Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o."— Zapis prezentacji:

1 1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); 3)Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 28 września 2007 r.; 4)Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 13 marca 2008 r., zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 21 marca 2008r.; 5)Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 6)System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. z późniejszymi zmianami w szczególności: a)Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 04 grudnia 2008 r.; b) Zasady finansowania PO KL z dnia 15 września 2008r. 7)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych; 8)Plan Działania na 2009 rok dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. 7.1.1 7.1.2 Podstawa prawna: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

3 EKONOMIA SPOŁECZNA - zwana również przedsiębiorczością społeczną; - często nazywana ekonomią solidarności lub ekonomią obywatelską; - zajmuje się osiągnięciem celów społecznych metodami gospodarczymi; - rozumiana jako sektor i jako metoda działania; - Ekonomia społeczna definiowana jest jako obszar, w którym wzajemnie przenikają się: sektor publiczny, sektor prywatny i tzw. trzeci sektor. Tym samym stanowi uzupełnienie luki, jaka powstaje miedzy tymi sektorami, a także odpowiedź na potrzeby realizacji celów społecznych, które nie są bądź też nie mogą zostać zaspokojone przez państwo czy rynek. SEKTOR w wymiarze instytucjonalno- prawnym METODA DZIAŁANIA osiągnięcie celów społecznych metodami gospodarczymi

4 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE - zgodnie z definicją europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network) przedsiębiorstwo społeczne charakteryzuje działalność o celach społecznych, której zyski są ponownie inwestowane w te cele bądź we wspólnotę. Celem takiego przedsiębiorstwa nie jest maksymalizacja zysków ani też zwiększanie dochodów udziałowców / właścicieli. Podmioty w sektorze ekonomii społecznej cechują dwa kryteria: - społeczne - ekonomiczne - przedsiębiorstwo społeczne nie musi spełniać wszystkich kryteriów równocześnie aby został do takowego zaliczony. Od podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej wymagane jest posiadanie większości z nich.

5 ZE WZGLĘDU NA KRYTERIA EKONOMICZNE PODMIOTY TE CHARAKTERYZUJE: - prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; - niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; - ponoszenie ryzyka ekonomicznego; - istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

6 ZE WZGLĘDU NA KRYTERIA SPOŁECZNE PODMIOTY TE CHARAKTERYZUJE: - wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; - oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; - specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; - możliwie wspólnotowy charakter działania; - ograniczona dystrybucja zysków.

7 PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (ZGODNIE ZE SŁOWNIKIEM TERMINOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW PO KL) W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.). Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. JAKIE PODMIOTY PRAWNE DZIAŁAJĄ W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ?

8 W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY PRAWNE : - Fundacja - Stowarzyszenie - Centrum Integracji Społecznej (CIS) - Klub Integracji Społecznej (KIS) - Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) - działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) - Przedsiębiorstwa działające na bazie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. To czy dana organizacja powinna być zakwalifikowana jako podmiot ekonomii społecznej zależy od profilu jej działania oraz innych cech, takich jak to czy wśród pracowników czy klientów takich organizacji znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9 FUNKCJE EKONOMII SPOŁECZNEJ: - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; - tworzenie materialnej bazy dla działania organizacji obywatelskich; - proponowanie alternatywnych formy kredytowania; - wzmacnianie kapitału społecznego; - służba regeneracji lokalnej przestrzeni publicznej; - sprzyjanie urzeczywistnieniu idei obywatelskości; - ułatwianie reformowania sektora usług publicznych.

10 EKONOMIA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska wspiera powstawanie sektora gospodarki społecznej materialnie i instytucjonalnie. Ważną rolę w procesie rozwoju trzeciego sektora odgrywa samorząd terytorialny. Trzeci sektor postrzegany jest jako zadanie władz publicznych, państwowych i samorządowych podyktowane koniecznością włączenia się do europejskich polityk. Rola władzy w ułatwieniu i wspieraniu rozwoju trzeciego sektora ma charakter wtórny w stosunku do pierwotnych inicjatyw społecznych. Dyrektywy unijne, ustawy, rozporządzenia, decyzje samorządów są zatem nie czynnikiem sprawczym, ale odpowiedzią na aktywność ekonomiczną obywateli, którzy próbują wspólnie poradzić sobie z wykluczeniem społecznym. W odpowiedzi na inicjatywy europejskie takie jak EQUAL (Program Inicjatywy Wspólnotowej 2000-2006), muszą prowadzić działania zmierzające do upodmiotowienia społeczeństwa odgórnie, podczas gdy na Zachodzie rozwiązania instytucjonalne są wymuszane oddolnie. Zadanie Polski jest trudniejsze w stosunku do innych krajów UE (np. we Francji działa ok. 800 000 stowarzyszeń, a rocznie przybywa 60 000 nowych). Podstawową przyczyną wspierania przez władze publiczne Europy Trzeciego sektora jest efektywność w walce z wykluczeniem społecznym. Firmy tego sektora szybciej tworzą miejsca pracy, gdyż do ich zadań należy walka z bezrobociem i wykluczeniem, a nie maksymalizacja zysku (np. w Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwa socjalne zatrudniają ok. pół miliona pracowników, a tym samym przysparzają gospodarce 18 miliardów funtów rocznie dochodu). Obok Włoch i Skandynawii Francja jest krajem gdzie władze publiczne są bardzo aktywne w zwalczaniu wykluczenia społecznego poprzez promowanie gospodarki społecznej.

