Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Działania Rządu dla informatyzacji JST Agnieszka Boboli Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1

2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Agenda Trochę historii – dlaczego jest tak, jak jest Ramy prawne informatyzacji Zmiana podejścia do informatyzacji administracji – obywatel i jego potrzeby w centrum Istota informatyzacji zintegrowanej Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Projekt „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej” Podsumowanie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2

3 Informatyzacja administracji od 1990r.
Etap informatyzacji spontanicznej (od 1990 r. do ok r.) charakteryzujący się tym, że każda instytucja budowała rozwiązania w miarę swoich potrzeb i z reguły ograniczonych możliwości finansowych. 2. Etap informatyzacji nastawiony na harmonizację z wymaganiami Unii Europejskiej (od ok r. do 2004 r.), i bardzo intensywnej budowy oraz rozwoju rozwiązań przy wykorzystaniu finansowania głównie z funduszy pomocy i pod nadzorem instytucji unijnych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3

4 Informatyzacja administracji od 1990r. cd.
3. Etap po 2004 r. do – dalszej harmonizacji z wymaganiami i inicjatywami unijnymi w warunkach członkostwa z podejmowanymi działaniami nastawionymi na rozwój narzędzi informatycznych w poszczególnych sektorach oraz próbami koordynacji całokształtu działań związanych z informatyzacją na poziomie państwa. 4. Etap informatyzacji całościowej, który wykroczy poza rok 2020 i obejmie w uporządkowany sposób wszystkie istotne dziedziny funkcjonowania państwa. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4

5 Akty prawne regulujące informatyzację (1)
Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 5

6 Akty prawne regulujące informatyzację (2)
Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników z dnia 21 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej z dnia 27 kwietnia 2011 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 6

7 Akty prawne regulujące informatyzację (3)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z dnia 12 kwietnia 2012 r. Powołanie Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w celu lepszej koordynacji realizacji międzyresortowych projektów cyfryzacyjnych w administracji w dniu 5 stycznia 2012 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2012 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 7

8 Reforma e-administracji
Etap 1 Instrumenty prawne i efekty ich wdrożenia Możliwość składania pism w postaci elektronicznej za pomocą ESP do wszystkich podmiotów właściwych do rozpatrzenia spraw określonego rodzaju. Elektroniczne skrzynki podawcze w urzędach Zwiększenia liczby spraw, które mogą być inicjowane na drodze elektronicznej dzięki opracowanym wzorom elektronicznym i formularzom generującym dokumenty elektroniczne według wzoru. Wzory pism elektronicznych i formularzy elektronicznych (ePUAP) Wprowadzenie obowiązku po stronie podmiotu wykonującego zadanie publiczne przechowywania adresu do komunikacji elektronicznej i wykorzystanie tego adresu, o ile obywatel lub przedsiębiorca zażąda w sposób trwały komunikacji w określonej kategorii spraw Stała komunikacja obywatela, przedsiębiorcy z urzędem drogą elektroniczną Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (w jednostkach, które wprowadziły taki system) do pełniejszej realizacji prawa strony do wglądu w akta własnej sprawy w dogodny dla niej sposób. Rozszerzenie dostępu on-line do akt sprawy na wszystkie dokumenty drogą elektronicznego zarządzania dokumentami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 8

9 Reforma e-administracji cd.
Etap 1 Instrumenty prawne i efekty ich wdrożenia cd. Rozwiązanie to wyznacza kierunek zmian w jakim powinny podążać przepisy prawne traktujące o sposobie przesyłania dokumentów oraz wymaganych do nich załączników. Posługiwanie się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych Projektowana zmiana ma na celu zwiększenie liczby punktów potwierdzeń Profilu Zaufanego co zapewni łatwiejszy dostęp obywateli do tego instrumentu. Zwiększenie liczby podmiotów potwierdzających profil zaufany (Poczta Polska) Minister właściwy ds. informatyzacji będzie ogłaszał coroczny konkursu, w ramach którego wskazywany będzie przedmiot dofinansowania, podmioty uprawnione do udziału w konkursie, czas realizacji oraz kwota ogólną przeznaczoną na dofinansowanie. Zmiana mechanizmu dofinansowywania przedsięwzięć informatyzacyjnych Informatyzacja dalszych czynności (wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa) Informatyzacja dalszych czynności w postępowaniu administracyjnym, dla których w obecnym stanie prawnym zastrzeżona jest forma pisemna (np. wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 9

