Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO Forum Jasielskiej Agory 26 listopada 2013 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO Forum Jasielskiej Agory 26 listopada 2013 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO Forum Jasielskiej Agory 26 listopada 2013 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

2 Plan prezentacji Jasielska Strefa Usług Publicznych Jak badaliśmy kapitał intelektualny PJ?Jakie są główne wnioski z badania? Przed jakimi wyzwaniami stoi w chwili obecnej powiat? Jakie interwencje będą dobrą odpowiedzią na te wyzwania?

3 Czym jest kapitał intelektualny? Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o kapitale intelektualnym Polski, 2008.

4 Jak badaliśmy kapitał intelektualny Jasielska Strefa Usług Publicznych kapitał społeczny kapitał strukturalny kapitał relacyjny kapitał ludzki *Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Analizy eksperckie *Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Analizy eksperckie *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Analizy eksperckie *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Analizy eksperckie

5 Główne wnioski z badania - kontekst POWIAT JEST ZAGROŻONY SYSTEMATYCZNYM STARZENIEM SIĘ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ STARZENIA SIĘ POWIATU SĄ MIGRACJE OSÓB MŁODYCH ODPŁYW LUDNOŚCI Z REGIONU W RZECZYWISTOŚCI JEST INTENSYWNIEJSZY NIŻ WSKAZUJĄ NA TO OFICJALNE STATYSTYKI. PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE W PRZYSZŁOŚCI TENDENCJA TA NASILI SIĘ NAJTRUDNIEJSZA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA CHARAKTERYZUJE MIASTO JASŁO Jasielska Strefa Usług Publicznych MłodzieżDorośliSeniorzy Nie 77,1%80,6%95,9% Tak, na miejscowość w Polsce poza województwem podkarpackim 9,0%7,4%2,1% Tak, na miejscowość poza granicami Polski 7,6%8,4%,7% Tak, na miejscowość w województwie podkarpackim 6,3%3,7%1,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Czy w ciągu ostatniego roku rozważał(a) Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania, na miejscowość poza powiatem jasielskim? [N=1291]

6 Główne wnioski z badania - kontekst POWIAT CHARAKTERYZUJE SIĘ TRUDNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PRACY SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA JASIELSKIM RYNKU PRACY JEST WYJĄTKOWO TRUDNA Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Bezrobotni zarejestrowani w wieku 24 i mniej / ludność w wieku 18-24 200220042006200820102012 Polska ogółem0,200,160,110,070,110,12 Województwo podkarpackie0,220,170,130,110,150,16 Powiat bieszczadzki0,300,230,190,160,220,23 Powiat brzozowski0,320,240,190,160,180,22 Powiat jasielski0,280,240,170,130,170,20 Powiat krośnieński0,220,150,110,080,140,13 Powiat sanocki0,240,180,110,080,13 Powiat leski0,260,230,180,140,21 Powiat m. Krosno0,150,100,07 0,100,08

7 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki DUŻY POTENCJAŁ POWIATU TKWI W OSOBACH MŁODYCH I W DZIECIACH, PYTANIE JAK WYKORZYSTAĆ TEN POTENCJAŁ W PRZYSZŁOŚCI? IM MŁODSZE POKOLENIE JASIELAN, TYM WIĘKSZY NACISK NA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (GŁÓWNIE ANGIELSKIEGO). PYTANIE, JAK TE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI WYKORZYSTAJĄ W PRZYSZŁOŚCI? CZYM STARSI JASIELANIE TYM RZADZIEJ BIORĄ UDZIAŁ W AKTYWNOŚCIACH EDUKACYJNYCH. PYTANIE: JAK ZAKTYWIZOWAĆ W TYM KIERUNKU SENIORÓW? Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Czy zna Pan(i) język angielski na tyle dobrze, aby móc się porozumieć z obcokrajowcem posługującym się tym językiem? [N=1291]

8 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki MŁODZI JASIELANIE PODEJMUJĄ DOBRE DECYZJE EDUKACYJNE, JEDNAK ZYSKI Z TYCH WYBORÓW CZERPIĄ ZAZWYCZAJ INNE REGIONY Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Fakt posiadania w chwili obecnej tytułu inżyniera lub bycia w trakcie studiów inżynierskich (procent obliczony w odniesieniu do kategorii osób posiadających wyższe wykształcenie lub aktualnie studiujących)[N= 259]

