Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje o programie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje o programie"— Zapis prezentacji:

1 Informacje o programie
Priorytety polityki innowacyjnej w Europie Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) Informacje o programie "© European Union, 2013 Prelegent: Małgorzata Kapica Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

2 ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020
GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA

3 Programy ramowe WE/UE instrument finansowy wspierania badań
Horizon 2020 narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym instrument wdrażania strategii rozwoju UE (H strategii Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji)

4 Strategia Europa 2020 "Europa określiła nowe silniki do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Obszary te są kierowane przez 7 inicjatyw przewodnich. Inteligentny wzrost Europejska agenda cyfrowa Unia innowacji Młodzież w drodze Zrównoważony wzrost Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w erze globalizacji Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem W ramach każdej inicjatywy, zarówno UE jak i krajowe władze, muszą koordynować swoje działania tak, aby się wzajemnie uzupełniały "

5 Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście („no business as usual”)
Podejście nakierowane na: kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach

6 Zagadnienia przekrojowe i środki wsparcia w Horyzont 2020
Nauki społeczne i humanistyczne Nauka i społeczeństwo Równowaga Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Szybka ścieżka do Innowacji (FTI) Zwiększenie uczestnictwa Współpraca międzynarodowa Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój Wsparcie od wynalazku do stosowania na rynku Przekrojowe środki wspierające

7 – jego budżet to ponad 77 mld EUR.
Horizon 2020 Horizon 2020 HORIZON 2020: To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE – jego budżet to ponad 77 mld EUR. Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etapy badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

8 Budżet Programów Ramowych (w mld euro)

9 Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście
Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy 7 PR EIT CIP budżet innowacyjność konkurencyjność Horizon 2020 COSME Europejski Instytut Innowacji i Technologii (ang. European Institute of Innovation and Technology (EIT) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

10 (non-nuclear activities)
7PR a H2020 struktura i budżet Horizon 2020 Cooperation Ideas Uproszczenie ? People Capacities JRC (non-nuclear activities) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest.
Horyzont struktura Horyzont 2020 Żywność, roln., biogosp. Wiodąca pozycja w przemyśle Doskonała baza naukowa Wyzwania społeczne Zdrowie ERC LEIT Żywność, roln., biogosp. Finans. ryzyka MSCA Europejski Instytut Innowacji i Technologii Energia Wspólne Centrum badawcze FET Transport Środowisko, surowce Innowacje w MŚP Bezpie. społ. Infrastruktura badawcza Integracyjne, innowac. społ. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest. 24,4 mld EUR mld EUR ,7 mld EUR

12 Horyzont 2020 I Doskonała baza naukowa:
1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 3. Działania „Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery (MSCA) 4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) II Wiodąca pozycja w przemyśle: 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT) 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka (RF) 3. Innowacje w MŚP III Wyzwania społeczne: 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli IIIa Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa IIIb Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych (JRC)

13 Wstępne uzgodnienie polityczne
Horyzont 2020 – budżet Wstępne uzgodnienie polityczne Uwaga: H2020 EURATOM: ( lata)

14 Horyzont 2020 – struktura (w podziale budżetowym)

15 (uzgodnienie polityczne)
Horyzont 2020 – budżet (%) (uzgodnienie polityczne)

16 Horizon 2020 Cykle realizacji H2020 Strategic Programme
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4

17 Program pracy - cechy Zakres tematyczny/podejście:
odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom (challenge-based approach) szeroko zdefiniowane tematy swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań Elementy programu pracy: Wskazanie wyzwania Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie Cel sprecyzowanie celu (focus) i zakresu działania, ale bez nadmiernej szczegółowości Oczekiwany efekt (impact) kluczowe elementy – jakie efekty mają zostać osiągnięte w związku z wyzwaniem

18 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA
ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA

19 KONTYNUACJA ELEMENTÓW z 7.PR
Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość – Jasność i skuteczność realizacji – Oddziaływanie (dla ERC – TYLKO Doskonałość) Wymiar europejski projektu (European added value)