10 Cyfryzacja: Sens i cele
Filary skutecznej cyfryzacji Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększenie dostępności do Internetu Projekty infrastrukturalne Rozwój treści Promocja i edukacja Wzrost gęstości o każde 10% Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki potencjał wzrostu PKB o 1-1,5% Udział w PKB 2,7 % Wpływ na innowacyjny rozwój “Broadband Infrastructure and Economic Growth” (2009) Raport Boston Consulting Group i Google Podejście kompleksowe/ holistyczne – wymiar cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

11 Warunki powodzenia informatyzacji
Przejrzysta definicja celów Zaangażowanie kierownictwa Sprawne zarządzanie programem/projektami Stosowanie standardów Zapewnienie interoperacyjności Współpraca między resortami i instytucjami Zaangażowanie użytkowników – odbiorców usług Finansowanie pełnego cyklu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 11

12 Nowe podejście - Informatyzacja Zintegrowana
priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money państwo niezależne obywatel niezależny proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika mniej wysiłku obywatela większa pomoc obywatelowi logiczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

13 Nowe podejście – perspektywa obywatela
USŁUGI ADMINISTRACJA SPRAWNA PROCESY OPINIE OBIEG INFORMACJI LOGICZNY, SZYBKI UWAGI Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 13

14 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Obszary działania Budowa i udostępnianie usług e-administracji, skierowanych do obywateli (przedsiębiorców), oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie roku 2020 – katalog Budowa usług elementarnych i wewnętrznych e-usług administracji w zakresie niezbędnym do sprawnego zarządzania państwem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 14

15 e-administracja - Istota Informatyzacji Zintegrowanej
Zintegrowana informatyzacja, to kompleksowe, zarządcze podejście do budowy Systemu Informacyjnego Państwa przez administrację przy udziale wszystkich zainteresowanych stron: Administracji rządowej - resortów Jednostek Samorządu Terytorialnego Obywateli/Użytkowników Dostawców rozwiązań i technologii Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 15

16 Cechy Informatyzacji Zintegrowanej
Określenie ram współdziałania w administracji Przygotowanie podstaw prawnych Wdrożenie podejścia procesowego Budowa kompetencji e-administracji Budowa kompetencji odbiorców e-usług Usuwanie barier instytucjonalnych Współpraca z otoczeniem Zastosowanie technologii Planowanie i zabezpieczenie finansowania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

17 Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
PZIP - Nowe podejście do informatyzacji PZIP – Dokument przedstawiający działania administracji państwowej zmierzające do dostarczenia społeczeństwu elektronicznych usług publicznych o wysokiej jakości Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 17

18 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Cel strategiczny PZIP Celem programu informatyzacji jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom, ale również samej administracji, dostępu do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu, powszechnie dostępnych i przygotowanych do współpracy ze środowiskami technicznymi wykorzystującymi różne technologie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 18

19 PZIP jest dostępny po adresem: www.mac.gov.pl/pzip
Zakres dokumentu PZIP Diagnoza Kontekst i uwarunkowania Programu Cele Programu Priorytetowe obszary działania/usług – miary powodzenia Standardy i warunki budowy e-administracji Ramy prawne e-administracji Model współpracy międzyinstytucjonalnej Określenie źródeł finansowania Orientacyjny harmonogram realizacji PZIP jest dostępny po adresem: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

20 PZIP - Jakie e-usługi trzeba zbudować?
Stan posiadania e-usługi po 2013 (2015) ? Perspektywa finansowa Stan pożądany e-usługi w 2020 + = Program Zintegrowanej Informatyzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 20

21 e-administracja - Informatyzacja Zintegrowana
MAC IMiGW MZ ZUS UOKiK MON GUS Samorządy UKE MS MNiSW UZP MSW CPI MTBiGM GUGIK MF MKiDN Instytut Łączności MG MSZ MPiPS MRR MEN MRiRW Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

22 e-administracja - Działania administracji samorządowej
Budowa i utrzymanie regionalnych platform e-usług Informatyzacja dużych miast > e-usługi Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego (RPO) Projekty zorientowane na usprawnienie funkcjonowania urzędów i obsługę obywateli przez JST dysponujące zasobami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 22

23 PZIP - Działania wspólne administracji rządowej i JST
Propozycja Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 23

24 JST w chmurze – główne cele projektu
Uruchomienie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela, w tym przedsiębiorcy Usprawnienie, integracja i przebudowa wewnętrznych procesów biznesowych JST oraz usług Konsolidacja i ograniczenie wydatków inwestycyjnych JST w obszarze ICT Usprawnienie i integracja zasobów oraz systemów informatycznych administracji samorządowej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 24

25 JST w chmurze – zarys zakresu projektu
Zamówienie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy Zamówienie i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do świadczenia usług przez JST Przeprowadzenie integracji zasobów i systemów informatycznych administracji samorządowej Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej i szkoleń dla pracowników JST Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 25

