Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji Public Menagment Warszawa, 7-9 maja 2012 r. 1 dr Janusz Gierszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji Public Menagment Warszawa, 7-9 maja 2012 r. 1 dr Janusz Gierszewski."— Zapis prezentacji:

1 Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji Public Menagment Warszawa, 7-9 maja 2012 r. 1 dr Janusz Gierszewski

2 NagłówekAdministracja publiczna a public relations Administracja publiczna oznacza leksykalnie służbę społeczeństwu (łc. administrare- zarządzać, służyć, publicus- społeczny, służący ogółowi). Wyrażenie relations for the general good zostało użyte przez D. Eatona (1882) i oznacza relacje dla dobra ogółu. Dobra opinia o administracji publicznej? Ramy naukowe- XX wiek T. Jefferson –tezy PR D. Eaton- rola PR (nawiązanie stosunków dla powszechnego dobra) Informowanie społeczeństwa- usługowa rola administracji 2 dr Janusz Gierszewski

3 P UBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System polityczny Prawo Gospodarka rynkowa Administracja publiczna Społeczeństwo obywatelskie (obywatele) System organizacji społecznej liberalnego państwa demokratycznego według Huberta Izdebskiego Ma prawo do rzetelnej informacji 3 dr Janusz Gierszewski

4 P UBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Administracja publiczna ujmowana jako governance jest elementem demokracji uczestniczącej, czyli demokracji opierającej się w największym możliwym stopniu na uczestnictwie obywateli w systemie decyzyjnym: participatory democracy (interactive democracy, partnership de- mocracy, deliberative democracy). PR to zarządzanie, zawiadywanie, kierowanie informacją (?) Administracja publiczna (zarządzać, zawiadywać, kierować urzędem? na rzecz interesu publicznego?) Zarz ą dzanie publiczne Public governance 4 dr Janusz Gierszewski

5 S POŁECZNA AKCEPTACJA DZIAŁAŃ A DMINISTRACJI 5 dr Janusz Gierszewski Administracja publiczna zabiega o stworzenie atmosfery społecznej akceptacji swoich działań oraz dąży do uzyskania wysokiej oceny swojej pracy. Może to osiągnąć sięgając po narzędzia stosowane w ramach public relations. Jednak stopień poparcia oraz zaufania do danej instytucji publicznej nie przekłada się, poza generalną opinią, na jej pozycje w hierarchii administracji czy uzyskiwane fundusze. Urząd, który jest dobrze postrzegany uzyskuje też większą przychylność ze strony przełożonych, a ewentualne potknięcia są nie tylko zagrożeniem dla wizerunku urzędu, ale dla stanowisk kierowników jednostek administracji.

6 W zbiorowej wyobraźni public relations często łączy się z rządem i polityką oraz z manipulacyjnymi zabiegami określanymi jako spin. Spin (significant progress in the news) – bujanie (znaczący postęp w informacjach) 6 dr Janusz Gierszewski

7 T RZY ASPEKTY PR Działanie (wysiłki, których celem jest wpływanie na postawy i opinię społeczną) Stan (firma ma dobre lub złe public relations) Profesja (umiejętności zawodowe) 7 dr Janusz Gierszewski

8 P UBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Powszechność public relations Anthony Davis Działalność public relations jest prowadzona przez: profesjonalnych praktyków PR (w każdym sektorze) kierowników i pracowników osoby pracujące społecznie osoby indywidualne Public relations w coraz większym stopniu zajmują się wszyscy, co jest odzwierciedleniem pluralizmu w sferach komercyjnej i obywatelskiej. Kevin Moloney: display-for-attention-and-advantage umożliwia wielu osobom dotarcie do opinii publicznej. 8 dr Janusz Gierszewski

