Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 w administracji publicznej
Public relations w administracji publicznej dr Janusz Gierszewski Materiał do wykładu na konferencji „Public Menagment” Warszawa, 7-9 maja 2012 r.

2 Administracja publiczna a public relations
Nagłówek Administracja publiczna a public relations Administracja publiczna oznacza leksykalnie „służbę społeczeństwu” (łc. administrare- zarządzać, służyć, publicus- społeczny, służący ogółowi). Wyrażenie relations for the general good zostało użyte przez D. Eatona (1882) i oznacza „relacje dla dobra ogółu”. Dobra opinia o administracji publicznej? Ramy naukowe- XX wiek T. Jefferson –tezy PR D. Eaton- rola PR (nawiązanie stosunków dla powszechnego dobra) Informowanie społeczeństwa- usługowa rola administracji dr Janusz Gierszewski

3 Public relations w administracji publicznej
System organizacji społecznej liberalnego państwa demokratycznego według Huberta Izdebskiego Ma prawo do rzetelnej informacji System polityczny Prawo Administracja publiczna Gospodarka rynkowa dr Janusz Gierszewski Społeczeństwo obywatelskie (obywatele)

4 Public relations w administracji publicznej
Administracja publiczna (zarządzać, zawiadywać, kierować urzędem? na rzecz interesu publicznego?) Zarządzanie publiczne Public governance Administracja publiczna ujmowana jako governance jest elementem demokracji uczestniczącej, czyli demokracji opierającej się w największym możliwym stopniu na uczestnictwie obywateli w systemie decyzyjnym: participatory democracy (interactive democracy, partnership de-mocracy, deliberative democracy). PR to zarządzanie, zawiadywanie, kierowanie informacją (?) dr Janusz Gierszewski

5 Społeczna akceptacja działań Administracji
Administracja publiczna zabiega o stworzenie atmosfery społecznej akceptacji swoich działań oraz dąży do uzyskania wysokiej oceny swojej pracy. Może to osiągnąć sięgając po narzędzia stosowane w ramach public relations. Jednak stopień poparcia oraz zaufania do danej instytucji publicznej nie przekłada się, poza generalną opinią, na jej pozycje w hierarchii administracji czy uzyskiwane fundusze. Urząd, który jest dobrze postrzegany uzyskuje też większą przychylność ze strony przełożonych, a ewentualne potknięcia są nie tylko zagrożeniem dla wizerunku urzędu, ale dla stanowisk kierowników jednostek administracji. dr Janusz Gierszewski

6 W zbiorowej wyobraźni public relations często
łączy się z rządem i polityką oraz z manipulacyjnymi zabiegami określanymi jako spin. dr Janusz Gierszewski Spin (significant progress in the news) – „bujanie” (znaczący postęp w informacjach)

7 Trzy aspekty PR Działanie (wysiłki, których celem jest wpływanie na postawy i opinię społeczną) Stan (firma ma dobre lub złe public relations) Profesja (umiejętności zawodowe) dr Janusz Gierszewski

8 Public relations w administracji publicznej
Powszechność public relations Anthony Davis Działalność public relations jest prowadzona przez: profesjonalnych praktyków PR (w każdym sektorze) kierowników i pracowników osoby pracujące społecznie osoby indywidualne dr Janusz Gierszewski Public relations w coraz większym stopniu zajmują się wszyscy, co jest odzwierciedleniem pluralizmu w sferach komercyjnej i obywatelskiej. Kevin Moloney: display-for-attention-and-advantage umożliwia wielu osobom dotarcie do opinii publicznej.

