Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan przed rozpoczęciem realizacji inwestycji: Gospodarka ściekowa na terenie Miasta Szczyrk prowadzona była poprzez czasowe opróżnianie zbiorników na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan przed rozpoczęciem realizacji inwestycji: Gospodarka ściekowa na terenie Miasta Szczyrk prowadzona była poprzez czasowe opróżnianie zbiorników na."— Zapis prezentacji:

1

2 Stan przed rozpoczęciem realizacji inwestycji: Gospodarka ściekowa na terenie Miasta Szczyrk prowadzona była poprzez czasowe opróżnianie zbiorników na ścieki, które odprowadzane były następnie w sposób niekontrolowany do okolicznych cieków wodnych. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Miasta, poprawę warunków bytowych ludności, poprawę warunków technicznych i sanitarnych prowadzenia działalności gospodarczej w regionie oraz monitoring ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych.

3 Realizacja, cele: Rozbudowa kanalizacji miała na celu uregulowanie lokalnej gospodarki ściekowej w pięciu rejonach gminy. W trakcie planowania realizacji inwestycji zostały wyznaczone następujące cele: Cel ekologiczny – polegający na zmniejszeniu ilości ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do gruntu i wód poprzez nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, Cel administracyjny – uporządkowanie gospodarki ściekowej, które należy do zadań samorządu terytorialnego, Cel społeczny – podniesienie poziomu życia mieszkańców Szczyrku, Cel zdrowotny – poprawa warunków sanitarnych mieszkańców zaopatrujących się w wodę ze studni, Cel gospodarczy – podniesienie walorów turystycznych rejonu.

4 Dokumentacja projektowa Proces tworzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Mieście Szczyrk zapoczątkowało powstanie Społecznych Komitetów Rozbudowy Kanalizacji Sanitarnej, których założycielami byli mieszkańcy poszczególnych rejonów Szczyrku. Zadaniem komitetów było zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej finansowanej ze składek ich członków. Przedmiotem projektu była rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Szczyrk. Projekt obejmował pięć kluczowych rejonów, w których przewidziana była realizacja inwestycji.

5 Harmonogram rzeczowy zadań w ramach projektu Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku: Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Turystycznej i Beskidzkiej w Szczyrku Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Myśliwskiej – pomiędzy Tartakiem a ul. Orzechową. Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie Osiedla Dunacie. Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie Szczyrku Biłej (ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Grzybowa, Pasterska, Górska, Saneczkowa). Zadanie 5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie Szczyrku Górnego (ul. Salmopolskiej, Zwalisko, Olimpijskiej, Zawodzie).

6 1) ul. Turystyczna i ul. Beskidzka: długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosiła 0,583 km, w tym długość przyłączy 0,283 km, podłączenie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz jednego budynku usługowego.

7 2) Szczyrk Biła : ul. Jagodowa, ul. Poziomkowa, ul. Jeżynowa, ul. Grzybowa, ul. Pasterska, ul. Górska, ul. Saneczkowa: długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wyniosła tam 3,922 km, w tym przyłączy 0,924 km. Podłączono na tym terenie 59 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 8 parcel budowlanych.

8 3) Szczyrk Górny : ul. Salmopolska, ul. Zwalisko, ul. Olimpijska, ul. Zawodzie: długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wyniosła tam 2,712 km, w tym długość przyłączy 0,625 km. Podłączono na tym terenie 45 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

9 4) ul. Myśliwska od ul. Orzechowej do tartaku: długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wyniosła tam 2,174 km, w tym długość przyłączy 0,478 km. Podłączono na tym terenie 45 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 2 restauracje o łącznej liczbie miejsc konsumpcyjnych 120 i jeden pensjonat na 20 miejsc noclegowych.

10 5) oś. Dunacie : ul. Uzdrowiskowa, ul. Cicha, ul. Słowików, ul. Skowronków, ul. Jaskółcza, ul. Szpaków, ul. Letniskowa: długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wyniosła tam 5,264 km, w tym przyłączy 1,095 km. Podłączono na tym terenie 96 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 5 parcel budowlanych.