9 P UBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Definicja public relations James E. Grunig, Todd Hunt: Public relations to zarządzanie komunikacją między organizacją a różnymi grupami jej odbiorców. Anthony Davis: Public relations to komunikacja z ludźmi, którzy są ważni dla komunikującego, w celu zwrócenia ich uwagi i nawiązania współpracy, w sposób, który sprzyja jego interesom lub interesom, które reprezentuje. 9 dr Janusz Gierszewski

10 D EFINICJE PR PR to aspekt zarządzania, którego celem jest nawiązanie i podtrzymanie wzajemnie korzystnych stosunków między organizacją (instytucją) a grupami, od których zależy jej sukces lub klęska /Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom – autorzy amerykańskiego podręcznika z zakresu PR Effective Public Relations/ 10 dr Janusz Gierszewski

11 D EFINICJE PR PR to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji /Sam Black, Public relations, Dom Wyd. ABC, W-wa 1998/ 11 dr Janusz Gierszewski

12 D EFINICJE PR Public relations to sztuka prawidłowego zarządzania wymianą informacji organizacji z jej środowiskiem społecznym /Andrzej W. Horodeński, dyr. pionu. PR w agencji CompLex / 12 dr Janusz Gierszewski

13 K ONTEKSTY ZNACZENIOWE PR W P OLSCE : nazwa wszystkich działań komunikacyjnych instytucji/firmy zmierzających do osiągnięcia pozytywnych relacji z otoczeniem; nazwa marketingowego sposobu i stylu przekazywania komunikatów i informacji (promocyjno-propagandowych) czy organizowania wydarzeń w celu podsycania zainteresowania mediów i publiczności; synonim negatywnej oceny aktywności komunikacyjnej konkurencji (najczęściej politycznej); nazwa dziedziny wiedzy o umiejętnościach zawodowych, stylu komunikacji publicznej i sztuce kształtowania wizerunku i marki instytucji, organizacji społecznych w budowaniu reputacji i umacnianiu relacji z otoczeniem (J. Olędzki). 13 dr Janusz Gierszewski

14 PUBLIC RELATIONS Działania mające na celu ustanowienie i utrzymanie jak najlepszych stosunków firmy z otoczeniem. Budowanie dobrego imienia firmy i zdobywanie dla niej przychylności (element promocji?). Charakterystyczne wyróżniki PR: proponuje nadawcę, a nie towar czy usługę są to działania zwykle na dłuższą metę niż reklama i akwizycja trudniej zmierzyć efektywność PR niż reklamy 14 dr Janusz Gierszewski

15 P UBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Rodzaje public relations: publicity (komunikacja jednokierunkowa) informacja publiczna komunikacja dwukierunkowa asymetryczna komunikacja dwukierunkowa symetryczna komunikacja dwustopniowa 15 dr Janusz Gierszewski

16 G ŁÓWNE DZIAŁANIA P UBLIC RELATIONS : a. publicity - obejmuje ono współpracę ze środkami masowego przekazu, ich znaczenie wynika z faktu iż wszelkie informacje zamieszczane w mediach znajdują się zwykle poza kontrolą przedsiębiorstwa b. corporate identity - ma na celu tworzenie tożsamości przedsiębiorstwa, c. public affairs - tworzenie i podtrzymywaniu korzystnych relacji z przedstawicielami władzy lokalnej, regionalnej lub krajowej, d. community relations - tworzenie dobrych stosunków ze społecznościami lokalnymi, e. media relations (relacje z mass mediami) - obejmują przygotowanie aktualnej informacji i umieszczenie jej w mediach w celach zwrócenia uwagi na osobę lub produkt, a także w celu podtrzymania prestiżu i reputacji już wypracowanej f. lobbing - tworzenie oraz podtrzymywanie relacji z organami legislacyjnymi i rządowymi w celu wywierania wpływu na ustawy i przepisy g. zarządzanie sytuacją kryzysową, h. relacje z inwestorami - utrzymywanie kontaktów z akcjonariuszami i innymi uczestnikami społeczności finansowej i. współpraca z darczyńcami i organizacjami non-profit - celem uzyskania wsparcia finansowego lub wolontariackiego. 16 dr Janusz Gierszewski