20 Zasady uczestnictwa – kontynuacja, nowe
projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych odstępstwa od powyższej zasady: projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku: badań pionierskich (ERC) instrumentu MŚP odstępstwa od powyższej zasady: projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku: działań koordynacyjnych i wspierających działań w zakresie mobilności

21 KWALIFIKOWANIE DO FINANSOWANIA
AUTOMATYCZNIE Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym; Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk). PODMIOTY Z INNYCH PANSTW Możliwość finansowania określono w Programie Pracy; Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący; Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. Health – NIH).

22 Wprowadzenie uproszczonego modelu finansowego:
UE refunduje : w przypadku projektów badawczo - innowacyjnych Wykorzystanie skali TRL (Technology Readiness Level ) Poziom Gotowości Technologicznej do określenia rodzaju projektu do 100% kosztów bezpośrednich, (TRLs 3-6-KET) w przypadku projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowalnych , (TRLs 5-8 KETs) (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym 100%) maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy 25% wydatków pośrednich, (ułatwienie przygotowania kalkulacji projektu i jego rozliczenia) kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków”

23 Zmiany i uproszczenia w Horizon 2020
jeden projekt – jeden system finansowania dla wszystkich partnerów jeden poziom finansowania wszystkich działań w projekcie obejmujący: • cały cykl badań i innowacji zmiany w kolejności ważności kryteriów ewaluacji wniosków projektowych • Doskonałość naukowa (jako jedyna ocena w projektach ERC ) Korzyści z realizacji projektu Sposób realizacji projektu szersze stosowanie średnich kosztów personelu brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu. wystarczy oświadczenie potwierdzające, że dana osoba wykonywała pracę wyłącznie w ramach projektu.

24 Zmiany i uproszczenia w Horizon 2020
Udział partnerów spoza UE • ułatwienia - ale pod warunkiem zabezpieczenia interesów UE Mniej kontroli i audytów audyt na koniec projektu jeśli dofinansowanie >/= EURO Skrócenie czasu od złożenia wniosku do przyznania dotacji z 12 do 8 M. Wprowadzenie open access OA internetowy dostęp do publikacji naukowych dla każdego zainteresowanego bez opłaty dla użytkownika 2 modele OA dla publikacji: Zielony – złożenie publikacji w repozytorium lub archiwum przez autora Złoty opublikowanie w czasopiśmie open access (koszty autora) Koszty związane z OA są kosztami kwalifikowalnymi Komisja ustanowiła czas na umieszczenie publikacji w OA – 6 miesięcy (dla Social sciences and Humanities 12 miesięcy) Przydatne linki:

25 Nowe formy finansowania ukierunkowane na innowacje
Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne /Pre-Commercial Procurement (PCP)/ nowy instrument angażujący strefę B+R oraz MŚP w tworzenie rozwiązań odpowiadających na ważne wyzwania społeczne Zespół opracowuje koncepcje, a następnie prototypy innowacyjnych rozwiązań, skupiając się na tych obszarach, gdzie brakuje jakichkolwiek możliwych rozwiązań do komercjalizacji. Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania /Public Procurement of Innovative Solutions(PPI); umożliwienie kilku nabywcom publicznym zakupu i szybkiego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do tej pory na rynku, albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed-komercyjnej. Pilotaż w CIP-ICT/ 2013 co najmniej 3 nabywców z sektora publicznego z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych, ogłoszenie wspólnego przetargu, wspólna ewaluacja ofert, realizacja w formie wspólnego zamówienia publicznego

