Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO
Forum Jasielskiej Agory 26 listopada 2013 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Plan prezentacji Jak badaliśmy kapitał intelektualny PJ? Jakie są główne wnioski z badania? Przed jakimi wyzwaniami stoi w chwili obecnej powiat? Jakie interwencje będą dobrą odpowiedzią na te wyzwania? Jasielska Strefa Usług Publicznych

3 Czym jest kapitał intelektualny?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o kapitale intelektualnym Polski, 2008. Jasielska Strefa Usług Publicznych

4 Jak badaliśmy kapitał intelektualny
*Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Analizy eksperckie *Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Analizy eksperckie kapitał społeczny kapitał strukturalny kapitał relacyjny kapitał ludzki *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Analizy eksperckie *Indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe *Badania CATI/badania audytoryjne uczniów/analiza danych zastanych *Analizy eksperckie Jasielska Strefa Usług Publicznych

5 Główne wnioski z badania - kontekst
POWIAT JEST ZAGROŻONY SYSTEMATYCZNYM STARZENIEM SIĘ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ STARZENIA SIĘ POWIATU SĄ MIGRACJE OSÓB MŁODYCH ODPŁYW LUDNOŚCI Z REGIONU W RZECZYWISTOŚCI JEST INTENSYWNIEJSZY NIŻ WSKAZUJĄ NA TO OFICJALNE STATYSTYKI. PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE W PRZYSZŁOŚCI TENDENCJA TA NASILI SIĘ NAJTRUDNIEJSZA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA CHARAKTERYZUJE MIASTO JASŁO Czy w ciągu ostatniego roku rozważał(a) Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania, na miejscowość poza powiatem jasielskim? [N=1291] Młodzież Dorośli Seniorzy Nie 77,1% 80,6% 95,9% Tak, na miejscowość w Polsce poza województwem podkarpackim 9,0% 7,4% 2,1% Tak, na miejscowość poza granicami Polski 7,6% 8,4% ,7% Tak, na miejscowość w województwie podkarpackim 6,3% 3,7% 1,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

6 Główne wnioski z badania - kontekst
POWIAT CHARAKTERYZUJE SIĘ TRUDNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PRACY SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA JASIELSKIM RYNKU PRACY JEST WYJĄTKOWO TRUDNA Bezrobotni zarejestrowani w wieku 24 i mniej / ludność w wieku 18-24 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Polska ogółem 0,20 0,16 0,11 0,07 0,12 Województwo podkarpackie 0,22 0,17 0,13 0,15 Powiat bieszczadzki 0,30 0,23 0,19 Powiat brzozowski 0,32 0,24 0,18 Powiat jasielski 0,28 Powiat krośnieński 0,08 0,14 Powiat sanocki Powiat leski 0,26 0,21 Powiat m. Krosno 0,10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

7 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki
DUŻY POTENCJAŁ POWIATU TKWI W OSOBACH MŁODYCH I W DZIECIACH, PYTANIE JAK WYKORZYSTAĆ TEN POTENCJAŁ W PRZYSZŁOŚCI? IM MŁODSZE POKOLENIE JASIELAN, TYM WIĘKSZY NACISK NA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (GŁÓWNIE ANGIELSKIEGO). PYTANIE, JAK TE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI WYKORZYSTAJĄ W PRZYSZŁOŚCI? CZYM STARSI JASIELANIE TYM RZADZIEJ BIORĄ UDZIAŁ W AKTYWNOŚCIACH EDUKACYJNYCH. PYTANIE: JAK ZAKTYWIZOWAĆ W TYM KIERUNKU SENIORÓW? Czy zna Pan(i) język angielski na tyle dobrze, aby móc się porozumieć z obcokrajowcem posługującym się tym językiem? [N=1291] Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

8 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki
MŁODZI JASIELANIE PODEJMUJĄ DOBRE DECYZJE EDUKACYJNE, JEDNAK ZYSKI Z TYCH WYBORÓW CZERPIĄ ZAZWYCZAJ INNE REGIONY Fakt posiadania w chwili obecnej tytułu inżyniera lub bycia w trakcie studiów inżynierskich (procent obliczony w odniesieniu do kategorii osób posiadających wyższe wykształcenie lub aktualnie studiujących)[N= 259] Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

