Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Spręcowie Opr. Mgr Magdalena Wrzosek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Spręcowie Opr. Mgr Magdalena Wrzosek"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Spręcowie Opr. Mgr Magdalena Wrzosek
Koncepcja pracy Szkoła Podstawowa w Spręcowie Opr. Mgr Magdalena Wrzosek

2 RODZINNA SZKOŁA SUKCESU

3 Mała, rodzinna szkoła dająca solidne podstawy, pracująca na sukces każdego Ucznia
Mała, rodzinna szkoła, bo od 2012 roku będą do niej uczęszczać już pięciolatki i muszą w niej czuć się jak w domu , bezpiecznie i kochane, wzrastając w wiedzy co dobre, a co złe. Gdzie rodzice nie są gośćmi w szkole, ale tworzą ją wspólnie z dyrektorem, nauczycielami i uczniami. Dająca solidne podstawy ponieważ są one niezbędne w dalszych etapach kształcenia. Pracująca na sukces każdego ucznia, bo w naszej szkole można podejść indywidualnie do każdego wychowanka i zorganizować taki przebieg kształcenia żeby każdy mógł dojść do wyznaczonego celu.

4 WIZJA SZKOŁY Praca nauczycieli, wychowawców i rodziców naszej szkoły skupiać się będzie na stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbając o to, aby: Rozwijał on samodzielność i odpowiedzialność, Umiejętnie korzystał ze swych talentów i zdolności, Umiał korzystać z czasu wolnego poprzez właściwy odpoczynek, Był wrażliwy na potrzeby innych, Umiał korzystać z dobrodziejstw środowiska naturalnego, Skutecznie komunikował się w różnych sytuacjach,

5 Umiał planować, organizować i oceniać proces własnego uczenia się,
Efektywnie współdziałać w zespole, Twórczo rozwiązywał problemy, Sprawnie posługiwał się technologią informacyjną, Był emocjonalnie związany ze Spręcowem, Gminą Dywity i Warmią swoją małą Ojczyzną.

6 Integracja nauczyciele – rodzice –uczniowie –dyrektor
Oprócz Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego planuję rozwinąć w naszej szkole pracę zespołową tworząc trzy zespoły zadaniowe: Zespoły zadaniowe tworzą liderzy , którzy dobierają sobie współpracowników z grona nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy zespół ma określone zadania: Zespół diagnozująco - wspomagający odpowiada za diagnozę osiągnięć uczniów i opracowanie działań wspomagających w celu osiągania jak najlepszych wyników, Zespół wychowawczo - profilaktyczny odpowiada za opracowanie , ewentualnie weryfikację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły wdrażanie go w życie i ewaluację, Zespół promocyjno - finansowy odpowiada za promocję szkoły, pozyskiwanie środków z różnych źródeł finansowania ,

7 Schemat organizacji pracy szkoły
Dyrektor Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Zespół promocyjno-finansowy Zespół Wychowawczo- profilaktyczny Zespół Diagnozująco-wspomagający Rada Pedagogiczna Rada Pedagogiczna

8 Warunki działalności szkoły
Szkoła posiada podstawową bazę do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Będę dążyła do tego by obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniły warunki do realizacji nowej podstawy programowej, zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.

9 rozbudowa szkoły o pełnowymiarową salę gimnastyczną, które będą służyły nie tylko uczniom ale też lokalnej ludności. dostosowania sali przedszkolnej na potrzeby 5-latków, wyposażenia biblioteki w fonotekę, literaturę i filmy obcojęzyczne na poziomie klas młodszych i starszych wyposażenia klasopracowni muzycznej i języka obcego w komputer z dostępem do Internetu, aranżacji przestrzeni klasopracowni nauczania zintegrowanego dla lepszego rozwoju małych dzieci.