9 Public relations w administracji publicznej
Definicja public relations James E. Grunig, Todd Hunt: Public relations to zarządzanie komunikacją między organizacją a różnymi grupami jej odbiorców. Anthony Davis: Public relations to komunikacja z ludźmi, którzy są ważni dla komunikującego, w celu zwrócenia ich uwagi i nawiązania współpracy, w sposób, który sprzyja jego interesom lub interesom, które reprezentuje. dr Janusz Gierszewski

10 Definicje PR „PR to aspekt zarządzania, którego celem jest nawiązanie i podtrzymanie wzajemnie korzystnych stosunków między organizacją (instytucją) a grupami, od których zależy jej sukces lub klęska” /Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom – autorzy amerykańskiego podręcznika z zakresu PR „Effective Public Relations”/ dr Janusz Gierszewski

11 Definicje PR „PR to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji” /Sam Black, Public relations, Dom Wyd. ABC, W-wa 1998/ dr Janusz Gierszewski

12 Definicje PR Public relations to „sztuka prawidłowego zarządzania wymianą informacji organizacji z jej środowiskiem społecznym” /Andrzej W. Horodeński, dyr. pionu. PR w agencji CompLex / dr Janusz Gierszewski

13 Konteksty znaczeniowe PR w Polsce:
nazwa wszystkich działań komunikacyjnych instytucji/firmy zmierzających do osiągnięcia pozytywnych relacji z otoczeniem; nazwa marketingowego sposobu i stylu przekazywania komunikatów i informacji (promocyjno-propagandowych) czy organizowania wydarzeń w celu podsycania zainteresowania mediów i publiczności; synonim negatywnej oceny aktywności komunikacyjnej konkurencji (najczęściej politycznej); nazwa dziedziny wiedzy o umiejętnościach zawodowych, stylu komunikacji publicznej i sztuce kształtowania wizerunku i marki instytucji, organizacji społecznych w budowaniu reputacji i umacnianiu relacji z otoczeniem (J. Olędzki). dr Janusz Gierszewski

14 PUBLIC RELATIONS Działania mające na celu ustanowienie i utrzymanie jak najlepszych stosunków firmy z otoczeniem. Budowanie dobrego imienia firmy i zdobywanie dla niej przychylności (element promocji?). Charakterystyczne wyróżniki PR: ·      proponuje nadawcę, a nie towar czy usługę ·      są to działania zwykle na dłuższą metę niż reklama i akwizycja · trudniej zmierzyć efektywność PR niż reklamy dr Janusz Gierszewski

15 Public relations w administracji publicznej
Rodzaje public relations: publicity (komunikacja jednokierunkowa) informacja publiczna komunikacja dwukierunkowa asymetryczna komunikacja dwukierunkowa symetryczna dr Janusz Gierszewski komunikacja dwustopniowa

16 Główne działania Public relations:
a.       publicity - obejmuje ono współpracę ze środkami masowego przekazu, ich znaczenie wynika z faktu iż wszelkie informacje zamieszczane w mediach znajdują się zwykle poza kontrolą przedsiębiorstwa b.       corporate identity - ma na celu tworzenie tożsamości przedsiębiorstwa, c.        public affairs - tworzenie i podtrzymywaniu korzystnych relacji z przedstawicielami władzy lokalnej, regionalnej lub krajowej, d.       community relations - tworzenie dobrych stosunków ze społecznościami lokalnymi, e.       media relations  (relacje z mass mediami) - obejmują przygotowanie aktualnej informacji i umieszczenie jej w mediach w celach zwrócenia uwagi na osobę lub produkt, a także w celu podtrzymania prestiżu i reputacji już wypracowanej f.        lobbing - tworzenie oraz podtrzymywanie relacji z organami legislacyjnymi i rządowymi w celu wywierania wpływu na ustawy i przepisy g.       zarządzanie sytuacją kryzysową, h.       relacje z inwestorami - utrzymywanie kontaktów z akcjonariuszami i innymi uczestnikami społeczności finansowej i.         współpraca z darczyńcami i organizacjami non-profit - celem uzyskania wsparcia finansowego lub wolontariackiego. dr Janusz Gierszewski

17 PR z inspiracji E. M. Cenker, Public relations, Poznań 2001, s.21.
Lobbing Reklama Sponsoring Sytuacja kryzysowa Media relations Wewnętrzny PR Zewnętrzny PR dr Janusz Gierszewski z inspiracji E. M. Cenker, Public relations, Poznań 2001, s.21.