26 Nowe formy finansowania ukierunkowane na innowacje
FAST TRACK TO INNOVATION – PILOT Szybka ścieżka innowacji: zwiększenie udziału przemysłu, MŚP i nowych beneficjentów Wnioski można składać w odniesieniu do każdej dziedziny technologii ujętej w celu szczegółowym LEIT lub do każdego Wyzwania społecznego Wnioski można składać w dowolnym momencie Pierwszy konkurs: 2015 3 terminy oceny w roku Max: 5 uczestników Max: 3 mln euro dofinansowania EU Time to grant: nie więcej niż 6 miesięcy INDUCEMENT PRIZES Ogłaszane konkursy definiujące zadanie Nie będą wskazywane sposoby rozwiązania problemu, co sprzyja poszukiwaniu wysoce innowacyjnych, niestandardowych pomysłów. Nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione koszty, które nie będą brane pod uwagę. Brak barier dla nowych innowacyjnych beneficjentów, przedsiębiorców, start-up Powoduje inwestycje w określonym obszarze Dwa typy konkursów: - wygrywa pierwszy, który przedstawi rozwiązanie - trwa do określonego terminu i nagradzane jest rozwiązanie najlepsze Premie zachęcające, dedykowane kredyty i instrumenty kapitałowe

27 http://ec. europa. eu/research/participants/portal4/desktop/en/home

28 Search topics – Results
Calls SEARCH TOPICS F U N D I N G G U I D E Horizon 2020 COSME Search keywords: climate change Search Search Topics Horizon 2020 predefined criteria: Call Updates Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs)  International cooperation  ERA-NET  SME Instrument  Gender  Socio-economic science and Humanities  Other Funding Opportunities Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) 3 results ◎ Open calls ○ Closed calls ○ Forthcoming calls Filter options: ○Publication date ○Title ◎Deadline ○Call ID Sort by: Topic: SFS : Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in Europe European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in the global market for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of external nutrient inputs necessary More… Call title: Sustainable Food Security Status: Open Call identifier: H2020-SFS-2014/2015 Deadline: This is the page of results that the user gets after searching with the key word "climate change". It is a list of topics (result of a Google-like search) from all open calls with relevance for the free search term "climate change"(search in the full text and in the metadata – tags). If he or she finds a topic of interest, the user can get more detailed information when clicking on the topic title. It is also possible to see the Call information when clicking on the call identifier. Topic: WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy will put increasing pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy consumption is expected to increase, More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Status: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Deadline: Topic: WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its development. Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survival More… Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Status: Open Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Deadline: Stay informed RSS feed  iCal  notification 

29

30 Ocena Formalna Kryteria Formalne - Eligibility criteria wniosek wpłynął w terminie (deadline: nieprzekraczalny termin, do którego należy złożyć wniosek; zachowana jest minimalna liczba partnerów w konsorcjum; zawartość merytoryczna jest zgodna z opublikowanym tematem; system finansowania i budżet zgodne z Programem Pracy; inne dodatkowe kryteria formalne – zapisane w dokumentach konkursowych.

31 Eksperci

32 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA

33 Własność wyników I do it, I get it!
Wyniki są własnością uczestnika osiągającego takie wyniki. W wypadku gdy 2 podmioty uczestniczyły w wytworzeniu wyników powstaje współwłasność. W takim wypadku należy zawrzeć umowę, w której określony zostanie : podział praw, sposób ich ochrony oraz zasady udzielania licencji. I do it, I get it!

34 Obowiązki wynikające z uczestnictwa
Ogólne zasady jeżeli ochrona wyników jest racjonalna i uzasadniona to jest obowiązkowa kiedy uczestnik zamierza upowszechnić wyniki bez zapewnienia właściwej ochrony, lub z niej zrezygnować bez uzasadnionej przyczyny. W takim wypadku Komisja może przejąć na własność wyniki i zająć się ich ochroną Uczestnik musi dołożyć staranności aby wykorzystać wyniki lub zapewnić ich wykorzystanie Uczestnik musi upowszechnić wyniki tak szybko jak to możliwe Poinformować partnerów o planowanym upowszechnianiu Poinformować Komisję o wsparciu finansowym

