Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny."— Zapis prezentacji:

1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).

3 Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju? Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo - rehabilitacyjnych i terapeutyczno - edukacyjnych. Podmiotem tych działań jest zarówno małe dziecko (wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, które są wynikiem: wcześniactwa, zaburzeń genetycznych, wad wrodzonych, uszkodzeń narządów zmysłów, problemów neurologicznych, uszkodzeń lub zaburzeń centralnego układu nerwowego, uszkodzeń lub zaburzeń aparatu ruchowego), jak również jego rodzina.

4 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego:  organizuje się dla dzieci od pierwszego roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole;  od 1 do 3 roku życia zajęcia odbywają się w obecności rodzica (prawnego opiekuna);  dla dziecka, które ukończyło 3 rok życia może być organizowane z udziałem jego rodziców (prawnych opiekunów), bez ich obecności, indywidualnie lub w grupach do 3 dzieci;

5 Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka: 1.Terapia z dziećmi jak i z rodzicami przeprowadzana jest według indywidualnie opracowanego programu wczesnego wspomagania, uwzględniającego potrzeby rozwojowe dziecka i potrzeby rodziny. 2.Program wczesnego wspomagania jest realizowany przez specjalistów posiadających kwalifikacje adekwatne do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

6 Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju 1.Zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości dziecka w jego rozwoju psychoruchowym. 2.Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych. 3.Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości. 4. Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka. 5.Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

7 Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju W celu realizacji powyższych zadań i zapewnienia optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku i pomoc jego rodzicom, niezbędny jest interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, który tworzą: 1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 2) psycholog; 3) logopeda; 4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

8 Zespół specjalistów współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 1.Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania; 2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem; 3.Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

9 Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko ( żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do żadnej placówki, rejonizacja obejmuje miejsce zamieszkania dziecka z rodzicami. Gdy rejonowa poradnia zostanie już wytypowana, rodzic składa tam wniosek o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, który następnie zostanie rozpatrzony przez zespół orzekający danej poradni. Zespół orzekający wydaje następnie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie, której może być ono objęte opieką Zespołu. Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.


Pobierz ppt "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google