9 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki
POWIAT JASIELSKI NIE JEST REGIONEM SPRZYJAJĄCYM SZYBKIEMU ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. JAŚLANIE SĄ RACZEJ POZYTYWNIE NASTAWIENI DO PROWADZENIA WŁASNEGO BIZNESU, JEDNAK NIE WIERZĄ W SZANSE JEGO POWODZENIA NA TERENIE POWIATU. PYTANIE: W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ TO NEGATYWNE NASTAWIENIE? W DZIECIACH TKWI SZANSA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE. PYTANIE: JAK NIE ZMARNOWAĆ TEGO POTENCJAŁU? Sytuacja gospodarcza w moim regionie nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej [N=1291] Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

10 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki
WYSOKI POZIOM AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ JASIELAN, BARDZO WYSOKI W GRUPIE DZIECI (AKTYWNOŚĆ DODATKOWA) CZYM STARSI JASIELANIE TYM RZADZIEJ BIORĄ UDZIAŁ W AKTYWNOŚCIACH EDUKACYJNYCH. PYTANIE: JAK ZAKTYWIZOWAĆ W TYM KIERUNKU SENIORÓW? Aktywność kształceniowa – Dzieci [N=400] Pytanie Procent odpowiedzi 'tak' Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyłeś(-aś) w jakichś dodatkowych zajęciach (w szkole lub poza szkołą) – np. kursach językowych, treningach sportowych, korepetycjach, kółkach zainteresowań itp. (chodzi o zajęcia niewymagane przez szkołę, dla chętnych) 87,0% Czy planujesz uczestniczyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy w jakichś dodatkowych zajęciach (w szkole lub poza szkołą) – np. kursach językowych, treningach sportowych, korepetycjach, kółkach zainteresowań itp. (chodzi o zajęcia niewymagane przez szkołę, dla chętnych) 86,8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

11 Główne wnioski z badania – kapitał ludzki
JASIELANIE SĄ W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW ZADOWOLENI ZE SWOJEGO ZDROWIA I Z CAŁEGO ŻYCIA. NIEPOKOI NATOMIAST DUŻY ODSETEK NIEZADOWOLONYCH ZE SWOJEGO STANU ZDROWIA DZIECI Jak ocenił(a)byś stan swojego zdrowia? Proszę wziąć pod uwagę zarówno samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne? Bardzo dobry Dobry Ani dobry ani zły Zły Bardzo zły Ogółem Dzieci 45,1 36,5 8,3 2,2 7,9 457 Młodzież 48,8 39,6 10,0 1,2 ,4 512 Dorośli 23,3 41,9 25,6 6,7 2,5 489 Seniorzy 4,1 27,6 45,5 16,6 6,2 290 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

12 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny
MIESZKAŃCY POWIATU JASIELSKIEGO SĄ STOSUNKOWO RZADKO ZRESZAJĄ SIĘ, CHOĆ POMIĘDZY GMINAMI WYSTĘPUJĄ DOŚĆ ISTOTNE RÓŻNICE Fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. ludności. 2006 2008 2010 2012 Polska ogółem 22 25 27 30 Województwo podkarpackie 23 26 28 Powiat bieszczadzki 39 43 47 51 Powiat brzozowski 18 19 21 Powiat jasielski 24 29 Powiat krośnieński Powiat sanocki 31 32 Powiat leski 40 44 48 Powiat m.Krosno 34 37 42 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

13 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny
KAPITAŁ SPOŁECZNY MŁODZIEŻY I SENIORÓW NALEŻY DO NAJSŁABIEJ ZAGOSPODAROWANYCH I NIEWYKORZYSTYWANYCH Czy w ciągu ostatniego roku (2013) zdarzyło się Panu(i) dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo też pracować społecznie na rzecz potrzebujących? [N=1744]. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