18 Cele działania instytucji publicznej
Instytucje administracji publicznej mają różne priorytety w określaniu celów i dlatego potrzebują społecznej akceptacji do swych działań. Niekiedy z różnych powodów, wiodącą rolę osiąga pragmatyzm działania, w którym ważniejsze od realizowania założeń programowych wydaje się osiąganie bieżącego sukcesu tzw. „propagandowego zysku” jako wskaźnika poparcia czy stopnia rozpoznawalności. Administracja jest zobligowana do prowadzenia działań public relations, przynajmniej w zakresie szerokiego informowania o swojej działalności. Aktywność PR jest także niejako obowiązkiem ustawowym administracji, gdyż swym postępowaniem powinna nieustannie dawać dowód, że postępuje legalnie, rzetelnie, gospodarnie oraz celowo dr Janusz Gierszewski

19 Podstawy PR w administracji publicznej
Konstytucja RP  (1997) ; Ustawa o prawie prasowym (1984); Ustawa o radiofonii i telewizji (1992); Ustawa o dostępie do informacji publicznej (2001); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w  sprawie  organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (2002); Ustawa o prawie autorskim i prawa pokrewne  (1994). dr Janusz Gierszewski

20 ogan administracji bezpośrednio zainteresowani pośrednio zainteresowani niezainteresowani Administracja  publiczna  (w  tym Policja)  jest specyficznym sektorem działalności public  relations (dalej PR), które  działania są najczęściej zawężone  do powołania funkcji rzecznika prasowego. Do jego zadań należy stworzenie  i utrzymanie pozytywnego wizerunku  urzędu  w  oczach obywateli (publiczności), który opiera się na zasadach służebności administracji  oraz wzajemnego poszanowania stron oraz tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.  Cel ten jest zdeterminowany przez otoczenie z uwagi na brak wyboru grupy docelowej oraz fakt, że finansowanie administracji publicznej odbywa się ze środków publicznych dr Janusz Gierszewski

21 diagnozy poszczególnych obszarów pracy Policji,
MSW (dawniej MSWiA) prowadzi szereg badań związanych z wizerunkiem policji. Zaliczyć do nich można badania pn.: „Ocena instytucji publicznych”, „Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wizerunek funkcjonariuszy wybranych służb Policji, „Wizerunek Policji w świadomości społecznej”. Wyniki badań społecznych dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane są też do: diagnozy poszczególnych obszarów pracy Policji, programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, w modułach dotyczących komunikacji społecznej oraz obsługi ofiar przestępstw, określania mierników na potrzeby Budżetu Zadaniowego Policji, dialogu z władzami samorządowymi oraz budowy wspólnych programów prewencyjnych, oceny pracy Policji, kształtowania wizerunku Policji. dr Janusz Gierszewski

22 Poziom zaufania do Policji, sądów i prokuratury w latach 1995-2006
dr Janusz Gierszewski

23 dr Janusz Gierszewski

24 dr Janusz Gierszewski

25 - sposób komunikacji z otoczeniem (terminy, formy), wygląd firmy,
Grupy działań PR: a) c o d z i e n n e, np.: - sposób komunikacji z otoczeniem (terminy, formy), wygląd firmy, etyka, rzetelność w interesach (terminowość, sposób załatwiania reklamacji), - kultura obsługi klientów, stały kontakt z otoczeniem (telefoniczny, osobisty, listowny, owy). b) a k c j e PR, np.: - informacje o firmie dla dziennikarzy - wystawy dorobku firmy - „dni otwarte” - wydawnictwa o firmie (gazetka firmowa, folder informacyjny, raport roczny) - wykorzystywanie okazji do przypominania o firmie (życzenia na święta, przyjęcia dla „przyjaciół” firmy i VIP'ów z okazji „x” lecia, - wręczenie upominków firmowych - akcje charytatywne. dr Janusz Gierszewski

