Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Boboli Działania Rządu dla informatyzacji JST 15.10.2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Boboli Działania Rządu dla informatyzacji JST 15.10.2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Boboli Działania Rządu dla informatyzacji JST 15.10.2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

2 Trochę historii – dlaczego jest tak, jak jest Ramy prawne informatyzacji Zmiana podejścia do informatyzacji administracji – obywatel i jego potrzeby w centrum Istota informatyzacji zintegrowanej Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Projekt Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej Podsumowanie Agenda Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

3 1.Etap informatyzacji spontanicznej (od 1990 r. do ok. 2000 r.) charakteryzujący się tym, że każda instytucja budowała rozwiązania w miarę swoich potrzeb i z reguły ograniczonych możliwości finansowych. Informatyzacja administracji od 1990r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2.Etap informatyzacji nastawiony na harmonizację z wymaganiami Unii Europejskiej (od ok. 2000 r. do 2004 r.), i bardzo intensywnej budowy oraz rozwoju rozwiązań przy wykorzystaniu finansowania głównie z funduszy pomocy i pod nadzorem instytucji unijnych.

4 3. Etap po 2004 r. do 2011-2012 – dalszej harmonizacji z wymaganiami i inicjatywami unijnymi w warunkach członkostwa z podejmowanymi działaniami nastawionymi na rozwój narzędzi informatycznych w poszczególnych sektorach oraz próbami koordynacji całokształtu działań związanych z informatyzacją na poziomie państwa. Informatyzacja administracji od 1990r. cd. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4. Etap informatyzacji całościowej, który wykroczy poza rok 2020 i obejmie w uporządkowany sposób wszystkie istotne dziedziny funkcjonowania państwa.

5 Akty prawne regulujące informatyzację (1) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r.

6 Akty prawne regulujące informatyzację (2) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników z dnia 21 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

7 Akty prawne regulujące informatyzację (3) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z dnia 12 kwietnia 2012 r. Powołanie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w celu lepszej koordynacji realizacji międzyresortowych projektów cyfryzacyjnych w administracji w dniu 5 stycznia 2012 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2012 r.

8 Możliwość składania pism w postaci elektronicznej za pomocą ESP do wszystkich podmiotów właściwych do rozpatrzenia spraw określonego rodzaju. Zwiększenia liczby spraw, które mogą być inicjowane na drodze elektronicznej dzięki opracowanym wzorom elektronicznym i formularzom generującym dokumenty elektroniczne według wzoru. Wprowadzenie obowiązku po stronie podmiotu wykonującego zadanie publiczne przechowywania adresu do komunikacji elektronicznej i wykorzystanie tego adresu, o ile obywatel lub przedsiębiorca zażąda w sposób trwały komunikacji w określonej kategorii spraw Elektroniczne skrzynki podawcze w urzędach Wzory pism elektronicznych i formularzy elektronicznych (ePUAP) Stała komunikacja obywatela, przedsiębiorcy z urzędem drogą elektroniczną Rozszerzenie dostępu on-line do akt sprawy na wszystkie dokumenty drogą elektronicznego zarządzania dokumentami Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (w jednostkach, które wprowadziły taki system) do pełniejszej realizacji prawa strony do wglądu w akta własnej sprawy w dogodny dla niej sposób. Etap 1Instrumenty prawne i efekty ich wdrożenia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Reforma e-administracji

9 Posługiwanie się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych Zwiększenie liczby podmiotów potwierdzających profil zaufany (Poczta Polska) Zmiana mechanizmu dofinansowywania przedsięwzięć informatyzacyjnych Informatyzacja dalszych czynności (wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa) Rozwiązanie to wyznacza kierunek zmian w jakim powinny podążać przepisy prawne traktujące o sposobie przesyłania dokumentów oraz wymaganych do nich załączników. Projektowana zmiana ma na celu zwiększenie liczby punktów potwierdzeń Profilu Zaufanego co zapewni łatwiejszy dostęp obywateli do tego instrumentu. Minister właściwy ds. informatyzacji będzie ogłaszał coroczny konkursu, w ramach którego wskazywany będzie przedmiot dofinansowania, podmioty uprawnione do udziału w konkursie, czas realizacji oraz kwota ogólną przeznaczoną na dofinansowanie. Informatyzacja dalszych czynności w postępowaniu administracyjnym, dla których w obecnym stanie prawnym zastrzeżona jest forma pisemna (np. wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa) Etap 1Instrumenty prawne i efekty ich wdrożenia cd. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Reforma e-administracji cd.

