Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOGAZOWNIA ROLNICZA w GMINIE MAŁA WIEŚ – prezentacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOGAZOWNIA ROLNICZA w GMINIE MAŁA WIEŚ – prezentacja"— Zapis prezentacji:

1 BIOGAZOWNIA ROLNICZA w GMINIE MAŁA WIEŚ – prezentacja

2 Tematy Zasada działanie Biogazowni Rolniczej
Biogazownia Rolnicza w Gminie Mała Wieś Porównanie i odniesienie do rynku niemieckiego

3 Zasada działania Biogazowni Rolniczej
Tematy Menu

4 Menu – zasada działania Biogazownii Rolniczej
Biogazownia Rolnicza – co to jest i w jaki sposób działa Schemat ideowy funkcjonowania biogazowni rolniczej BIOMASA, czyli SUBSTRAT – jako paliwo w biogazowni rolniczej Biogaz Skład chemiczny biogazu Wykres pokazujący uzysk biogazu, przy zastosowaniu danego substratu Biogazownia Rolnicza Biogazownia utylizacyjna Sedyment pofermentacyjny Korzyści z uruchomienia biogazowni Nowoczesność biogazownii Tematy

5 BIOGAZOWNIA ROLNICZA – co to jest i w jaki sposób działa
Biogazownia rolnicza jest zakładem produkcyjnym, składającym się z instalacji do produkcji biogazu, którego podstawowym składnikiem jest metan. W wyniku spalania biogazu powstaje energia elektryczna i cieplna. Biogazownia rolnicza wytwarzająca metan, realizuje pięć etapów procesu technologicznego. Są nimi: 1. Dostarczanie, składowanie i przygotowywanie substratów – tzw. biomasy. 2. Wprowadzanie substratów (wsadu) do komory fermentacyjnej. 3. Uzyskiwanie biogazu. 4. Uzdatnianie i zagospodarowywanie odpadów pofermentacyjnych. 5. Uzdatnianie i wykorzystywanie biogazu, produkcja (w procesie spalania biogazu ) w silniku kogeneracyjnym ,jednocześnie energii elektrycznej oraz cieplnej Menu Rozwinięcie

6 Biogazownia rolnicza, czyli instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub organicznych odpadów (przemysł spożywczy) składa się z: układu podawania biomasy, komory fermentacyjnej, zbiornika biogazu, zbiornika magazynowego przefermentowanego substratu, agregatu kogeneracyjnego.  Każda instalacja jest projektowana z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań związanych z planowanymi substratami. Wielkość biogazowni określa się najczęściej mocą (wyrażaną w kW lub MW) wykorzystywanego układu kogeneracyjnego. Powrót

7 Schemat ideowy funkcjonowania biogazowni rolniczej:
Niżej zaprezentowany schemat pokazuje mechanizm funkcjonowania biogazowni rolniczej wraz z modułami zagospodarowania poszczególnych elementów produkcji. Zbiorniki fermentacyjne (fermentacja beztlenowa) SUBSTRATY: (odpady rolne) SILNIK KOGENERACYJNY (spalanie biogazu) Odpad poprodukcyjny (sedyment pofermentacyjny) Frakcja sucha i mokra Energia cieplna (lub chłodna) Sprzedaż energii do krajowej sieci energetycznej (OSD) Nawóz / Brykiet Energia elektryczna Sprzedaż energii cieplnej do odbiorców: zakłady, szklarnie, chłodnie, przetwórnie Pola uprawne (nawóz) Menu Elektrociepłownie (brykiet)

8 BIOMASA , czyli SUBSTRAT - jako paliwo w biogazowni rolniczej
Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. To cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia rolnego i zwierzęcego , ulegające biodegradacji. Typowymi substratami jakie są przerabiane w biogazowniach są: gnojowica, obornik, odpady roślinne, uprawy roślin energetycznych, trawy i kiszonki, odpady z przetwórstwa owoców i warzyw, odpady przemysłu cukrowniczego, odpady przemysłu piwowarskiego, odpady przemysłu mleczarskiego, odpady przemysłu mięsnego i rybnego, odpady gorzelniane, odpady żywnościowe (zużyte oleje, odpadki żywności). Menu