26 PUBLIC RELATIONS - METODY CODZIENNE
1. Wygląd firmy i jej otoczenia, czyli „jak cię widzą, tak cię piszą” ·     dojście do firmy ·     bezpośrednie otoczenie ·     budynek lub ich zespół ·     wnętrza 2. Pierwszy kontakt ·     telefon, fax ·     korespondencja - forma, czas, tytulatura, podpisy, zwroty grzecznościowe ·     wizyta dr Janusz Gierszewski

27 Wygląd firmy i jej otoczenia
dr Janusz Gierszewski Wygląd firmy i jej otoczenia

28 dr Janusz Gierszewski

29 dr Janusz Gierszewski

30 Pozytywnie 71 Negatywnie 8 Nie zwracam na to uwagi 21
Ocena umundurowania. Pozytywnie 71 Negatywnie 8 Nie zwracam na to uwagi 21 dr Janusz Gierszewski

31 Skuteczność, niesienie pomocy, egzekwowanie prawa 42
Elementy wpływające na wizerunek lokalnej policji. dr Janusz Gierszewski  Pozytywny: N=219 % Negatywny: N=219 Skuteczność, niesienie pomocy, egzekwowanie prawa 42 Nadgorliwość, wykorzystywanie władzy 34 Schludny wygląd, mundur 13 Mała skuteczność wykrywania przestępstw 41 Uprzejmość, kultura 15 Korupcja 14 Szybka interwencja, 30 Zbyt mało patroli, przestarzały sprzęt 11

32 Czyj komunikat jest wiarygodny?
Czy „spór” Policja-Rutkowski w sprawie Magdy z Sosnowca wpłynął na wizerunek Policji w % (N=219)? Tak, negatywnie 71 Tak, pozytywnie 11 Nie wpłynął 18 dr Janusz Gierszewski

33 3. Kontakty osobiste, savoir-vivre w biznesie
·     przyjmowanie klienta, gościa ·     powitania ·     wizytówki ·     miejsce spotkania, atmosfera ·     rozmowy oficjalne, imprezy okolicznościowe, zaproszenia 4. Materiały pisemne o firmie ·     ulotki, foldery, broszury ·     raport roczny - sprawozdania(annual repport) ·     rekomendacje 5. Rzetelność i profesjonalizm w informacji dr Janusz Gierszewski

34 Media relations Tożsamość instytucji (corporate identy)
Wizerunek (image) Akceptacja otoczenia Tożsamość instytucji (corporate identy) Pozytywne artykuły (publicity) Informacja dr Janusz Gierszewski

35 Odznaka z napisem Policja 15 Orzeł na niebieskim tle 12
Znajomość oznaczenia graficznego lokalnej policji w % (N=216). Odznaka z napisem Policja Orzeł na niebieskim tle Odznaka z herbem powiatu Gwiazda z napisem Policja nie wiem dr Janusz Gierszewski

36 Bezpieczeństwo na drodze Stop pijanym kierowcom NIE ZNAM 97
Znajomość lokalnych programów prewencyjnych w % (N=219) Odblaski ratują życie 1 Bezpieczeństwo na drodze Stop pijanym kierowcom NIE ZNAM 97 dr Janusz Gierszewski

37 Public relations w administracji publicznej
Funkcje public relations: przełamywanie barier (działanie ponad granicami): organizacja nie jest samotną wyspą legitymizowanie zarządzanie percepcją zarządzanie zmianą zarządzanie konfliktem zarządzanie sytuacją kryzysową wspieranie marketingu (marketingowe public relations) budowanie marki dr Janusz Gierszewski

