dominacja energii Epoka informacyjna - zmierzanie do równowagi energetyczno-informacyjnej UŁaz 2012-1335UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

36 UŁaz 2012-1336 Ewolucja warunków bezpieczeństwa (na przykładzie sztuki wojennej) UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

37 UŁaz 2012-1337UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

38 Współczesne środowisko bezpieczeństwa Globalizacja i rewolucja informacyjna Rozpad świata dwubiegunowego Erupcja terroryzmu międzynarodowego UŁaz 2012-1338UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

39 Zmiana środowiska bezpieczeństwa Środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione Rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Zagadnienia szczegółowe: podmioty niepaństwowe - terroryzm, proliferacja BMR, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe) – konflikty regionalne, Rosja – nowa zimna wojna? UŁaz 2012-1339UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

40 Globalizacja Globalizacja – to obiektywny proces zastępowania autonomiczności podmiotów (osób, społeczności, państw, organizacji itp.) ich integracją w skali globalnej, to proces przechodzenia od podziału do integralności globalnej, od luźnego zbioru elementów do całościowego systemu światowego informacja siłą napędową globalizacji wizja globalnej wioski? UŁaz 2012-1340UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

41 Istota globalizacji bezpieczeństwa zjawiska i procesy bezpieczeństwa dotykające całej ludzkości, obejmujące w różny sposób całą kulę ziemską, angażujące decydujących graczy na arenie światowej i większość innych podmiotów (w tym organizacji) międzynarodowych kontekst obiektywny i celowościowy UŁaz 2012-1341UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

42 Geneza i ewolucja epoka wielkich odkrywców i okrążenie kuli ziemskiej - geneza praktycznej globalizacji Imperium brytyjskie - pierwiastki bezpieczeństwa globalnego Wojny światowe - praktyczny wyraz problemów bezpieczeństwa globalnego UŁaz 2012-1342UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

43 Światowa zimna wojna Przedłużenie II wojny światowej Potencjał militarny ZSRR i ekspansja ideologiczna komunizmu Bloki wojskowe: NATO i UW Broń jądrowa i wyścig zbrojeń Załamanie się systemu radzieckiego pod ciężarem wyścigu zbrojeń Rozpad systemu dwublokowego UŁaz 2012-1343UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

44 Rewolucja informacyjna Zbieranie informacji (wywiad, media, internet) - sensory Przetwarzanie (analiza, ocena, wytwarzanie wiedzy) informacji - komputery Przesyłanie informacji (łączność, media, opinia publiczna) – środki komunikacji Operacje informacyjne i ochrona informacji (dywersja, maskowanie, mylenie, zakłócanie, fortel, propaganda, niszczenie środków informacyjnych, obrona itp.) – środki kierowania i walki informacyjnej UŁaz 2012-1344UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

45 UŁaz 2012-1345 Zmiana środowiska bezpieczeństwa Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione, sieciowe Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa wschodzące UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

46 UŁaz 2012-1346 Konsekwencje GLOBINFO dla środowiska bezpieczeństwa (1) Zwiększają szanse współdziałania międzynarodowego na polu bezpieczeństwa Rodzą dodatkowe wyzwania mobilizujące do wysiłków na rzecz bezpieczeństwa Stwarzają dodatkowe ryzyka związane z szerszą aktywnością zewnętrzną UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

47 UŁaz 2012-1347 Konsekwencje GLOBINFO dla środowiska bezpieczeństwa (2) Zmniejszają groźbę wojny globalnej Umiędzynarodawiają konflikty i kryzysy wewnętrzne i lokalne Globalizują plagi społeczne – np. AIDS, przestępczość, terroryzm Rodzą jakościowo nowe zagrożenia informacyjne (np. cyberterroryzm) UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

48 UŁaz 2012-1348 Konsekwencje GLOBINFO dla środowiska bezpieczeństwa (3) Zwiększają rolę podmiotów niepaństwowych (NGO, grupy terrorystyczne) Zwiększają rolę opinii publicznej w rozstrzyganiu kwestii bezpieczeństwa (dobrze to czy źle?) UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