9 BIOGAZ Biogaz to mieszanina metanu i dwutlenku węgla, będący produktem anaerobowej (beztlenowej) fermentacji metanowej, w której substancje pochodzenia organicznego (białka, tłuszcze, węglowodany) są rozkładane przez mikroorganizmy. Główne składniki biogazu stanowią: metan 50-75% , dwutlenek węgla 35%, a także woda oraz śladowe ilości azotu, siarkowodoru, wodoru, czy tlenku węgla. Wartość opałowa 1m3 biogazu wynosi ok. 5,3 - 5,5 kWh, z tego można uzyskać ok. 40% energii elektrycznej i ok. 45% energii cieplnej. Produkcja biogazu odbywa się w specjalnych liniach technologicznych (instalacjach), działających na zasadzie systemów zamkniętych. Odpady naturalne, stanowiące paliwo wyjściowe do produkcji biogazu (tzw. substraty), podlegają w instalacji biogazowej procesowi fermentacji beztlenowej; w jej wyniku z odpadów powstaje biogaz oraz odpad poprodukcyjny (zwany z kolei, sedymentem lub osadem pofermentacyjnym). Biogaz może być pozyskiwany: w biogazowniach rolniczych, w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci. Menu

10 Skład chemiczny biogazu
Menu

11 Wykres pokazujący uzysk biogazu, przy zastosowaniu danego substratu
Produkcja metanu zależy m.in. od zawartości suchej masy w masie substratu, a także od zawartości suchej masy organicznej w odniesieniu do suchej masy. Otrzymany biogaz może być zagospodarowany na kilka sposobów: do produkcji energii elektrycznej, do produkcji energii cieplnej. Menu

12 BIOGAZOWNIA ROLNICZA Menu Schemat
BIOGAZOWNIA ROLNICZA - opierająca się na fermentacji gnojowicy i kiszonki, składa się z: zbiorników na substrat, hali przyjęć surowca, komory bądź kilku komór fermentacyjnych, tzw. fermentatorów, komór pofermentacyjnych (krytych bądź odkrytych), czasem w formie tzw. lagun, systemu oczyszczania biogazu, układu kogeneracyjnego, budynku technicznego, przyłączy sieci energetycznej/cieplnej. Menu Schemat

13 Schemat biogazowni rolniczej
Powrót

14 BIOGAZOWNIA UTYLIZACYJNA
BIOGAZOWNIA UTYLIZACYJNA  - (zwana czasem przemysłową) może wykorzystywać szeroki wachlarz substratów, takich jak: odpady przemysłu spożywczego, przetwórstwa owoców i warzyw, wytłoki owocowe, odpady poubojowe kat. K2 i K3, tzw. odpady cateringowe - resztki jedzenia, wywar pogorzelniany, wysłodziny browarnicze, Instalacja biogazowni utylizacyjnej, oprócz elementów typowych dla biogazowni rolniczej, posiada rozbudowany system odbioru i przygotowania substratów (rozdrabnianie, higienizacja). Modelowym rozwiązaniem jest budowa biogazowni utylizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów generujących odpady organiczne. Sąsiedztwo biogazowni i zakładu produkcyjnego (np. gorzelni) rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów (np. wywaru pogorzelnianego), a także daje możliwość bezpośredniego wykorzystania ciepła, powstającego w module kogeneracyjnym. Menu Schemat

15 Uproszczony schemat biogazowni utylizacyjnej:
Powrót

16 SEDYMENT POFERMENTACYJNY
Jest to odpad po produkcji biogazu z substratów; może być dzielony na dwie frakcje: mokrą i suchą. Sedyment posiada cechy nawozu naturalnego i może być sprzedawany, jako taki, producentom rolnym. Natomiast po wysuszeniu i brykietowaniu, może służyć, jako medium energetyczne i być spalany w piecach przemysłowych (elektrociepłownie, cementownie, itp.). Odpady pofermentacyjne stanowią wysoko wartościowy nawóz, zawierający pierwiastki biogenne w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Jest to nawóz o mniejszej, w porównaniu do nawozów sztucznych, emisji zapachu, jest także bezpieczniejszy dla roślin niż gnojowica, (która może powodować ich wypalanie). Menu

