Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beneficjent: Związek Euroregion „Tatry”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beneficjent: Związek Euroregion „Tatry”"— Zapis prezentacji:

1 Beneficjent: Związek Euroregion „Tatry”
Realizacja mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego – projekt parasolowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka Beneficjent: Związek Euroregion „Tatry” Nowy Targ, r

2 Cele projektu parasolowego
Cel główny: pogłębienie bezpośrednich kontaktów między wspólnotami lokalnymi na polsko-słowackim obszarze pogranicza zmierzające do integracji regionu. Cele szczegółowe: nawiązywanie kontaktów i rozwój stałej współpracy między mieszkańcami regionu przygranicznego w sferze gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej, pomoc w opracowywaniu większych projektów współpracy, rozbudowa powiązań między instytucjami lokalnymi, przygotowywanie wspólnych imprez w celu lepszego, wzajemnego poznania się przez strony i wspierania współpracy transgranicznej.

3 Grupy docelowe projektu to:
beneficjenci mikroprojektów, a więc podmioty o charakterze niedochodowym działające na obszarze kwalifikowanym, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje przez nie utworzone: szkoły, instytucje kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki, muzea, teatry), instytucje badawczo-edukacyjne, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe itp. Poprzez realizację mikroprojektów projekt oddziałuje na społeczności lokalne pogranicza polsko-słowackiego oraz turystów.

4 Obszar wsparcia Euroregion „Tatry” zarządzał mikroprojektami z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz miasta na prawach powiatu Nowego Sącza.

5 Dostępna kwota wsparcia
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości: ,60 EUR tj ,90 PLN Beneficjent w ramach mikroprojektu mógł liczyć na wsparcie do 75 % całkowitych kwalifikowanych kosztów mikroprojektu (w formie refundacji), Wnioskowane dofinansowanie mikroprojektów od do EUR.

6 Ilość wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu „Tatry”

7 Kwota dofinansowania złożonych wniosków /alokacja w PLN/

8 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego
Pomimo realizacji działań w ramach projektu parasolowego od lutego 2005 r. umowa na dofinansowanie projektu parasolowego z Wojewodą Małopolskim została zawarta dopiero 7 kwietnia 2006 r. Euroregion zawarł 30 umów o dofinansowanie mikroprojektów z beneficjentami I naboru do końca czerwca 2006 r. oraz 12 umów z beneficjentami II naboru (z listy podstawowej) do końca września 2006 r. Ponadto Euroregion zawarł 6 umów z beneficjentami mikroprojektów z listy rezerwowej.

9 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego c.d.
Zakontraktowano 48* projektów na dostępną kwotę alokacji ze środków EFRR wynoszącą: ,90 PLN * jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji mikroprojektu tuż po podpisaniu umowy

10 Zrealizowane mikroprojekty według naborów

11 Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

12 Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

13 Zrealizowane mikroprojekty według wysokości dofinansowania z EFRR

14 Zrealizowane mikroprojekty według wartości dofinansowania z EFRR

15 Mikroprojekty według kategorii beneficjentów
47 Razem 3 Inne (instytucje badawczo-edukacyjne, urzędy pracy, itp.) 2 Szkoły 6 Organizacje pozarządowe 8 Instytucje kultury 28 Jednostki samorządu terytorialnego Liczba projektów Rodzaj beneficjenta

16 Podział mikroprojektów według rodzaju działań

17 Rzeczowo-finansowa realizacja projektu parasolowego
Termin realizacji projektu: luty 2005-marzec 2008. Wszystkie 47 mikroprojekty zostały zrealizowane rzeczowo do końca października 2007 r. Euroregion „Tatry” sporządził 11 wniosków zbiorczych o refundację sukcesywnie od do r. na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,55 PLN (co stanowi 96,70 % przyznanej kwoty dofinansowania). W dniu r. została przekazana przez MUW ostatnia płatność z EFRR na rzecz beneficjentów.

18 Działania realizowane w ramach mikroprojektów
17 polsko-słowackich konferencji, seminariów lub spotkań promocyjnych (w tym 2 konferencje naukowe: na temat zbójnictwa na polsko-słowackim pograniczu oraz z zakresu pneumonologii i alergologii dziecięcej), w 15 mikroprojektach zrealizowano festyny, festiwale, w 11 mikroprojektach organizowane były warsztaty m.in. językowe, kulturalne, ekologiczne, kulinarne, folklorystyczne, śpiewacze, muzyczne (instrumentalno-wokalne i aranżacyjne), fotografii cyfrowej, warsztaty dot. edukacji regionalnej, mniejszości narodowych, polskiego i słowackiego rynku pracy, przemocy w rodzinie, uzależnień od internetu, alkoholu i narkotyków,

19 Działania realizowane w ramach mikroprojektów c.d.
wydano 48,5 tys. egzemplarzy różnego rodzaju publikacji w tym: foldery, przewodniki, informatory, materiały pokonferencyjne, katalogi, ulotki, mapy, materiały promocyjne, filmy, płyty z nagraniami muzycznymi, zorganizowano 4 rajdy turystyczne oraz kilka wycieczek krajoznawczych, rozegrano kilkadziesiąt różnego rodzaju zawodów i rozgrywek sportowych, przeprowadzono 2 turnieje: piłki nożnej i tenisa ziemnego, zorganizowano I międzynarodowy maraton Podolinec - Rytro, obóz profilaktyczno-sportowy oraz żeglarski obóz szkoleniowo-wypoczynkowy zakończony Regatami o Puchar Euroregionu „Tatry” na Jeziorze Czorsztyńskim,

20 Działania realizowane w ramach mikroprojektów c.d.
powstały dwie bazy danych: z zakresu agroturystyki oraz instytucji zajmujących się tematyka wielokulturowości, zorganizowano polsko-słowackie targi produktów regionalnych, polsko-słowacki konkurs potraw regionalnych oraz szereg wystaw twórców ludowych i degustacji potraw regionalnych, zrealizowano kilka wystaw fotograficznych i plastycznych, utworzono kilka stron internetowych oraz Punkt Informacji o przygranicznym rynku pracy z terenu powiatu Stara Lubownia.

21 Rezultaty realizacji mikroprojektów
We wdrażaniu mikroprojektów uczestniczyły 94 instytucje i organizacje (z tego 45 ze Słowacji), Podpisano 11 porozumień lub umów o współpracy polsko-słowackiej oraz utworzono 4 sieci współpracy polsko-słowackiej, Ponad 16 tys. osób uczestniczących w działaniach w ramach mikroprojektów (w tym około 6 tys. ze Słowacji).

22 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion “Tatry”
nauczenie się nieznanych dotąd procedur konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów, zbliżenie ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy z różnych środowisk społecznych i zawodowych, masowy spontaniczny udział mieszkańców pogranicza w licznych wydarzeniach i imprezach,

23 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion “Tatry” c.d.
dalszy rozwój współpracy bilateralnej samorządów lokalnych, organizacji społecznych, szkół, klubów sportowych itp. podpisanie wielu porozumień i deklaracji współpracy pomiędzy podmiotami, promocja regionu poprzez filmy, publikacje, wydarzenia i imprezy, studia, promocja Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "Beneficjent: Związek Euroregion „Tatry”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google