14 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny
LICZBA ZAREJESTROWANYCH NGOs NIE JEST NAJWAŻNIEJSZYM PROBLEMEM POWIATU. BARDZIEJ ISTOTNE SĄ DEFICYTY W ZAKRESIE PROFESJONALIZACJI TEGO SEKTORA I JEGO KONKURENCYJNOŚCI Wybrane dane świadczące o profesjonalizmie NGO i konkurencyjności w sektorze LICZBA ORGANIZACJI O STATUSIE OPP r W POWIECIE JASIELSKIM m. Jasło, g. Jasło 15 g. Brzyska g. Dębowiec g. Kołaczyce 1 g. Krempna g. Nowy Żmigród 2 g. Osiek Jasielski g. Tarnowiec 3 g. Skołyszyn Powiat jasielski ogółem 24 Konkurs UM Jasła na działania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych Liczba złożonych ofert Liczba ofert odrzuconych 2011 15 1 2012 6 bd 2013 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy KLON/JAWOR Źródło: Opracowanie własne na podstawie BIP Jasielska Strefa Usług Publicznych

15 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny
SEKTOR OBYWATELSKI POWIATU JASIELSKIEGO OKAZUJE SIĘ PRZEJAWIAĆ ZNACZĄCE DEFICYTY OBYWATELSKOŚCI – ORGANIZACJE NIE DOSTRZEGAJĄ SWOJEJ ROLI W PROCESIE PARTYCYPACYJNYM NAWET NA POZIOMIE SEKTORA I NIE ROZWIJAJĄ MECHANIZMÓW SAMORZĄDNOŚCI Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2014 – „W czasie trwania konsultacji do Wydziału Promocji i Spraw Społecznych nie wpłynęła żadna opinia” (Źródło: BIP) Jasielska Strefa Usług Publicznych

16 Główne wnioski z badania – kapitał społeczny
WYSTĘPUJE ZNACZĄCY NIEDOBÓR DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH I REALIZOWANYCH W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA I PROBLEMY SPECYFICZNE DLA POWIATU; PRZEWAGA ORGANIZACJI DZIAŁAJACYCH W OBSZARACH FIRLANTROPII, OPIEKI, SPORTU, NIEWIELE ORGANIZACJI W OBSZARZE OCHRONY PRAW, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ, AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO Obszary działalności NGO w powiecie jasielskim OBSZAR LICZBA NGO DEKLARUJACYCH AKTYWNOŚĆ W TYM OBSZARZE Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 111 Sport, turystyka, wypoczynek 92 Ochrona zdrowia, opieka zdrowotna 91 Nauka kultura ekologia 49 Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna 33 Tożsamość, tradycja narodowa 15 Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy 11 Ochrona praw (człowieka, obywatelskich, konsumenckich, wspieranie rozwoju demokracji) 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy KLON/JAWOR Jasielska Strefa Usług Publicznych

17 Główne wnioski z badania – kapitał strukturalny
DUŻY, ALE NIE W PEŁNI WYKORZYSTANY POTENCJAŁ SAMORZĄDU, NGO, INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH, MEDIÓW LOKALNYCH NISKA PROFESJONALIZACJA POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI (NGO, INSTYTUCJE EDUKACYJNE, KULTURALNE, MEDIA LOKALNE, ITP.), ALE ZA TO DUŻY POTENCJAŁ W POSTACI PRACUJĄCYCH W NICH LUDZI SŁABA KOORDYNACJA DZIAŁAŃ INSTYTUCJI SŁABO ROZWINIĘTE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SŁABO ROZWINIĘTE WSPARCIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO NIEWYSTARCZAJĄCA EDUKACYJNA ‘INFRASTRUKTURA INTELEKTUALNA’ SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI INNOWACYJNOŚCI MIESZKAŃCÓW BRAK ‘POZA URZĘDOWYCH’ INSTYTUCJI RYNKU PRACY Jasielska Strefa Usług Publicznych

18 Główne wnioski z badania – kapitał strukturalny
RELATYWNIE WYSOKI POZIOM WYKORZYSTANIA MEDIUM, JAKIM JEST INTERNET WCIĄŻ ZBYT NISKI POZIOM E-ADMINISTRACJI Poziom informatyzacji Pytanie Dzieci Młodzież Dorośli Seniorzy Czy posiadasz w swoim domu dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa)? 97,80% 98,8 91,6 49,0 Czy posiadasz w swoim domu dostęp do Internetu? 95,20% 96,9 88,3 47,2 Czy korzystasz z Internetu (stron internetowych, poczty , komunikatora internetowego itp.) przynajmniej raz w tygodniu? 92,40% 99,2 91,7 73,8 Czy 2013 r. w ramach kontaktów z lokalną administracją (np. urząd gminy, starostwo powiatowe itp.) korzystał(a) Pana(i) z Internetu [N=1291] Młodzież Dorośli Seniorzy Szukając potrzebnych informacji na stronach internetowych Tak 56,8 60,3 35,0 Nie 43,2 39,7 65,0 Ściągając dokumenty, formularze 33,5 34,4 22,5 66,5 65,6 77,5 Wysyłając wypełnione dokumenty, formularze 19,2 25,4 15,0 80,8 74,6 85,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego. Jasielska Strefa Usług Publicznych