17 KORZYŚCI Z URUCHOMIENIA BIOGAZOWNI
energia elektryczna i cieplna powstaje z surowców odnawialnych (z biomasy) w wysokosprawnej kogeneracji, co umożliwia otrzymanie świadectw pochodzenia - zielone certyfikaty; ograniczenie zużycia konwencjonalnych źródeł energii zmniejszenie efektu cieplarnianego; eksploatacja niezależnego źródła energii; dodatkowe miejsca pracy przy realizacji inwestycji, eksploatacji biogazowni i zaopatrzeniu w substraty; pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości; obniżenie kosztów nawożenia; rozwiązanie problemu utylizacji odpadów organicznych; Menu

18 Należy podkreślić, że biogazownia rolnicza jest instalacją nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną oraz skomputeryzowaną; do jej obsługi potrzeba jest niewielka liczba osób (w zależności od wielkości instalacji). Wszystkie procesy i powiadomienia są przekazywane elektronicznie, sterowanie procesami odbywa się na konsoli procesorowej (można generować komunikaty o pracy instalacji na telefon komórkowy). Zdjęcie satelitarne przykładowej Biogazowni Menu

19 BIOGAZOWNIA ROLNICZA w GMINIE MAŁA WIEŚ - opis projektu - model funkcjonowania
Tematy Menu

20 Menu – Biogazowni Rolnicza w Gminie Mała Wieś
Dane do biogazowni – Gmina Mała Wieś, Powiat płocki Opis Projektu Lokalizacja projektu Mapka zagospodarowania terenu pod Biogazownię i Inkubator Przedsiębiorczości Cele Projektu Dodatkowe cele projektu Budowa instalacji biogazowej w Małej Wsi Korzyści dla Gminy Mała Wieś wynikające z budowy biogazowni Bezpieczeństwo Projektu Wykorzystanie sedymentu pofermentacyjnego jako nawozu Opis techniczny systemu Wizualizacja obiektu „Biogazownia Mała Wieś” Inkubator przedsiębiorczości Tematy

21 Dane do biogazowni – Gmina Mała Wieś, Powiat płocki
Dzięki wsparciu, zaangażowaniu, wizji działań proekologicznych i aktywizacji lokalnej społeczności, ze strony Władz Gminy i Władz Powiatu, planuje się wybudowanie biogazowni rolniczej na terenie Gminy Mała Wieś. Biogazownia ta zasilana będzie substratami pochodzenia rolniczego, produkująca w systemie kogeneracji energię elektryczną oraz cieplną. Ponadto biogazownia będzie utylizowała odpady organiczne przemysłu rolno-spożywczego, hodowli zwierząt oraz związane z działalnością przedsiębiorstw gospodarki komunalnej poprzez biologiczną fermentację (degradację odpadów). Stosowanie tego typu rozwiązań jest wspierane przez politykę rozwoju energetyki, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, produkcji i zastosowania biopaliwa, zarówno na poziome Unii Europejskiej, jak i krajowym czy regionalnym. Menu

22 Opis Projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa biogazowni o mocy nominalnej 2  MW, do wytwarzania biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego. Podstawowe substraty to: odchody zwierzęce – gnojowica i obornik, zmieszane z kiszonkami roślin energetycznych i wysłodków buraczanych. Wytwarzany biogaz w dalszej kolejności wykorzystany zostanie, jako paliwo napędowe silnika do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Planuje się zainstalować układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej wynoszącej 2000 kW. Część spośród produkowanej energii zagospodarowana zostanie na własne potrzeby biogazowni. Pozostała część wyprodukowanej energii elektrycznej będzie wprowadzona do krajowej sieci elektroenergetycznej, po sprzęgnięciu jednostki wytwórczej z siecią dystrybucyjną SN 15 kV. Najistotniejszą cechą konwersji gazu z biomasy na energię jest zerowa emisja dwutlenku węgla (CO2). Menu