35 PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP)
ZAŁOŻENIA HORIZON 2020 STRUKTURA HORIZON 2020 GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA UPROSZCZENIE ZASAD I PROCEDUR ZASADY SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW PRAWO WASNOSCI INTELEKTUALNEJ PARTNERSHIPS (JTI, PPP, PP) INSTRUMENTY DLA MŚP ERC, MSCA

36 Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPPs) :
Potężne narzędzie do realizacji innowacji i wzrostu w Europie Komisja przewiduje finansowanie badań i innowacji w ramach całego łańcucha wartości poczynając od badań podstawowych a kończąc na wprowadzaniu na rynek. PPP są : Odpowiedzią na propozycję połączenia sił sektora prywatnego z państwami członkowskimi w celu osiągnięcia wyników wykraczających poza możliwości pojedynczej jednostki Potężnym źródłem finansowania (22 mld €) długoterminowych i ryzykownych inicjatyw zapewniających wiodącą pozycję UE w strategicznych, konkurencyjnych sektorach technologii na całym świecie: 8 mld € z programu Horyzont 2020 10 mld € z przemysłu 4 mld € z państw członkowskich W 7PR , wkład unijny we Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) wyniósł 3,12 mld €, a inwestycje przemysłu osiągnęły poziom 4,66 mld € Oczekuje się, że 5 WIT zmobilizuje inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld € , z czego wkład budżetu UE wyniesie do 6,4 mld €

37 PPP w H2020 Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives – JTI): ECSEL – Electronic Components and Systems for European Leadership IMI 2 – Innovative Medicines Initiative 2 Clean Sky 2 Bio-based industries FCH 2 – Fuel Cells and Hydrogen …..? PPP kontraktowe (Contractual PPP): Factories of the Future Energy-efficient Buildings Green Vehicles Future Internet Sustainable Process Industry Robotics Photonics High Performance Computing

38 Europejska Rada ds. Badań
Eureka! program finansuje badania poznawcze, pionierskie, ambitne we wszystkich dziedzinach wiedzy, zarówno podstawowe, jak i stosowane projekty do 5 lat projekt realizowany w instytucji w kraju UE lub w stowarzyszonym KONTAKT

39 Działania Marii Skłodowskiej Curie: CEL
Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy celem kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. promowanie atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia tworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych współpraca sektorów: akademickiego pozaakademickiego CEL: większa liczba naukowców pracujących na potrzeby Europy mających wiedzę i umiejętności pracy w różnych sektorach: nauki, przemysł, administracja publiczna JAK: 1. jasne i przejrzyste warunki zatrudniania – Karta i Kodeks . Wynagrodzenia, reintegracja powrót do badań po przerwie 2. Programy szkoleniowe spójne z wymogami sektora badań i innowacji, w tym interdyscyplinarne - nowe lub pogłębianie umiejętności kluczowych dla UE , w tym poza czysto badawczymi 3. Udział sektora poza badawczego w kształtowaniu karier naukowych Rozwój kariery indywidualnego naukowca Rozwój potencjału ludzkiego instytucji

40 Działania MSCA ITN – Innovative Training Networks
Początkujący naukowcy IF - Idividual Fellowships Doświadczeni naukowcy RISE – Research & Innovative Staff Exchange Wszyscy pracownicy instytucji COFUND – Co-funding of fellowships programmes Początkujący i doświadczeni naukowcy European Researchers' Night - NIGHT

41 KONTAKT - MSCA

42 Horizon 2020 Dodatkowe informacje http://www.kpk.gov.pl/index.html
Horizon 2020

43 W prezentacji wykorzystano slajdy przygotowane przez Ekspertów KPK
Priorytety polityki innowacyjnej w Europie Warszawa, 10 grudnia 2013 r. W prezentacji wykorzystano slajdy przygotowane przez Ekspertów KPK Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Jarosław Piekarski: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 Warszawa tel: fax: Malgorzata Kapica


Pobierz ppt "Informacje o programie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google