19 Główne wnioski z badania – kapitał relacyjny
O PRZYWIĄZANIU MIESZKAŃCÓW DO POWIATUDECYDUJE BARDZIEJ SENTYMENT NIŻ PRAGMATYKA; ZADOWOLENIU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA NIE TOWARZYSZY CHĘĆ POLECENIA MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA, GDYŻ NAJPRAWDOPODOBNIEJ MIESZKAŃCY MAJĄ DUŻĄ ŚWIADOMOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW Jestem bardzo zadowolony(a), że mieszkam w mojej miejscowości [N=1291 Opinie na temat miejscowości zamieszkania [N=1754]. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego Jasielska Strefa Usług Publicznych

20 Główne wnioski z badania – kapitał relacyjny
MIESZKAŃCY POWIATU SĄ ZGODNI CO DO NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI, JEDNAK UWIDACZNIAJĄ SIĘ RÓŻNICE POKOLENIOWE Wartości uznane przez mieszkańców powiatu jasielskiego za kluczowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców powiatu jasielskiego Jasielska Strefa Usług Publicznych

21 Główne wnioski z badania – kapitał relacyjny
NEGATYWNA OCENA DOTYCHCZASOWYCH REZULTATÓW PROMOCJI REGIONU; RESPONDENCI DOSTRZEGAJĄ WYSIŁKI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH NA POLU PROMOCJI, JEDNAK ICH WYNIKI RECENZUJĄ RACZEJ NEGATYWNIE BRAK JEDNOZNACZNEGO OKREŚLENIA PRODUKTU, KTÓRY MÓGŁBY IDENTYFIKOWAĆ REGION NIKŁA WIARA W POTENCJAŁ ROZWOJOWY REGIONU ZARÓWNO WŚRÓD JEGO MIESZKAŃCÓW JAK I ELIT, UTRWALANIE SIĘ LEKÓW PRZED ZMIANĄ, NIECHĘĆ DO PONOSZENIA RYZYKA DZIAŁANIE W IZOLACJI, MIMO STOSUNKOWO ZBLIŻONYCH INTERESÓW I POTRZEB REGIONÓW SĄSIADUJĄCYCH RYWALIZOWANIE KONCPECJI ROZWOJU POWIATU BEZ NADZIEI NA KONSENS SPOŁECZNY: POWIAT JASIELSKI JAKO REZERWUAR SIŁY ROBOCZEJ DLA OKOLICZNYCH OŚRODKÓW POWIAT JASIELSKI JAKO OBSZAR PRZEMYSŁOWY POWIAT JASIELSKI JAKO OBSZAR TURYSTYCZNO-KULTUROWY, NASTAWIONY NA DOCHODY Z ROZWOJU TURYSTYKI POWIAT JASIELSKI JAKO SPECJALIZUJĄCY SIĘ W USŁUGACH SOCJALNYCH Jasielska Strefa Usług Publicznych

22 Wyzwania Utrata potencjału rozwojowego spowodowana odpływem ludności
Nie w pełni wykorzystany potencjał regionu jakim są ludzie młodzi Niesprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości Nie w pełni wykorzystane potencjały gospodarcze regionu. Brak jasnego wizerunku regionu, w którym wykorzystany byłby ten potencjał Niska aktywność zawodowa oraz silne uzależnienie ludności od pomocy społecznej Niski poziom profesjonalizacji organizacji pozarządowych, w tym brak koordynacji ich działań Zachowawczość elit, brak ukierunkowania na zamianę, silne pola wzajemnie sprzecznych wpływów i interesów Zachowawczość i niska innowacyjność instytucji kluczowych dla rozwoju kapitału intelektualnego regionu Niski poziom zaufania skutkujący nieefektywną współpracą Jasielska Strefa Usług Publicznych