38 Adresaci PR a.       Grupę zewnętrznych odbiorców  stanowią: dotychczasowi i potencjalni- ofiary przestępstw i wykroczeń), uczestnicy kanałów dystrybucji, instytucje i osoby życia publicznego, gospodarczego i politycznego, media, oraz inni interesariusze. b.       Grupę wewnętrznych odbiorców stanowią: kierownictwo, poszczególni pracownicy (policjanci, urzędnicy służby cywilnej, pracownicy policji)oraz zespoły pracownicze, związki zawodowe (NSZZ) Świadomość istnienia publiczności wewnętrznej ma bardzo ważne znaczenie w komunikacji. Odpowiednio zastosowane public relations motywuje i integruje załogę. dr Janusz Gierszewski Problem korupcji w lokalnej policji w % (N=219). TAK  25 NIE 17 NIE MAM ZDANIA 58

39 Klient wewnętrzny a „Złote Pały”
Najgłupsze wypowiedzi policjantów w 2008 roku: 1. Miło nam poinformować, że na miano „Złotej pały 2008″ według użytkowników Internetowego Forum Policyjnego w pełni zasłużyła sobie wypowiedź Rzecznika Prasowego Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ze Szczecina Macieja Karczyńskiego. Publicznie postawił on dość śmiałą tezę, że policjanci są wygodni i przez to przynoszą do pracy swój sprzęt. Mają do dyspozycji nowoczesne maszyny do pisania i nie potrzebują komputerów. Inne zwycięskie wypowiedzi / decyzje: * polecenie zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Bochnia który to podczas rozliczania patrolu pieszego ze służby uznał, że ich wyniki są mierne i polecił patrolowi udanie się ponownie w rejon służbowy i zejście do jednostki dopiero wtedy gdy będą mieli wyniki. (247 głosów) * wypowiedź Rzecznika Prasowego KGP podinsp. Mariusza Sokołowskiego, który dość kontrowersyjnie odniósł się do akcji „Widelec” wyrażającej niezadowolenie policjantów niskimi płacami (191 głosów) * dyscyplinowanie policjantów przez I Zastępcę KPP Oświęcim za spożywanie lodów w radiowozie (117 głosów) dr Janusz Gierszewski

40 Rola komunikowania (koszty?)
a.       przygotowanie strategii komunikacji wewnętrznej (misja i wizja firmy) b.       programy lojalnościowe i integracyjne dla pracowników c.        wydawnictwa firmowe (gazetki firmowe, broszury, newslettery, blogi, strony WWW) d.       wydarzenie specjalne dla pracowników (dni otwarte, szkolenia, konferencje, gale, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne czyli company miting) dr Janusz Gierszewski Ocena strony internetowej lokalnej policji w % (N=219). DOBRZE 38 ŻLE 4 NIE WIDZIAŁEM 58

41 FORMY I ŚRODKI AKCYJNYCH
PUBLIC RELATIONS Prasowa Telewizyjna Radiowa Internetowa Wywiad w prasie z dyrektorem na temat rynkowych osiągnięć firmy; reportaż opisujący badawcze i współpracę z nauką; działalność rzecznika prasowego; przygotowanie bieżących informacji dla prasy o kontaktach, ważniejszych wydarzeniach, zmianach organizacyjnych, odpowiedzi na krytykę prasową, zwoływanie konferencji prasowych itp.; Reportaż telewizyjny o przygotowaniach do uruchomienia nowej produkcji, o otwarciu nowego oddziału; firm video o historii firmy, procesie technologicznym; Reportaż z laboratorium; audycja o sukcesach eksportowych; rozmowa z wybitnym ekspertem działającym w komisjach międzynarodowych; Informacja na stronach www. o firmie, jej historii, strukturze, składzie osobowym zarządu, bieżących wydarzeniach w firmie; linki do stron stowarzyszeń do których firma należy; możliwość uzyskania informacji o firmie przez pocztę elektroniczną dr Janusz Gierszewski

