Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA MIASTO BRZEZINY jest położona w województwie łódzkim w odległości około 15 km na wschód od Łodzi. Miasto Brzeziny liczy 12376 mieszkańców i jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA MIASTO BRZEZINY jest położona w województwie łódzkim w odległości około 15 km na wschód od Łodzi. Miasto Brzeziny liczy 12376 mieszkańców i jest."— Zapis prezentacji:

1 GMINA MIASTO BRZEZINY jest położona w województwie łódzkim w odległości około 15 km na wschód od Łodzi. Miasto Brzeziny liczy 12376 mieszkańców i jest siedzibą powiatu a jednocześnie centrum administracyjno- gospodarczym dla okolicznych gmin. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. Głównym problemem społecznym jest wzrastająca liczba osób pozostających bez zatrudnienia oraz korzystających z pomocy (na dzień 31.12.2012 r. Ze świadczeń korzystało 1167 osób w 547 rodzinach)

2 ZATRUDNIENIE W MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 24 pracowników, w tym dwóch w niepełnym wymiarze czasu pracy. W rejonach opiekuńczych pracuje 6 pracowników socjalnych. socjalnych Ośrodka 6 w rejonach. Pracownicy MOPS posiadają wykształcenie kierunkowe, w tym dwóch pracowników specjalizację zawodową I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W MOPS zatrudniony jest psycholog, który prowadzi poradnictwo psychologiczne na potrzeby klientów

3 Projekty realizowane przez MOPS: - W latach 2009 – 2012 projekt systemowy Aktywność- mój atut w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rezultatem działań w ramach projektu było podjęło zatrudnienie 10 spośród 70 osób biorących udział w projekcie systemowym Aktywność mój – Atut. - W okresie od września 2010r. do sierpnia 2012r. - projekt konkursowy pt: KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1. W projekcie brało udział 40 osób. Rezultatem działań było zatrudnienie 19 beneficjentów z 40 biorących udział w projekcie.

4 REALIZACJA PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA STANDARDÓW USŁUG MODELI INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Razem możemy więcej

5 Projekt pilotażowe wdrożenie standardów usług modeli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej pn. Razem możemy więcej realizowany w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizowany w partnerstwie.

6 Liderem partnerstwa jest Gmina Miasto Brzeziny, a realizatorem ze strony lidera jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY.

7 W ramach projektu testowane są: model realizacji usług o określonym standardzie w gminie, standard pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy, Standard Klubu Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy.

8 Wdrażanie standardu odbywa się przy udziale 20 klientów ośrodka pomocy społecznej. Standard pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy jest wdrażany przez MOPS. Pracownicy socjalni w ramach rozszerzonych zakresów czynności testują standard pracy socjalnej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi pracy. Standard KIS ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy testowany jest przez organizację pozarządową – Partnera- Stowarzyszenie Wsparcie Społecznej Ja-Ty-My. Program pilotażowy realizowany jest od 1 czerwca 2012 do 30 listopada 2013 r.

9 DZIAŁANIA WYKONANE W RAMACH WDROŻENIA PILOTAŻU

10 Powołano Zespołu Zadaniowego ds. realizacji pilotażowego projektu wdrażania standardów usług modeli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej Opracowano niezbędne regulaminy i procedury w tym: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w pilotażowym wdrożeniu standardów usług modeli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej pn. Razem możemy więcej, Procedury regulujące zasady wymiany informacji, obiegu dokumentów w pilotażowym wdrożeniu standardów usług modeli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej pn. Razem możemy więcej. Zasady przyznawania zasiłku celowego zgodnie z art.39a ustawy o pomocy społecznej.

11 NABÓR OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI, POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

12 Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w pilotażowym wdrożeniu standardów usług modeli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej pn. Razem możemy więcej pracownik socjalny ds. świadczeń i pracownicy socjalni w okresie od 1 czerwca 2012 do 30 września 2012 r. dokonali naboru uczestników do udziału w projekcie. Wytypowano 20 osób i sporządzono listę rezerwową. Uczestnikami projektu są mieszkańcy z terenu miasta Brzeziny, spełniający kryteria określone w regulaminie.

13 PRZYGOTOWANIE KADRY MOPS DO REALIZACJI PROJEKTU Przeprowadzono dwudniowe szkolenie dla pracowników socjalnych i pracownika ds. świadczeń MOPS w zakresie wprowadzenia standardów pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy. Szkolenie miało na celu przybliżenie zasad wdrożenia standardu pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy, omówione zostały narzędzia wykorzystywane w pracy socjalnej. Na bieżąco wykorzystywane są podręczniki instruktażowe przygotowanych przez zespół ekspertów.