49 UŁaz 2012-1349 Nowe zjawiska i tendencje w sferze bezpieczeństwa (1) Dezintegracja i degeneracja klasycznych struktur: państwa upadłe: asymetryczne zagrożenia słabością państwa zbójeckie: asymetryczne zagrożenia pirackim podejściem do reguł życia międzynarodowego Negatywne skutki rozwoju, dobrobytu i demokracji (zagrożenia środowiska naturalnego, postęp a dewiacje społeczne, przestępczość, katastrofy infrastrukturalne) UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

50 UŁaz 2012-1350 Nowe zjawiska i tendencje w sferze bezpieczeństwa (2) Ewolucja tradycyjnych konfliktów i kryzysów: tradycyjne konflikty międzynarodowe – globalny(?), regionalne międzynarodowy kontekst kryzysów wewnętrznych: naruszanie praw człowieka a zasada suwerenności państw wojna z terroryzmem jako asymetryczna wojna światowa? UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

51 UŁaz 2012-1351UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

52 Istota terroryzmu Celowe ( świadomie zamierzone ) i spektakularne atakowanie niewinnych, postronnych osób dla pośredniego (asymetrycznego, poprzez opinię publiczną) oddziaływania na przeciwnika politycznego lub ideologicznego UŁaz 2012-1352UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

53 Trudności definicyjne Terroryzm a klasyczna walka zbrojna, walka narodowowyzwoleńcza Polska partyzantka w II wojnie światowej Czeczenia Irak UŁaz 2012-1353UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

54 UŁaz 2012-1354 A B A B Walka – atakowanie przeciwnika Terroryzm – atakowanie otoczenia Istota terroryzmu UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

55 Nowa jakość terroryzmu terroryzm międzynarodowy proliferacja fundamentalizmu i radykalizmu – alkaidyzm? terroryzm samobójczy terroryzm masowego rażenia globalna sieć terrorystyczna – nowe, asymetryczne mocarstwo światowe ery informacyjnej? UŁaz 2012-1355UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

56 Wymiary asymetryczności terroryzmu globalnego Wymiar humanistyczny: emocjonalizm przeciw racjonalizmowi Wymiar ideologiczny: radykalizm i fundamentalizm religijny (al-kaidyzm, dżihadyzm?) przeciw demokracji i liberalizmowi politycznemu Wymiar organizacyjny: sieciowość przeciw hierarchiczności Wymiar instrumentalny: środki proste i powszechne przeciw technicznie zaawansowanym i specjalistycznym Wymiar operacyjny: terroryzm samobójczy i taktyka maksymalizacji strat przeciw taktyce minimalizacji strat własnych i przeciwnika UŁaz 2012-1356UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

57 Postklasyczna era nuklearna zimna wojna – klasyczne, symetryczne odstraszanie proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu) bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny) duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej – nowa jakość Obrona przeciwrakietowa – jako reakcja UŁaz 2012-1357UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

58 Cyberzagrożenia Zagrożenia infrastrukturalne Zagrożenia energetyczne Kryzysy finansowe AON WKO 2012 www.bbn.gov.pl 58 Inne zagrożenia transnarodowe

59 UŁaz 2012-1359 Ruchy antyglobalistyczne Anarchizm Radykalna lewica – przeciw bogatym, populizm Radykalna prawica - neofaszyzm UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

60 UŁaz 2012-1360UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

61 Pojęcie ładu międzynarodowego UŁaz 2012-1361 Ład (porządek, system) międzynarodowy – to zbiór podmiotów międzynarodowych (państwowych i niepaństwowych) połączonych wzajemnymi relacjami (nadrzędności, równorzędności, podrzędności; zależności, niezależności; rywalizacji, kooperacji) o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym, informacyjnym, militarnym itp. i działający wedle przyjętych wspólnie lub narzuconych reguł (konwencji, dyktatu, prawa międzynarodowego). Każdy ład międzynarodowy charakteryzują zatem trzy elementy: a) rodzaje podmiotów międzynarodowych; b) charakter relacji między podmiotami; c) zasady funkcjonowania podmiotów w ramach danego ładu. UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

62 Przyszły ład międzynarodowy? UŁaz 2012-1362 Problem: Jaki może być przyszły ład międzynarodowy? Hipoteza: Niewątpliwie jego zalążki już istnieją dzisiaj. Prawdopodobnie kształtował się będzie podobnie, jak poprzednie systemy. Nie można też wykluczyć rewolucyjnej zmiany, na miarę westfalskiej. Procedura: Najpierw zdiagnozować i opisać dotychczasową ewolucję ładu międzynarodowego i ustalić jej tendencję. Po tym ekstrapolować tę tendencję w przyszłość UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