17 PR LobbingReklamaSponsoring Sytuacja kryzysowa Media relations Wewnętrzny PR Zewnętrzny PR z inspiracji E. M. Cenker, Public relations, Poznań 2001, s.21. 17 dr Janusz Gierszewski

18 C ELE DZIAŁANIA INSTYTUCJI PUBLICZNEJ 18 dr Janusz Gierszewski Instytucje administracji publicznej mają różne priorytety w określaniu celów i dlatego potrzebują społecznej akceptacji do swych działań. Niekiedy z różnych powodów, wiodącą rolę osiąga pragmatyzm działania, w którym ważniejsze od realizowania założeń programowych wydaje się osiąganie bieżącego sukcesu tzw. propagandowego zysku jako wskaźnika poparcia czy stopnia rozpoznawalności. Administracja jest zobligowana do prowadzenia działań public relations, przynajmniej w zakresie szerokiego informowania o swojej działalności. Aktywność PR jest także niejako obowiązkiem ustawowym administracji, gdyż swym postępowaniem powinna nieustannie dawać dowód, że postępuje legalnie, rzetelnie, gospodarnie oraz celowo

19 P ODSTAWY PR W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 19 dr Janusz Gierszewski Konstytucja RP (1997) ; Ustawa o prawie prasowym (1984); Ustawa o radiofonii i telewizji (1992); Ustawa o dostępie do informacji publicznej (2001); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (2002); Ustawa o prawie autorskim i prawa pokrewne (1994 ).

20 dr Janusz Gierszewski 20 Administracja publiczna (w tym Policja) jest specyficznym sektorem działalności public relations (dalej PR), które działania są najczęściej zawężone do powołania funkcji rzecznika prasowego. Do jego zadań należy stworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku urzędu w oczach obywateli (publiczności), który opiera się na zasadach służebności administracji oraz wzajemnego poszanowania stron oraz tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Cel ten jest zdeterminowany przez otoczenie z uwagi na brak wyboru grupy docelowej oraz fakt, że finansowanie administracji publicznej odbywa się ze środków publicznych ogan administracji bezpośrednio zainteresowani pośrednio zainteresowani niezainteresowani

21 dr Janusz Gierszewski 21 MSW (dawniej MSWiA) prowadzi szereg badań związanych z wizerunkiem policji. Zaliczyć do nich można badania pn.: Ocena instytucji publicznych, Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wizerunek funkcjonariuszy wybranych służb Policji, Wizerunek Policji w świadomości społecznej. Wyniki badań społecznych dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane są też do: diagnozy poszczególnych obszarów pracy Policji, programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, w modułach dotyczących komunikacji społecznej oraz obsługi ofiar przestępstw, określania mierników na potrzeby Budżetu Zadaniowego Policji, dialogu z władzami samorządowymi oraz budowy wspólnych programów prewencyjnych, oceny pracy Policji, kształtowania wizerunku Policji.

22 dr Janusz Gierszewski 22 Poziom zaufania do Policji, sądów i prokuratury w latach 1995-2006

23 dr Janusz Gierszewski 23

24 dr Janusz Gierszewski 24

25 Grupy działań PR: a) c o d z i e n n e, np.: - sposób komunikacji z otoczeniem (terminy, formy), wygląd firmy, etyka, rzetelność w interesach (terminowość, sposób załatwiania reklamacji), - kultura obsługi klientów, stały kontakt z otoczeniem (telefoniczny, osobisty, listowny, e-mailowy). b) a k c j e PR, np.: - informacje o firmie dla dziennikarzy - wystawy dorobku firmy - dni otwarte - wydawnictwa o firmie (gazetka firmowa, folder informacyjny, raport roczny) - wykorzystywanie okazji do przypominania o firmie (życzenia na święta, przyjęcia dla przyjaciół firmy i VIP'ów z okazji x lecia, - wręczenie upominków firmowych - akcje charytatywne. 25 dr Janusz Gierszewski