23 LOKALIZACJA PROJEKTU Menu
Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś. Inwestorem jest spółka: Biogazownia Mała Wieś sp. z o.o. Inwestycja realizowana będzie na działce 384/6, własność Gminy Mała Wieś, o powierzchni około 4,5 ha (wydzielonej z całości działki 384/6, wraz z drogą dojazdową, do osobnej księgi wieczystej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Ba (tereny przemysłowe). Na pozostałym obszarze przewidywane jest utworzenie specjalnej strefy inkubacyjnej, wykorzystującej dostęp do taniej energii produkowanej w biogazowni Mała Wieś. Menu

24 Mapka zagospodarowania terenu pod Biogazownię i Inkubator Przedsiębiorczości
Menu

25 Cele Projektu Menu Realizacja Projektu ma zapewnić następujące cele:
Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) na rocznym poziomie ok. 18 000 MWh; Sprzedaż energii elektrycznej do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na poziomie rocznym ok MWh (różnica przeznaczona na własne cele biogazowni); Produkcja energii cieplnej rocznie ok. 18 200 MWh; Sprzedaż energii cieplnej do odbiorców przemysłowych oraz gminnych na poziomie rocznym ok MWh (zużycie na cele własne biogazowni 5 500 MWh ciepła rocznie); Roczny czas pracy instalacji biogazowej = 8 400 godzin; Menu

26 Dodatkowe cele Projektu
Utylizacja odpadów biodegradowalnych (ok. 50 tys. ton rocznie). Wykorzystanie odpadów organicznych do procesu fermentacji rozwiązuje problem ich utylizacji; uzyskuje się z nich odnawialny surowiec energetyczny – biogaz. Dodatkowym atutem jest tzw. unikniony koszt utylizacji odpadów ( warzywnych, owocowych, traw) odpowiednio do ilości tych odpadów przekazywanych do biogazowni. Pozyskanie pełnowartościowego nawozu (około 20 tys. ton rocznie). Produktem procesu fermentacji beztlenowej jest nie tylko biogaz, ale także sedyment pofermentacyjny, który stanowi pełnowartościowy naturalny nawóz. Aktywizacja lokalnej społeczności i utworzenie nowych miejsc pracy. Sama biogazownia zatrudniać będzie 8 – 10 osób (obsługa + transport), co oznacza stworzenie nowych miejsc pracy w regionie. Ponadto aktywizacji zawodowej ulegnie duża grupa producentów rolnych i spożywczych w regionie, współpracujących na zasadzie umów dostawy substratów z biogazownią. Rolnicy zamierzający w dalszym ciągu otrzymywać dopłaty bezpośrednie do upraw z UE zobowiązani są do składowania odchodów zwierzęcych, czyli budowy płyt gnojowych, z odciekiem lub szczelnym zbiornikiem na gnojowicę. Wybudowanie biogazowni i odbieranie od rolników gnojowicy oraz obornika powoduje uniknięcie budowy płyt gnojowych oraz zbiorników na gnojowicę. Menu

27 Budowa instalacji biogazowej w Małej Wsi
Budowa instalacji biogazowej w Małej Wsi -jest zgodna z przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2008/0016 (COD); Zbiór dyrektyw określanych, jako „cross-compliance”. Ponadto, w krajach UE, wprowadza się zasadę 20/20/20, która zakłada, że do roku 2020 w krajach członkowskich emitować się będzie 20 % mniej CO2, przy jednoczesnym produkowaniu 20 % energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Budowa biogazowni wpisuje się także w najnowszy rządowy projekt (przygotowany przez Ministerstwo Środowiska), zakładający powstanie w kraju kilku tysięcy podobnych instalacji do 2030 roku. Odnawialne źródła energii, w tym biogazownie z układami kogeneracyjnymi, wykorzystując lokalne zasoby paliw naturalnych, są innowacyjnymi źródłami energii elektrycznej i ciepła, poprawiając poziom samowystarczalności energetycznej na poziomie społeczności lokalnych. Menu

