Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2010/2011 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2010/2011 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2010/2011 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

2 1. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3 -5 i 7. 2. Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 3. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie 4. Zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej. 5. Wyposażenie szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

3 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

4

5

6

7

8

9

10

11 rok 199519941993 Liczba dzieci na podstawie danych statystycznych 575552619 Liczba uczniów uczących się w szkołach na terenie Powiatu Wołowskiego 526 493525 Liczba osób uczących się poza powiatem49 5994 8,5%10,69%15,19%

12 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

13

14 W roku szkolnym 2010/2011 kolejne stopnie awansu zawodowego uzyskało 30 nauczycieli, z tego stopień awansu zawodowego nauczyciela: kontraktowego – 18 nauczycieli mianowanego – 9 nauczycieli dyplomowanego – 3 nauczycieli

15 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

16 W roku szkolnym 2010/2011 powołano 5 komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora w n/w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołowski : Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie.

17 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 1. dokonał oceny pracy dyrektora: Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie 2. zatwierdził do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 - 19 aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołowski 3. zatwierdził do realizacji arkusze organizacji pracy wszystkich jednostek w roku szkolnym 2011/2012.

18 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

19

20

21 SZKOŁA PODSTAWOWALICZBA UCZNIÓWŚREDNI WYNIK SP w Krzydlinie Wielkiej530,80 ZS Społecznych w Wołowie1826,89 SP w Brzegu Dolnym3226,69 SP Nr 2 w Wołowie6026,58 SP w Pogalewie Wlk1126,36 SP w Głębowicach1025,10 SP Nr 1 w Wołowie5725,05 SP Nr 6 w Brzegu Dolnym7025,00 SP w Orzeszkowie924,44 SP w Rudawie924,00 SP w Warzęgowie1023,90 SP w Krzelowie2023,55 SP w Mojęcicach823,00 SP w Lubiążu2822,89 SP Nr 1 w Brzegu Dolnym2022,25 SP w Starym Wołowie1722,06 Szkoła Podstawowa w Wińsku3521,83 SP w ZPR w Brzegu Dolnym1112,27 SP w Zespole Szkół Specjalnych w Wołowie 619,2 Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 417,5 POWIAT WOŁOWSKI43024,40 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 24,80 Zestaw standardowy przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i dla ucznia z dyslekcją składał się z 20 zadań zamkniętych oraz z 6 zadań otwartych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać max 40 pkt. Zadania testu sprawdzały umiejętności z pięciu obszarów umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych, tj.: czytanie, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

22 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych GIMNAZJUM CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MAT-PRZYR. JĘZYK ANGIELSKIJĘZ. NIEMIECKI GM ZSS w Wołowie 32,931,343,746 GM w PZS w Brzegu Dolnym 25,629,135,126 GM nr 2 w ZSP w Wołowie 25,424,525,80 GM w ZSP w Lubiążu 24,221,3028 GM w Wińsku 22,522,7026,8 GM Nr 1 w Brzegu Dolnym 21,620,222,80 GM im. Ks. J.Twardowskiego w Wołowie 20,721,124,222,2 GM przy ZPR w Brzegu Dolnym 15,820,11423,9 GM Specjalne Nr 4 w ZS w Wołowie 10,610,5017,3 GM Specjalne w Lubiążu 9,48,8015,7 GM Specjalne w ZSSpec. W Wołowie 23,523,6025,8 POWIAT WOŁOWSKI 22,522,42724,7 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 24,7 2328,727,3 W trakcie egzaminu sprawdzano umiejętności z następujących obszarów: Część humanistyczna (50 pkt.) Obszar I: Czytanie i odbiór tekstów kultury Obszar II: Tworzenie własnego tekstu Część matematyczno- przyrodnicza (50 pkt.) Obszar I: Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Obszar II: Wyszukiwanie i stosowanie informacji Obszar III: Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Obszar IV: Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Język obcy (50 pkt.) Obszar I: Odbiór tekstu słuchanego Obszar II: Odbiór tekstu czytanego Obszar III: Redagowanie językowe

23 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 W roku szkolnym 2010/2011 Powiat Wołowski przeznaczył na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych kwotę 435 975,21 zł brutto. Remonty lub inwestycje wykonywano w: Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie, Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Powiatowym Centrum Edukacji.