26 PUBLIC RELATIONS - METODY CODZIENNE 1. Wygląd firmy i jej otoczenia, czyli jak cię widzą, tak cię piszą dojście do firmy bezpośrednie otoczenie budynek lub ich zespół wnętrza 2. Pierwszy kontakt telefon, fax korespondencja - forma, czas, tytulatura, podpisy, zwroty grzecznościowe wizyta 26 dr Janusz Gierszewski

27 Wygląd firmy i jej otoczenia 27 dr Janusz Gierszewski

28 28 dr Janusz Gierszewski

29 29

30 dr Janusz Gierszewski 30 Pozytywnie71 Negatywnie8 Nie zwracam na to uwagi21 Ocena umundurowania.

31 31 dr Janusz Gierszewski Pozytywny: N= 219 % Negatywny: N= 219 % Skuteczność, niesienie pomocy, egzekwowanie prawa 42Nadgorliwość, wykorzystywanie władzy 34 Schludny wygląd, mundur13Mała skuteczność wykrywania przestępstw 41 Uprzejmość, kultura15Korupcja14 Szybka interwencja,30Zbyt mało patroli, przestarzały sprzęt 11 Elementy wpływające na wizerunek lokalnej policji.

32 C ZYJ KOMUNIKAT JEST WIARYGODNY ? 32 dr Janusz Gierszewski Tak, negatywnie71 Tak, pozytywnie11 Nie wpłynął18 Czy spór Policja-Rutkowski w sprawie Magdy z Sosnowca wpłynął na wizerunek Policji w % (N=219)?

33 3. Kontakty osobiste, savoir-vivre w biznesie przyjmowanie klienta, gościa powitania wizytówki miejsce spotkania, atmosfera rozmowy oficjalne, imprezy okolicznościowe, zaproszenia 4. Materiały pisemne o firmie ulotki, foldery, broszury raport roczny - sprawozdania(annual repport) rekomendacje 5. Rzetelność i profesjonalizm w informacji 33 dr Janusz Gierszewski

34 Media relations Wizerunek (image) Akceptacja otoczenia Tożsamość instytucji (corporate identy) Pozytywne artykuły (publicity) Informacja 34 dr Janusz Gierszewski

35 35 Odznaka z napisem Policja 15 Orzeł na niebieskim tle 12 Odznaka z herbem powiatu 2 Gwiazda z napisem Policja 7 nie wiem 64 Znajomość oznaczenia graficznego lokalnej policji w % (N=216).

36 dr Janusz Gierszewski 36 Odblaski ratują życie1 Bezpieczeństwo na drodze1 Stop pijanym kierowcom1 NIE ZNAM97 Znajomość lokalnych programów prewencyjnych w % (N=219)

37 P UBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Funkcje public relations: przełamywanie barier (działanie ponad granicami): organizacja nie jest samotną wyspą legitymizowanie zarządzanie percepcją zarządzanie zmianą zarządzanie konfliktem zarządzanie sytuacją kryzysową wspieranie marketingu (marketingowe public relations) budowanie marki 37 dr Janusz Gierszewski

38 A DRESACI PR a. Grupę zewnętrznych odbiorców stanowią: dotychczasowi i potencjalni- ofiary przestępstw i wykroczeń), uczestnicy kanałów dystrybucji, instytucje i osoby życia publicznego, gospodarczego i politycznego, media, oraz inni interesariusze. b. Grupę wewnętrznych odbiorców stanowią: kierownictwo, poszczególni pracownicy (policjanci, urzędnicy służby cywilnej, pracownicy policji)oraz zespoły pracownicze, związki zawodowe (NSZZ) Świadomość istnienia publiczności wewnętrznej ma bardzo ważne znaczenie w komunikacji. Odpowiednio zastosowane public relations motywuje i integruje załogę. 38 dr Janusz Gierszewski TAK 25 NIE17 NIE MAM ZDANIA58 Problem korupcji w lokalnej policji w % (N=219).

