Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o.
konferencja „Turystyka i transport. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna” Cieszyn, 16 grudnia 2011 r.

2 Žilinský samosprávny kraj
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávny kraj Województwo Opolskie Województwo Śląskie Stolica Ostrava Žilina Opole Katowice Powierzchnia 5 445 km² 6 808 km² 9 411 km² km² Liczba mieszkańców Gęstość ludności 230 osób / km² 102 osoby / km² 110 osób / km² 377 osób / km²

3

4 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.
Realizowanie zadań w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (CZ-PL, SK-CZ i PL-SK). Celem prac jest stworzenie dokumentu pozwalającego pokazać wspólny potencjał czterech regionów leżących na obszarze EUWT TRITIA, jego możliwości rozwojowe oraz kierunki dalszych działań. Prace nad dokumentem prowadzone są w układzie: czesko-polskim, słowacko-czeskim i polsko-słowackim i zostały podzielone na część analityczno-diagnostyczną i strategiczną. Po opracowaniu trzech odrębnych dokumentów zostaną one scalone w jeden dokument. Opracowanie dokumentów zostało powierzone ekspertom zewnętrznym.

5 Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA z o.o.: realizowane projekty „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego” POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Budżet projektu ,46 EUR Współfinansowanie EFRR ,83 EUR „Współpraca i wsparcie współpracy transgranicznej samorządów regionalnych oraz podmiotów działających w Kraju Żylińskim i Morawsko-Śląskim” POWT Republika Słowacka - Republika Czeska ,00 EUR Współfinansowanie EFRR ,50 EUR „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)” PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka ,11 EUR Współfinansowanie EFRR ,85 EUR

6 Wyniki badań diagnostycznych
Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA Odniesienie założeń dokumentu strategicznego tworzonego w projekcie „Strategie systemowej współpracy…” do założeń innych dokumentów strategicznych województwa śląskiego, w tym przede wszystkim do strategii „Śląskie 2020” i dokumentów związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji. wynik współpracy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz innych partnerów regionalnych, wykorzystanie pomysłów zgłaszanych podczas tzw. warsztatów strategicznych zorganizowanych w Ostrawie, w Opolu i w Katowicach. Aplikacja wyników projektu „CERADA – Central European Research and Development Area” (prowadzonego przez partnerów z województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego, kraju żlińskiego oraz kraj żyliński) zakończonego opracowaniem planu potencjalnych wspólnych działań wzmacniających potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki na trójstyku Polski, Czech i Słowacji.

7 Współpraca gospodarcza
Wyniki badań diagnostycznych: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 2. Współpraca gospodarcza Priorytet 3. Ruch turystyczny Priorytet 4. Energetyka i środowisko

8 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA CZ-PL Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 3. Ruch Turystyczny 1.1. Infrastruktura ponadregionalna 3.2. Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych 1.4. Mapowanie dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej

9 Możliwy promotor / konsorcjum
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.1. Infrastruktura ponadregionalna Projekt Utworzenie środkowoeuropejskiej platformy logistycznej Słowa kluczowe logistyka, transport, lotnictwo, transport drogowy, transport towarów Kluczowe aktywności Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie ICT dla potrzeb transportu i logistyki. Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie automatyzacji obsługi towarów. Wdrażanie programów uniwersyteckich dotyczących logistyki i transportu; szkolenia zawodowe w zakresie logistyki i transportu. Utworzenie wspólnej oferty. Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, targach itd. Możliwy promotor / konsorcjum Uczelnie tworzące konsorcjum PROGRES 3. Samorządy regionalne w obszarze transgranicznym. Samorządy dużych miast. Operatorzy usług logistycznych. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. Źródło finansowania Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR i EFS. Programy Ramowe UE. Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

10 Możliwy promotor / konsorcjum
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.4. Mapowanie możliwości dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej Projekt Transgraniczny transport publiczny Słowa kluczowe transport publiczny, wspólny bilet, koleje, autobusy Kluczowe aktywności Powołanie grupy zadaniowej ds. kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. Przeprowadzenie badań rynkowych związanych z popytem na transgraniczną komunikację publiczną ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia tras oraz częstotliwości połączeń. Opracowanie studium wykonalności rozwoju kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. Zawiązywanie porozumień instytucji samorządowych lub instytucji samorządowych i partnerów prywatnych; wybór schematów zarządzania połączeniami i ich operatorów. Możliwy promotor / konsorcjum Samorządy dużych miast. Podmioty zarządzające połączeniami kolejowymi i autobusowymi. Prywatni operatorzy komunikacji zbiorowej. Źródło finansowania Środki budżetowe samorządów regionalnych. Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

