Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegent: Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegent: Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegent: Małgorzata Kapica Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Priorytety polityki innowacyjnej w Europie Warszawa, 10 grudnia 2013 r. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP "© European Union, 2013

2 2 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA ERC, MSCA

3 3 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Programy ramowe WE/UE narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym instrument wdrażania strategii rozwoju UE (H2020 - strategii Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji) Horizon 2020

4 4 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Strategia Europa 2020 "Europa określiła nowe silniki do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Obszary te są kierowane przez 7 inicjatyw przewodnich. Inteligentny wzrost Europejska agenda cyfrowa Unia innowacji Młodzież w drodze Zrównoważony wzrost Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w erze globalizacji Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem W ramach każdej inicjatywy, zarówno UE jak i krajowe władze, muszą koordynować swoje działania tak, aby się wzajemnie uzupełniały "

5 5 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście (no business as usual) Podejście nakierowane na: kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach

6 6 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zagadnienia przekrojowe i środki wsparcia w Horyzont 2020 Nauki społeczne i humanistyczne Nauka i społeczeństwo Równowaga Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Szybka ścieżka do Innowacji (FTI) Zwiększenie uczestnictwa Współpraca międzynarodowa Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój Wsparcie od wynalazku do stosowania na rynku Przekrojowe środki wspierające

7 7 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horizon 2020 HORIZON 2020: To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE – jego budżet to ponad 77 mld EUR. Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etapy badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Horizon 2020

8 8 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Budżet Programów Ramowych (w mld euro)

9 9 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście 7 PR EIT CIP COSME innowacyjność konkurencyjność Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy budżet Horizon 2020 Europejski Instytut Innowacji i Technologii (ang. European Institute of Innovation and Technology (EIT) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

10 10 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Cooperation Ideas People Capacities JRC (non-nuclear activities) Horizon 2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7PR a H2020 struktura i budżet Uproszczenie ?

11 11 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 - struktura Horyzont 2020 Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Doskonała baza naukowa Wspólne Centrum badawcze Europejski Instytut Innowacji i Technologii ERC MSCA FET Infrastruktura badawcza LEIT Finans. ryzyka Innowacje w MŚP Żywność, roln., biogosp. Energia Transport Zdrowie Środowisko, surowce Bezpie. społ. Integracyjne, innowac. społ. 24,4 mld EUR 17 mld EUR 29,7 mld EUR

12 12 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 IDoskonała baza naukowa: 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 3. Działania Maria Skłodowska-Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery (MSCA) 4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) IIWiodąca pozycja w przemyśle: 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT) 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka (RF) 3. Innowacje w MŚP IIIWyzwania społeczne: 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli IIIa Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa IIIb Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych (JRC)

13 13 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Uwaga: H2020 EURATOM: 2.373.549.000 (2014-2018 + 2 lata) 13 Horyzont 2020 – budżet Wstępne uzgodnienie polityczne

14 14 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 – struktura (w podziale budżetowym)

15 15 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 – budżet (%) (uzgodnienie polityczne)

16 16 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Cykle realizacji H2020 Horizon 2020

17 17 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Program pracy - cechy Zakres tematyczny/podejście: odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom (challenge-based approach) szeroko zdefiniowane tematy swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań Elementy programu pracy: Wskazanie wyzwania Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie Cel sprecyzowanie celu (focus) i zakresu działania, ale bez nadmiernej szczegółowości Oczekiwany efekt (impact) kluczowe elementy – jakie efekty mają zostać osiągnięte w związku z wyzwaniem

18 18 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA ERC, MSCA

19 19 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN KONTYNUACJA ELEMENTÓW z 7.PR Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość – Jasność i skuteczność realizacji – Oddziaływanie (dla ERC – TYLKO Doskonałość) Wymiar europejski projektu (European added value)

20 20 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zasady uczestnictwa – kontynuacja, nowe projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych odstępstwa od powyższej zasady: projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku: badań pionierskich (ERC) instrumentu MŚP odstępstwa od powyższej zasady: projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku: działań koordynacyjnych i wspierających działań w zakresie mobilności

21 21 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA AUTOMATYCZNIE Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym; Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym; Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk). Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk). PODMIOTY Z INNYCH PANSTW Możliwość finansowania określono w Programie Pracy; Możliwość finansowania określono w Programie Pracy; Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący; Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący; Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. Health – NIH). Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. Health – NIH).

22 22 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wprowadzenie uproszczonego modelu finansowego: UE refunduje : w przypadku projektów badawczo - innowacyjnych Wykorzystanie skali TRL (Technology Readiness Level ) Poziom Gotowości Technologicznej do określenia rodzaju projektu do 100% kosztów bezpośrednich, (TRLs 3-6-KET) w przypadku projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowalnych, (TRLs 5-8 KETs) (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym 100%) maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy 25% wydatków pośrednich, (ułatwienie przygotowania kalkulacji projektu i jego rozliczenia) kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać podmiot prawny o charakterze niezarobkowym oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków

23 23 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zmiany i uproszczenia w Horizon 2020 jeden projekt – jeden system finansowania dla wszystkich partnerów jeden poziom finansowania wszystkich działań w projekcie obejmujący: cały cykl badań i innowacji zmiany w kolejności ważności kryteriów ewaluacji wniosków projektowych Doskonałość naukowa (jako jedyna ocena w projektach ERC ) Korzyści z realizacji projektu Sposób realizacji projektu szersze stosowanie średnich kosztów personelu brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu. wystarczy oświadczenie potwierdzające, że dana osoba wykonywała pracę wyłącznie w ramach projektu.

