Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź tel./fax: 42 659 53 25 ul. Sienkiewicza 10/12; 95-060 Brzeziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź tel./fax: 42 659 53 25 ul. Sienkiewicza 10/12; 95-060 Brzeziny."— Zapis prezentacji:

1 ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź tel./fax: 42 659 53 25 biuro@wsparciespoleczne.pl www.wsparciespoleczne.pl ul. Sienkiewicza 10/12; 95-060 Brzeziny

2 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstało w wyniku doświadczeń wynikających ze współpracy z Community Limited Trust w Szkocji w ramach realizowanego projektu firmy społecznej, wzorowanego na modelowym hotelu Six Marys Place w Edynburgu. Obszary działań: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Osiągnięcia: W latach 2009-2012 (dzięki realizowanym projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) powstało 21 spółdzielni socjalnych, w których pracują osoby bezrobotne i niepełnosprawne. Stowarzyszenie aktualnie realizuje 5 projektu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w większości z zakresu wspierania Ekonomii Społecznej w tym jeden o charakterze ponad narodowym.

3 Budowanie Partnerstwa 09.12.2011r Burmistrz Miasta Brzeziny Ogłosił otwarty nabór partnerów z woj. Łódzkiego zainteresowanych wspólna realizacją projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej(termin złożenia oferty do dnia 30.12.2011r). Zarządzeniem Nr 1 /2012 Burmistrz Miasta Brzeziny wybrał do realizacji projektu SWS Ja-Ty-My. W późniejszym etapie trwały prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego. 1.06.2012 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach (bezpośredni realizator w imieniu Gminy Miasto Brzeziny) a SWS Ja – Ty – My.

4 Klub Integracji Społecznej powstał w skutek realizacji działań projektu pt. Razem Możemy Więcej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Realizowanym w partnerstwie: Gmina Miasto Brzeziny – lider projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne Ja – Ty – My - partner projektu

5 Struktura zatrudnienia w ramach KIS Kierownik KIS Trener PracyPsycholog Doradca zawodowy Animator Koła zainteresowań Terapeuta uzależnień Radca prany Asystent Kierownika Pracownik pierwszego kontaktu – pośrednik pracy

6 Diagnoza osobowości owa Diagnoza zawodowa Trening kompetencji Społecznych Trening kompetencji zawodowych Określenie IPD Informacja nt dział. gosp. Z uwzględnien iem spół. Socjalnej Indywidualni e dobrane szkolenia Staż Zakres usług

7 Rezultaty wynikające ze stosowania standardu DziałaniaRezultaty dla klientówRezultaty dla pracowników wdrażających standard Diagnoza osobowościowa i zawodowa Wzrost świadomości potencjału klient (mocnych i słabych stron) Dopasowanie narzędzi i form pomocy Trening kompetencji społecznych Wzrost umiejętności nawiązywania relacjiŁatwość nawiązywania kontaktu Trening kompetencji zawodowych Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy Praca z klientem o większej świadomości IPDPostawienie celu, do którego klient dążyNarzędzie umożliwiające weryfikację działań Indywidualny dobór szkoleń/szkolenia Wzrost kompetencjiPraca z klientem o zwiększonych kompetencjach StażWzrost doświadczenia zawodowegoWeryfikacja potencjału na miejscu pracy Pośrednictwo pracyWsparcie w poszukiwaniu miejsc pracyZwiększona oferta dla klienta Usługi prawnikaWsparcie w rozwiązywaniu problemówWzrost zainteresowania KIS dzięki kompleksowej ofercie

8 Proponowane zmiany – uzupełnienia standardu Dostosowanie narzędzi stosowanych w standardzie do potrzeb klientów Dostosowanie narzędzi stosowanych w standardzie do potrzeb personelu realizującego standard

9 Punkt Informacyjny W ramach punktu informacyjnego osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje nt. projektu (możliwości jakie daje uczestnictwo, aktualnej oferty, w KIS – oferowanym wsparciu). W ramach Klubu rozpowszechniane są również informacje o rekrutacjach pracowniczych pozyskanych z rynku regionalnego dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach oraz Instytucjami rynku pracy zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz Biurami Karier.

10 Punkt informacyjny KIS – KIOSK PRACY ul. Sienkiewicza 10/12 95-060 Brzeziny kioskrmw@gmail.com - pośrednictwo usług, - przedstawianie informacji nt. projektu i standardu oraz możliwości wsparcie w pomocy społecznej, - pośrednictwo pracy, - przedstawianie bieżącego harmonogramu. kioskrmw@gmail.com

11 Klub Integracji Społecznej w Brzezinach - zdjęcia

12 Trening kompetencji zawodowych

13 Trening kompetencji społecznych

14 Kurs profesjonalnego sprzątania

15

16 Kurs pracownik administracyjno -biurowy

17

18 Koło zainteresowań- Koło Filmowe

19 Dziękuje! Jakub Piątkowski


Pobierz ppt "Ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź tel./fax: 42 659 53 25 ul. Sienkiewicza 10/12; 95-060 Brzeziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google