Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o. konferencja Turystyka i transport. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna Cieszyn, 16 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o. konferencja Turystyka i transport. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna Cieszyn, 16 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o. konferencja Turystyka i transport. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna Cieszyn, 16 grudnia 2011 r.

2 Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávny kraj Województwo Opolskie Województwo Śląskie Stolica OstravaŽilinaOpoleKatowice Powierzchnia 5 445 km²6 808 km²9 411 km²12 333 km² Liczba mieszkańców 1 250 000694 7631 037 0884 654 115 Gęstość ludności 230 osób / km²102 osoby / km²110 osób / km²377 osób / km² Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

3

4 1.Realizowanie zadań w ramach trzech bilateralnych projektów transgranicznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (CZ-PL, SK-CZ i PL-SK). 2.Celem prac jest stworzenie dokumentu pozwalającego pokazać wspólny potencjał czterech regionów leżących na obszarze EUWT TRITIA, jego możliwości rozwojowe oraz kierunki dalszych działań. 3.Prace nad dokumentem prowadzone są w układzie: czesko-polskim, słowacko- czeskim i polsko-słowackim i zostały podzielone na część analityczno- diagnostyczną i strategiczną. Po opracowaniu trzech odrębnych dokumentów zostaną one scalone w jeden dokument. Opracowanie dokumentów zostało powierzone ekspertom zewnętrznym. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

5 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.: realizowane projekty Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Budżet projektu 346 617,46 EUR Współfinansowanie EFRR 294 624,83 EUR Współpraca i wsparcie współpracy transgranicznej samorządów regionalnych oraz podmiotów działających w Kraju Żylińskim i Morawsko-Śląskim POWT Republika Słowacka - Republika Czeska 2007-2013 Budżet projektu 101 130,00 EUR Współfinansowanie EFRR 85 960,50 EUR Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego) PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Budżet projektu 270 695,11 EUR Współfinansowanie EFRR 227 115,85 EUR

6 Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA Wyniki badań diagnostycznych wynik współpracy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz innych partnerów regionalnych, wykorzystanie pomysłów zgłaszanych podczas tzw. warsztatów strategicznych zorganizowanych w Ostrawie, w Opolu i w Katowicach. Odniesienie założeń dokumentu strategicznego tworzonego w projekcie Strategie systemowej współpracy… do założeń innych dokumentów strategicznych województwa śląskiego, w tym przede wszystkim do strategii Śląskie 2020 i dokumentów związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji. Aplikacja wyników projektu CERADA – Central European Research and Development Area (prowadzonego przez partnerów z województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego, kraju żlińskiego oraz kraj żyliński) zakończonego opracowaniem planu potencjalnych wspólnych działań wzmacniających potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki na trójstyku Polski, Czech i Słowacji.

7 Wyniki badań diagnostycznych: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 2. Współpraca gospodarcza Priorytet 3. Ruch turystyczny Priorytet 4. Energetyka i środowisko

8 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: Identyfikacja projektów strategicznych ważnych z perspektywy obszaru TRITIA CZ-PL Priorytet1. Transport i infrastruktura Priorytet 3. Ruch Turystyczny 1.1. Infrastruktura ponadregionalna 1.4. Mapowanie dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej 3.2. Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych

9 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.1. Infrastruktura ponadregionalna Projekt Utworzenie środkowoeuropejskiej platformy logistycznej Słowa kluczowe logistyka, transport, lotnictwo, transport drogowy, transport towarów Kluczowe aktywności - Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie ICT dla potrzeb transportu i logistyki. - Realizacja działań projektowych i badawczych w zakresie automatyzacji obsługi towarów. - Wdrażanie programów uniwersyteckich dotyczących logistyki i transportu; szkolenia zawodowe w zakresie logistyki i transportu. - Utworzenie wspólnej oferty. - Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, targach itd. Możliwy promotor / konsorcjum - Uczelnie tworzące konsorcjum PROGRES 3. - Samorządy regionalne w obszarze transgranicznym. - Samorządy dużych miast. - Operatorzy usług logistycznych. - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. Źródło finansowania - Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR i EFS. - Programy Ramowe UE. - Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. - Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

10 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet 1. Transport i infrastruktura Działanie 1.4. Mapowanie możliwości dalszego rozwoju infrastruktury transgranicznej Projekt Transgraniczny transport publiczny Słowa kluczowe transport publiczny, wspólny bilet, koleje, autobusy Kluczowe aktywności Powołanie grupy zadaniowej ds. kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. Przeprowadzenie badań rynkowych związanych z popytem na transgraniczną komunikację publiczną ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia tras oraz częstotliwości połączeń. Opracowanie studium wykonalności rozwoju kolejowej i autobusowej transgranicznej komunikacji publicznej. Zawiązywanie porozumień instytucji samorządowych lub instytucji samorządowych i partnerów prywatnych; wybór schematów zarządzania połączeniami i ich operatorów. Możliwy promotor / konsorcjum Samorządy dużych miast. Podmioty zarządzające połączeniami kolejowymi i autobusowymi. Prywatni operatorzy komunikacji zbiorowej. Źródło finansowania Środki budżetowe samorządów regionalnych. Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