24 24 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zmiany i uproszczenia w Horizon 2020 Udział partnerów spoza UE ułatwienia - ale pod warunkiem zabezpieczenia interesów UE Mniej kontroli i audytów audyt na koniec projektu jeśli dofinansowanie >/= 325 000 EURO Skrócenie czasu od złożenia wniosku do przyznania dotacji z 12 do 8 M. Wprowadzenie open access OA internetowy dostęp do publikacji naukowych dla każdego zainteresowanego bez opłaty dla użytkownika 2 modele OA dla publikacji: Zielony – złożenie publikacji w repozytorium lub archiwum przez autora Złoty - opublikowanie w czasopiśmie open access (koszty autora) Koszty związane z OA są kosztami kwalifikowalnymi Komisja ustanowiła czas na umieszczenie publikacji w OA – 6 miesięcy (dla Social sciences and Humanities 12 miesięcy) Przydatne linki: www.iprhelpdesk.eu www.openaire.eu www.kpk.gov.pl

25 25 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Nowe formy finansowania ukierunkowane na innowacje Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne /Pre-Commercial Procurement (PCP)/ nowy instrument angażujący strefę B+R oraz MŚP w tworzenie rozwiązań odpowiadających na ważne wyzwania społeczne Zespół opracowuje koncepcje, a następnie prototypy innowacyjnych rozwiązań, skupiając się na tych obszarach, gdzie brakuje jakichkolwiek możliwych rozwiązań do komercjalizacji. Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania /Public Procurement of Innovative Solutions(PPI); umożliwienie kilku nabywcom publicznym zakupu i szybkiego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do tej pory na rynku, albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed-komercyjnej. Pilotaż w CIP-ICT/ 2013 co najmniej 3 nabywców z sektora publicznego z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych, ogłoszenie wspólnego przetargu, wspólna ewaluacja ofert, realizacja w formie wspólnego zamówienia publicznego

26 26 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Nowe formy finansowania ukierunkowane na innowacje FAST TRACK TO INNOVATION – PILOT Szybka ścieżka innowacji: zwiększenie udziału przemysłu, MŚP i nowych beneficjentów Wnioski można składać w odniesieniu do każdej dziedziny technologii ujętej w celu szczegółowym LEIT lub do każdego Wyzwania społecznegoWnioski można składać w odniesieniu do każdej dziedziny technologii ujętej w celu szczegółowym LEIT lub do każdego Wyzwania społecznego Wnioski można składać w dowolnym momencie Pierwszy konkurs: 2015Wnioski można składać w dowolnym momencie Pierwszy konkurs: 2015 3 terminy oceny w roku Max: 5 uczestników3 terminy oceny w roku Max: 5 uczestników Max: 3 mln euro dofinansowania EUMax: 3 mln euro dofinansowania EU Time to grant: nie więcej niż 6 miesięcyTime to grant: nie więcej niż 6 miesięcy INDUCEMENT PRIZES Ogłaszane konkursy definiujące zadanie Nie będą wskazywane sposoby rozwiązania problemu, co sprzyja poszukiwaniu wysoce innowacyjnych, niestandardowych pomysłów. Nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione koszty, które nie będą brane pod uwagę. Brak barier dla nowych innowacyjnych beneficjentów, przedsiębiorców, start-up Powoduje inwestycje w określonym obszarze Dwa typy konkursów: - wygrywa pierwszy, który przedstawi rozwiązanie - trwa do określonego terminu i nagradzane jest rozwiązanie najlepsze Premie zachęcające, dedykowane kredyty i instrumenty kapitałowe

27 27 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html

28 28 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN SEARCH TOPICS F U N D I N G G U I D E Stay informed RSS feed iCal Email notification Other Funding Opportunities Call Updates Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Search keywords: climate change Search COSME Calls Horizon 2020 predefined criteria: 3 results Publication date Deadline Title Call ID Open calls Closed calls Forthcoming calls Filter options: Sort by: Topic:SFS 7 - 2014: Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in Europe European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in the global market for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of external nutrient inputs necessary More… Call title: Sustainable Food SecurityStatus: Open Call identifier: H2020-SFS-2014/2015 Deadline: 2014-03-18 Topic:WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate changeWATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy will put increasing pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy consumption is expected to increase, More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for EuropeStatus: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015Deadline: 2014-03-18H2020-WATER-2014/2015 Topic:WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its development. Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survival More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for EuropeStatus: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Deadline: 2014-03-18 Search topics – Results Horizon 2020 Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs) ERA-NET Gender International cooperation SME Instrument Socio-economic science and Humanities Search Topics

29 29 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN

30 30 Ocena Formalna Kryteria Formalne - Eligibility criteria wniosek wpłynął w terminie (deadline: nieprzekraczalny termin, do którego należy złożyć wniosek; zachowana jest minimalna liczba partnerów w konsorcjum; zawartość merytoryczna jest zgodna z opublikowanym tematem; system finansowania i budżet zgodne z Programem Pracy; inne dodatkowe kryteria formalne – zapisane w dokumentach konkursowych.