28 KORZYŚCI DLA GMINY MAŁA WIEŚ wynikające z budowy biogazowni
obniżenie kosztów nawożenia – poprzez zastosowanie wysokowartościowego nawozu (sedyment pofermentacyjny) rozwiązanie problemu utylizacji odpadów organicznych dla lokalnych producentów rolnych (biogazownia, jako źródło odbioru odpadów np. gnojowicy) aktywizacja lokalnej społeczności i utworzenie nowych miejsc pracy. Sama biogazownia zatrudniać będzie 8 – 10 osób; ściągniecie inwestorów , dzięki utworzeniu i zagospodarowaniu „inkubatora przedsiębiorczości”, na działce bezpośrednio przylegającej do biogazowni poprzez rozwój inkubatora, aktywizacja regionu i stworzenie nowych miejsc pracy zwiększenie dochodów Gminy poprzez: - ściąganie podatku dochodowego, od nowo powstałych firm - wzrost podatków od nieruchomości; możliwości wykorzystania tańszej energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby Gminy, pochodzącej z biogazowi możliwość rozwoju inwestycji komunalnych, wykorzystujących np. energię cieplną z biogazowni - jako przykład budowa gminnego basenu (mini Aquaparku) Menu

29 BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTU
biogazownia jest odnawialnym źródłem „zielonej” energii, charakteryzuje się zerową emisją dwutlenku węgla do otoczenia i nie obciąża systemu handlu emisjami CO2. wszystkie zbiorniki na masę płynną są hermetycznie szczelne, nie powodują żadnych wycieków oraz wydostawania się zapachów, instalacja wyposażona będzie w pochodnię biogazu, spalającą nadwyżki biogazu i uruchamianą na wypadek awarii silnika kogeneracyjnego masa pofermentacyjna przetrzymywana będzie w szczelnych oraz zamkniętych zbiornikach dla zapewnienia bezpieczeństwa, biogazownia wyposażona będzie w szereg czujników, aparaturę pomiarową, sprzęt do sterowania i system zarządzania biogazownią, w celu przeciwdziałania oraz szybkiego reagowania na wypadek wszelkich awarii, Menu

30 Wykorzystanie sedymentu pofermentacyjnego jako nawozu
W wyniku beztlenowej obróbki powstaje wysokowartościowy nawóz: zawarty w substratach azot w 90% przekształca się do formy amonowej. Azot amonowy jest szybciej przyswajalny dla roślin i jest trudniej wymywany z gleby niż azot azotanowy. dzięki temu zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia azotanami źródeł wody pitnej i eutrofizacji wód powierzchniowych, można także zaoszczędzić duże ilości nawozów mineralnych. substancja organiczna jest w przeważającej części rozłożona tak, że w powietrzu glebowym pozostaje więcej tlenu dostępnego systemom korzeniowym roślin. W ten sposób mogą one lepiej pobierać z gleby azot i inne substancje pokarmowe. kwasy organiczne ulegają w biogazowni rozkładowi tak, że zarówno rośliny jak i organizmy glebowe nie będą ulegały sparzeniu. nasiona chwastów, jaja pasożytów i bakterie chorobotwórcze dezaktywowane są w biogazowni, w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą aktywność. W ten sposób minimalizuje się stosowanie pestycydów i medykamentów. redukcja odorów z poszczególnych substratów o intensywnym zapachu o ok. 80 – 90% w stosunku do surowej gnojowicy. redukcja niekorzystnych gazów cieplarnianych. Menu

31 Opis techniczny systemu
Biogazownia będzie się składać z następujących elementów / budowli: Silosy fermentacyjne (zbiorniki na substraty); Magazyn najazdowy (magazyn surowych produktów); System transportu surowca / paliwa / gazu; mierniki Zbiorniki na biogaz (w ramach silosów fermentacyjnych); System przesyłu gazu (orurowanie); Silniki kogeneracyjne (spalanie biogazu, produkcja energii elektrycznej oraz energii cieplnej); System przekazu energii (podłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz wtórny obieg na własne potrzeby); Elektroniczny system zarządzania produkcją i nadzoru na procesami technologicznymi; opomiarowanie produkcji, zużycia substratów, bezpieczeństwo i higiena pracy; System dróg wewnętrznych, budynek socjalno-biurowy, infrastruktura techniczna; ogrodzenie terenu; sieć energetyczna (stacja trafo); Woda z własnej studni; Zamknięty system odprowadzania wód gruntowych oraz ścieków socjalno-bytowych (szamba); Instalacja nie wymaga posiadania sieci wodociągowej ani gazowej; system produkcji biogazu pracuje w cyklu zamkniętym przy całkowitej kontroli wycieków wraz z odpowiednimi mechanizmami zabezpieczenia. Menu