63 Diagnoza powestfalskiej ewolucji ładu międzynarodowego UŁaz 2012-1363 Istotą każdego ładu był i jest system autoregulacji, sterowania, decydowania: to, kim jest sternik, regulator, decydent, główny aktor? Zmiana charakteru regulatora powoduje zmianę typu (rodzaju) ładu. Ład westfalski – bez dominującego aktora, czyli - wszyscy są równymi uczestnikami systemu, samoistna autoregulacja (0 lub W, system bezbiegunowy) Ład wiedeński (i wersalski) – wielu, kilku realnych decydentów (wielobiegunowy) Ład jałtańsko-poczdamski – dwóch realnych decydentów (dwubiegunowy), plus regulator pomocniczy (ONZ) Ład pozimnowojenny – jeden realny decydent? (jednobiegunowy), plus pomocniczy (ONZ) UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

64 Charakter opcji przyszłego ładu Zerobiegunowy – Anarchia strategiczna (wycofanie się USA, izolacjonizm amerykański, walka o spadek pohegemonistyczny; spadek znaczenia państw narodowych i zmierzanie do neośredniowiecznej anarchii – zalążki rewolucji globalnej) – Idealna społeczność międzynarodowa (samorząd światowy?) Jednobiegunowy – Pax Americana? – Inny hegemon (państwo, organizacja) – Rząd światowy? Dwubiegunowy – Klasyczny, państwowy: USA – Chiny? – Ponadpaństwowy-międzyregionalny: atlantycko-azjatycki? – Ponadpaństwowy-międzyblokowy: blok państw demokratycznych – blok państw autorytarnych? – Międzycywilizacyjny: atlantycko - islamski? Wielobiegunowy – Nowy koncert mocarstw narodowych (wielobiegunowa równowaga sił) – Międzybiegunowy (interpolarny) – wielobiegunowy kooperacyjny (w ramach systemu ONZ?) UŁaz 2012-1364UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

65 Prawdopodobieństwo i kolejność opcji przyszłego ładu Jednobiegunowy – amerykański – kruszejący, z widmem anarchii strategicznej w systemie zerobiegunowym Zerobiegunowy (nie dokończony…?) – Anarchia strategiczna (walka o spadek pohegemonistyczny; zalążki rewolucji globalnej) Wielobiegunowy (kooperatywny) – Nowy koncert mocarstw w ramach systemu ONZ Dwubiegunowy (mało prawdopodobny) – Atlantycko-azjatycki (zintegrowane Zachód – Wschód) lub demokratyczno-autorytarny lub międzycywilizacyjny? Jednobiegunowy (docelowy?) – Ponadpaństwowy rząd światowy UŁaz 2012-1365UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

66 Interpolar world Interpolar world (wielobiegunowość w erze interdependence, wzajemnej zależności)– międzybiegunowy system (globalizacja, uzależnienie, gracze zainteresowani w uzgodnieniach (G-8, G-20 itp.). Wielka zmiana światowa: od zachodniej dominacji do bardziej zróżnicowanego świata, gdzie nowi gracze nie tylko bronią, ale też promują swój punkt widzenia. W tych warunkach konieczne współdziałanie globalne. nowy ład – Wg - G. Grevi, The interpolar world: a new scenario, EU ISS, Occasional Paper - n°79, June 2009; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op79.pdf http://www.iss.europa.eu/uploads/media/op79.pdf Dwa trendy powodują zmianę systemu międzynarodowego: redystrybucja siły na szczeblu światowym (czyli nowa forma wielobiegunowości) oraz wzrost wzajemnych zależności, upodabniający warunki bezpieczeństwa i dobrobytu dużych mocarstw i szerszej społeczności międzynarodowej. UŁaz 2012-1366UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

67 Przyszły ład międzynarodowy Najbardziej wyróżniającą cechą nowego ładu będzie przejście od świata jednobiegunowego zdominowanego przez USA do względnie nieuporządkowanej struktury starych mocarstw i państw wschodzących oraz przechodzenie siły wpływów z podmiotów państwowych do niepaństwowych UŁaz 2012-1367UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