10 Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększenie dostępności do Internetu potencjał wzrostu PKB o 1-1,5% Broadband Infrastructure and Economic Growth (2009) Udział w PKB 2,7 % Promocja i edukacja Rozwój treści Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki Wpływ na innowacyjny rozwój Projekty infrastrukturalne Wzrost gęstości o każde 10% Podejście kompleksowe/ holistyczne – wymiar cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny Filary skutecznej cyfryzacji Raport Boston Consulting Group i Google Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Cyfryzacja: Sens i cele

11 Przejrzysta definicja celów Zaangażowanie kierownictwa Sprawne zarządzanie programem/projektami Stosowanie standardów Zapewnienie interoperacyjności Współpraca między resortami i instytucjami Zaangażowanie użytkowników – odbiorców usług Finansowanie pełnego cyklu Warunki powodzenia informatyzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

12 priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money państwo niezależne obywatel niezależny proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika mniej wysiłku obywatela większa pomoc obywatelowi logiczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa Nowe podejście - Informatyzacja Zintegrowana Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

13 OBIEG INFORMACJI LOGICZNY, SZYBKI ADMINISTRACJA SPRAWNA OBYWATEL PROCESY USŁUGI Nowe podejście – perspektywa obywatela UWAGI OPINIE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

14 Budowa i udostępnianie usług e-administracji, skierowanych do obywateli (przedsiębiorców), oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie roku 2020 – katalog Budowa usług elementarnych i wewnętrznych e-usług administracji w zakresie niezbędnym do sprawnego zarządzania państwem Obszary działania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

15 Zintegrowana informatyzacja, to kompleksowe, zarządcze podejście do budowy Systemu Informacyjnego Państwa przez administrację przy udziale wszystkich zainteresowanych stron: Administracji rządowej - resortów Jednostek Samorządu Terytorialnego Obywateli/Użytkowników Dostawców rozwiązań i technologii Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji e-administracja - Istota Informatyzacji Zintegrowanej

16 Cechy Informatyzacji Zintegrowanej Określenie ram współdziałania w administracji Przygotowanie podstaw prawnych Wdrożenie podejścia procesowego Budowa kompetencji e-administracji Budowa kompetencji odbiorców e-usług Usuwanie barier instytucjonalnych Współpraca z otoczeniem Zastosowanie technologii Planowanie i zabezpieczenie finansowania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

17 PZIP - Nowe podejście do informatyzacji PZIP – Dokument przedstawiający działania administracji państwowej zmierzające do dostarczenia społeczeństwu elektronicznych usług publicznych o wysokiej jakości Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

18 Celem programu informatyzacji jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom, ale również samej administracji, dostępu do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu, powszechnie dostępnych i przygotowanych do współpracy ze środowiskami technicznymi wykorzystującymi różne technologie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Cel strategiczny PZIP

19 Zakres dokumentu PZIP Diagnoza Kontekst i uwarunkowania Programu Cele Programu Priorytetowe obszary działania/usług – miary powodzenia Standardy i warunki budowy e-administracji Ramy prawne e-administracji Model współpracy międzyinstytucjonalnej Określenie źródeł finansowania Orientacyjny harmonogram realizacji PZIP jest dostępny po adresem: www.mac.gov.pl/pzipwww.mac.gov.pl/pzip Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

20 Stan posiadania e-usługi po 2013 (2015) Stan pożądany e-usługi w 2020 ? Perspektywa finansowa 2014-2020 + = Program Zintegrowanej Informatyzacji PZIP - Jakie e-usługi trzeba zbudować? Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

21 MF MS MZ UKE ZUS GUS IMiGW MG MPiPS Instytut Łączności CPI GUGIK MEN MRR MAC Samorządy MSW MNiSWUZP MRiRW MŚ MSZ MKiDN MTBiGM UOKiK MON e-administracja - Informatyzacja Zintegrowana Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

22 Budowa i utrzymanie regionalnych platform e-usług Informatyzacja dużych miast > e-usługi Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego (RPO) Projekty zorientowane na usprawnienie funkcjonowania urzędów i obsługę obywateli przez JST dysponujące zasobami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji e-administracja - Działania administracji samorządowej

23 Propozycja Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji PZIP - Działania wspólne administracji rządowej i JST

24 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji JST w chmurze – główne cele projektu Uruchomienie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela, w tym przedsiębiorcy Usprawnienie, integracja i przebudowa wewnętrznych procesów biznesowych JST oraz usług Konsolidacja i ograniczenie wydatków inwestycyjnych JST w obszarze ICT Usprawnienie i integracja zasobów oraz systemów informatycznych administracji samorządowej

25 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji JST w chmurze – zarys zakresu projektu Zamówienie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy Zamówienie i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do świadczenia usług przez JST Przeprowadzenie integracji zasobów i systemów informatycznych administracji samorządowej Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej i szkoleń dla pracowników JST

