Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego – projekt parasolowy współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego – projekt parasolowy współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego – projekt parasolowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 Beneficjent: Związek Euroregion Tatry Nowy Targ, 16.06.2008 r

2 2 Cele projektu parasolowego Cel główny: pogłębienie bezpośrednich kontaktów między wspólnotami lokalnymi na polsko-słowackim obszarze pogranicza zmierzające do integracji regionu. Cele szczegółowe: nawiązywanie kontaktów i rozwój stałej współpracy między mieszkańcami regionu przygranicznego w sferze gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej, pomoc w opracowywaniu większych projektów współpracy, rozbudowa powiązań między instytucjami lokalnymi, przygotowywanie wspólnych imprez w celu lepszego, wzajemnego poznania się przez strony i wspierania współpracy transgranicznej.

3 3 Grupy docelowe projektu to: beneficjenci mikroprojektów, a więc podmioty o charakterze niedochodowym działające na obszarze kwalifikowanym, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje przez nie utworzone: szkoły, instytucje kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki, muzea, teatry), instytucje badawczo-edukacyjne, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe itp. Poprzez realizację mikroprojektów projekt oddziałuje na społeczności lokalne pogranicza polsko-słowackiego oraz turystów.

4 4 Obszar wsparcia Euroregion Tatry zarządzał mikroprojektami z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz miasta na prawach powiatu Nowego Sącza.

5 5 Dostępna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości: 350 057,60 EUR tj.1.426.134,90 PLN Beneficjent w ramach mikroprojektu mógł liczyć na wsparcie do 75 % całkowitych kwalifikowanych kosztów mikroprojektu (w formie refundacji), Wnioskowane dofinansowanie mikroprojektów od 2 000 do 20 000 EUR.

6 6 Ilość wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu Tatry

7 7 Kwota dofinansowania złożonych wniosków /alokacja w PLN/

8 8 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego Pomimo realizacji działań w ramach projektu parasolowego od lutego 2005 r. umowa na dofinansowanie projektu parasolowego z Wojewodą Małopolskim została zawarta dopiero 7 kwietnia 2006 r. Euroregion zawarł 30 umów o dofinansowanie mikroprojektów z beneficjentami I naboru do końca czerwca 2006 r. oraz 12 umów z beneficjentami II naboru (z listy podstawowej) do końca września 2006 r. Ponadto Euroregion zawarł 6 umów z beneficjentami mikroprojektów z listy rezerwowej.

9 9 Kontraktowanie w ramach projektu parasolowego c.d. Zakontraktowano 48* projektów na dostępną kwotę alokacji ze środków EFRR wynoszącą: 1 426 134,90 PLN * jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji mikroprojektu tuż po podpisaniu umowy

10 10 Zrealizowane mikroprojekty według naborów

11 11 Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

12 12 Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

13 13 Zrealizowane mikroprojekty według wysokości dofinansowania z EFRR

14 14 Zrealizowane mikroprojekty według wartości dofinansowania z EFRR

15 15 Mikroprojekty według kategorii beneficjentów 47Razem 3 Inne (instytucje badawczo-edukacyjne, urzędy pracy, itp.) 2Szkoły 6Organizacje pozarządowe 8Instytucje kultury 28Jednostki samorządu terytorialnego Liczba projektów Rodzaj beneficjenta

16 16 Podział mikroprojektów według rodzaju działań

17 17 Rzeczowo-finansowa realizacja projektu parasolowego Termin realizacji projektu: luty 2005-marzec 2008. Wszystkie 47 mikroprojekty zostały zrealizowane rzeczowo do końca października 2007 r. Euroregion Tatry sporządził 11 wniosków zbiorczych o refundację sukcesywnie od 27.07.2006 do 12.02.2008 r. na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 378 845,55 PLN (co stanowi 96,70 % przyznanej kwoty dofinansowania). W dniu 12.03.2008 r. została przekazana przez MUW ostatnia płatność z EFRR na rzecz beneficjentów.

18 18 Działania realizowane w ramach mikroprojektów 17 polsko-słowackich konferencji, seminariów lub spotkań promocyjnych (w tym 2 konferencje naukowe: na temat zbójnictwa na polsko-słowackim pograniczu oraz z zakresu pneumonologii i alergologii dziecięcej), w 15 mikroprojektach zrealizowano festyny, festiwale, w 11 mikroprojektach organizowane były warsztaty m.in. językowe, kulturalne, ekologiczne, kulinarne, folklorystyczne, śpiewacze, muzyczne (instrumentalno- wokalne i aranżacyjne), fotografii cyfrowej, warsztaty dot. edukacji regionalnej, mniejszości narodowych, polskiego i słowackiego rynku pracy, przemocy w rodzinie, uzależnień od internetu, alkoholu i narkotyków,

19 19 Działania realizowane w ramach mikroprojektów c.d. wydano 48,5 tys. egzemplarzy różnego rodzaju publikacji w tym: foldery, przewodniki, informatory, materiały pokonferencyjne, katalogi, ulotki, mapy, materiały promocyjne, filmy, płyty z nagraniami muzycznymi, zorganizowano 4 rajdy turystyczne oraz kilka wycieczek krajoznawczych, rozegrano kilkadziesiąt różnego rodzaju zawodów i rozgrywek sportowych, przeprowadzono 2 turnieje: piłki nożnej i tenisa ziemnego, zorganizowano I międzynarodowy maraton Podolinec - Rytro, obóz profilaktyczno-sportowy oraz żeglarski obóz szkoleniowo- wypoczynkowy zakończony Regatami o Puchar Euroregionu Tatry na Jeziorze Czorsztyńskim,

20 20 Działania realizowane w ramach mikroprojektów c.d. powstały dwie bazy danych: z zakresu agroturystyki oraz instytucji zajmujących się tematyka wielokulturowości, zorganizowano polsko-słowackie targi produktów regionalnych, polsko-słowacki konkurs potraw regionalnych oraz szereg wystaw twórców ludowych i degustacji potraw regionalnych, zrealizowano kilka wystaw fotograficznych i plastycznych, utworzono kilka stron internetowych oraz Punkt Informacji o przygranicznym rynku pracy z terenu powiatu Stara Lubownia.

21 21 Rezultaty realizacji mikroprojektów We wdrażaniu mikroprojektów uczestniczyły 94 instytucje i organizacje (z tego 45 ze Słowacji), Podpisano 11 porozumień lub umów o współpracy polsko-słowackiej oraz utworzono 4 sieci współpracy polsko-słowackiej, Ponad 16 tys. osób uczestniczących w działaniach w ramach mikroprojektów (w tym około 6 tys. ze Słowacji).

22 22 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion Tatry nauczenie się nieznanych dotąd procedur konceptualizacji, przygotowania, realizacji i rozliczania projektów, zbliżenie ludzi po jednej i po drugiej stronie granicy z różnych środowisk społecznych i zawodowych, masowy spontaniczny udział mieszkańców pogranicza w licznych wydarzeniach i imprezach,

23 23 Efekty realizacji mikroprojektów przez Euroregion Tatry c.d. dalszy rozwój współpracy bilateralnej samorządów lokalnych, organizacji społecznych, szkół, klubów sportowych itp. podpisanie wielu porozumień i deklaracji współpracy pomiędzy podmiotami, promocja regionu poprzez filmy, publikacje, wydarzenia i imprezy, studia, promocja Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego – projekt parasolowy współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google