9 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki POWIAT JASIELSKI NIE JEST REGIONEM SPRZYJAJĄCYM SZYBKIEMU ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. JAŚLANIE SĄ RACZEJ POZYTYWNIE NASTAWIENI DO PROWADZENIA WŁASNEGO BIZNESU, JEDNAK NIE WIERZĄ W SZANSE JEGO POWODZENIA NA TERENIE POWIATU. PYTANIE: W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ TO NEGATYWNE NASTAWIENIE? W DZIECIACH TKWI SZANSA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE. PYTANIE: JAK NIE ZMARNOWAĆ TEGO POTENCJAŁU? Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Sytuacja gospodarcza w moim regionie nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej [N=1291]

10 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki WYSOKI POZIOM AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ JASIELAN, BARDZO WYSOKI W GRUPIE DZIECI (AKTYWNOŚĆ DODATKOWA) CZYM STARSI JASIELANIE TYM RZADZIEJ BIORĄ UDZIAŁ W AKTYWNOŚCIACH EDUKACYJNYCH. PYTANIE: JAK ZAKTYWIZOWAĆ W TYM KIERUNKU SENIORÓW? Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Aktywność kształceniowa – Dzieci [N=400] PytanieProcent odpowiedzi 'tak' Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyłeś(-aś) w jakichś dodatkowych zajęciach (w szkole lub poza szkołą) – np. kursach językowych, treningach sportowych, korepetycjach, kółkach zainteresowań itp. (chodzi o zajęcia niewymagane przez szkołę, dla chętnych) 87,0% Czy planujesz uczestniczyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy w jakichś dodatkowych zajęciach (w szkole lub poza szkołą) – np. kursach językowych, treningach sportowych, korepetycjach, kółkach zainteresowań itp. (chodzi o zajęcia niewymagane przez szkołę, dla chętnych) 86,8%

11 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki JASIELANIE SĄ W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW ZADOWOLENI ZE SWOJEGO ZDROWIA I Z CAŁEGO ŻYCIA. NIEPOKOI NATOMIAST DUŻY ODSETEK NIEZADOWOLONYCH ZE SWOJEGO STANU ZDROWIA DZIECI Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jak ocenił(a)byś stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne? Bardzo dobry Dobry Ani dobry ani zły Zły Bardzo zły Ogółem Dzieci 45,136,58,32,27,9457 Młodzież 48,839,610,01,2,4512 Dorośli 23,341,925,66,72,5489 Seniorzy 4,127,645,516,66,2290

12 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny MIESZKAŃCY POWIATU JASIELSKIEGO SĄ STOSUNKOWO RZADKO ZRESZAJĄ SIĘ, CHOĆ POMIĘDZY GMINAMI WYSTĘPUJĄ DOŚĆ ISTOTNE RÓŻNICE Jasielska Strefa Usług Publicznych 2006200820102012 Polska ogółem22252730 Województwo podkarpackie23262830 Powiat bieszczadzki39434751 Powiat brzozowski18192123 Powiat jasielski21242629 Powiat krośnieński23262830 Powiat sanocki24273132 Powiat leski40444748 Powiat m.Krosno34373942 Fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. ludności. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego.

13 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny KAPITAŁ SPOŁECZNY MŁODZIEŻY I SENIORÓW NALEŻY DO NAJSŁABIEJ ZAGOSPODAROWANYCH I NIEWYKORZYSTYWANYCH Czy w ciągu ostatniego roku (2013) zdarzyło się Panu(i) dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących? [N=1744]. Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego.