14 DZIAŁANIA, KTÓRE UŁATWIŁY WPROWADZENIE STANDARDÓW - Właściwie zdiagnozowane środowisko - Wykwalifikowana i przygotowana do realizacji kadra - Właściwie dobrane partnerstwo - Możliwość korzystania z podręczników instruktażowych - Dobra znajomość lokalnego środowiska, jego możliwości i ograniczeń

15 WYMOGI STANDARDU I MODELU, KTÓRE SKUTECZNIE UDAJE SIĘ WDRAŻAĆ: - Rozdzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej związanej z przyznawaniem pomocy finansowej - Wykorzystywanie narzędzi pracy socjalnej - Skoncentrowanie pracownika socjalnego na określony problem (osoba pozostająca bez pracy - Zmniejszenie liczby środowisk przypadających na pracownika socjalnego co wpływa na możliwość pogłębionej pracy socjalnej (więcej czasu dla klienta rozeznana potrzeba rzeczywista), - Rozwój współpracy z organizacją pozarządową realizującą zadania na rzecz osób pozostających bez pracy - Kompleksowe usługi w jednym miejscu (Klub Integracji Społecznej)

16 PROBLEMY UTRUDNIAJĄCE WPROWADZENIE STANDARDÓW

17 ZAOBSERWOWANE UTRUDNIENIA SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO Niezrozumienie przez klienta konieczności wejścia w środowisko dwóch pracowników (pracownik ds. świadczeń i pracownik socjalny ) Szczegółowe wyjaśnienie przez pracownika socjalnego klientowi nowego modelu pracy Zbyt długi czas przeznaczony na przeprowadzenia wywiadu (niecierpliwość klienta) Dostosowanie sposobu przeprowadzenia wywiadu do potrzeb i możliwości klienta Konieczność kilkukrotnego wyjaśnienia procedury realizacji procesu metodycznego Zbyt rozbudowane narzędzia a szczególnie pytania otwarte ( mało zrozumiałe dla klienta) Tłumaczenie przez pracownika socjalnego znaczenia słów i zadawanie klientowi dodatkowych ułatwiających pytań w związku z nowymi narzędziami pracy socjalnej Trudności w wywiązywaniu się przez klientów z zaplanowanych działań Wypracowywanie w ramach pracy socjalnej przez pracownika socjalnego u klienta systematyczności, obowiązkowości, odpowiedzialności, sumienności Subiektywna samoocena klienta (nie dostrzeganie swoich nałogów) Rozmowy zmierzające do uświadomienia sobie przez klienta problemu i nakłonienie go do podjęcie leczenia odwykowego Bierność klientaProwadzenie rozmów w celu ukazania korzyści płynących z aktywności własnej, ukazywanie pozytywnych wzorców w środowisku Problemy finansowe klientówWsparcie finansowe przez MOPS

18 Podsumowując, na innowacyjność i skuteczność pilotażowego wdrażania ma duży wpływ: właściwy dobór kadry uczestniczącej w pilotażowym wdrażaniu, długoletnie doświadczenie, fachowość, znajomość środowiska oraz autorytet zbudowany w środowisku przez pracownika socjalnego predyspozycje pracowników socjalnych takie jak: konsekwencja i skuteczność w działaniu, systematyczność, operatywność, empatia oraz wiele innych umiejętności nabytych w trakcie pracy zawodowej. Praca z indywidualnym przypadkiem. Długoletnia bardzo dobra współpraca pracowników z instytucjami. Wykorzystanie doświadczeń nabytych podczas realizacji projektów z EFS

19 WSKAZÓWKI DLA INNYCH INSTYTUCJI, KTÓRE BĘDĄ WDRAŻAŁY PILOTAŻ - opracowanie autodiagnozy potrzeb lokalnych - opracowanie mapy instytucji znajdujących się na terenie gminy i ich oferty - zapoznanie się i przeanalizowanie całego procesu standardu pracy i modelu pracy - sporządzenie pakietu usług

20 PROPOZYCJE ZMIAN Typowe rozdzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej związanej z udzieleniem pomocy finansowej. UZASADNIENIE Możliwość bazowania przez pracownika ds. świadczeń na wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego bez możliwości wejścia w środowisko i przeprowadzenia odrębnego wywiadu. Pracownik socjalny jest głównym pracownikiem, który jako pierwszy wchodzi w środowisko, diagnozuje, sporządza plan pomocy i na bazie jego dokumentów pracownik ds. świadczeń wnioskuje o pomoc. Pracownik socjalny wspomaga rodzinę i czuwa nad prawidłową realizacją planu pomocy jaka została wspólnie opracowana z klientem. Aby nie dublować dokumentów mógłby być pominięty wywiad - rozpoznanie sytuacji narzędzie pracy socjalnej nr 1.

21 Obecnie jest rozproszenie zbieranych informacji o kliencie. Na efektywność pracy pracownika socjalnego skutecznie wpłynęłaby zmniejszona ilość środowisk aktywnych przypadających na jednego pracownika socjalnego.

22 Dziękuję za uwagę!!! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny tel. (46) 874 12 95 tel./fax (46) 874 02 80 adres e-mail: sekretariat: mopsbrzeziny@brzeziny.plmopsbrzeziny@brzeziny.p


Pobierz ppt "GMINA MIASTO BRZEZINY jest położona w województwie łódzkim w odległości około 15 km na wschód od Łodzi. Miasto Brzeziny liczy 12376 mieszkańców i jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google