23 Koordynacja działań i inicjatyw podejmowanych w powiecie
Ogólne rekomendacje dla proponowanych kierunków strategicznej polityki powiatu jasielskiego, których realizacja pozwoli na pełniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego regionu, przyczyniając się tym samym do rozwoju powiatu NAJWAŻNIEJSZY POTENCJAŁ REGIONU TKWI W KAPITALE LUDZKIM I SPOŁECZNYM Słabą stroną regionu są szeroko pojęte instytucje i organizacje, które są „krok w tyle” – pod względem profesjonalizacji działania - za analogicznymi instytucjami i organizacjami w innych regionach. Wsparcie budowane na bazie potencjałów lokalnych przy wykorzystaniu infrastruktury wojewódzkiej Koordynacja działań i inicjatyw podejmowanych w powiecie Profesjonalizacja organizacji pozarządowych Budowanie sieci Synergia funduszy Informatyzacja procesów Jasielska Strefa Usług Publicznych

24 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Współpraca, partycypacja społeczna, koordynacja działań zapewniająca pełniejsze wykorzystanie zasobów kapitału intelektualnego powiatu ETAP 1: E-integracja zasobów – skatalogowanie on line najważniejszych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia aktywności edukacyjnej czy społecznej (np. informacja o szkoleniach, możliwych do podjęcia formach aktywności społecznej, organizacjach pozarządowych funkcjonujących w powiecie, itp.) Budowa/ rozbudowa systemów monitorujących posiadane w powiecie zasoby bądź pełniejsze wykorzystanie systemów już istniejących ETAP2: Zaangażowanie w proces tworzenia planów działania w obszarze kapitału intelektualnego wszystkich zainteresowanych stron (JST, pracodawców, instytucji rynku pracy i edukacji – np. w formie Partnerstwa na rzecz kapitału intelektualnego powiatu jasielskiego) Budowa sieci współpracy międzysektorowej (nauki z biznesem, kulturą czy organizacjami pozarządowymi) i międzygminnej (usprawnienie procesów komunikacji i wymiany wiedzy i doświadczenia miedzy gminami) Prowadzenie debaty publicznej i kreowanie „dobrego klimatu” dla rozwoju najważniejszych kapitałów: ludzkiego i społecznego – uświadamianie mieszkańcom powiatu jak ważne jest dla nich i dla przyszłości regionu inwestowanie we własne kompetencje oraz kompetencje dzieci Jasielska Strefa Usług Publicznych

25 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Współpraca, partycypacja społeczna, koordynacja działań zapewniająca pełniejsze wykorzystanie zasobów kapitału intelektualnego powiatu ETAP3: Rozbudowanie mechanizmów partycypacji społecznej i realnego wpływu społeczności na podejmowane przez samorząd decyzje Wzmocnienie  i  upowszechnienie  mechanizmów  dialogu  obywatelskiego  i  dialogu społecznego (ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie mediów lokalnych) Wspieranie rozwoju Partnerstw, m.in. loobowanie na rzecz wprowadzenia mechanizmów partnerstwa publiczno – społecznego (współpraca  jednostek samorządu  terytorialnego,  jednostek  administracji  rządowej  i  organizacji  obywatelskich) Prowadzenie debaty publicznej dotyczącej wizji przyszłości regionu oraz pozyskiwanie jak najszerszej bazy poparcia społecznego dla wspólnie wypracowanych rozwiązań Jasielska Strefa Usług Publicznych

26 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja instytucji edukacji – skuteczniejsze wyrównywanie szans i poprawa jakości kształcenia w przypadku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ETAP1: Inwestycje w kadrę uczącą (tzw. kursy „train the trainer”, wizyty studyjne w modelowych placówkach, w tym kształcenie i doskonalenie nauczycieli  w zakresie rozwijania kompetencji społecznych wśród  uczniów Promocja dobrych praktyk w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w zakresie kształtowania postaw sprzyjających kooperacji, zaangażowaniu społecznemu, ale też: innowacyjności, przywództwu i przedsiębiorczości) Wsparcie dla organizacji punktów przedszkolnych, ze szczególnym naciskiem na punkty organizowane przez stowarzyszenia, które realizują innowacyjne programy kształtowania cech takich, jak: przedsiębiorczość, pro społeczność, współpraca grupowa, rozwiązywanie konfliktów, czy przywództwo Jasielska Strefa Usług Publicznych