11 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: wybrane karty projektowe CZ-PL Priorytet3. Ruch turystyczny Działanie3.2. Marketing i promocja Projekt Medializacja, integracja informacji i pakietyzacja oferty usług turystycznych Słowa kluczowe promocja, wizerunek, turystyka miejska, agroturystyka, ekoturystyka, turystyka przygraniczna, aktywności turystyki krajoznawczej, rekreacyjnej (bez turystyki ekonomicznej) Kluczowe aktywności - Rozwój i stała modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki na obszarach przygranicznych. - Promocja Euroregionów: Silesia, Beskidy, Śląsk Cieszyński jako obszarów bogatych w walory turystyczne. - Odświeżona informacja turystyczna i/lub oznakowanie atrakcji turystycznych na szlakach, w miastach i miasteczkach, a także głównych drogach tranzytowych. - Wzmocnienie systemu informacji turystycznej. - Pakietyzacja usług gmin i obszarów turystyki przygranicznej. Możliwy promotor / konsorcjum - euroregiony Silesia, Beskidy, Śląsk Cieszyński. - Organizacje turystyczne. Źródło finansowania - Środki budżetowe samorządów regionalnych lub wykorzystanie bieżącej alokacji EFRR. - Przyszłe programy operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej. - Przyszłe środki własne / schematy grantowe TRITIA.

12 Wyniki badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki: inne aktywności CZ-PL Międzynarodowa ścieżka zabytków techniki - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. - Podmioty zarządzające zabytkami techniki w ramach ścieżki regionalnej oraz innymi zabytkami techniki. Przygotowanie tras narciarstwa biegowego - Euroregiony. - Beskidzka Piątka. - Inne samorządy lokalne w obszarze przygranicznym.

13 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) W IV kwartale 2011 r. zakończono prace nad opracowanie analityczno-diagnostycznej części dokumentu współpracy polsko-słowackiej na obszarze EUWT TRITIA. W 2012 r. będą prowadzone prace nad przygotowaniem strategicznej części dokumentu współpracy. Struktura tego dokumentu będzie oparta o cztery główne priorytety (tak jak w dokumencie współpracy czesko-polskiej): 1.Transport i infrastruktura 2.Współpraca gospodarcza 3.Ruch turystyczny 4.Energetyka i środowisko

14 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Rozwój transportu i infrastruktury w wymiarze transgranicznym jest uzależniony od: ­stworzenia jednolitego systemu wsparcia projektów infrastruktury transportowej o znaczeniu europejskim na poziomie rządowym, ­utworzenia systemu wsparcia dla realizacji transportu zbiorowego w obszarze transgranicznym (np. dla przewoźników), ­uwarunkowań prawnych i planistycznych dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej w obu państwach.

15 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Do działań i projektów związanych z rozwojem transportu, które posiadają potencjał współpracy transgranicznej, można zaliczyć m.in.: -modernizacje infrastruktury drogowej okolicach Żywca, Rajczy, Ujsoł, a także gminy Novot po stronie słowackiej, -modernizację trasy kolejowej Katowice - Bielsko-Biała - Żylina, w tym zelektryfikowanie odcinka - tunelu - pomiędzy między Milówką a Zwardoniem, -rozwój transportu lokalnego na obszarach przygranicznych - tworzenie projektów pilotażowych w tej dziedzinie (w przyszłości).

16 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Rozwój turystyki w wymiarze transgranicznym jest uzależniony: ­ od zasobności mieszkańców obu regionów, ­ od jakości infrastruktury drogowej i kolejowej. Infrastruktura drogowa i kolejowa w sposób istotny ogranicza dostępność do oferowanych produktów turystycznych.

17 Wstępne wnioski z badań diagnostycznych w zakresie transportu i turystyki (PL-SK) Obecnie realizowane przedsięwzięcia w dziedzinie turystyki, które posiadają potencjał inicjowania współpracy transgranicznej lub też mogą zostać wykorzystane w kreowaniu tego rodzaju współpracy: Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki, Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego (organizowane przez Śląską Izbę Turystyki oraz Śląską Organizację Turystyczną), Tydzień Kultury Beskidzkiej (organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej), projekty własne oraz partnerskie realizowane przez Euroregion Beskidy, projekty podejmowane w Kraju Żylińskim na rzecz poprawy efektywności wykorzystania uwarunkowań przyrodniczych oraz kulturalno-historycznych produktów turystycznych, projekty związane z tworzeniem nowych, kompleksowych transgranicznych produktów turystycznych (w przyszłości), działania związane z wzajemnym występowaniem na targach ofert turystycznych (w przyszłości).

18 Tadeusz Adamski Dyrektor Wydziału Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice www.slaskie.pl | gospodarka@slaskie.pl


Pobierz ppt "Wprowadzenie do programu EUWT TRITIA z o.o. konferencja Turystyka i transport. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna Cieszyn, 16 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google