68 UŁaz 2012-1368 Możliwe scenariusze kształtowania się międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

69 Rodzaje scenariuszy Według SPBN: A)integracyjny – optymistyczny (z przewagą pozytywnych i pożądanych zjawisk i tendencji); B) dezintegracyjny – pesymistyczny (z przewagą niekorzystnych i niebezpiecznych zjawisk zewnętrznych i wewnętrznych); C) ewolucyjny – realistyczny (zakładający kontynuację względnej równowagi negatywnych i pozytywnych zjawisk) UŁaz 2012-1369UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

70 Scenariusz integracyjny - optymistyczny umacniane będą trendy korzystne dla światowego i europejskiego środowiska bezpieczeństwa: Europa wróci na ścieżkę wzrostu gospodarczego i pogłębiania integracji; utrzymana zostanie sprawność NATO; USA w dalszym ciągu będą zainteresowane (zarówno w aspekcie wojskowym, jak i politycznym) ścisłą współpracą z Europą, a Rosja będzie wiarygodnym partnerem. Metody zwalczania terroryzmu okażą się skuteczne, zaś proliferacja broni rakietowej i masowego rażenia zostanie zahamowana. Gospodarka europejska, a wraz z nią polska, będzie konkurencyjna, innowacyjna, z ustabilizowanym bilansem płatniczym i mocną walutą, bezpieczna pod względem żywnościowym i surowcowym. Sytuacja demograficzna pozostanie pod kontrolą. Polska, dzięki przynależności do silnej Unii Europejskiej, ale także dzięki opłacalnej eksploatacji gazu łupkowego, dokona kolejnego skoku cywilizacyjnego. Jednym z elementów tego sukcesu będzie przyjęcie waluty euro – w najkorzystniejszym dla Polski momencie. Optymistyczny wariant wydarzeń zakłada osiągnięcie przez Polskę statusu średniej wielkości regionalnego mocarstwa, zdolnego do współkształtowania europejskiego i światowego bezpieczeństwa. UŁaz 2012-1370UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

71 Scenariusz dezintegracyjny - pesymistyczny osłabienie spójności UE, powstanie Europy dwóch prędkości i poważny kryzys strefy euro. W skrajnej sytuacji należałoby liczyć się z upadkiem euro i rozpadem Unii, a tym samym z zupełną utratą konkurencyjności Europy w porównaniu z dynamicznymi gospodarkami państw wschodzących. Dla Polski taka sytuacja skutkowałaby renacjonalizacją polityki bezpieczeństwa (z koniecznością kosztownej rozbudowy własnych zdolności obronnych), ale także pogorszeniem pozycji gospodarczej i międzynarodowej. W sensie strategicznym oznaczałoby to powrót Polski do tzw. szarej strefy bezpieczeństwa, między konfrontacyjną Rosją i osłabionym Zachodem. Kryzys społeczno- gospodarczy, w którym pogrążyłaby się Europa, rzutowałby również na Polskę, zmuszoną samodzielnie szukać rozwiązania problemów związanych z narastaniem zagrożeń dla stabilności gospodarki: kryzysu demograficznego; konfliktów związanych z integracją imigrantów; narastającym uzależnieniem od dostaw surowców energetycznych, owocującym brakiem możliwości dywersyfikacji bilansu energetycznego i modernizacji infrastruktury. UŁaz 2012-1371UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

72 Scenariusz ewolucyjny - realistyczny Unia Europejska, mimo występowania kryzysów gospodarczych o niskim lub średnim stopniu intensywności, przetrwa jako wspólny rynek zjednoczony wspólną walutą, a podstawowe elementy spójności zostaną utrzymane; NATO pozostanie podmiotem zdolnym wspierać i wzmacniać bezpieczeństwo państw członkowskich oraz selektywnie interweniować wszędzie tam, gdzie zagrożone są żywotne interesy sojuszników; USA pozostaną najpotężniejszym państwem na świecie, a ich zainteresowanie bezpieczeństwem Europy nie zmniejszy się w sposób istotny; międzynarodowa współpraca państw całego świata okaże się wystarczająco solidarna, aby wspólnie zwalczać terroryzm, przestępczość zorganizowaną i inne zagrożenia bezpieczeństwa. UŁaz 2012-1372UCZELNIA ŁAZARSKIEGO


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo międzynarodowe Część I. UŁaz 2012-132UCZELNIA ŁAZARSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google