42 Wydawnicza Wystawiennicza Pocztowa Spotkania Zwiedzanie firmy
Broszury, foldery, ulotki o firmie - jej organizacji, historii, zakresie produkcji; kalendarze firmowe, wizytówki, etykiety samoprzylepne ze znakiem i nazwą firmy, druki okolicznościowe; Wystawy dorobku firmy; stała ekspozycja historii rozwoju firmy; stoiska informacyjne na prestiżowych wystawach i targach; Utrzymywanie kontaktu listowego, owego i telefoniczno-faxowego z klientami, dostawcami, współpracownikami. Zapraszanie na imprezy firmowe. Sympozja, konferencje, seminaria np. na temat nowych technologii produkcji; spotkania i utrzymywanie kontaktów osobistych z ludźmi biznesu, klientami, ekspertami; przyjęcia, obiady, koktajle; “Dni otwarte” dla klientów; dziennikarzy; pokazy pracy w laboratorium, spotkania z konstruktorami; dr Janusz Gierszewski

43 Upominkowa Świadczenia Sponsoring Lobbing
Wręczenie upominków przypominających o istnieniu firmy; teczki, kalendarze, medale pamiątkowe, dzieła sztuki; Przekazanie szpitalowi kompletu narzędzi chirurgicznych; utrzymywanie charytatywne domu dziecka; przekazanie komputera szkole; Dotacje na utrzymanie drużyny sportowej, teatru, regat żeglarskich, w zamian za eksponowanie znaku firmowego na stadionie i ubiorach sportowców, w programach teatralnych, na żaglach; Tworzenie grup nacisku w celu wspierania / zmian regulacji prawnych. dr Janusz Gierszewski

44 osobiste doświadczenia 13 Inne: dzielnicowy 2 Inne: znajomi 4
Źródła informacji o pracy lokalnej policji w % (N=219). prasa 23 internet 32 radio 15 TV kablowa 11 osobiste doświadczenia 13 Inne: dzielnicowy 2 Inne: znajomi 4 dr Janusz Gierszewski

45 Odnalezienie portfela z dokumentami 4 Magda z Sosnowca 41
Sukcesy i porażki, które wpłynęły na wizerunek policji w % (N=219).  Sukcesy % Porażki Odnalezienie portfela z dokumentami 4 Magda z Sosnowca 41 Akcja ZNICZ 17 Sprawa Olewnika 18 Zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczów 13 Interwencja w barze „Pablo” 6 Zatrzymanie złodziei samochodów 22 brak patroli, zwłaszcza nocą 35 Zatrzymanie włamywaczy Ujawnienie korupcji 8 Dobra organizacja ruchu drogowego podczas wypadków Łącznie 100 dr Janusz Gierszewski

46 WEWNĘTRZNE PUBLIC RELATIONS
Działania mające na celu spowodowanie pozytywnego stosunku pracownika do własnej firmy, identyfikowanie się z nią, a w rezultacie promowanie firmy na zewnątrz. Czynienie z pracownika szczerego przyjaciela firmy. Przykłady: 1. Dostarczanie bieżącej informacji o zamiarach i sukcesach firmy (np. poprzez wydawnictwo wewnątrz-firmowe, intranet, pocztę elektroniczną, plakaty) 2. Stwarzanie miłej, przyjaznej atmosfery w pracy (warunki pracy, stosunki międzyludzkie, estetyka wnętrza) dr Janusz Gierszewski

47 3. Stosowanie zasad kompleksowej identyfikacji firmowej (ubiór, system zachowań)
4. Organizacja spotkań firmowych (z okazji świąt, przechodzenia na emeryturę, szkoleń, spotkań rodzinnych,) 5. Działalność socjalna (bufet, ośrodek zdrowia, gabinet odnowy, wczasy, drużyna sportowa) 6. Gratyfikacje (system premiowy, listy pochwalne, nagrody okolicznościowe) 7. Wewnętrzne szkolenia (na temat negocjacji, kontaktów z klientem, savoir-vivre). Służby wpływające na wizerunek lokalnej policji w %. (N=219) Komendant 18 Dzielnicowi 12 Policja drogowa 38 Policja prewencji 15 Policja kryminalna 7 Rzecznik Policji 9 kto inny? TV 1 Młodszemu inspektorowi Januszowi Brodzińskiemu, komendantowi miejskiemu policji w Toruniu, przyznano "Pałę" za 2006 rok. Już wcześniej dostał "Pałę" za marzec był wtedy szefem komendy w Grudziądzu. Podczas spotkania z nowymi funkcjonariuszami miał im kazać zdejmować buty, gdy wchodzą do domów na interwencje. Po nominacji Brodziński wyjaśniał "Pomorskiej": - Nigdy nie wydawałem takiego polecenia. Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem porządku. To pewnie zemsta, bo musiałem przywołać do porządku kilku policjantów w Grudziądzu, łącznie z obcinaniem paznokci. dr Janusz Gierszewski