14 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny LICZBA ZAREJESTROWANYCH NGOs NIE JEST NAJWAŻNIEJSZYM PROBLEMEM POWIATU. BARDZIEJ ISTOTNE SĄ DEFICYTY W ZAKRESIE PROFESJONALIZACJI TEGO SEKTORA I JEGO KONKURENCYJNOŚCI Wybrane dane świadczące o profesjonalizmie NGO i konkurencyjności w sektorze LICZBA ORGANIZACJI O STATUSIE OPP r. 2013 W POWIECIE JASIELSKIM m. Jasło, g. Jasło15 g. Brzyska0 g. Dębowiec0 g. Kołaczyce1 g. Krempna0 g. Nowy Żmigród2 g. Osiek Jasielski1 g. Tarnowiec3 g. Skołyszyn2 Powiat jasielski ogółem24 Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy KLON/JAWOR Konkurs UM Jasła na działania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych Liczba złożonych ofert Liczba ofert odrzuconych 2011151 20126bd 201380 Źródło: Opracowanie własne na podstawie BIP

15 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny SEKTOR OBYWATELSKI POWIATU JASIELSKIEGO OKAZUJE SIĘ PRZEJAWIAĆ ZNACZĄCE DEFICYTY OBYWATELSKOŚCI – ORGANIZACJE NIE DOSTRZEGAJĄ SWOJEJ ROLI W PROCESIE PARTYCYPACYJNYM NAWET NA POZIOMIE SEKTORA I NIE ROZWIJAJĄ MECHANIZMÓW SAMORZĄDNOŚCI Jasielska Strefa Usług Publicznych Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2014 – W czasie trwania konsultacji do Wydziału Promocji i Spraw Społecznych nie wpłynęła żadna opinia (Źródło: BIP)

16 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny WYSTĘPUJE ZNACZĄCY NIEDOBÓR DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I REALIZOWANYCH W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA I PROBLEMY SPECYFICZNE DLA POWIATU; PRZEWAGA ORGANIZACJI DZIAŁAJACYCH W OBSZARACH FIRLANTROPII, OPIEKI, SPORTU, NIEWIELE ORGANIZACJI W OBSZARZE OCHRONY PRAW, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ, AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO Obszary działalności NGO w powiecie jasielskim Jasielska Strefa Usług Publicznych OBSZARLICZBA NGO DEKLARUJACYCH AKTYWNOŚĆ W TYM OBSZARZE Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca111 Sport, turystyka, wypoczynek92 Ochrona zdrowia, opieka zdrowotna91 Nauka kultura ekologia49 Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna33 Tożsamość, tradycja narodowa15 Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy11 Ochrona praw (człowieka, obywatelskich, konsumenckich, wspieranie rozwoju demokracji) 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy KLON/JAWOR

17 Główne wnioski z badania – kapitał strukturalny DUŻY, ALE NIE W PEŁNI WYKORZYSTANY POTENCJAŁ SAMORZĄDU, NGO, INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH, MEDIÓW LOKALNYCH NISKA PROFESJONALIZACJA POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI (NGO, INSTYTUCJE EDUKACYJNE, KULTURALNE, MEDIA LOKALNE, ITP.), ALE ZA TO DUŻY POTENCJAŁ W POSTACI PRACUJĄCYCH W NICH LUDZI SŁABA KOORDYNACJA DZIAŁAŃ INSTYTUCJI SŁABO ROZWINIĘTE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SŁABO ROZWINIĘTE WSPARCIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO NIEWYSTARCZAJĄCA EDUKACYJNA INFRASTRUKTURA INTELEKTUALNA SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI INNOWACYJNOŚCI MIESZKAŃCÓW BRAK POZA URZĘDOWYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY Jasielska Strefa Usług Publicznych

18 Główne wnioski z badania – kapitał strukturalny RELATYWNIE WYSOKI POZIOM WYKORZYSTANIA MEDIUM, JAKIM JEST INTERNET WCIĄŻ ZBYT NISKI POZIOM E-ADMINISTRACJI Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Poziom informatyzacji PytanieDzieciMłodzieżDorośliSeniorzy Czy posiadasz w swoim domu dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa)? 97,80%98,891,649,0 Czy posiadasz w swoim domu dostęp do Internetu?95,20%96,988,347,2 Czy korzystasz z Internetu (stron internetowych, poczty e-mail, komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu?92,40%99,291,773,8 MłodzieżDorośliSeniorzy Szukając potrzebnych informacji na stronach internetowychTak56,860,335,0 Nie43,239,765,0 Ściągając dokumenty, formularzeTak33,534,422,5 Nie66,565,677,5 Wysyłając wypełnione dokumenty, formularzeTak19,225,415,0 Nie80,874,685,0 Czy 2013 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał(a) Pana(i) z Internetu [N=1291]