27 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja instytucji edukacji – skuteczniejsze wyrównywanie szans i poprawa jakości kształcenia w przypadku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ETAP 2: Współpraca pomiędzy instytucjami z różnych poziomów kształcenia (np. wykłady otwarte dla dzieci prowadzone przez jasielskie szkoły wyższe) Wdrożenie w szkołach modeli pracy z uczniem szczególnie zdolnym (w tym identyfikacja uczniów posiadających cechy przywódcze oraz przedsiębiorcze – dalsze kształtowanie tych cech, np. w akademii jasielskich liderów) Większe ukierunkowanie uczniów na aktywność społeczną, promocja uczniów szczególnie zaangażowanych społecznie (np. nagroda „młody lider społeczny roku 2013”) Rozbudowa mechanizmów utrzymywania relacji z absolwentami szkół Zwiększenie nacisku na innowacyjność w procesie kształcenia oraz nagradzanie najlepszych nauczycieli (np. nagroda za najbardziej innowacyjne metody kształcenia dzieci, lub za najlepsze zajęcia kształtujące wśród młodych kompetencje przedsiębiorcze i innowacyjne) ETAP 3: Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych i kulturowych w zdalnym dostępie (np. wdrożenie idei e-szkoły w przypadku pracy z uczniami zdolnymi i wymagającymi dodatkowej pracy) Włączenie w proces edukacyjny nie tylko dzieci, ale też ich rodzin Jasielska Strefa Usług Publicznych

28 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Aktywizacja społeczna i zawodowa wszystkich grup wiekowych ETAP1: Promocja aktywności wolontaryjnej w grupie dzieci Zaprojektowanie modelu wdrożenia w powiecie idei gwarancji dla młodych (redukcja odpływu młodej siły roboczej) Umożliwienie mieszkańcom powiatu skorzystania z kursów doszkalających i przekwalifikowujących (m.in. dostęp do rzetelnej informacji na temat kursów) ETAP2: Rozwój kompetencji informatycznych osób w wieku 50+ (i na obszarach wiejskich) Wspieranie edukacji nieformalnej i pozaformalnej ukierunkowanej na rozwijanie cech kluczowych, takich jak: przywództwo, pro społeczność (np. poprzez NGO, podmioty ekonomii społecznej) Promocja inicjatyw międzygeneracyjnych Wdrożenie idei wolontariatu seniorów, w tym wolontariatu kompetencyjnego Jasielska Strefa Usług Publicznych

29 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja i wzrost skuteczności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ETAP1: Skatalogowanie on line zasobów organizacji pozarządowych (lider organizacji, grupy docelowe, podejmowane aktywności, kontakt, itp.) Wyszukiwarka organizacji i inicjatyw (dostępna on Line) oraz wzrost widoczności organizacji w sieci (własna podstrona każdej z organizacji) Przygotowywana corocznie mapa problemów i potrzeb powiatu (w podziale na gminy czy sołectwa), wykorzystywana podczas prac nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ETAP2: Wsparcie (mentoring) działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe (stworzenie lokalnego centrum NGO i/lub współpraca z centrum rzeszowskim, stworzenie organizacji parasolowej (lokalnej lub ponadlokalnej, stworzenie forum wymiany know-how), wsparcie w prowadzeniu działań administracyjnych (np. księgowych) Jasielska Strefa Usług Publicznych

30 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Profesjonalizacja i wzrost skuteczności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ETAP2 (C.D.): Inwestycje w kadry NGO-sów (w tym organizacja wizyt studyjnych w innych regionach), inwestowanie w kompetencje liderów lokalnych Wypracowanie mechanizmu promocji szkoleń dla sektora trzeciego i promowanie „organizacji uczących się” (w tym także poprzez programy wsparcia finansowego dla organizacji, które podejmują działania związane z samodoskonaleniem i organizacyjnym uczeniem się) Objęcie szczególną opieką organizacji młodych (do 3 lat działalności) w zakresie wsparcia szkoleniowego ETAP3: Zachęcanie organizacji do realizowania projektów partnerskich, tworzenia konsorcjów i porozumień wewnątrzsektorowych Zlecanie i powierzanie zadań NGO, z równoczesnym wprowadzeniem monitoringu jakości podejmowanych interwencji oraz standardów realizacji zadań publicznych Jasielska Strefa Usług Publicznych

