Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie http://www.up.gov.pl/pokl

4 Konkurs otwarty Dostępne środki – 1 000 000 PLN Nabór wniosków: 13 września – 31 grudnia 2011 r. 4

5 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: -działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); -rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich. 5

6 Projekt jest skierowany do grupy docelowej z obszaru gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko - mazurskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze wskazanym we wniosku w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną na tym obszarze); Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na obszarze gminy lub powiatu, na terenie których jest realizowany, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu; Beneficjent składa maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej; 6

7 Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie posiadają doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju - 5 pkt ; Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL - 5 pkt ; Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której do końca 2010 r. nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3 PO KL - 5 pkt; 7

8 Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który do końca 2010 roku nie realizował projektów w ramach Działania 6.3 PO KL. Jednocześnie wyłącza się możliwość występowania dotychczasowych Beneficjentów w roli partnerów - 15 pkt; Projekt w co najmniej 80% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych kategorii: - osoby w wieku 50 -64 lata, - osoby w wieku 15-24 lata, - osoby niepełnosprawne - 10 pkt. 8

9 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie nie mogą występować podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 9

10 Projekty realizowane w ramach Działania 6.3 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup docelowych: osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-64 lata; mieszkańców gmin wiejskich, miejsko–wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. 10

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaleca by w każdym projekcie uczestniczyła minimum jedna osoba niepełnosprawna, z uwagi na szczególnie trudną sytuację tych osób na rynku pracy. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w projekcie nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania premii za spełnienie kryterium strategicznego!!! 11

12 Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL (z dn. 14.04.2011 r.) uczniowie kształcący się w trybie dziennym nie spełniają definicji osoby pozostającej bez zatrudnienia (nie można ich uznać za osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), zatem nie mogą być odbiorcami wsparcia o charakterze aktywizacyjnym. Osoby te co do zasady powinny być wspierane w ramach projektów realizowanych w Priorytecie IX PO KL 12

13 Odbiorcami wsparcia mogą być osoby pracujące w przypadku projektów z zakresu rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich, które są kierowane do szeroko rozumianych społeczności lokalnych oraz podmiotów aktywnie działających na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia na wsi (organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych itp.) 13

14 Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN; Łączna wartość kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyć 30% wartości projektu; Wkład własny nie jest wymagany; W ramach Działania 6.3 PO KL istnieje możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich kwotą/kwotami ryczałtowymi; 14

15 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie http://efs.warmia.mazury.pl

16 Konkurs otwarty Dostępne środki – 1 000 000 PLN Nabór wniosków: 4 października 2011 – 31 grudnia 2011 r.

17 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: - działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym oraz doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich; - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich.

18 Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, miejsko- wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Beneficjent prowadzi działalność statutową na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. Minimalny okres realizacji nie krótszy niż 4 miesiące. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.

19 Projekt jest realizowany przez organizację pozarządową z terenu województwa warmińsko – mazurskiego wykonującą zadania statutowe z zakresu edukacji – 10 pkt. Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 9.5 PO KL – 10 pkt. Projekt zakłada działania mające na celu podniesienie udziału osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym – 20 pkt.

20 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie nie mogą występować podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

21 Projekty realizowane w ramach Działania 9.5 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup docelowych: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

22 Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN; Łączna wartość kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyć 30% wartości projektu; Dodatkowo, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ww. limity mogą ulec zwiększeniu o 2 punkty procentowe dla każdego partnera, jednak nie więcej niż łącznie o 10 punktów procentowych w ramach projektu. Wkład własny nie jest wymagany; W ramach Działania 9.5 PO KL istnieje możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich kwotą/kwotami ryczałtowymi; 22

23 Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać: projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko– miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców), zakładający możliwie szeroki udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. 23

24 Charakter inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np.: służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. Tym samym oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów. 24

25 W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (w tym Działania 6.3 PO KL) z uwagi na niską maksymalną wartość wniosku o dofinansowanie Projektodawca wypełnia: punkt 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; pierwszą kolumnę punktu 3.1.2 (cel główny projektu), pierwszą kolumnę punktu 3.1.3 (cele szczegółowe projektu), tabelę 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem w ramach projektu i ich status (ilościowe), punkt 3.3 Zadania, punkt 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy, punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem. 25

26 Projektodawca ma do wykorzystania 15 000 znaków. W przypadku zaznaczenia w pkt. 1.2 wniosku o dofinansowanie Działania 6.3 i 9.5 inne niż wymienione wcześniej punkty lub elementy punktów części III wniosku są nieaktywne i nie ma możliwości ich wypełnienia. 26

27 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH http://www.swissgrant.pl/

28 Działania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny mieć na celu m.in.: zwrócenie społeczeństwu uwagi, na poziomie lokalnym i regionalnym, na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, promowanie partycypacyjnego modelu demokracji, rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci,

29 propagowanie rządów prawa - a w szczególności konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego, udoskonalanie już funkcjonujących oraz/lub wypracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które będą miały za zadanie wspierać procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych, regionalnych i centralnych

30 1.Edukacja obywatelska – w ramach tego obszaru wspierane będą następujące pola działalności: działania edukacyjne dotyczące praw wyborczych elektoratu (z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i partyjnej agitacji) oraz mające na celu zwiększenie świadomości praw obywatelskich (w tym edukacja konsumencka), kampanie oraz programy informacyjne i edukacyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej, tworzenie narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na zwiększenie partycypacji obywatelskiej (np. niezależnych od władz publicznych wyspecjalizowanych portali służących udostępnianiu informacji publicznej lub mobilizacji społecznej),

31 programy edukacyjno-informacyjne adresowane do liderów organizacji pozarządowych, aktywnych w zakresie partycypacji obywatelskiej, działania mające na celu podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie współdziałania w różnych formach organizacyjnych, programy służące rozwijaniu postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego, programy, których celem jest wzmocnienie zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami a instytucjami publicznymi,

32 poradnictwo obywatelskie - działania oraz programy poradnicze i informacyjne mające na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia (polegające na pobudzaniu obywatela do aktywności oraz uczenia go samodzielności i odpowiedzialności za siebie samego- inaczej niż w przypadku poradnictwa prawnego.