19 Główne wnioski z badania – kapitał relacyjny O PRZYWIĄZANIU MIESZKAŃCÓW DO POWIATUDECYDUJE BARDZIEJ SENTYMENT NIŻ PRAGMATYKA; ZADOWOLENIU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA NIE TOWARZYSZY CHĘĆ POLECENIA MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA, GDYŻ NAJPRAWDOPODOBNIEJ MIESZKAŃCY MAJĄ DUŻĄ ŚWIADOMOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW Jasielska Strefa Usług Publicznych Jestem bardzo zadowolony(a), że mieszkam w mojej miejscowości [N=1291 Opinie na temat miejscowości zamieszkania [N=1754]. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego

20 Główne wnioski z badania – kapitał relacyjny MIESZKAŃCY POWIATU SĄ ZGODNI CO DO NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI, JEDNAK UWIDACZNIAJĄ SIĘ RÓŻNICE POKOLENIOWE Jasielska Strefa Usług Publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego Wartości uznane przez mieszkańców powiatu jasielskiego za kluczowe

21 Główne wnioski z badania – kapitał relacyjny NEGATYWNA OCENA DOTYCHCZASOWYCH REZULTATÓW PROMOCJI REGIONU; RESPONDENCI DOSTRZEGAJĄ WYSIŁKI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH NA POLU PROMOCJI, JEDNAK ICH WYNIKI RECENZUJĄ RACZEJ NEGATYWNIE BRAK JEDNOZNACZNEGO OKREŚLENIA PRODUKTU, KTÓRY MÓGŁBY IDENTYFIKOWAĆ REGION NIKŁA WIARA W POTENCJAŁ ROZWOJOWY REGIONU ZARÓWNO WŚRÓD JEGO MIESZKAŃCÓW JAK I ELIT, UTRWALANIE SIĘ LEKÓW PRZED ZMIANĄ, NIECHĘĆ DO PONOSZENIA RYZYKA DZIAŁANIE W IZOLACJI, MIMO STOSUNKOWO ZBLIŻONYCH INTERESÓW I POTRZEB REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH RYWALIZOWANIE KONCPECJI ROZWOJU POWIATU BEZ NADZIEI NA KONSENS SPOŁECZNY: – POWIAT JASIELSKI JAKO REZERWUAR SIŁY ROBOCZEJ DLA OKOLICZNYCH OŚRODKÓW – POWIAT JASIELSKI JAKO OBSZAR PRZEMYSŁOWY – POWIAT JASIELSKI JAKO OBSZAR TURYSTYCZNO-KULTUROWY, NASTAWIONY NA DOCHODY Z ROZWOJU TURYSTYKI – POWIAT JASIELSKI JAKO SPECJALIZUJĄCY SIĘ W USŁUGACH SOCJALNYCH Jasielska Strefa Usług Publicznych

22 Wyzwania Jasielska Strefa Usług Publicznych Utrata potencjału rozwojowego spowodowana odpływem ludności Nie w pełni wykorzystany potencjał regionu jakim są ludzie młodzi Niesprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości Nie w pełni wykorzystane potencjały gospodarcze regionu. Brak jasnego wizerunku regionu, w którym wykorzystany byłby ten potencjał Niska aktywność zawodowa oraz silne uzależnienie ludności od pomocy społecznej Niski poziom profesjonalizacji organizacji pozarządowych, w tym brak koordynacji ich działań Zachowawczość elit, brak ukierunkowania na zamianę, silne pola wzajemnie sprzecznych wpływów i interesów Zachowawczość i niska innowacyjność instytucji kluczowych dla rozwoju kapitału intelektualnego regionu Niski poziom zaufania skutkujący nieefektywną współpracą