39 K LIENT WEWNĘTRZNY A Z ŁOTE P AŁY 39 dr Janusz Gierszewski Najgłupsze wypowiedzi policjantów w 2008 roku: 1. Miło nam poinformować, że na miano Złotej pały 2008 według użytkowników Internetowego Forum Policyjnego w pełni zasłużyła sobie wypowiedź Rzecznika Prasowego Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ze Szczecina Macieja Karczyńskiego. Publicznie postawił on dość śmiałą tezę, że policjanci są wygodni i przez to przynoszą do pracy swój sprzęt. Mają do dyspozycji nowoczesne maszyny do pisania i nie potrzebują komputerów. Inne zwycięskie wypowiedzi / decyzje: * polecenie zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Bochnia który to podczas rozliczania patrolu pieszego ze służby uznał, że ich wyniki są mierne i polecił patrolowi udanie się ponownie w rejon służbowy i zejście do jednostki dopiero wtedy gdy będą mieli wyniki. (247 głosów) * wypowiedź Rzecznika Prasowego KGP podinsp. Mariusza Sokołowskiego, który dość kontrowersyjnie odniósł się do akcji Widelec wyrażającej niezadowolenie policjantów niskimi płacami (191 głosów) * dyscyplinowanie policjantów przez I Zastępcę KPP Oświęcim za spożywanie lodów w radiowozie (117 głosów)

40 R OLA KOMUNIKOWANIA ( KOSZTY ?) a. przygotowanie strategii komunikacji wewnętrznej (misja i wizja firmy) b. programy lojalnościowe i integracyjne dla pracowników c. wydawnictwa firmowe (gazetki firmowe, broszury, newslettery, blogi, strony WWW) d. wydarzenie specjalne dla pracowników (dni otwarte, szkolenia, konferencje, gale, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne czyli company miting) 40 dr Janusz Gierszewski DOBRZE38 ŻLE4 NIE WIDZIAŁEM58 Ocena strony internetowej lokalnej policji w % (N=219).

41 FORMY I ŚRODKI AKCYJNYCH PUBLIC RELATIONS Prasowa Telewizyjna Radiowa Internetowa Wywiad w prasie z dyrektorem na temat rynkowych osiągnięć firmy; reportaż opisujący badawcze i współpracę z nauką; działalność rzecznika prasowego; przygotowanie bieżących informacji dla prasy o kontaktach, ważniejszych wydarzeniach, zmianach organizacyjnych, odpowiedzi na krytykę prasową, zwoływanie konferencji prasowych itp.; Reportaż telewizyjny o przygotowaniach do uruchomienia nowej produkcji, o otwarciu nowego oddziału; firm video o historii firmy, procesie technologicznym; Reportaż z laboratorium; audycja o sukcesach eksportowych; rozmowa z wybitnym ekspertem działającym w komisjach międzynarodowych; Informacja na stronach www. o firmie, jej historii, strukturze, składzie osobowym zarządu, bieżących wydarzeniach w firmie; linki do stron stowarzyszeń do których firma należy; możliwość uzyskania informacji o firmie przez pocztę elektroniczną 41 dr Janusz Gierszewski

42 Wydawnicza Wystawiennicza Pocztowa Spotkania Zwiedzanie firmy Broszury, foldery, ulotki o firmie - jej organizacji, historii, zakresie produkcji; kalendarze firmowe, wizytówki, etykiety samoprzylepne ze znakiem i nazwą firmy, druki okolicznościowe; Wystawy dorobku firmy; stała ekspozycja historii rozwoju firmy; stoiska informacyjne na prestiżowych wystawach i targach; Utrzymywanie kontaktu listowego, e-mailowego i telefoniczno-faxowego z klientami, dostawcami, współpracownikami. Zapraszanie na imprezy firmowe. Sympozja, konferencje, seminaria np. na temat nowych technologii produkcji; spotkania i utrzymywanie kontaktów osobistych z ludźmi biznesu, klientami, ekspertami; przyjęcia, obiady, koktajle; Dni otwarte dla klientów; dziennikarzy; pokazy pracy w laboratorium, spotkania z konstruktorami; 42 dr Janusz Gierszewski