11 Możliwy promotor / konsorcjum
Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 3. Ruch turystyczny Działanie 3.2. Marketing i promocja Projekt Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych Słowa kluczowe promocja, wizerunek, turystyka miejska, agroturystyka, ekoturystyka, turystyka przygraniczna, aktywności turystyki krajoznawczej, rekreacyjnej (bez turystyki ekonomicznej) Kluczowe aktywności Rozwój i stała modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki na obszarach przygranicznych. Promocja Euroregionów: „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński” jako obszarów bogatych w walory turystyczne. Odświeżona informacja turystyczna i/lub oznakowanie atrakcji turystycznych na szlakach, w miastach i miasteczkach, a także głównych drogach tranzytowych. Wzmocnienie systemu informacji turystycznej. Pakietyzacja usług gmin i obszarów turystyki przygranicznej. Możliwy promotor / konsorcjum euroregiony „Silesia”, „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński”. Organizacje turystyczne. Źródło finansowania Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR. Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

12 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie
transportu i turystyki: inne aktywności CZ-PL Międzynarodowa ścieżka zabytków techniki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Podmioty zarządzające zabytkami techniki w ramach ścieżki regionalnej oraz innymi zabytkami techniki. Przygotowanie tras narciarstwa biegowego Euroregiony. „Beskidzka Piątka”. Inne samorządy lokalne w obszarze przygranicznym.

13 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) W IV kwartale 2011 r. zakończono prace nad opracowanie analityczno-diagnostycznej części dokumentu współpracy polsko-słowackiej na obszarze EUWT TRITIA. W 2012 r. będą prowadzone prace nad przygotowaniem strategicznej części dokumentu współpracy. Struktura tego dokumentu będzie oparta o cztery główne priorytety (tak jak w dokumencie współpracy czesko-polskiej): Transport i infrastruktura Współpraca gospodarcza Ruch turystyczny Energetyka i środowisko

14 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Rozwój transportu i infrastruktury w wymiarze transgranicznym jest uzależniony od: stworzenia jednolitego systemu wsparcia projektów infrastruktury transportowej o znaczeniu europejskim na poziomie rządowym, utworzenia systemu wsparcia dla realizacji transportu zbiorowego w obszarze transgranicznym (np. dla przewoźników), uwarunkowań prawnych i planistycznych dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej w obu państwach.

15 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Do działań i projektów związanych z rozwojem transportu, które posiadają potencjał współpracy transgranicznej, można zaliczyć m.in.: modernizacje infrastruktury drogowej okolicach Żywca, Rajczy, Ujsoł, a także gminy Novot’ po stronie słowackiej, modernizację trasy kolejowej Katowice - Bielsko-Biała - Żylina, w tym zelektryfikowanie odcinka - tunelu - pomiędzy między Milówką a Zwardoniem, rozwój transportu lokalnego na obszarach przygranicznych - tworzenie projektów pilotażowych w tej dziedzinie (w przyszłości).

16 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Rozwój turystyki w wymiarze transgranicznym jest uzależniony: od zasobności mieszkańców obu regionów, od jakości infrastruktury drogowej i kolejowej. Infrastruktura drogowa i kolejowa w sposób istotny ogranicza dostępność do oferowanych produktów turystycznych.

17 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych
w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Obecnie realizowane przedsięwzięcia w dziedzinie turystyki, które posiadają potencjał inicjowania współpracy transgranicznej lub też mogą zostać wykorzystane w kreowaniu tego rodzaju współpracy: Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki, Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego (organizowane przez Śląską Izbę Turystyki oraz Śląską Organizację Turystyczną), Tydzień Kultury Beskidzkiej (organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej), projekty własne oraz partnerskie realizowane przez Euroregion Beskidy, projekty podejmowane w Kraju Żylińskim na rzecz poprawy efektywności wykorzystania uwarunkowań przyrodniczych oraz kulturalno-historycznych produktów turystycznych, projekty związane z tworzeniem nowych, kompleksowych transgranicznych produktów turystycznych (w przyszłości), działania związane z wzajemnym występowaniem na targach ofert turystycznych (w przyszłości).

18 Tadeusz Adamski Dyrektor Wydziału Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46 Katowice |


Pobierz ppt "Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google