33 2.Działania kontrolne - w ramach tego obszaru wspierane będą następujące pola działalności: działania mające na celu wzmocnienie oraz promocję instrumentów i procedur demokratycznych dotyczących społecznej kontroli działań władz i instytucji publicznych, obywatelski monitoring działań administracji publicznej na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym, społeczne inicjatywy w zakresie działań antykorupcyjnych, dostępu do informacji publicznej oraz dziennikarstwa obywatelskiego, monitorowanie i recenzowanie administracji publicznej i środowisk politycznych w zakresie wdrażania przez nich działań z zakresu partycypacji obywatelskiej, monitoring obietnic wyborczych na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym.

34 3.Partycypacja w polityce publicznej - w ramach tego obszaru wspierane będą następujące przykładowe pola działalności: promocja konsultacji społecznych, włączających zarówno instytucje, jak i indywidualnych obywateli, a także uczestnictwo w tych konsultacjach, wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej - technik organizowania debat, referendów, petycji, deliberacji, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, wysłuchań publicznych, konsultacji itp. (z wyłączeniem prowadzenia kampanii wyborczych),

35 działania obywatelskie w zakresie oceny jakości funkcjonowania administracji publicznej (audyt społeczny) i zwiększania tzw. responsywności działań administracji publicznej, projekty mające na celu zwiększenie zakresu partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i wdrażaniu polityk publicznych (tworzenie strategii, budżetowanie, ustalanie wskaźników opartych na satysfakcji obywateli, itp.), w tym programów służących wspieraniu aktywności młodzieży w życiu publicznym, realizowane we współpracy z administracją publiczną, budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz grup pomijanych lub w niewielkim stopniu reprezentowanych w publicznej debacie (np. osoby starsze, osoby pozostające w skrajnym ubóstwie, osoby niepełnosprawne, imigranci, itp.).

36 Przykłady działań: spotkania robocze, debaty, zebrania, zgromadzenia publiczne, interaktywne narzędzia wymiany informacji, wiedzy i poglądów, wydawanie pism, biuletynów lub wykorzystanie innych form społecznego przekazu, konferencje, szkolenia, opracowania, publikacje, analizy, spotkania konsultacyjne, działania promocyjne (z wykorzystanie wszystkich dostępnych mediów i form przekazu).

37 Projekty MAŁE – wymagania formalne: o kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 60 000 CHF, o okres realizacji projektu: do 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 30 września 2014 roku, o suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym nie przekracza kwoty 50 000 PLN.

38 Projekty DUŻE – wymagania formalne o kwota dofinansowania od 10 000 CHF do 250 000 CHF, o okres realizacji projektu: brak ograniczenia czasowego, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku.

39 Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjenci zobowiązani są do współfinansowania co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku, gdy składa się on z 2 części, wkład finansowy musi stanowić minimum 2% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 8% można zapewnić w postaci wkładu rzeczowego.

40 Projekty MAŁE Numer naboru Okres naboru Wniosków Budżet w frankach szwajcarskich I II kwartał 2011 1 890 231 CHF II II kwartał 2012 1 890 231 CHF III I kwartał 2013 1 890 231 CHF + środki niewykorzystane w poprzednich naborach

41 Projekty DUŻE Numer naboru Okres naboruWniosków Budżet w frankach szwajcarskich II kwartał 2011 3 666 667 CHF IIIV kwartał 2011 3 666 667 CHF IIIIII kwartał 2012 3 666 667 CHF + środki niewykorzystane w poprzednich naborach

42 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych http://www.funduszngo.pl

43 Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 10 czerwca 2011 r. podpisano umowy międzynarodowe z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, na mocy których Polska otrzyma drugą pulę środków w wysokości 578 mln euro.

44 Po podpisaniu umów bilateralnych będą mogły być rozpoczęte prace programowe zmierzające do przygotowania programów operacyjnych dla poszczególnych obszarów. Program operacyjny będzie precyzować m.in.: szczegółowy opis obszarów priorytetowych, zasady naboru i oceny wniosków, zasady kwalifikowalności kosztów, itd. Programy operacyjne będą oceniane przez stronę polską i darczyńców oraz przedkładane do Komisji Europejskiej, która przeprowadzi tzw. screeining programów.

45 Okres przyznawania dofinansowania upłynie 30 kwietnia 2014 r., natomiast okres kwalifikowalności wydatków w ramach wyłonionych projektów zakończy się 30 kwietnia 2016 r. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się prawdopodobnie w pierwszej połowie 2012r.

46 Głównym celem Mechanizmów Finansowych - jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem- beneficjentem.

47 Obszary priorytetowe Ochrona i zarządzanie środowiskiem; Zmiany klimatyczne i odnawialne źródła energii; Społeczeństwo obywatelskie; Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, oraz Ochrona dziedzictwa kulturowego.

48 Kontynuowany będzie Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenia wkładu w sprawiedliwość społeczną, demokrację i zrównoważony rozwój przeznaczono w ramach tego funduszu 37 mln euro. Poziom dofinansowania może sięgać do 90%.

49 Dziękuję za uwagę. Paweł Strączek straczekpawel@interia.pl


Pobierz ppt "Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google