43 Upominkowa Świadczenia Sponsoring Lobbing Wręczenie upominków przypominających o istnieniu firmy; teczki, kalendarze, medale pamiątkowe, dzieła sztuki; Przekazanie szpitalowi kompletu narzędzi chirurgicznych; utrzymywanie charytatywne domu dziecka; przekazanie komputera szkole; Dotacje na utrzymanie drużyny sportowej, teatru, regat żeglarskich, w zamian za eksponowanie znaku firmowego na stadionie i ubiorach sportowców, w programach teatralnych, na żaglach; Tworzenie grup nacisku w celu wspierania / zmian regulacji prawnych. 43 dr Janusz Gierszewski

44 44 prasa 23 internet 32 radio 15 TV kablowa 11 osobiste doświadczenia 13 Inne: dzielnicowy 2 Inne: znajomi 4 Źródła informacji o pracy lokalnej policji w % (N=219).

45 dr Janusz Gierszewski 45 Sukcesy%Porażki% Odnalezienie portfela z dokumentami 4Magda z Sosnowca41 Akcja ZNICZ17Sprawa Olewnika18 Zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczów 13Interwencja w barze Pablo6 Zatrzymanie złodziei samochodów 22 brak patroli, zwłaszcza nocą35 Zatrzymanie włamywaczy18 Ujawnienie korupcji8 Dobra organizacja ruchu drogowego podczas wypadków 18 Łącznie100 Sukcesy i porażki, które wpłynęły na wizerunek policji w % (N=219).

46 WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS Działania mające na celu spowodowanie pozytywnego stosunku pracownika do własnej firmy, identyfikowanie się z nią, a w rezultacie promowanie firmy na zewnątrz. Czynienie z pracownika szczerego przyjaciela firmy. Przykłady: 1. Dostarczanie bieżącej informacji o zamiarach i sukcesach firmy (np. poprzez wydawnictwo wewnątrz-firmowe, intranet, pocztę elektroniczną, plakaty) 2. Stwarzanie miłej, przyjaznej atmosfery w pracy (warunki pracy, stosunki międzyludzkie, estetyka wnętrza) 46 dr Janusz Gierszewski

47 3. Stosowanie zasad kompleksowej identyfikacji firmowej (ubiór, system zachowań) 4. Organizacja spotkań firmowych (z okazji świąt, przechodzenia na emeryturę, szkoleń, spotkań rodzinnych,) 5. Działalność socjalna (bufet, ośrodek zdrowia, gabinet odnowy, wczasy, drużyna sportowa) 6. Gratyfikacje (system premiowy, listy pochwalne, nagrody okolicznościowe) 7. Wewnętrzne szkolenia (na temat negocjacji, kontaktów z klientem, savoir-vivre). 47 dr Janusz Gierszewski Komendant18 Dzielnicowi12 Policja drogowa38 Policja prewencji15 Policja kryminalna7 Rzecznik Policji9 kto inny? TV1 Służby wpływające na wizerunek lokalnej policji w %. (N=219) Młodszemu inspektorowi Januszowi Brodzińskiemu, komendantowi miejskiemu policji w Toruniu, przyznano "Pałę" za 2006 rok. Już wcześniej dostał "Pałę" za marzec 2006 - był wtedy szefem komendy w Grudziądzu. Podczas spotkania z nowymi funkcjonariuszami miał im kazać zdejmować buty, gdy wchodzą do domów na interwencje. Po nominacji Brodziński wyjaśniał "Pomorskiej": - Nigdy nie wydawałem takiego polecenia. Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem porządku. To pewnie zemsta, bo musiałem przywołać do porządku kilku policjantów w Grudziądzu, łącznie z obcinaniem paznokci.