32 WIZUALIZACJA OBIEKTU „BIOGAZOWNIA MAŁA WIEŚ”
Menu

33 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Na pozostałej części działki 384/6 (po wydzieleniu ok. 4,5 ha pod biogazownię), zajmującej powierzchnię ok. 12 ha, planuje się utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. Inkubator będzie zachęcał inne firmy i przedsiębiorstwa dostępem do taniej energii ( głównie cieplnej ); dzięki czemu możliwy będzie dalszy rozwój Gminy Mała Wieś. W inkubatorze mogłyby funkcjonować przykładowe firmy; - suszarnie ( np. drewna ) - szklarnie - pieczarkarnie - dojrzewalnie , itp.. Menu

34 Porównanie i odniesienie do rynku niemieckiego
RYNEK BIOGAZU W POLSCE Porównanie i odniesienie do rynku niemieckiego Tematy Menu

35 Menu – rynek biogazu w Polsce
Porównanie rynków (1) Porównanie rynków (2) Biogazownie w Niemczech. Szanse dla Polski Odnawialne źródła energii: moc zainstalowana w Polsce Źródła pozyskiwania biogazu. Dziś i jutro Działające biogazownie rolnicze Działające biogazownie rolnicze (2) Wymagania dla biogazowni 2 MW Koszty zakupu energii wytworzonej w OZE Wsparcie dla produkcji energii w OZE Szanse dla rynku biogazowego Tematy

36 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Porównanie rynków (1)
NIEMCY: POLSKA: Czynne biogazownie = około sztuk (2010); Biogazownie w budowie = brak danych; rynek nasycony; Moc nominalna zainstalowana w biogazowniach = około MW; średnia moc = 300 kW; Główny substrat – kiszonka kukurydzy; Główni dostawcy technologii: IHT, Luethe, Schmack, Biofarm, Zorg Czynne biogazownie = około 170 sztuk; w tym rolnicze = 10 sztuk; Biogazownie do wybudowania = około sztuk; Moc nominalna w biogazowniach rolniczych = około 11 MW; Podstawowe substraty – kiszonka kukurydzy, gnojowica; Zastosowane technologie: Niemcy (Schmack), Austria (AAT), Dania (Poldanor); Menu

37 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Porównanie rynków (2)
NIEMCY POLSKA Ludność: 82, 1 mln Powierzchnia: km2 Areał upraw: 11, 9 mln ha Potencjalna moc z upraw zielonych: MW; Potencjalna moc z odpadów organicznych: MW; Nominalna moc zainstalowana: około MW (2010); Ludność: 38, 1 mln Powierzchnia: km2 Areał upraw: 10, 7 mln ha Potencjalna moc z upraw zielonych: MW; Potencjalna moc z odpadów organicznych: MW; Nominalna moc zainstalowana w biogazowniach rolniczych: około 10 MW (2010); Menu

38 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Biogazownie w Niemczech. Szanse dla Polski
Menu

39 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Odnawialne źródła energii: moc zainstalowana w Polsce.
Menu

40 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Źródła pozyskiwania biogazu. Dziś i jutro.
Parametr Wysypiska śmieci Biogazownie rolnicze Oczyszczalnie ścieków Liczba obiektów (2010) 73 szt. 10 szt. 46 szt. Uzysk biogazu (2010) 1 435 TJ 107 TJ 3 976 TJ (Plan na 2020 r.) 800 szt. 2 000 szt. Moc: – MW 1 500 szt. STRUKTURA PROCENTOWA BIOGAZU Metan, CH4 Dwutlenek węgla, CO2 Wodór, H Pozostałe: 53-75 % 25-45 % 1-5 % N2: 0-0,3 % H2S: 0-3 % O2: 01,-0,5 % Menu