37 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Lp.PlacówkaNazwa zadaniaTermin zakończeniaKwota [zł] 1 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w auli szkoły. Grudzień 2010 r.81 639,67 2. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Remont pokrycia dachowego budynku Wydziału Kształcenia Dorosłych Marzec 2011 r.4 981,34 3. Powiatowe Centrum Edukacji w Wołowie 1.Wymiana stolarki okiennej. 2.Adaptacja budynku internatu na potrzeby PCE i PPP w Wołowie * Marzec 2011 r. XII 2010 r. /VII 2011 r. 24 217,00 117 185,87 4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolny Modernizacja kompleksu pracowni kompensacyjno – korekcyjnej Grudzień 2010 r.153 570,62 5. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolny Remont balustrady na tarasie oraz murów podtrzymujących taras w budynku ZPR Maj 2011 r.44 452,35 6. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolny Wyposażenie kompleksu pracowni kompensacyjno – korekcyjnych w ZPR Grudzień 2010 r.9 928,36 Ogółem tym środki z MEN w ramach projektu Bezpieczna i przyjazna szkoła…. 435 975,21 163 092,62

38 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych W roku szkolnym 2010/2011 w sumie na remonty w poszczególnych jednostkach oświatowych wydano kwotę 641 775,30 zł Remonty/inwestycje wykonywano we wszystkich 9 placówkach oświatowych.

39 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Lp. PlacówkaNazwa zadaniaTermin zakończenia Kwota [zł] 1 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie 1.Remont schodów przy budynku diagnostyki. 2.Malowanie kuchni 3.Remont pokrycia dachowego X 2010 r. 2 350,00 340,00 141 000,00 2. Zespół Szkół Specjalnych w Wołowie 1.Położenie tynków lekkich na ścianach przy wejściu oraz na korytarzu na I i II piętrze 2.Malowanie lamperii, ścian i sufitów. 3. Demontaż starej i montaż nowej balustrady. 4.Wykonanie i montaż balustrad przyściennych oraz pochwytów naściennych w budynku ZSS w Wołowie. IX - XII 2010r.37 673,00 3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie 1.Wymiana opraw świetlówkowych oraz naprawa i malowanie ścian po zalaniu. 2.Wykonanie instalacji elektrycznej komputerowej do urządzeń oraz malowanie gabinetów. IX – XII 2010r.26 867,00 4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolny 1.Wymiana c.o. w budynku – I etap. 2.Wykonanie zabezpieczenia krat okiennych MOW i MOS. 3.Wykonanie zabudowania klatki schodowej. 4.Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania. 5.Remont posadzek i natrysków w łazience. IX – XII 2010 r.152 000,01

40 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Lp. PlacówkaNazwa zadaniaTermin zakończeniaKwota [zł] 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie 1.Remont sal lekcyjnych nr 11 i 21. 2.Montaż wykładziny podłogowej PCV wraz z materiałem na podłożu. XII 2010 r.42 454,00 6. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 1.Częściowy remont korytarza oraz ścian działowych. VII 2011 r.10 000,00 7. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1.Wykonanie schodów z balustradami – wejście B. 2.Wymiana obróbek blacharskich, założenie rynien i rur spustowych. 3.Wykonanie schodów wejściowych z balustradami. 4.Remont sali komputerowej. IX – XII 2010 r.103 894,00 8. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolny 1.Remont tarasu. 2.Remont sali gimnastycznej (kontynuacja w III-IV kw. 2011r.) XII 2010 r. VII 2011 r. (etap I) 48 000,00 26 583,00 9. Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym 1.Remont części dachu budynku szkoły i remont holu. IV 2011 r.50 614,29 Ogółem w tym z dochodów własnych szkół 641 775,30 141 000,00

41 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wołowskim za rok szkolny 2010/2011 Opracował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google