10 DYDAKTYKA Rodzic oddaje dziecko do szkoły po to, żeby stworzyła mu solidne podstawy do dalszych etapów kształcenia Dobra szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się i osiąga sukcesy, których miarą jest ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Dlatego ważna będzie dla mnie będzie:

11 Indywidualizacja nauczania
Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, Czynny udział w zespołach wyrównawczych, Wyjście z procesem nauczania poza szkołę

12 WYCHOWANIE I OPIEKA Rodzice liczą na to, że w szkole zapewnimy dzieciom opiekę i uchronimy je od nieszczęśliwych wypadków, obronimy przed przemocą i agresją ze strony innych uczniów, nie wpuścimy narkotyków, alkoholu i papierosów. Oczekują także, że ich dzieci będą : - bezpieczne w sensie psychicznym i emocjonalnym, - właściwie traktowane prze nauczycieli i kolegów.

13 wspólne z rodzicami i uczniami tworzenie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,
wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych (np. zajęcia warsztatowe), organizowanie wspólnych dla wszystkich chętnych rodziców spotkań tematycznych, organizowanie pomocy rodzicom niewydolnym wychowawczo i finansowo, pomoc materialna dla dzieci, np. bezpłatne obiady w szkole, zaopatrzenie w odzież sezonową i przybory szkolne organizowanie spotkań z pedagogiem, organizowanie zajęć socjoterapeutyczne z uczniami prowadzone przez terapeutę, ścisły kontakt z instytucjami wspomagającymi: policją, GOPSem , Ośrodkiem Zdrowia w Dywitach, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

14 PROMOCJA SZKOŁY Jako dyrektor będę dążyć aby szkoła zyskała zaufanie, sympatię, wiarygodność i przychylność środowiska. Budowanie wizerunku szkoły zewnętrznego i dydaktyczno -wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku będzie dla mnie sprawą bardzo ważną. I pragną zintegrować i zaangażować w działania promocyjne całą społeczność szkolną i rodziców

15 organizacja promocji w Internecie, lokalnej prasie, radiu i telewizji,
Public relations szkoły: Organizacja Dni Otwartych , imprez środowiskowych, konkursów, spotkań z osobistościami gminy i regionu. poszukiwanie sponsorów, pozyskanie środków finansowych i rzeczowych: Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych dla szkół Współpraca ze stowarzyszeniem Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły (wspólne działania realizowanie projektów z funduszy unijnych) Organizacja kiermaszów, loterii fantowych itp. akcji pozyskiwania funduszy

16 Koncepcja RODZINNEJ SZKOŁY SUKCESU ma duże szanse realizacji.
Korzyści jakie niesie ze sobą wdrażanie tej koncepcji w szkole to: usprawnienie procesu dydaktyczno- wychowawczego i podniesienie efektywności pracy szkoły, większy wpływ rodziców i uczniów na życie szkoły i osiąganie lepszych wyników pracy, poprawa relacji międzyludzkich, wzrost wzajemnego zaufania, integracja środowiska szkolnego, stwarzanie szans rozwoju indywidualnego.

17 ROZWÓJ SZKOŁY w kierunku powstania
Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Z Centrum Edukacji Regionalnej i Sportu w Spręcowie

18 Centrum Edukacji Regionalnej i Sportu
W oparciu o diagnozę potrzeb teraźniejszych i przyszłych klientów szkoły pożądana jest modernizacja starego budynku szkoły na potrzeby przedszkola i budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z kompleksem boisk. Budynek starej szkoły jest już częściowo odremontowany ( sala świetlicowa, klasa adoptowana na potrzeby prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, zmodernizowany został systemu ogrzewania, istnieje plac zabaw dostosowany do dzieci młodszych) jest to doskonała baza do funkcjonowania przedszkola. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna dałaby ogromne korzyści społeczności naszej wsi i gminy. Powstałby piękny obiekt z otoczeniem sprzyjającym rozwojowi dzieci i młodzieży, rekreacji i integracji mieszkańców . Stąd wizja rozszerzenia edukacji regionalnej i sportowej na działalność pozalekcyjną i stworzenie przy szkole Centrum Edukacji Regionalnej i Sportu

19


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Spręcowie Opr. Mgr Magdalena Wrzosek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google