11 DLACZEGO WSPIERAĆ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ? - o poziomie życia społeczeństw decyduje nie tylko kapitał fizyczny, ale również kapitał ludzki i społeczny; - o jakości życia społeczeństw decyduje nie tylko przeciętny dochód, ale także stopień partycypacji obywateli w życiu gospodarczym i społecznym, zaangażowanie obywatelskie, poziom spójności społeczeństw; - cechą ekonomii społecznej jest harmonijne połączenie celów ekonomicznych i społecznych. W skali makro oznacza to rozwój kapitału ludzkiego i społecznego; - rozwój ten nie jest możliwy bez dostępu podmiotów ES do kapitału fizycznego.

12 SZANSA NA ROZWÓJ SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ (FUNDUSZE UNIJNE 2007-2013) Fundusze unijne dają szansę podmiotom ekonomii społecznej. Jednak żeby taką szansę wykorzystać należy zbudować system, który będzie pomagał nowym podmiotom ekonomii społecznej oraz da szansę usamodzielnienia się istniejącym już podmiotom tak, aby w 2016 r. rozwijać się mimo odcięcia środków unijnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) wykorzystuje 100% Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i na podstawie jego można zbudować system, który: - obejmuje wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przy tworzeniu nowych podmiotów jak również funkcjonowaniu podmiotów, które już istnieją; - umożliwia podmiotom ekonomii społecznej start w konkursach - pierwsze dotacje umożliwiają rozwój organizacji, budują jej potencjał, który pozwala na podejmowanie nowych wyzwań; - umożliwia podmiotom ekonomii społecznej udział w przetargach, co pozwala zdobyć kapitał niezbędny do stabilnego rozwoju i względnie niezależnej działalności.

13 DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE NA RZECZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ CZYLI JEJ WSPARCIE

14 PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ma służyć zatrudnieniu osób pozostających bez pracy oraz stworzeniu warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. W Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy finansowane jest przygotowanie do podjęcia wolontariatu, co powinno wzmocnić kadry mniej wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, opierających się w większości na pracy woluntarystycznej. Dzięki subsydiom, stażom i szkoleniom w miejscach pracy możliwe może się również okazać pozyskiwanie pracowników etatowych. - Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, ma na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości, a także samozatrudnienia. W działaniu tym przewidziane zostało wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, między innymi poprzez przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej oraz doradztwo przed podjęciem działalności jak i przez pierwszy rok funkcjonowania. Działanie to rokuje zarówno wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej jak i wzrost zatrudnienia w tym sektorze.

15 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej realizowane jest w podziale na: Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ma na celu wsparcie prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe dla tworzenia i działalności podmiotów ES, w tym centrów i klubów integracji zawodowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza)- stwarza to przestrzeń dla rozwoju zatrudnienia również w organizacjach pozarządowych. Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej ma na celu wspieranie utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia ekonomii społecznej, które umożliwiają rozwój i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, świadczących usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, budujących partnerstwa lokalne oraz promujące ekonomię społeczną. Zgodnie ze wskaźnikami, w latach 2007-1013 powinno powstać 40 takich podmiotów w całej Polsce. Podmioty te powinny kierować swoje działania do wszystkich typów podmiotów wymienionych w definicji PO KL, a także do instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

16 Łącznie na konkursy przeznaczonych jest około miliarda złotych na każdy kolejny rok (z zastrzeżeniem, że w niektórych działaniach kwota obejmuje projekty finansowane w trybie konkursowym jak i systemowym oraz zastrzeżeniem, że Plany Działań mogą ulec zmianie). Razem na projekty w trybie konkursowym przeznaczone jest około 150 milionów złotych na dany region. Większość konkursów wymaga specjalistycznej wiedzy. Szansę na ich realizację mają głównie te Podmioty Ekonomii Społecznej, które są ekspertami w kilku dziedzinach: - usług rynku pracy; - wsparciu sektora ekonomii społecznej; - rozwoju oświaty; - usług dla przedsiębiorców.

17 KONKURSY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2. WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ Prowadzone są przez regionalnych operatorów, którzy mają możliwość modyfikowania zasad konkursów. W wyniku realizacji tego Poddziałania w Polsce do 2013 roku powinno powstać 40 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (w tym w Województwie Mazowieckim – 3).

18 TYP REALIZOWANYCH OPERACJI (PROJEKTÓW): (SzOP) Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: - usługi prawne, księgowe, marketingowe; - doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. W postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju); - szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; - usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ES); - promocję ES i zatrudnienia w sektorze ES. Działania projektu powinny być skierowane do (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy): - podmiotów ekonomii społecznej; - instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie promocji i rozwoju partnerstwa); - osób fizycznych (w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES).

19 DŁUGOŚĆ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Okres wdrażania PO KL kończy się w 2015 roku (zgodnie z zasadą n+2). Tak więc projekty będzie można realnie realizować do końca 2014 roku. Każdy region może dodatkowo wskazać maksymalny czas realizacji projektu. Projekt nie powinien się zacząć przed decyzją o przyznaniu dotacji.

20 OBSZAR REALIZACJI PROJEKU Na terenie województwa, w którym przyznane zostało dofinansowanie. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Wszystkie podmioty (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL oraz Dokumentacją konkursową publikowaną dla każdego z konkursów realizowanego w ramach Działania / Poddziałania).

21 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapraszamy do aplikowania o środki Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa Infolinia: 0 801 101 101 e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eupunkt_kontaktowy@mazowia.eu www.mazowia.eu


Pobierz ppt "1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google