26 Zakres projektu (1)

27 Infrastructure as a Service
Zakres Projektu (2) SaaS Software as a Service PaaS Platform as a Service IaaS Infrastructure as a Service

28 Zakres projektu: proponowane usługi (1)
Proponowana usługa Typ Opis Centrum SMS administracji G2G, G2C Usługa pozwalająca na wysyłanie SMS do obywateli. Rozwiązanie typu „centralny zamawiający” (efekt skali) Integracja z ePUAP e-przedszkole, e-szkoła: strona do komunikacji z rodzicami G2C Po zalogowaniu na stronie WWW rodzic będzie miał dostęp m.in. do informacji o płatnościach, wyżywieniu, obecności, a także wynikach w nauce swoich dzieci Integracja usług oferowanych przez niektóre samorządy i z ePUAP e-konsultacje Głosowania jawne: np. sesje rad gminy, a także referenda, petycje. Wykorzystanie profilu zaufanego (ePUAP) e-praca – oferty pracy Informowanie obywatela zarejestrowanego w urzędzie pracy poprzez , WWW lub SMS o aktualnych ofertach odpowiadających jego profilowi zawodowemu

29 Zakres projektu: proponowane usługi (2)
Proponowana usługa Typ Opis Elektroniczny doręczyciel dokumentów – bezpieczny podpis / profil zaufany G2G, G2C, B2B?B2C? Rozwiązanie dla podmiotów, które chcą w sposób szybki i za potwierdzeniem przekazywać owo dokumenty elektroniczne (dowolne formaty plików) Integracja z ePUAP Punkt kontaktowy administracji publicznej G2C Odmiejscowiony i zintegrowany punkt kontaktowy dla obywateli. Projekt ogólnokrajowy wielkiej skali (dla całej administracji nie tylko JST) Interaktywny konsultant prawny G2G, G2C Uzyskanie przez pracowników administracji i obywateli porady prawnej z wykorzystaniem telefonu i rozwiązań elektronicznych ( , czat). Fora dyskusyjne dla urzędów Proste forum dyskusyjne, które pozwala na wewnętrzną dyskusję pracowników urzędu (forum zamknięte), Medium umożliwiające dyskusję pracowników urzędu z obywatelami – integracja z HelpDesk

30 Zakres projektu: proponowane usługi (3)
Proponowana usługa Typ Opis Usługi telefonii IP i komunikacji natychmiastowej wraz z centralną książką teleadresową G2G, G2C Telefonia IP, komunikator tekstowy, książka teleadresowa administracji publicznej Usługa transmisji danych G2G Chmura telekomunikacyjna bazująca na sieci OST 112 (do poz. powiatów) umożliwiająca bezpieczną wymianę informacji pomiędzy JST (usługa infrastrukturalna). Hosting stron WWW podmiotów administracji publicznej Rozwiązanie eliminuje konieczność utrzymania zasobów związanych z obsługą techniczną serwera oraz zakup sprzętu i oprogramowania Internetowy backup dla JST Środowisko składowania w chmurze kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez JST Serwer szkoleń multimedialnych Usługa pozwalająca urzędom udostępnianie własnych szkoleń na współdzielonej platformie Mogą to być szkolenia wewnętrzne jak i instrukcje dla klientów

31 Zakres projektu: proponowane usługi (4)
Proponowana usługa Typ Opis Serwery wideotransmisji dla potrzeb wideokonferencji G2G, G2C Serwer streamingu pozwalający na komunikację jeden-do-wielu i wielu-do-wielu dla pracowników administracji publicznej. Użyczanie mocy obliczeniowej podmiotom publicznym G2G Udostępnianie w chmurze prywatnej programów typu ERP, SZD, CRM etc. oraz wirtualnych serwerów na instalację oprogramowania przez informatyków JST

32 Role w przedsięwzięciu
Beneficjent (MAC) Realizacja projektu i zapewnienie jego działania (trwałość) Wytyczanie ogólnych kierunków rozwoju systemu Integracja z centralnymi rejestrami i systemami ewidencyjnymi Operator Świadczenie usług IaaS, PaaS, SaaS Zapewnienie dostępności i rozbudowa infrastruktury (w szczególności o zasoby własne JST) Rozwój usług zgodnie z wytycznymi Beneficjenta i Klienta Klient (JST) Eksploatacja usług IaaS, PaaS, SaaS Zamawianie i zlecanie wykonania usług Wytyczanie szczegółowych kierunków rozwoju usług z punktu widzenia klientów

33 e-administracja e-usługi administracji?
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Pobierz ppt "XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google