11 Długość kolektorów zbiorczych [m] Długość przyłączy [m] Razem [m ] Średnica [mm] 250x7,3200x5,9160x4,740200x5,9160x4,7110x5,3 Rejon ulicy Turystycznej i Beskidzkiej 300,0283,5583,5 Rejon Szczyrku Górnego1 494,0544,049,0625,52 712,5 Rejon Szczyrku Biłej705,02 293,0924,53 922,5 Rejon ulicy Myśliwskiej805,5891,0192,5265,520,02 174,5 Rejon osiedla Dunacie1 081,53 087,0651,0444,55 264,0 Razem 2592,08 065,0544,049,0843,52 543,520,0 14 657,0 Długość sieci kanalizacyjnej 11 250,0 [m] Długość przyłączy 3 407,0 Dane techniczne

12 Przy udziale w przygotowywaniu dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku brały udział następujące firmy: mgr inż. Józef Lichoń, - projekty ul. Myśliwska - Orzechowa, INWUS Sp. z o.o. - projekt Oś. Dunacie, Zając Tadeusz - projekty Szczyrk Biła i Szczyrk Górny, mgr inż. Władysława Pąkcińska - projekty ul. Turystyczna i Beskidzka. Wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana na rzecz Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

13 WYKONAWSTWO i NADZÓR: W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku dokonano wyboru oferty konsorcjum firm: HYDRO - BIELSKO Sp. z o.o. – lider konsorcjum; AQUA SYSTEM Sp. z o.o.; PPUH TABUD s.c.; EKOTEXBUD 2 Sp. z o.o.; Umowę z ww. konsorcjum na realizację zadania podpisano w dniu 15 maja 2007r. Okres realizacji projektu ustalono od czerwca 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. Nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji pełniło Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j. z Łodzi Zastosowane rozwiązanie techniczne: Zastosowano rozwiązanie budowy kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w systemie grawitacyjnym, z uwagi na lokalizację, gdyż teren całego miasta Szczyrk, w tym rejonów objętych inwestycją znajduje się w dolinie górskiej, ograniczonej z trzech stron wzniesieniami. Wybór systemu kanalizacji rozdzielczej w systemie grawitacyjnym uzasadniono również tym, że istniejący już w mieście system kanalizacji sprawdził się i działa już od kilkudziesięciu lat.

14 Problemy podczas realizacji projektu: Podczas realizacji projektu wykonawcy zadania natrafili na szereg utrudnień oraz problemów: wynikających z trudnej górskiej specyfiki ukształtowania terenu, budowy geologicznej (żwirowo – skalnej) gruntu, związanych z własnościami nieruchomości, dotyczących niezgodności projektu ze stanem faktycznym zagospodarowania terenów objętych rozbudową kanalizacji; Trudne warunki pogodowe ( praca w sezonie zimowym)

15 Ostatecznym i końcowym etapem realizowanego projektu było: odtworzenie nawierzchni dróg gminnych, odtworzenie nawierzchni ul. Uzdrowiskowej w porozumieniu ze Starostwem Bielskim, przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich posesji i gruntów naruszonych w trakcie wykonywanych robót kanalizacyjnych.

16 Remont drogi powiatowej nr 4406S - ul. Uzdrowiskowej w Szczyrku : Remont ul. Uzdrowiskowej planowany był od wielu lat, jednak jego przeprowadzenie warunkowane było wykonaniem innej ważnej dla miasta inwestycji – rozbudowy kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym od wielu lat mieszkańcy ulicy skazani byli na poruszanie się po mocno wyeksploatowanej spękanej i dziurawej jezdni.