23 Ogólne rekomendacje dla proponowanych kierunków strategicznej polityki powiatu jasielskiego, których realizacja pozwoli na pełniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego regionu, przyczyniając się tym samym do rozwoju powiatu Jasielska Strefa Usług Publicznych Wsparcie budowane na bazie potencjałów lokalnych przy wykorzystaniu infrastruktury wojewódzkiej Koordynacja działań i inicjatyw podejmowanych w powiecie Profesjonalizacja organizacji pozarządowych Budowanie sieci Synergia funduszy Informatyzacja procesów NAJWAŻNIEJSZY POTENCJAŁ REGIONU TKWI W KAPITALE LUDZKIM I SPOŁECZNYM Słabą stroną regionu są szeroko pojęte instytucje i organizacje, które są krok w tyle – pod względem profesjonalizacji działania - za analogicznymi instytucjami i organizacjami w innych regionach. NAJWAŻNIEJSZY POTENCJAŁ REGIONU TKWI W KAPITALE LUDZKIM I SPOŁECZNYM Słabą stroną regionu są szeroko pojęte instytucje i organizacje, które są krok w tyle – pod względem profesjonalizacji działania - za analogicznymi instytucjami i organizacjami w innych regionach.

24 Rekomendacje szczegółowe - Współpraca, partycypacja społeczna, koordynacja działań zapewniająca pełniejsze wykorzystanie zasobów kapitału intelektualnego powiatu Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP 1: E-integracja zasobów – skatalogowanie on line najważniejszych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia aktywności edukacyjnej czy społecznej (np. informacja o szkoleniach, możliwych do podjęcia formach aktywności społecznej, organizacjach pozarządowych funkcjonujących w powiecie, itp.) Budowa/ rozbudowa systemów monitorujących posiadane w powiecie zasoby bądź pełniejsze wykorzystanie systemów już istniejących ETAP2: Zaangażowanie w proces tworzenia planów działania w obszarze kapitału intelektualnego wszystkich zainteresowanych stron (JST, pracodawców, instytucji rynku pracy i edukacji – np. w formie Partnerstwa na rzecz kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego) Budowa sieci współpracy międzysektorowej (nauki z biznesem, kulturą czy organizacjami pozarządowymi) i międzygminnej (usprawnienie procesów komunikacji i wymiany wiedzy i doświadczenia miedzy gminami) Prowadzenie debaty publicznej i kreowanie dobrego klimatu dla rozwoju najważniejszych kapitałów: ludzkiego i społecznego – uświadamianie mieszkańcom powiatu jak ważne jest dla nich i dla przyszłości regionu inwestowanie we własne kompetencje oraz kompetencje dzieci

25 Rekomendacje szczegółowe - Współpraca, partycypacja społeczna, koordynacja działań zapewniająca pełniejsze wykorzystanie zasobów kapitału intelektualnego powiatu Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP3: Rozbudowanie mechanizmów partycypacji społecznej i realnego wpływu społeczności na podejmowane przez samorząd decyzje Wzmocnienie i upowszechnienie mechanizmów dialogu obywatelskiego i dialogu społecznego (ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie mediów lokalnych) Wspieranie rozwoju Partnerstw, m.in. loobowanie na rzecz wprowadzenia mechanizmów partnerstwa publiczno – społecznego (współpraca jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej i organizacji obywatelskich) Prowadzenie debaty publicznej dotyczącej wizji przyszłości regionu oraz pozyskiwanie jak najszerszej bazy poparcia społecznego dla wspólnie wypracowanych rozwiązań

26 Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja instytucji edukacji – skuteczniejsze wyrównywanie szans i poprawa jakości kształcenia w przypadku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP1: Inwestycje w kadrę uczącą (tzw. kursy train the trainer, wizyty studyjne w modelowych placówkach, w tym kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji społecznych wśród uczniów Promocja dobrych praktyk w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w zakresie kształtowania postaw sprzyjających kooperacji, zaangażowaniu społecznemu, ale też: innowacyjności, przywództwu i przedsiębiorczości) Wsparcie dla organizacji punktów przedszkolnych, ze szczególnym naciskiem na punkty organizowane przez stowarzyszenia, które realizują innowacyjne programy kształtowania cech takich, jak: przedsiębiorczość, pro społeczność, współpraca grupowa, rozwiązywanie konfliktów, czy przywództwo