48 SYTUACJE, KIEDY AKCJE PR MAJĄ SZCZEGÓLNE ZNACZENIE
Oprócz sytuacji codziennego działania firmy, kiedy w każdym momencie należy dbać o wizerunek firmy – występuje szereg sytuacji, kiedy potrzebne są specjalne akcje lub wręcz kampanie PR. 1. Istotne dla firmy rocznice: np. 50-lecie firmy 2. Ważne wydarzenia w życiu firmy: uruchomienie nowej linii produkcyjnej; otwarcie nowego oddziału, oddanie do użytku nowoczesnych urządzeń, wejście firmy na giełdę. 3. Istotne zmiany w zarządzie: odejście dotychczasowego dyrektora rozpoczęcie pracy przez nowego prezesa 4. Zmiany organizacyjne w firmie: połączenie firmy z inną, przejęcie innej firmy, zmiana nazwy 5. Okazje: duże targi, podpisanie dużego kontraktu po wygranym przetargu, nasza drużyna koszykówki zdobyła mistrzostwo Polski. 6. Sytuacja kryzysowa: wykryto wielką kradzież w firmie, w której uczestniczył czynnie kierownik magazynów; awaria silnika wyprodukowanego przez naszą firmę spowodowała katastrofę statku. dr Janusz Gierszewski

49 Media relations a.       Strategia medialna - udokumentowana i realizowana zgodnie z zasadami ustalonymi dla spraw publicznych i kierownictwa wyższego szczebla b.       Polityka medialna obowiązki, profile i pozycjonowanie c.        Działalności mediów jest planowany do osiągnięcia docelowych odbiorców bezpośrednie wsparcie Państwa organizacji misji i cele. d.       Kontakt z mediami można ogólnie podzielić na działania reaktywne ipro aktywne. e.       Nić systematycznego zaangażowania w ramach zagadnień gospodarki - stosunki z zainteresowanymi stronami procesu. f.         Emisje prasowe, oświadczenia i kluczowe stanowiska ogłoszeń poprzez metody zarówno w trybie offline i online w celu szybkiego reagowania w mediach. g.       Decyzje są uzgadniane z wyprzedzeniem w stosunku do dalszych działań poza mediami. dr Janusz Gierszewski

50 Tożsamość firmy a. Firmowe projekty (logo, mundury, kolorystyka itp.)
b.       Firmowa komunikacja (publicity, public relations, informacje, itp.) c.        Firmowe zachowanie (wewnętrzne wartości, normy, itp. ) dr Janusz Gierszewski

51 Sytuacje kryzysowe • informacja wewnętrzna dla pracowników, • informacja zewnętrzna - media, dystrybutorzy, udziałowcy. I tu należy pamiętać jak ważny jest  dobry kontakt z mediami podczas którego: a.       odpowiedź, że nie ma się nic do powiedzenia w języku prasy oznacza „winien”. Dziennikarz potrzebuje informacji. Gdy stwierdzamy „nie mam nic do powiedzenia” jest to odczytywane, że coś ukrywamy. Gdy powiemy, że podamy coś za godzinę, za dwie, na konferencji prasowej zwołanej wieczorem, dla dziennikarza jest to już informacja. Nie pisze on już, że firma coś ukrywa, tylko podaje, że informacje będą. b.       Udzielanie informacji jest obowiązkiem. Nie jesteś jedynym informatorem dziennikarza. Najpierw zapyta on prezesa zarządu, czy rzecznika prasowego, a później pójdzie do pracownika, będzie szukał klientów. Musimy pamiętać, że ostateczna informacja nie pochodzi tylko od nas. W czasie wywiadu to co najważniejsze, przesłanie główne, powiedz na początku. Później powtórz jeszcze raz, żeby wyraźnie się wbiło w pamięć osoby robiącej wywiad, albo tych którzy nas obserwują na ekranie telewizyjnym. dr Janusz Gierszewski