17 Remont drogi powiatowej nr 4406S - ul. Uzdrowiskowej w Szczyrku… : W maju 2008 r. została zakończona rozbudowa kanalizacji sanitarnej pozwoliło to na podjęcie przez władze Powiatu decyzji o przeprowadzeniu remontu przedmiotowej ulicy. W sierpniu 2008 r. pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Szczyrk została zawarta umowa, w której Gmina zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w/w inwestycji. Remont drogi powiatowej nr 4406S ul. Uzdrowiskowej w Szczyrku realizowany był w okresie od 4.11.2008 r. do 29.07.2009 r. Inwestycja znacząco poprawiła dostępność osiedla Dunacie oraz podniosła poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

18 Remont drogi powiatowej nr 4406S - ul. Uzdrowiskowej w Szczyrku… : Remont ulicy przyczynił się także do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania ruchu samochodowego na sąsiednie nieruchomości. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni ulicy na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 Bielsko - Szczyrk-Salmopol do końca drogi na długości 1300 mb i ok. 5,0 m szerokości. W trakcie remontu wykonano następujące prace: -wyrównano i uzupełniono istniejącą podbudowę tłuczniem sortowanym o średniej grubości 10 cm – 256,50m 3 ; -ułożono krawężniki betonowe na odcinku – 2 498,00 m; -ułożono 1 978,00 m ścieków ulicznych.

19 Remont drogi powiatowej nr 4406S - ul. Uzdrowiskowej w Szczyrku… : Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno bitumicznej - warstwę wiążącą o grubości 6 cm oraz warstwę ścieralną o grubości 3 cm. Ponadto wykonano 17 nowych studzienek kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono regulację 12 studzienek rewizyjnych.

20 Remont drogi powiatowej nr 4406S - ul. Uzdrowiskowej w Szczyrku… : Remont ul. Uzdrowiskowej zrealizowany został ze środków Powiatu Bielskiego i Gminy Szczyrk. Wielkość środków przeznaczonych przez Powiat wyniosła 552 585,01 zł, natomiast dotacja celowa Gminy 480 000 zł, co dało łączną kwotę 1 032 585,01 zł

21 EFEKT REALIZACJI INWESTYCJI… : Zrealizowany projekt kanalizacji sanitarnej obejmował rozbudowanie istniejącej sieci o 14,65 km. Długość kolektorów zbiorczych wyniosła 11,25 km, natomiast długość przyłączy prowadzących do budynków 3,4 km.

22 EFEKT REALIZACJI INWESTYCJI CD… : W wyniku realizacji inwestycji zostało podłączonych 266 budynków. Podłączenie do kanalizacji obejmowało również 13 parcel budowlanych. Łącznie, średnia liczba osób korzystająca z kanalizacji, w wyniku realizacji inwestycji wyniosła 1 064. Realizacja inwestycji zwiększyła stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji w stosunku do wszystkich budynków w mieście o 14,7% i wyniosła 77,7 %.

23 Źródła finansowania inwestycji: Wkład ze środków Unii Europejskiej wyniósł: 6.316.201,10 zł Kwota dofinansowania stanowiła łącznie 74,21% kosztów kwalifikowalnych zadania Projekt był współfinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności.

24 Źródła finansowania inwestycji cd.: Wkład ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniósł: 1 453 946,33 zł Środki własne Gminy Szczyrk wyniosły: 1 952 955,09 zł

25 Źródło finansowaniaWartość środków WFOŚiGW1 453 946,33 ZPORR6 316 201,10 Środki własne1 952 955,09 Całkowity koszt inwestycji9 723 102,52

26 Promocja i informacja o projekcie: Działania promocyjne prowadzone były poprzez umieszczanie logotypów ZPORR oraz Unii Europejskiej na dokumentach i korespondencji dotyczącej projektu. Ponadto informacje o projekcie opublikowano na stronie internetowej Miasta (www.szczyrk.pl) oraz w lokalnej prasie.www.szczyrk.pl Działania informacyjne polegały na prezentowaniu postępów w realizacji inwestycji, informowaniu społeczeństwa o zakończonych kolejnych etapach oraz o danych liczbowych (m.in. ilość nowopodłączonych budynków, długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej, itp.) oraz zakresie współfinansowania ze środków ZPORR wykorzystując wyżej wymienione kanały dystrybucji. Ponadto na wjeździe do Miasta oraz w poszczególnych jego rejonach zostało umieszczone 5 tablic pamiątkowych informujących o realizacji i współfinansowaniu zadania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

27


Pobierz ppt "Stan przed rozpoczęciem realizacji inwestycji: Gospodarka ściekowa na terenie Miasta Szczyrk prowadzona była poprzez czasowe opróżnianie zbiorników na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google