48 SYTUACJE, KIEDY AKCJE PR MAJĄ SZCZEGÓLNE ZNACZENIE Oprócz sytuacji codziennego działania firmy, kiedy w każdym momencie należy dbać o wizerunek firmy – występuje szereg sytuacji, kiedy potrzebne są specjalne akcje lub wręcz kampanie PR. 1. Istotne dla firmy rocznice: np. 50-lecie firmy 2. Ważne wydarzenia w życiu firmy: uruchomienie nowej linii produkcyjnej; otwarcie nowego oddziału, oddanie do użytku nowoczesnych urządzeń, wejście firmy na giełdę. 3. Istotne zmiany w zarządzie: odejście dotychczasowego dyrektora rozpoczęcie pracy przez nowego prezesa 4. Zmiany organizacyjne w firmie: połączenie firmy z inną, przejęcie innej firmy, zmiana nazwy 5. Okazje: duże targi, podpisanie dużego kontraktu po wygranym przetargu, nasza drużyna koszykówki zdobyła mistrzostwo Polski. 6. Sytuacja kryzysowa: wykryto wielką kradzież w firmie, w której uczestniczył czynnie kierownik magazynów; awaria silnika wyprodukowanego przez naszą firmę spowodowała katastrofę statku. 48 dr Janusz Gierszewski

49 M EDIA RELATIONS a. Strategia medialna - udokumentowana i realizowana zgodnie z zasadami ustalonymi dla spraw publicznych i kierownictwa wyższego szczebla b. Polityka medialna obowiązki, profile i pozycjonowanie c. Działalności mediów jest planowany do osiągnięcia docelowych odbiorców bezpośrednie wsparcie Państwa organizacji misji i cele. d. Kontakt z mediami można ogólnie podzielić na działania reaktywne ipro aktywne. e. Nić systematycznego zaangażowania w ramach zagadnień gospodarki - stosunki z zainteresowanymi stronami procesu. f. Emisje prasowe, oświadczenia i kluczowe stanowiska ogłoszeń poprzez metody zarówno w trybie offline i online w celu szybkiego reagowania w mediach. g. Decyzje są uzgadniane z wyprzedzeniem w stosunku do dalszych działań poza mediami. 49 dr Janusz Gierszewski

50 T OŻSAMOŚĆ FIRMY a. Firmowe projekty (logo, mundury, kolorystyka itp.) b. Firmowa komunikacja (publicity, public relations, informacje, itp.) c. Firmowe zachowanie (wewnętrzne wartości, normy, itp. ) 50 dr Janusz Gierszewski

51 S YTUACJE KRYZYSOWE informacja wewnętrzna dla pracowników, informacja zewnętrzna - media, dystrybutorzy, udziałowcy. I tu należy pamiętać jak ważny jest dobry kontakt z mediami podczas którego: a. odpowiedź, że nie ma się nic do powiedzenia w języku prasy oznacza winien. Dziennikarz potrzebuje informacji. Gdy stwierdzamy nie mam nic do powiedzenia jest to odczytywane, że coś ukrywamy. Gdy powiemy, że podamy coś za godzinę, za dwie, na konferencji prasowej zwołanej wieczorem, dla dziennikarza jest to już informacja. Nie pisze on już, że firma coś ukrywa, tylko podaje, że informacje będą. b. Udzielanie informacji jest obowiązkiem. Nie jesteś jedynym informatorem dziennikarza. Najpierw zapyta on prezesa zarządu, czy rzecznika prasowego, a później pójdzie do pracownika, będzie szukał klientów. Musimy pamiętać, że ostateczna informacja nie pochodzi tylko od nas. W czasie wywiadu to co najważniejsze, przesłanie główne, powiedz na początku. Później powtórz jeszcze raz, żeby wyraźnie się wbiło w pamięć osoby robiącej wywiad, albo tych którzy nas obserwują na ekranie telewizyjnym. 51 dr Janusz Gierszewski