31 31 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Eksperci

32 32 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA ERC, MSCA

33 33 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Własność wyników 1.Wyniki są własnością uczestnika osiągającego takie wyniki. 1.W wypadku gdy 2 podmioty uczestniczyły w wytworzeniu wyników powstaje współwłasność. W takim wypadku należy zawrzeć umowę, w której określony zostanie : podział praw, sposób ich ochrony oraz zasady udzielania licencji. I do it, I get it!

34 34 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Obowiązki wynikające z uczestnictwa Ogólne zasady jeżeli ochrona wyników jest racjonalna i uzasadniona to jest obowiązkowa kiedy uczestnik zamierza upowszechnić wyniki bez zapewnienia właściwej ochrony, lub z niej zrezygnować bez uzasadnionej przyczyny. W takim wypadku Komisja może przejąć na własność wyniki i zająć się ich ochroną Uczestnik musi dołożyć staranności aby wykorzystać wyniki lub zapewnić ich wykorzystanie Uczestnik musi upowszechnić wyniki tak szybko jak to możliwe Poinformować partnerów o planowanym upowszechnianiu Poinformować Komisję o wsparciu finansowym

35 35 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WASNOSCI INTELEKTUALNEJ PRAWO WASNOSCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA ERC, MSCA

36 36 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Komisja przewiduje finansowanie badań i innowacji w ramach całego łańcucha wartości poczynając od badań podstawowych a kończąc na wprowadzaniu na rynek. PPP są : Odpowiedzią na propozycję połączenia sił sektora prywatnego z państwami członkowskimi w celu osiągnięcia wyników wykraczających poza możliwości pojedynczej jednostki Potężnym źródłem finansowania (22 mld ) długoterminowych i ryzykownych inicjatyw zapewniających wiodącą pozycję UE w strategicznych, konkurencyjnych sektorach technologii na całym świecie: 8 mld z programu Horyzont 2020 10 mld z przemysłu 4 mld z państw członkowskich W 7PR, wkład unijny we Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) wyniósł 3,12 mld, a inwestycje przemysłu osiągnęły poziom 4,66 mld Oczekuje się, że 5 WIT zmobilizuje inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld, z czego wkład budżetu UE wyniesie do 6,4 mld Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPPs) : Potężne narzędzie do realizacji innowacji i wzrostu w Europie

37 37 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN PPP w H2020 PPP kontraktowe (Contractual PPP): Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives – JTI): ECSEL – Electronic Components and Systems for European Leadership IMI 2 – Innovative Medicines Initiative 2 Clean Sky 2 Bio-based industries FCH 2 – Fuel Cells and Hydrogen …..? Factories of the Future Energy-efficient Buildings Green Vehicles Future Internet Sustainable Process Industry Robotics Photonics High Performance Computing

38 38 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Europejska Rada ds. Badań program finansuje badania poznawcze, pionierskie, ambitne program finansuje badania poznawcze, pionierskie, ambitne we wszystkich dziedzinach wiedzy, zarówno podstawowe, we wszystkich dziedzinach wiedzy, zarówno podstawowe, jak i stosowane jak i stosowane projekty do 5 lat projekty do 5 lat projekt realizowany w instytucji w kraju UE lub w stowarzyszonym projekt realizowany w instytucji w kraju UE lub w stowarzyszonymKONTAKT Eureka!

39 39 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Działania Marii Skłodowskiej Curie: CEL Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy celem kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. promowanie atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia tworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych współpraca sektorów: akademickiego pozaakademickiego Rozwój kariery indywidualnego naukowca Rozwój potencjału ludzkiego instytucji

40 40 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Działania MSCA ITN – Innovative Training Networks ITN – Innovative Training Networks Początkujący naukowcy IF - Idividual Fellowships IF - Idividual Fellowships Doświadczeni naukowcy RISE – Research & Innovative Staff Exchange RISE – Research & Innovative Staff Exchange Wszyscy pracownicy instytucji COFUND – Co-funding of fellowships programmes COFUND – Co-funding of fellowships programmes Początkujący i doświadczeni naukowcy European Researchers' Night - NIGHT European Researchers' Night - NIGHT

41 41 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN KONTAKT - MSCA

42 42 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Dodatkowe informacje http://www.kpk.gov.pl/index.html http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html Horizon 2020

43 43 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Malgorzata Kapica e-mail: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl W prezentacji wykorzystano slajdy przygotowane przez Ekspertów KPK Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Jarosław Piekarski: E-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl Priorytety polityki innowacyjnej w Europie Warszawa, 10 grudnia 2013 r.


Pobierz ppt "1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegent: Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google