27 Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja instytucji edukacji – skuteczniejsze wyrównywanie szans i poprawa jakości kształcenia w przypadku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP 2: Współpraca pomiędzy instytucjami z różnych poziomów kształcenia (np. wykłady otwarte dla dzieci prowadzone przez jasielskie szkoły wyższe) Wdrożenie w szkołach modeli pracy z uczniem szczególnie zdolnym (w tym identyfikacja uczniów posiadających cechy przywódcze oraz przedsiębiorcze – dalsze kształtowanie tych cech, np. w akademii jasielskich liderów) Większe ukierunkowanie uczniów na aktywność społeczną, promocja uczniów szczególnie zaangażowanych społecznie (np. nagroda młody lider społeczny roku 2013) Rozbudowa mechanizmów utrzymywania relacji z absolwentami szkół Zwiększenie nacisku na innowacyjność w procesie kształcenia oraz nagradzanie najlepszych nauczycieli (np. nagroda za najbardziej innowacyjne metody kształcenia dzieci, lub za najlepsze zajęcia kształtujące wśród młodych kompetencje przedsiębiorcze i innowacyjne) ETAP 3: Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych i kulturowych w zdalnym dostępie (np. wdrożenie idei e-szkoły w przypadku pracy z uczniami zdolnymi i wymagającymi dodatkowej pracy) Włączenie w proces edukacyjny nie tylko dzieci, ale też ich rodzin

28 Rekomendacje szczegółowe - Aktywizacja społeczna i zawodowa wszystkich grup wiekowych Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP1: Promocja aktywności wolontaryjnej w grupie dzieci Zaprojektowanie modelu wdrożenia w powiecie idei gwarancji dla młodych (redukcja odpływu młodej siły roboczej) Umożliwienie mieszkańcom powiatu skorzystania z kursów doszkalających i przekwalifikowujących (m.in. dostęp do rzetelnej informacji na temat kursów) ETAP2: Rozwój kompetencji informatycznych osób w wieku 50+ (i na obszarach wiejskich) Wspieranie edukacji nieformalnej i pozaformalnej ukierunkowanej na rozwijanie cech kluczowych, takich jak: przywództwo, pro społeczność (np. poprzez NGO, podmioty ekonomii społecznej) Promocja inicjatyw międzygeneracyjnych Wdrożenie idei wolontariatu seniorów, w tym wolontariatu kompetencyjnego

29 Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja i wzrost skuteczności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP1: Skatalogowanie on line zasobów organizacji pozarządowych (lider organizacji, grupy docelowe, podejmowane aktywności, kontakt, itp.) Wyszukiwarka organizacji i inicjatyw (dostępna on Line) oraz wzrost widoczności organizacji w sieci (własna podstrona każdej z organizacji) Przygotowywana corocznie mapa problemów i potrzeb powiatu (w podziale na gminy czy sołectwa), wykorzystywana podczas prac nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ETAP2: Wsparcie (mentoring) działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe (stworzenie lokalnego centrum NGO i/lub współpraca z centrum rzeszowskim, stworzenie organizacji parasolowej (lokalnej lub ponadlokalnej, stworzenie forum wymiany know-how), wsparcie w prowadzeniu działań administracyjnych (np. księgowych)

30 Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja i wzrost skuteczności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP2 (C.D.): Inwestycje w kadry NGO-sów (w tym organizacja wizyt studyjnych w innych regionach), inwestowanie w kompetencje liderów lokalnych Wypracowanie mechanizmu promocji szkoleń dla sektora trzeciego i promowanie organizacji uczących się (w tym także poprzez programy wsparcia finansowego dla organizacji, które podejmują działania związane z samodoskonaleniem i organizacyjnym uczeniem się) Objęcie szczególną opieką organizacji młodych (do 3 lat działalności) w zakresie wsparcia szkoleniowego ETAP3: Zachęcanie organizacji do realizowania projektów partnerskich, tworzenia konsorcjów i porozumień wewnątrzsektorowych Zlecanie i powierzanie zadań NGO, z równoczesnym wprowadzeniem monitoringu jakości podejmowanych interwencji oraz standardów realizacji zadań publicznych