26 Zakres projektu (1) 26

27 Zakres Projektu (2) SaaS Software as a Service PaaS Platform as a Service IaaS Infrastructure as a Service 27

28 Zakres projektu: proponowane usługi (1) Proponowana usługaTypOpis Centrum SMS administracjiG2G, G2C Usługa pozwalająca na wysyłanie SMS do obywateli. Rozwiązanie typu centralny zamawiający (efekt skali) Integracja z ePUAP e-przedszkole, e-szkoła: strona do komunikacji z rodzicami G2C Po zalogowaniu na stronie WWW rodzic będzie miał dostęp m.in. do informacji o płatnościach, wyżywieniu, obecności, a także wynikach w nauce swoich dzieci Integracja usług oferowanych przez niektóre samorządy i z ePUAP e-konsultacjeG2C Głosowania jawne: np. sesje rad gminy, a także referenda, petycje. Wykorzystanie profilu zaufanego (ePUAP) e-praca – oferty pracyG2C Informowanie obywatela zarejestrowanego w urzędzie pracy poprzez e-mail, WWW lub SMS o aktualnych ofertach odpowiadających jego profilowi zawodowemu 28

29 Zakres projektu: proponowane usługi (2) Proponowana usługaTypOpis Elektroniczny doręczyciel dokumentów – bezpieczny podpis / profil zaufany G2G, G2C, B2B? B2C? Rozwiązanie dla podmiotów, które chcą w sposób szybki i za potwierdzeniem przekazywać e-mailowo dokumenty elektroniczne (dowolne formaty plików) Integracja z ePUAP Punkt kontaktowy administracji publicznej G2C Odmiejscowiony i zintegrowany punkt kontaktowy dla obywateli. Projekt ogólnokrajowy wielkiej skali (dla całej administracji nie tylko JST) Interaktywny konsultant prawnyG2G, G2C Uzyskanie przez pracowników administracji i obywateli porady prawnej z wykorzystaniem telefonu i rozwiązań elektronicznych (e-mail, czat). Fora dyskusyjne dla urzędówG2G, G2C Proste forum dyskusyjne, które pozwala na wewnętrzną dyskusję pracowników urzędu (forum zamknięte), Medium umożliwiające dyskusję pracowników urzędu z obywatelami – integracja z HelpDesk 29

30 Zakres projektu: proponowane usługi (3) Proponowana usługaTypOpis Usługi telefonii IP i komunikacji natychmiastowej wraz z centralną książką teleadresową G2G, G2C Telefonia IP, komunikator tekstowy, książka teleadresowa administracji publicznej Usługa transmisji danychG2G Chmura telekomunikacyjna bazująca na sieci OST 112 (do poz. powiatów) umożliwiająca bezpieczną wymianę informacji pomiędzy JST (usługa infrastrukturalna). Hosting stron WWW podmiotów administracji publicznej G2G Rozwiązanie eliminuje konieczność utrzymania zasobów związanych z obsługą techniczną serwera oraz zakup sprzętu i oprogramowania Internetowy backup dla JSTG2G Środowisko składowania w chmurze kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez JST Serwer szkoleń multimedialnychG2G, G2C Usługa pozwalająca urzędom udostępnianie własnych szkoleń na współdzielonej platformie Mogą to być szkolenia wewnętrzne jak i instrukcje dla klientów 30

31 Zakres projektu: proponowane usługi (4) Proponowana usługaTypOpis Serwery wideotransmisji dla potrzeb wideokonferencji G2G, G2C Serwer streamingu pozwalający na komunikację jeden-do-wielu i wielu-do- wielu dla pracowników administracji publicznej. Użyczanie mocy obliczeniowej podmiotom publicznym G2G Udostępnianie w chmurze prywatnej programów typu ERP, SZD, CRM etc. oraz wirtualnych serwerów na instalację oprogramowania przez informatyków JST 31

32 Role w przedsięwzięciu Beneficjent (MAC) Realizacja projektu i zapewnienie jego działania (trwałość) Wytyczanie ogólnych kierunków rozwoju systemu Integracja z centralnymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi Operator Świadczenie usług IaaS, PaaS, SaaS Zapewnienie dostępności i rozbudowa infrastruktury (w szczególności o zasoby własne JST) Rozwój usług zgodnie z wytycznymi Beneficjenta i Klienta Klient (JST) Eksploatacja usług IaaS, PaaS, SaaS Zamawianie i zlecanie wykonania usług Wytyczanie szczegółowych kierunków rozwoju usług z punktu widzenia klientów 32

33 agnieszka.boboli@mac.gov.pl e-administracja e-usługi administracji? Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Pobierz ppt "Agnieszka Boboli Działania Rządu dla informatyzacji JST 15.10.2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google