31 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Wsparcie przedsiębiorstw - wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój młodej przedsiębiorczości w powiecie jasielskim ETAP1: Wdrożenie idei wirtualnego ośrodka wsparcia jasielskiej przedsiębiorczości (strona internetowa, która w sposób jasny i przejrzysty będzie prezentowała informacje na temat możliwego wsparcia o charakterze: finansowym, organizacyjnym czy mentorskim skierowanego do istniejących i powstających przedsiębiorstw) – strona bazować będzie nie tylko na potencjale powiatu jasielskiego, ale też na zasobach regionalnych Wsparcie przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania środków finansowych poza powiatem (np. dotacje PARP, środki RPO) Zwiększenie przygotowania przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski (dostęp do informacji o zasadach prowadzenia tej działalności, wsparcie dla grup lobbujących na rzecz interesów lokalnych przedsiębiorstw, wsparcie procesu nawiązywania i utrzymywania relacji gospodarczych między wybranymi krajami) Pełniejsze wykorzystanie regionalnego (rzeszowskiego) otoczenia biznesu sprzyjającego innowacjom (wsparcie inicjatyw w formie inkubatorów przedsiębiorczości, start’upów, grup producenckich) Działania pośredniczące między przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi oraz ośrodkami wsparcia z poziomu regionalnego (z województwa lub spoza jego terenu) Promowanie wśród przedsiębiorców standardów zarządzania kapitałem intelektualnym (w tym promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu) Promocja i wsparcie inicjatyw podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej Jasielska Strefa Usług Publicznych

32 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Wsparcie przedsiębiorstw - wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój młodej przedsiębiorczości w powiecie jasielskim ETAP2: Prowadzenie kampanii społecznych (z udziałem lokalnych mediów) przedstawiających pozytywne wzorce gospodarowania, walka z negatywnymi stereotypami i mentalnością „równania w dół”, „negatywnej selekcji”, biernością i wyuczoną bezradnością Wsparcie nowych przedsiębiorstw działających w obszarze e-gospodarki (np. stworzenie infrastruktury dla e-handlu) Promowanie przedsiębiorczości młodych związanej z zasobami (naturalnymi, kulturalnymi, turystycznymi) powiatu (np. poprzez wprowadzenie ulg podatkowych, stworzenie infrastruktury dla jasielskich inkubatorów młodej przedsiębiorczości) Wsparcie organizacji przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia inicjatyw mentorskich względem młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność Jasielska Strefa Usług Publicznych

33 Jasielska Strefa Usług Publicznych
Rekomendacje szczegółowe - Wzmocnienie wizerunku regionu, w tym ukształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego powiatu ETAP1: Promocja turystyczna regionu (skatalogowanie zasobów, wybór zasobów kluczowych) i opracowanie produktu turystycznego Wzmocnienie pozycji rynkowej produktów lokalnych i wkomponowanie ich promocji w strategię promocji regionu Rozwój bazy turystyczno – gastronomicznej Identyfikacja branż kluczowych dla powiatu, promocja tych branż Uproszczenie dostępu do informacji o warunkach prowadzenia biznesu w powiecie Ustalenie zasad koordynacji współpracy wójtów i burmistrzów ETAP2: Prowadzenie kampanii społecznych pozwalających społeczności powiatu odzyskać poczucie własnej wartości i godności, mimo często trudnej sytuacji życiowej; korzystanie z zasobów lokalnej tradycji, kultury oraz kapitału ludzkiego (w szczególności Jaślan, którzy odnieśli sukcesy i którzy mogliby stać się inspiracją dla innych) Wdrożenie kampanii wizerunkowej powiatu - jasny przekaz misji oraz strategii rozwoju regionu, bazującej na kluczowych zasobach lokalnych Większe wykorzystanie nowych mediów (w tym mediów społecznościowych w procesie promocji regionu) Jasielska Strefa Usług Publicznych


Pobierz ppt "DIAGNOZA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO POWIATU JASIELSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google