31 Rekomendacje szczegółowe - Wsparcie przedsiębiorstw - wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój młodej przedsiębiorczości w powiecie jasielskim Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP1: Wdrożenie idei wirtualnego ośrodka wsparcia jasielskiej przedsiębiorczości (strona internetowa, która w sposób jasny i przejrzysty będzie prezentowała informacje na temat możliwego wsparcia o charakterze: finansowym, organizacyjnym czy mentorskim skierowanego do istniejących i powstających przedsiębiorstw) – strona bazować będzie nie tylko na potencjale powiatu jasielskiego, ale też na zasobach regionalnych Wsparcie przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania środków finansowych poza powiatem (np. dotacje PARP, środki RPO) Zwiększenie przygotowania przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski (dostęp do informacji o zasadach prowadzenia tej działalności, wsparcie dla grup lobbujących na rzecz interesów lokalnych przedsiębiorstw, wsparcie procesu nawiązywania i utrzymywania relacji gospodarczych między wybranymi krajami) Pełniejsze wykorzystanie regionalnego (rzeszowskiego) otoczenia biznesu sprzyjającego innowacjom (wsparcie inicjatyw w formie inkubatorów przedsiębiorczości, startupów, grup producenckich) Działania pośredniczące między przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi oraz ośrodkami wsparcia z poziomu regionalnego (z województwa lub spoza jego terenu) Promowanie wśród przedsiębiorców standardów zarządzania kapitałem intelektualnym (w tym promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu) Promocja i wsparcie inicjatyw podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej

32 Rekomendacje szczegółowe - Wsparcie przedsiębiorstw - wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój młodej przedsiębiorczości w powiecie jasielskim Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP2: Prowadzenie kampanii społecznych (z udziałem lokalnych mediów) przedstawiających pozytywne wzorce gospodarowania, walka z negatywnymi stereotypami i mentalnością równania w dół, negatywnej selekcji, biernością i wyuczoną bezradnością Wsparcie nowych przedsiębiorstw działających w obszarze e-gospodarki (np. stworzenie infrastruktury dla e-handlu) Promowanie przedsiębiorczości młodych związanej z zasobami (naturalnymi, kulturalnymi, turystycznymi) powiatu (np. poprzez wprowadzenie ulg podatkowych, stworzenie infrastruktury dla jasielskich inkubatorów młodej przedsiębiorczości) Wsparcie organizacji przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia inicjatyw mentorskich względem młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność

33 Rekomendacje szczegółowe - Wzmocnienie wizerunku regionu, w tym ukształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego powiatu Jasielska Strefa Usług Publicznych ETAP1: Promocja turystyczna regionu (skatalogowanie zasobów, wybór zasobów kluczowych) i opracowanie produktu turystycznego Wzmocnienie pozycji rynkowej produktów lokalnych i wkomponowanie ich promocji w strategię promocji regionu Rozwój bazy turystyczno – gastronomicznej Identyfikacja branż kluczowych dla powiatu, promocja tych branż Uproszczenie dostępu do informacji o warunkach prowadzenia biznesu w powiecie Ustalenie zasad koordynacji współpracy wójtów i burmistrzów ETAP2: Prowadzenie kampanii społecznych pozwalających społeczności powiatu odzyskać poczucie własnej wartości i godności, mimo często trudnej sytuacji życiowej; korzystanie z zasobów lokalnej tradycji, kultury oraz kapitału ludzkiego (w szczególności Jaślan, którzy odnieśli sukcesy i którzy mogliby stać się inspiracją dla innych) Wdrożenie kampanii wizerunkowej powiatu - jasny przekaz misji oraz strategii rozwoju regionu, bazującej na kluczowych zasobach lokalnych Większe wykorzystanie nowych mediów (w tym mediów społecznościowych w procesie promocji regionu)


Pobierz ppt "DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO Forum Jasielskiej Agory 26 listopada 2013 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google