41 Menu RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Działające biogazownie rolnicze. Lp.
Lokalizacja biogazowni / Właściciel/Operator Moc nominalna MW Rozpoczęcie działalności 1 LISZKOWO (koło Inowrocławia) ENERGA SA 2, 1 MW (e) 2, 4 MW (h) 2009 2 KOCZAŁA (koło Wałcza, zachodniopomorskie) POLDANOR SA 2, 126 MW (e) 2, 176 MW (h) 2009 / 2010 3 KUJANKI (koło Wałcza, zachodniopomorskie) 0,325 MW (e) 0, 330 MW (h) 2008 4 PLASZCZYCA (koło Wałcza, zachodniopomorskie) 0, 625 MW (e) 0, 692 MW (h) 5 PAWŁÓWEK (koło Wałcza, zachodniopomorskie) 0, 725 MW (e) 0, 980 MW (h) 2005 6 NACŁAW (koło Wałcza, zachodniopomorskie) 0,625 MW (e) 0,680 MW (h) 2009/2010 7 ŚWIELIN (koło Wałcza, zachodniopomorskie) 0,695 MW (h) 2010 8 SKRZATUSZ (koło Piły) BIO ZENERIS sp. z o.o. 0,500 MW (e) 0,600 MW (h) Menu

42 Menu RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Działające biogazownie rolnicze (2) Lp.
Lokalizacja biogazowni / Właściciel / Operator Moc nominalna MW Rozpoczęcie działalności 9. Uniechówek (k. Wałcza, zachodniopomorskie) POLDANOR SA 1, 064 MW (e) 2010 10. KLĘPSK (woj. lubuskie) Prywatne gospodarstwo rolne (R. Maj) 1, 000 MW (e) 2011 11. KALSK (woj. lubuskie) Prywatne gospodarstwo rolne (G. Piantini) 12. GRZMIĄCA (woj. dolnośląskie) Prywatna spółka (deweloper) 1, 500 MW (e) Menu

43 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Wymagania dla biogazowni 2 MW.
Zużycie substratów dzienne = około MT; Zużycie substratów roczne = około MT; Produkcja energii elektrycznej rocznie = około MWh; Produkcja energii cieplnej rocznie = około MWh; Sedyment (wilgotność 70 %) dziennie = około 34 MT; Sedyment (wilgotność 99 %) dziennie = około 120 MT; Uzysk biogazu = m3 / dzień; około m3 / rok; Obszar niezbędny dla instalacji = minimum ha; Średnia wilgotność substratów = 82 % suchej masy organicznej; Personel zarządzający biogazownią = 1-3 osób (bez załadunku); Zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby = 120 kWh; Zużycie energii cieplnej na własne potrzeby = 900 kWh; Menu

44 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Koszty zakupu energii wytworzonej w OZE.
Kraj Cena EUR/kWh Anglia 0,23 – 0,25 Holandia 0,12 Austria 0,1130 – 0,2495 Irlandia Min. 0,07 Belgia 0,156 – 0,201 Niemcy Max. O,2567 Czechy 0,120 – 0,201 POLSKA (bez FIT) 0,095 Dania 0,01 Portugalia 0,075-0,082 Estonia 0,054-0,073 Słowacja 0,087-0,143 Francja 0,075-0,085 Szwajcaria Max. 0,17 Grecja 0,073-0,0854 Węgry 0,115-0,290 Hiszpania 0,0777-0,1397 Włochy 0,18-0,30 Menu

45 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Wsparcie dla produkcji energii w OZE.
Menu

46 RYNEK BIOGAZU W POLSCE: Szanse dla rynku biogazowego.
PROTOKÓŁ z KYOTO (zanieczyszczenie środowiska); Polityka 20/20/20: ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii z OZE, zmniejszenie zużycia energii ogółem; Prawo UE – regulacje CROSS COMPLIANCE Program rządowy „Biogazownia w każdej gminie” (= 2000 instalacji biogazowych do wybudowania); Narodowa strategia bezpieczeństwa energetycznego kraju; Preferencje dla OZE (wiatr, woda, słońce, biogaz, biomasa) Ryzyka energii jądrowej (Japonia, Ukraina); Ceny naturalnych nośników energii (węgiel, ropa, gaz ziemny); Menu


Pobierz ppt "BIOGAZOWNIA ROLNICZA w GMINIE MAŁA WIEŚ – prezentacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google