52 Podstawowe elementy/składowe działalności spod znaku PR
Systematyczne śledzenie i kształtowanie obrazu organizacji w mediach, analizowanie opinii publicznej, przewidywanie możliwych reakcji i zmian opinii; Ciągłe i planowe zarządzanie komunikowaniem w obrębie i w otoczeniu organizacji w celu zdobywania akceptacji dla jej działań; Informacja: uczciwa, obiektywna, pełna, aktualna, fachowa, łatwa do wykorzystania, etyczna, odpowiedzialna; dr Janusz Gierszewski

53 Public relations w administracji
1. odnoszące się do sytuacji kryzysowych; 2. obejmujące pojedyncze zdarzenia medialne; 3. odwołujące się do kompleksowej obsługi w zakresie public relations; 4. skupione na tworzeniu komunikacji wewnętrznej; 5. zmierzające do wytwarzania pożądanych przez klientów relacji z mediami. "W Polsce mamy PR przypadkowy. (…) Właśnie PR kryzysowe to jest chyba polska specyfika.” dr Janusz Gierszewski 53

54 W każdym jednostce policji (w głównej, wojewódzkiej) znajdują się rzecznicy lub oficerowie prasowi (w powiatowej, miejskiej, rejonowej). Każda komenda ma własną stronę internetową, Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Policja jest równocześnie jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce dr Janusz Gierszewski

55 Logo i umundurowanie lokalnej Policji
Znajomość oznaczenia graficznego lokalnej policji w % (N=216). Oficjalnie policja nie ma swojego logo. Oczywiście istnieje system znaków, który jest identyfikowany z tą instytucją. Przykładem może być ustawowa nazwa „Policja”, którą można znaleźć na tablicach informacyjnych i radiowozach jako biały napis na niebieskim tle. Graficzny obraz jako „logo” nie można nazwać znakiem firmowym – ani same kolory, ani ich układ nie są zarezerwowane wyłącznie dla policji. W rzeczywistości w tej kwestii panuje pewna dowolność. Zdecydowana większość komend przyjęła za swój znak rozpoznawczy gwiazdę, nawiązującą kształtem do policyjnej odznaki służbowej. Odznaka z napisem Policja Orzeł na niebieskim tle Odznaka z herbem powiatu Gwiazda z napisem Policja nie wiem dr Janusz Gierszewski

56 Ocena PR lokalnej policji w % (N=219).
DOBRZE 24 ŻLE 7 NIE MAM ZDANIA 69 dr Janusz Gierszewski

57 Tak znam nazwisko rzecznika 8
Znajomość rzecznika prasowego lokalnej policji oraz dzielnicowego w % (N=219). Tak znam nazwisko rzecznika 8 Tak znam nazwisko dzielnicowego 18 Nie znam 74 dr Janusz Gierszewski

58 Zaufanie do lokalnej policji w % (N=216).
TAK 38 NIE 22 NIE MAM ZDANIA 40 Różnorodność i nieprzewidywalność zleceń decydują o specyfice polskiego public relations. Skutkuje to brakiem możliwości ustalania długoterminowej strategii rozwoju agencji PR oraz koniecznością dostosowywania się ad hoc do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Ocena wizerunku lokalnej policji w % (N=219). dr Janusz Gierszewski Bardzo źle -- Źle 9 Dostatecznie 45 Dobrze 44 Znakomicie 2

59 Pytania? dr Janusz Gierszewski

60 Dziękuję za uwagę dr Janusz Gierszewski


Pobierz ppt "w administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google