52 P ODSTAWOWE ELEMENTY / SKŁADOWE DZIAŁALNOŚCI SPOD ZNAKU PR Systematyczne śledzenie i kształtowanie obrazu organizacji w mediach, analizowanie opinii publicznej, przewidywanie możliwych reakcji i zmian opinii; Ciągłe i planowe zarządzanie komunikowaniem w obrębie i w otoczeniu organizacji w celu zdobywania akceptacji dla jej działań; Informacja : uczciwa, obiektywna, pełna, aktualna, fachowa, łatwa do wykorzystania, etyczna, odpowiedzialna; 52 dr Janusz Gierszewski

53 P UBLIC RELATIONS W ADMINISTRACJI 1. odnoszące się do sytuacji kryzysowych; 2. obejmujące pojedyncze zdarzenia medialne; 3. odwołujące się do kompleksowej obsługi w zakresie public relations; 4. skupione na tworzeniu komunikacji wewnętrznej; 5. zmierzające do wytwarzania pożądanych przez klientów relacji z mediami. " W Polsce mamy PR przypadkowy. (…) Właśnie PR kryzysowe to jest chyba polska specyfika. 53 dr Janusz Gierszewski

54 54 W każdym jednostce policji (w głównej, wojewódzkiej) znajdują się rzecznicy lub oficerowie prasowi (w powiatowej, miejskiej, rejonowej). Każda komenda ma własną stronę internetową, Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Policja jest równocześnie jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce

55 L OGO I UMUNDUROWANIE LOKALNEJ P OLICJI 55 dr Janusz Gierszewski Oficjalnie policja nie ma swojego logo. Oczywiście istnieje system znaków, który jest identyfikowany z tą instytucją. Przykładem może być ustawowa nazwa Policja, którą można znaleźć na tablicach informacyjnych i radiowozach jako biały napis na niebieskim tle. Graficzny obraz jako logo nie można nazwać znakiem firmowym – ani same kolory, ani ich układ nie są zarezerwowane wyłącznie dla policji. W rzeczywistości w tej kwestii panuje pewna dowolność. Zdecydowana większość komend przyjęła za swój znak rozpoznawczy gwiazdę, nawiązującą kształtem do policyjnej odznaki służbowej. Odznaka z napisem Policja 15 Orzeł na niebieskim tle 12 Odznaka z herbem powiatu 2 Gwiazda z napisem Policja 7 nie wiem 64 Znajomość oznaczenia graficznego lokalnej policji w % (N=216).

56 dr Janusz Gierszewski 56 DOBRZE24 ŻLE7 NIE MAM ZDANIA69 Ocena PR lokalnej policji w % (N=219).

57 dr Janusz Gierszewski 57 Tak znam nazwisko rzecznika 8 Tak znam nazwisko dzielnicowego 18 Nie znam74 Znajomość rzecznika prasowego lokalnej policji oraz dzielnicowego w % (N=219).

58 Różnorodność i nieprzewidywalność zleceń decydują o specyfice polskiego public relations. Skutkuje to brakiem możliwości ustalania długoterminowej strategii rozwoju agencji PR oraz koniecznością dostosowywania się ad hoc do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. TAK38 NIE22 NIE MAM ZDANIA40 Zaufanie do lokalnej policji w % (N=216). Bardzo źle-- Źle9 Dostatecznie45 Dobrze44 Znakomicie2 Ocena wizerunku lokalnej policji w % (N=219). 58 dr Janusz Gierszewski

59 P YTANIA ? 59 dr Janusz Gierszewski

60 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 60 dr Janusz Gierszewski


Pobierz ppt "Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji Public Menagment Warszawa, 7-9 maja 2012 r. 1 dr Janusz Gierszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google